Hotărârea nr. 283/2018

Hotărârea nr. 283/25.10.2018 privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru "Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Transparență și Control și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. DGTC - DTI 67/19.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. DGTC-DTI

68/19.10.2018;


Adresa Primăriei Municipiului Ungheni, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 91500/15.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 433/26.07.2018, privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica Moldova și al H.C.L.S. 5 nr. 198/27.08.2018, privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova ;

în conformitate cu prevederile art. 14, art. 15, alin. (5), art. 16, alin. (4), art. 45, alin. (2), lit. „d”, art. 62, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordul de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru „Reabilitarea Centrului socio - cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni”, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Transferuri curente în străinătate, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Se mandatează domnul Daniel Florea, primarul sectorului 5 al municipiului București să semneze, în numele sectorului 5, acordul de finanțare mai sus amintit.

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control, Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.de ședință, uistian Lazarov


Contrasemnează,

Secretar Sector 5%

Nr. J$3 /A5 .10.2018

ACORD DE FINANȚARE

Nr.________din_____________2018

încheiat între:

1. Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, MD - 3600, Municipiul Ungheni, Republica Moldova, cod de înregistrare fiscală 1007601001787, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni”, reprezentat legal de domnul Alexandru AMBROS, având funcția de Primar al municipiului Ungheni, pe de o parte,

Ș’

 • 2. Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, cod de înregistrare fiscală 4433953, reprezentată prin domnul Daniel Florea în calitate de Primar și Dna. Maria Ramona Chivu, în calitate de Director General Economic, în calitate de finanțator pentru proiectul „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni”,

în baza Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova din data de 28.09.2018, părțile au convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare cu privire la implementarea Proiectului „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni", aprobat potrivit Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 6/6 din 12.10.2018 și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 București nr._______din_______10.2018.

Articolul 1 Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni".

Articolul 2 Durata acordului de finanțare

Acordul de finanțare intră în vigoare începând cu data de 10.2018.

Acordul de finanțare este valabil până la data de 3 1.12.2018.

Articolul 3 Valoarea proiectului

Valoarea proiectului „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul UnghenC care face obiectul finanțării de către Primăria Sectorului 5 București este de 1.000.000 lei.

Articolul 4 Responsabilitățile părților

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte Acordul de Cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza Acordului de finanțare;

 • 3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin Acord;

 • 5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în Acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului.

 • 9. să asigure adoptarea deciziilor de către Consiliul Municipal Ungheni privind alocarea sumelor suplimentare necesare pentru alte cheltuieli generate de proiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse în documentația proiectului, necesare finalizării proiectului.

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respect Acordul de Cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în Acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 4. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.

Articolul 5 Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

(6) Finanțarea constituie 1.000.000 lei (un million) și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Primăriei Sectorului 5 București pe contul Primăriei municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plată, însoțită de documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

(2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea documentelor j usti ficați ve.

Articolul 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) Pentru solicitarea plăților Primăria municipiului Ungheni va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 2 la Ordinul 5169 din 27.06.2018), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

Articolul 7 Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului Acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului Acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Articolul 8 Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui Acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării pînă la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile semnatare și este valabil până la incheierea în ansamblu a activităților de implementare a proiectului în condițiile prezentului Acord de finanțare și planului de implementare a proiectului, prezentarea rapoartelor și semnarea actelor necesare;

 • (3) Orice modificare sau completare la prezentul Acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți.

 • (4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.

  Semnătura

  Semnătura

  Alexandru AMBROS,

  Primarul municipiului Ungheni

  Ștampila

  Daniel FLOREA,

  Primarul Sectorului 5 București

  Ștampila

CERERE DE PLATĂ

Cererea de plată nr.

1

Tipul cererii de plată

Suma 1.000.000 RON

Intermediară

Denumirea proiectului

„Reabilitarea    Centrului    socio

cultural multifuncțional din municipiul Ungheni”

Descrierea activităților ce urmează a se finanța din sumele solicitate

Finalizare lucrări interioare

Procurare și dotare cu mobilier și echipament

Procurare un autocar

Perioada de implementare a proiectului

De la:         2018

Până la: 31.12.2018

Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova

Str. Națională 7, mun. Ungheni, MD

- 3600

Codul fiscal

1007601001787

Persoana de contact (numele, funcția, telefon, fax și e-mail)

Liliana TI NCU, specialist probleme investiționale

Tel.: + 373 236 2 74 39 ; Fax. +373

236 2 25 77;

GSM: +373 69230563;

e- mail: lilitincu@yahoo.com

Numele băncii

BC Moldagroindbank SA

Adresa băncii

Str. M. Costin 9, mun. Chișinău, MD

2068

Codul IBAN

MDAGPLBT144224BH088ADAnexa nr.l la Acordul de Finanțare

Primăria municipiului Ungheni

Nr de înregistrare_______________

Data______________2018


Primăria Sectorului 5 București

Nr de înregistrare_______________

Data_______________2018Anexa nr.2 la Acordul de Finanțare

FIȘĂ PROIECT

Proiect:

„Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni”

Investiția totală:

1 000 000,00 RON/ 214.575,20 EURO

Justificarea proiectului:

Proiectul „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni” este vital pentru ungheneni și presupune modernizarea infrastructurii socioculturale pentru a asigura confortul și siguranța cetățenilor.

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni, reabilitarea, modernizarea și reorganizarea căminului de cultură din Cartierul Berești constituie o prioritate, oferind multiple avantaje în domeniul cultural și economic. Planul Urbanistic General, elaborat în 2014, specifică transformarea spațiului într-un Centru socio-cutural multifuncțional ca fiind una dintre prioritățile municipalității.

Renovarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni a început în 2017 cu finanțarea din partea Fondului de Solidaritate al Poloniei, dar pentru a fi funcționabil sunt necesare încă resurse financiare adiționale pentru finalizarea lucrărilor de construcții, dotarea cu echipament, mobilier și unitate de transport. Punerea în aplicare a unui nou concept de activitate pentru Centru, axat pe activități socio - culturale diversificate, vor permite locuitorilor municipiului (38 804 cetățeni)/ raionului Ungheni (110 000 cetățeni), dar și raioanelor limitrofe să aibă acces la un spectru larg de acțiuni socio-culturale.

Centrul socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni va găzdui pe tot parcursul anului activități educaționale, sociale și civice; simpozioane de cultură și spiritualitate națională; festivaluri, concerte, expoziții și ateliere de creație populară/artistică menite să păstreze și promoveze identitatea națională și unitatea culturală a tuturor românilor. în incinta Centrului se vor regăsi sediile poștei, polițistului de sector, punctului medical, bibliotecii, cabinetului psihologic, etc

1    <p:

Modernizarea, dezvoltarea infrastructurii socio-culturale prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea și îmbunătățirea serviciilor socio-culturale în municipiul Ungheni

Obiective:

Amenajarea Centrului socio-cultural multifuncțional pentru promovarea valorilor istorice, culturale comune și prestarea serviciilor sociale de calitate unghenenilor Asigurarea unui schimb de bune practici și promovarea tradițiilor locale la nivelul orașelor înfrățite cu municipiul Ungheni (16)

Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată de la periferiile municipiului Ungheni este una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor în spațiul socio- cultural. Spațiul actual al Căminului Cultural din Cartierul Berești a fost renovat parțial, iar pentru finalizarea lucrărilor, dotarea cu mobilier și echipament și procurarea unui autocar, care ar permite formațiunilor artistice să promoveze tradițiile locale peste hotare, mai sunt necesare resurse financiare.

Până în prezent s-au făcut lucrări de schimbare a acoperișului, ușilor, geamurilor,

Descriere zonă:

rețelelor electrice, anvelopare a pereților exteriori, renovare a holului, sălii multifuncționale, spațiilor pentru administrație, mansardare a clădirii, creare a birourilor pentru cluburi, cercuri pe interese.

Pentru ca Centrul să poată fi dat în exploatare, este necesar de a finaliza lucrările de construcție, a dota sălile din interior cu mobilier și echipament și a procura un autocar pentru deplasarea dansatorilor și cântăreților la diferite concursuri, festivaluri, astfel promovând imaginea Ungheniului la nivel local, regional, național și internațional.

Proiectul „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din municipiul Ungheni” necesită următoarele intervenții:

Descrierea investiției:


 • •   Finalizarea lucrărilor de construcții

 • •  Dotarea Centrului socio-cultural multifuncțional cu mobilier și echipamente

 • •   Procurarea unui autocar.

  Rezultate:

  Copii, tineri, adulți - consumatori ai serviciilor socio-culturale Centru sociocultural multifuncțional funcționabil

  Centru socio-cultural multifuncțional dotat cu mobilier și echipamente pentru sala multifuncțională, sala de expoziții, oficii, sala de fitness, bibliotecă, sala de calculatoare, etc

  Un autocar procurat

  Beneficiari:

  38 804 locuitori ai municipiului Ungheni

  110 000 locuitori ai raionului Ungheni

  2 000 turiști care vizitează Ungheniul anual

  20 000 cetățeni din localitățile rurale limitrofe municipiului Ungheni

Valoare totală a investiției este de 214.575,20 EURO, care include: Finalizarea lucrărilor de construcții - 119 575,20 EURO

Devizul estimativ de cheltuieli:


Date de contact:


Dotarea Centrului socio-cultural multifuncțional cu mobilier și echipamente - 20 000,00 EURO

Procurarea unui autocar - 75 000,00 EURO

Primăria municipiului Ungheni,

MD-3600, Ungheni, strada Națională 7 Tel.: (236) 2 25 77, fax: (236) 2 31 81, e-mail: primar.ungheni@gmail.com, www.ungheni.md