Hotărârea nr. 282/2018

Hotărârea nr. 282/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare "Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost".

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare

„Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 25.10.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare “Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 19084/19.10.2018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare “Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică -Serviciul Evidența Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduc^l§îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

W£x/}                io. 20/1

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea asigurării funcționării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informațiile privind cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, condițiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile acestora, precum și resursele necesare pentru funcționare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor și/sau vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social “Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost” (acronim LTPAFA), cod serviciu social 8790 CR-PFA-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, (acronim DGASPC Sector 5), cu sediul în municipiul București, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr.003267/06.11.2017, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

“Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost” este o unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Sector 5, subordonată Directorului General al DGASPC Sector 5 și Directorului General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei și coordonată metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.

Pag . 1

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul “Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost” este asigurarea protecției/asistenței sociale pentru persoanele adulte fără adăpost, identificate pe raza Sectorului 5.

Protecția socială se asigură prin serviciile sociale prestate față de grupul țintă în vederea depășirii unor situații de dificultate, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, având ca finalitate creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale.

LTPAFA asigură beneficiarilor următoarele tipuri de servicii sociale, pe bază de contract de servicii:

 • • evaluarea situației persoanelor fără adăpost, întocmirea dosarul de admitere și înaintarea acestuia spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;

 • • igienizare si deparazitare, care va include asigurarea materialelor de igienă personală și oferirea posibilităților de efectuare a igienei personale;

 • • găzduire temporară până la depășirea situației de risc, avându-se în vedere cerințele minime necesare unei locuințe, impusă de legislația în vigoare, prin punerea la dispoziție a unui spațiu de locuit și a unui grup igienico-sanitar corespunzător;

 • • asigurarea unei alimentații corespunzătoare în limita alocației de hrană stabilită de legislația în vigoare;

 • • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • • realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în programul individualizat de intervenție;

 • •  consiliere socială, promovarea inserției/reinserției familiale/comunitare/ sociale, de la caz la caz, reluarea contactelor sociale;

 • • consiliere psihologică și, după caz, aplicarea unor terapii de specialitate;

 • • consiliere și orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare și reconversie profesională;

 • • întreprinderea demersurilor în vederea relocării beneficiarilor în unitățile teritorial administrative de domiciliu, în colaborare cu instituțiile competente;

 • • sprijinirea beneficiarilor în vederea obținerii documentelor de identitate pierdute sau furate, prin îndrumare și acompaniere, după caz, la Direcția de Evidența Populației Sector 5;

 • •  acompanierea/asigurarea sprijinului pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgență pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

 • • întreprinderea demersurilor, în colaborare cu Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru a se stabili un reprezentant legal beneficiarului de servicii sociale, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

Pag.2

 • • întreprinderea demersurilor, în colaborare cu Serviciul Acordare Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Sector 5, în vederea întocmirii dosarelor de ajutor social (venit minim garantat), în cazul persoanelor fără venituri;

 • • identificarea și mobilizarea resurselor beneneficiarilor;

 • • stabilirea identității persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), prin colaborarea cu Direcția de Evidența Populației Sector 5;

 • • întocmirea dosarului de instituționalizare într-o instituție de asistență socială sau instituție de protecție specială, în funcție de vârstă și gradul de dependență al beneficiarului de servicii sociale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social LTPAFA funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de:

 • ♦ Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • ♦ Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • ♦ Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale -Anexa 4: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost.

P ag . 3

: ••••••

■ • • .’*• • •••* •

 • (3) Serviciul social LTPAFA este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.68/10.04.2018 și funcționează în subordinea DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social LTPAFA se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul LTPAFA sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală, întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • i) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • j) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • k) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • l) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • m)  primordialitatea responsabilității persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă la un moment dat;

 • n) colaborarea cu celelalte servicii din structura organizațională a DGASPC Sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin intermediul LTPAFA sunt persoanele adulte fără adăpost identificate pe raza Sectorului 5, indiferent de vârstă, sex, rasă sau religie, care solicită serviciile oferite, au o situație socio-economică precară, sunt lipsite de posibilitatea asigurării unei locuințe (temporare sau definitive), sunt apte de a sta în colectivitate, din punct de vedere medical și nu necesită supraveghere medicală permanentă.

Grupuri țintă:

 • • Persoane adulte fără adăpost, cu domiciliul stabil/resedința pe raza Sectorului 5;

 • • Persoane adulte fără adăpost identificate pe raza Sectorului 5, în vederea repartizării lor către unitățile teritorial administrative de domiciliu/reședință;

 • • Persoane/familii ajunse în stradă, după evacuarea din locuințe situate pe raza Sectorului 5, în situația în care nu au putut fi identificate alte soluții locative;

 • • Persoane care anterior au fost în detenție și care, din resurse proprii, nu își pot satisface nevoia locativă;

 • • Persoane cu dizabilități a căror autonomie mentală este conservată, iar cea locomotorie este total sau parțial menținută, până la instituționalizarea într-un centru specializat;

 • • Persoane fără adăpost, externate de spitalele din municipiul București, care au domiciliul/reședința legal stabilit(ă) pe raza Sectorului 5, după o evaluare medicală care certifică absența bolilor infecto-contagioase și păstrarea autonomiei.

 • • Persoanele singure/familiile aflate în situații de necesitate, rămase fără adăpost, ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

 • • Agresorii aflați în evidențele DGASPC Sector 5; Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, “Autoritățile locale au obligația de a asigura în cadrul serviciilor sociale existente găzduire pentru agresori în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost și adăposturilor de noapte, care funcționează în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2001, cu modificările și completările ulterioare.”.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în LTPAFA sunt următoarele:

 • a) Admiterea în LTPAFA se va face în baza dispoziției emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5, la propunerea Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte, având în vedere prevederile din contractul de acordare a serviciilor sociale.

Modelul contractului de acordare a serviciilor sociale este prezentat în anexa la prezentul ROF.

Pag . 5

Durata de cazare în LTPAFA a persoanelor asistate este de până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

Contractul de furnizare servicii se încheie pe o periodă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de până la 1 an prin act adițional (conform Standard 2.3. din Anexa nr.4, Ordin nr. 2126/2014).

DGASPC Sector 5 decide asupra perioadei în care un beneficiar este găzduit, în raport de nevoile individuale ale acestuia, cât și în funcție de interesul si implicarea acestuia în activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate (conform Standard 2.1. din Anexa nr.4, Ordin nr.2126/2014).

z\

In situații excepționale (calamități naturale, incendii ș.a.) se poate admite cazarea în centru a unor persoane, la solicitarea acestora sau a unor instituții, înainte de analizarea cazului social, în baza unui referat întocmit de către coordonatorul LTPAFA, aprobat de către Directorul General al DGASPC Sector 5. Triajul medical al acestor persoane se va realiza de către medicii din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc.

Beneficiarii serviciilor sociale, care realizează venituri din diverse surse potrivit legii, au obligația de a achita o cotă-parte, cu o valoare de până la 1/4 din venitul net realizat lunar, cu titlul de contribuție pentru serviciile sociale de care beneficiază în LTPAFA.

Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă.

 • b) Acte necesare în vederea admiterii în LTPAFA:

 • ♦ cerere tip completată de către solicitant;

 • ♦ buletin sau carte de identitate;

 • ♦ adeverință medicală eliberată de medicul de familie, medicul curant sau medicul din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc din subordinea DGASPC Sector 5, care să ateste că persoana solicitantă este aptă de a locui în colectivitate;

 • ♦ documente justificative referitoare la venitul realizat lunar;

 • ♦ acte doveditoare ale statutului de persoană evacuată;

 • ♦ orice acte care să ateste situația de persoană fără adăpost.

în situații de excepție, care pot pune în pericol viața unei persoane fără adăpost, admiterea în centru se realizează doar cu avizul Directorului General al DGASPC Sector 5, urmând ca dosarul cu toate documentele necesare să fie instrumentat ulterior.

De asemenea, pentru admiterea în LTPAFA, DGASPC Sector 5 dă curs și solicitărilor din partea altor persoane fizice sau instituții din mediul public/privat, care pun în atenție diverse cazuri de persoane adulte fără adăpost.

 • c) La intrarea în LTPAFA beneficiarilor le sunt prezentate Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social și obligativitatea respectării prevederilor Pag . 6

i9iB20ielsAnaA'ooiM ImpseunA

acestora, sunt identificați și luați în evidență, parcurg obligatoriu procedura de igienizare/deparazitare și beneficiază de asistență medicală primară oferită de către medicii Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, în baza principiului complementarității serviciilor sociale furnizate de structurile de specialitate din subordinea DGASPC Sector 5.

 • d) Beneficiarii centrului vor parcurge etapele programelor de reinserție socială stabilite de către echipa multidisciplinară din cadrul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte.

 • e) Ieșirea din programul LTPAFA se va realiza la finalizarea perioadei prevăzută în contract sau din inițiativa beneficiarului în baza unei declarații scrise, în baza dispoziției emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5. Totodată, în situația nerespectării de către beneficiar a prevederilor prevăzute de contractul de servicii, acesta va fi reziliat cu notificare prealabilă.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Constituie motiv de încetare a serviciilor următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct;

 • b) săvârșirea unui număr de două abateri de la regulamentul de ordine interioară al LTPAFA de către beneficiarul de servicii sociale;

 • c) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • d) acordul părților privind încetarea contractului;

 • e) absentarea nemotivată a beneficiarului pe o perioadă mai mare de 15 zile;

 • f) scopul contractului a fost atins;

 • g) încălcarea de către reprezentanții LTPAFA a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • h) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • i) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în LTPAFA au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primate.

>9ia20iaisAoaMoniM Impoeuna

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în LTPAFA au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să colaboreze cu personalul angajat și să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la solicitarea Primarului Sectorului 5 sau a conducerii DGASPC Sector 5 la acțiuni sau lucrări de interes local;

 • e) să-și întrețină igiena corporală și igiena îmbrăcămintei;

 • f) să nu intre în pat cu hainele de stradă și să folosească lenjeria de corp din dotare;

 • g) să nu se afle în stare de ebrietate;

 • h) să nu utilizeze substanțe halucinogene;

 • i) să nu introducă în incintă și să nu consume băuturi alcoolice;

 • j) să nu fumeze în incinta LTPAFA sau în alte spații decât cele amenajate pentru fumat;

 • k) să nu practice jocurile de noroc în LTPAFA;

 • l) să curețe locul în care au consumat hrana și să mențină curățenia în toate incintele;

 • m) să respecte personalul angajat al LTPAFA;

 • n) să nu sustragă și să nu distrugă bunurile din inventarul LTPAFA;

 • o) să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și verbal în relația cu ceilalți beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care alți beneficiari intră în contact;

 • p) să nu săvârșească fapte de cămătărie și de comerț ilicit în LTPAFA;

 • q) în cazul pierderii sau expirării actelor de identitate, să anunțe și să colaboreze cu personalul LTPAFA pentru procurarea sau actualizarea actelor de identitate;

 • r) să declare în scris dacă a suferit condamnări sau dacă a săvârșit infracțiuni;

 • s) pentru admiterea în dormitor este obligatorie pezentarea adeverinței medicale din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli infecto-contagioase, care ar pune în pericol sănătatea celorlalți beneficiari sau a personalului angajat;

 • t) să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;

 • u) să accepte un loc de muncă ce i se oferă, în cadrul procesului de reinserție socio-profesională, cu excepția celor care cu acte medicale pot face dovada incapacității de muncă; refuzul a cel mult trei locuri de muncă conduce la excluderea din LTPAFA;

 • v) să achite o cotă-parte, cu o valoare de până la 1/4 din venitul net realizat lunar, cu titlul de contribuție pentru serviciile sociale de care beneficiază în LTPAFA;

 • w) beneficiarii cu venituri din pensii, indemnizații, salarii sunt obligați să economisească lunar o sumă de bani, pentru cheltuieli neprevăzute și chiar pentru Pag. 8

1910 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

susținerea unei chirii, în situația în care expiră durata contractului de servicii și acesta nu mai poate fi prelungit prin act adițional;

z) să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare.

 • (6) Nu pot beneficia de serviciile oferite prin intermediul LTPAFA:

 • ♦ persoanele fără adăpost cu afecțiuni psihice grave, persoane cu tulburări grave de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității din cadrul LTPAFA;

 • ♦ persoanele care nu se pot autodeservi, respective cele cu afecțiuni cronice care le-ar imobiliza la pat;

 • ♦ persoanele care sunt purtătoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice (TBC, hepatite etc.);

 • ♦ în regim de urgență nu pot fi cazate persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor, persoanele aflate în episod psihotic, precum și cele cunoscute ca violente.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social LTPAFA sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada stabilită în urma evaluării, dar nu mai mult de 24 de luni;

 • 3. asigurarea cazării, cazarmamentului, echipamentului și condițiilor igienico-sanitare necesare protecției persoanelor fără adăpost care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • 4. supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor;

 • 5. urmărirea modalităților concrete de punere în aplicare a serviciilor sociale, de integrare și evoluție a beneficiarilor în cadrul serviciului și formularea de propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de servicii sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate;

 • 6. asigurarea climatului favorabil dezvoltării personale;

 • 7. asigurarea pazei și securității beneficiarilor;

 • 8. asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 9. promovarea și aplicarea măsurilor de protecție a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1918 201 a I            IMPOEUN A

 • 1. elaborarea și punerea la dispoziția publicului materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2. elaborarea și utilizarea unui ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile și facilitățile oferite;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 5. elaborarea și actualizarea datelor/informațiilor de prezentare a LTPAFA.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și aplicarea programelor de integrare-reintegrare socială;

 • 2. facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 3. orientarea profesională și medierea accesului pe piața muncii;

 • 4. sprijinirea în obținerea unor drepturi (ajutor social, încadrare în grad de handicap, pensii, locuință socială, instituționalizare);

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor materiale si umane ale LTPAFA prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. evaluarea anuală a personalului;

 • 2. instruirea personalului în vederea procedurilor utilizate în centru;

 • 3.  facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • 4.  planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor de inventar.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social LTPAFA funcționează cu un număr de 7 salariați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.68/2018, din care:

 • a) personal de conducere: coordonator - 1 post;

 • b) personal de specialitate: instructor de educație - 2 posturi;

 • c)  personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, 4 posturi, din care:

- supraveghetor noapte - 2 posturi;

P a g . 10

 • - îngrijitoare -1 post;

 • - muncitor calificat (bucătar) -1 post.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: coordonator LTPAFA.

 • (2) Atribuțiile coordonatorului (cod COR - 121906):

 • ♦ Răspunde de aplicarea legislației în vigoare privind activitatea LTPAFA.

 • ♦ Răspunde de aplicarea hotărârilor și dispozițiilor emise la nivelul DGASPC Sector 5.

 • ♦ Elaborează procedurile de lucru și regulamentul de ordine interioară ale LTPAFA.

 • ♦ Organizează, îndrumă și controlează întreaga activitate de asistență socială și protecție la nivelul LTPAFA și propune conducerii DGASPC Sector 5 sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.

 • ♦ Asigură coordonarea, îndrumarea, controlul și gestiunea LTPAFA.

 • ♦ întocmește proiecte cu propuneri de dezvoltare a LTPAFA.

 • ♦ Asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate la nivelul DGASPC Sector 5 privind LTPAFA.

 • ♦ Procură și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri, instrucțiuni, regulamente, dispoziții).

 • ♦ întocmește fișa postului pentru personalul din subordine pe baza legislației existente și în acord cu interesele DGASPC Sector 5.

 • ♦ Răspunde de activitățile administrativ-gospodărești, precum și de păstrarea și folosirea în mod judicios, a tuturor bunurilor LTPAFA.

 • ♦ Ia măsuri pentru asigurarea și dezvoltarea bazei materiale a LTPAFA, ia măsuri pentru efectuarea reparațiilor curente și capitale îngrijindu-se de păstrarea curățeniei și a aspectului estetic al LTPAFA.

 • ♦ Răspunde de desfășurarea operațiunilor de inventariere, declasare și casare potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • ♦ Formulează și promovează misiunea adăpostului.

 • ♦ Răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea securității muncii; asigură procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului asupra măsurilor de prevenirea incendiilor.

 • ♦ Aprobă meniul săptămânal și zilnic de dimineață, controlează zilnic calitatea mâncării și modul de gestionare și folosire a alimentelor, asigură materialele necesare menținerii și efectuării curățeniei.

 • ♦ Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale a LTPAFA.

 • ♦ Face propuneri de premiere și evidențiere a personalului din subordine care se distinge în activitate.

 • ♦  Asigură respectarea drepturilor beneficiarilor și ale personalului din subordine.

 • ♦ Stabilește și propune concediile de odihnă ale personalului ținând seama de interesele bunei desfășurări a activității din LTPAFA.

 • ♦ Urmărește efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului.

 • ♦ Asigură activitatea de perfecționare continuă a personalului.

 • ♦ Permanentizează sistemul de dezbatere în echipă a tuturor problemelor ridicate de beneficiari, cu luarea de decizii individuale de la caz la caz.

 • ♦ Organizează, îndrumă și controlează întregul proces de integrare/reintegrare socială și răspunde de rezultatele activității în conformitate cu dispozițiile legale.

 • ♦ Dezbate pricipalele probleme ale activității de integrare/reintegrare socială și stabilește măsuri de perfecționare a acesteia.

 • ♦ Asigură primirea în LTPAFA a persoanelor fără adăpost și menține legătura cu DGASPC Sector 5 pentru corecta informare privind situația acestora.

 • ♦ Se preocupă permanent de asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de viață, de sănătate, de instruire, educare, cât și de orientare vocațională și profesională a beneficiarilor.

 • ♦ Hotărăște măsurile ce urmează a fi luate în urma distrugerii de către beneficiari a unor bunuri din dotarea LTPAFA.

z\

 • ♦ împreună cu personalul din subordine elaborează un plan propriu de menținere a legăturii cu persoanele care părăsesc LTPAFA și s-au integrat/reintegrat în comunitatea locală a Sectorului 5.

 • ♦ Desfășoară acțiuni de scriere, citire, modificare și ștergere, având acces la baza de date cu caracter pesonal atât în sistemul automat, cât și manual (Registrul de vizite, alte documente întocmite la nivelul LTPAFA).

 • ♦  Elaborează rapoartele generale privind activitatea LTPAFA, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă în Colegiul Director al DGASPC Sector 5.

 • ♦ Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare.

 • ♦ Desfășoară activități pentru promovarea imaginii LTPAFA în comunitatea locală a Sectorului 5.

 • ♦ Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul LTPAFA.

 • ♦ Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul LTPAFA și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens.

 • ♦ Asigură cunoașterea și implementarea legislației din domeniul său de activitate persoanelor din subordine;

ROMÂNIA

 • ♦ Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documente, pontaje lunare, necesare de materiale ș.a.;

 • ♦ Răspunde de aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5, Dispozițiilor Primarului Sectorului 5, Dispozițiilor Directorului General al DGASPC Sector 5, care au legătură cu domeniul de activitate al LTPAFA;

 • ♦ Păstrează secretul de serviciu.

 • ♦ Răspunde, după caz, administrativ, disciplinar, patrimonial/material și penal pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu.

 • ♦ Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu celelalte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.

 • ♦ întocmește proiectul bugetului propriu al LTPAFA.

 • ♦ Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.

 • ♦ Contribuie în mod direct și indirect la recuperarea creanțelor fiscale sau bugetare în colaborare cu Direcția Economică din cadrul DGASPC Sector 5, în condițiile legii.

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5 și Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului LTPAFA se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate

 • (1) Personalul de specialitate:

 • a) Instructor de educație (cod COR - 263508);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

♦ Oferă îndrumare și consiliere persoanelor adulte fără adăpost, ca răspuns la dificultățile personale și sociale întâmpinate, astfel încât acestea să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde P a g . 13

problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent etc.

 • ♦ Asigură realizarea în practică a activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare.

 • ♦ Evaluează situația potențialilor beneficiari ai CGT și propune includerea lor în programul CGT, respectiv încetarea serviciilor oferite, dacă este cazul.

 • ♦ Reevaluează lunar, sau de câte ori este nevoie, situația beneficiarilor și propune menținerea sau modificarea planului de servicii, după caz.

 • ♦ întocmește statistici lunare și trimestriale pe care le comunică altor instituții, în funcție de solicitări.

 • ♦ întocmește documentația necesară pentru clarificarea situației juridice a beneficiarilor și urmărește realizarea acesteia.

 • ♦ Ține evidența zilnică a beneficiarilor prezenți în LTPAFA prin completarea registrului de mișcare a beneficiarilor.

 • ♦ Completează la zi registrul general de intrări/ieșiri al LTPAFA.

 • ♦ întocmește lunar un raport de activitate.

 • ♦ Participă la realizarea de către echipa multidisciplinară a programului personalizat de intervenție și a planului de servicii al beneficiarului și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia.

 • ♦ Inițiază și participă la activitățile de socializare ale beneficiarilor.

 • ♦ Urmărește modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor în instituție și solicită îmbunătățirea activității, dacă observă încălcări ale acestor drepturi.

 • ♦ Participă la cursurile de formare pentru personalul LTPAFA.

 • ♦  Respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a LTPAFA.

 • ♦ Colaborează cu celelalte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Sector

 • 5.

 • ♦ Duce la îndeplinire și alte atribuții prevăzute de standardele minime obligatorii în domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte fără adăpost, conform legislației în vigoare.

 • ♦ Răspunde, după caz, disciplinar, material și penal pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu.

 • ♦ Aplică prevederile legale în ceea ce privește respectarea regulilor de tehnică a securității muncii și P.S.I., precum și respectarea prevederilor referitoare la secretul de serviciu.

 • ♦ Se preocupă de cunoașterea tuturor actelor normative în vigoare în domeniul de activitate, precum și de aplicarea întocmai a acestor prevederi.

 • ♦ Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor relevante obținute de la beneficiarii din cadrul LTPAFA.

 • ♦ Formulează răspunsuri legale, complete și corecte la orice sesizare/cerere care îi este repartizată spre soluționare.

 • ♦ îndrumă beneficiarul către serviciul de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele LTPAFA.

 • ♦ întrerupe activitatea cu beneficiarul numai în situația folosirii de către acesta a unui limbaj trivial, a formulării de amenințări la adresa sa ori a utilizării de către beneficiar a violenței verbale și fizice;

 • ♦ Desfășoară acțiuni de scriere, citire, modificare și ștergere, având acces la baza de date cu caracter pesonal atât în sistemul automat, cât și manual (Registrul de vizite, alte documente întocmite la nivelul LTPAFA).

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5 și Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social și este formt din:

 • a) supraveghetor noapte (cod COR - 962911);

 • b) îngrijitoare (cod COR - 515301);

 • c) muncitor calificat - bucătar (cod COR - 5120).

(2) Atribuțiile personalului administrativ:

Supraveghetor noapte - cod COR - 962911

 • ♦ Răspunde de securitatea imobilului în care funcționează LTPAFA, atât în interiorul clădirii, cât și în exteriorul ei, în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de către organele de pază competente.

 • ♦ Răspunde de integritatea fizică și psihică a beneficiarilor în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea și până la încredințarea lor, a doua zi, instructorului de educație.

 • ♦ Comunică instructorilor de educație observațiile sale privind starea de sănătate a beneficiarilor, comportamentul și manifestările deosebite ale acestora în timpul nopții, pe care le consemnează în caietul de procese-verbale.

 • ♦ Supraveghează și îndrumă beneficiarii în efectuarea igienei individuale de seară și de dimineață, urmărind formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare.

 • ♦ Stinge lumina la dormitoare și supraveghează beneficiarii în timpul nopții.

 • ♦ Trezește beneficiarii cu probleme de enurezis de doua ori pe timpul nopții și îi însoțește pe aceștia la grupurile sanitare.

 • ♦ Administrează beneficiarilor, pe timpul nopții, medicamente recomandate de medic în condiții de supervizare stabilite de acesta și acordă primul ajutor în caz de urgență.

 • ♦ Trezește beneficiarii dimineața la orele fixate prin regimul zilnic de activitate.

 • ♦ Supraveghează programul de dimineață și de seară al beneficiarilor: igiena corporală, curățenia dormitoarelor și îmbrăcatul acestora.

 • ♦ Controlează, întreține și efectuează curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor, scărilor, etc.

 • ♦ Controlează și răspunde de echipamentul beneficiarilor pe timpul turei.

 • ♦ Asigură zilnic schimbarea lenjeriei de pat udă a beneficiarilor enuretici și ține o evidență a acesteia.

/X

 • ♦ întreține relații de bună conviețuire cu beneficiarii, bazate pe normele de conduită morală, profesională și socială.

/X

 • ♦ îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

 • ♦ Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea LTPAFA, acolo unde își desfășoară activitatea.

 • ♦ Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul LTPAFA.

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau coordonatorul LTPAFA, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

îngrijitoare - cod COR- 515301

 • ♦ Menține calitatea mediului în care sunt cazați beneficiarii serviciilor sociale și a mediului de lucru al angajaților (condițiile fizice) în condiții de maximă igienă.

 • ♦ Efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare.

 • ♦ Asigură evacuarea reziduurilor solide, curățenia și dezinfecția recipientelor de colectare a deșeurilor;

 • ♦ Spălă geamurile, tocurile geamurilor și ale ușilor cel puțin o dată pe lună.

 • ♦ Spală ușile de acces, faianța, oglinzile, WC-urile, lavoarele, picioarele lavoarelor, bateriile, ușile, tocurile ușilor, clanțele, suportul de hârtie igienică, gresia, coșul de gunoi din grupurile sanitare, ori de câte ori este nevoie.

 • ♦ Poartă obligatoriu echipamentul de protecție stabilit.

 • ♦ Informează coordonatorul LTPAFA, precum și conducerea DGASPC Sector 5 asupra stării tehnice a spațiilor și instalațiilor din LTPAFA.

 • ♦ Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, pe care le găsește în aria sa de activitate.

 • ♦ întocmește lunar sau la nevoie referatul de necesitate pentru produsele de curățenie și igienă pe care le înaintează superiorului ierarhic.

 • ♦ Răspunde de calitatea muncii depuse.

 • ♦ Participă la toate evenimentele organizate la nivelul LTPAFA care necesită prezența îngrijitorului.

 • ♦ Aplică în muncă prevederile legale în ceea ce privește respectarea regulilor de tehnica securității muncii și P.S.I.

 • ♦ Asigură confidențialitatea datelor din cadrul LTPAFA.

 • ♦ Răspunde după caz, disciplinar, material și penal pentru îndeplinirea în mod necorespunzător a sarcinilor de serviciu.

 • ♦ Respectă prevederile, normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său.

1 fz

HV-:;:'?...-;.-

ROMÂNIA

 • ♦ Are obligația să aibă un comportament civilizat față de colegii de muncă și față de superiori.

 • ♦ înaintează propuneri pentru îmbunătățirea activității în domeniul său.

 • ♦ Respectă programul de lucru stabilit.

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul LTPAFA.

 • ♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau coordonatorul LTPAFA, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Muncitor calificat - bucătar - cod COR - 5120

 • ♦ îndeplinește sarcinile legate de pregătirea și servirea mesei către beneficiarii serviciilor sociale din cadrul LTPAFA.

 • ♦  Participă la stabilirea meniului zilnic, ținând cont de preferințele beneficiarilor, vârsta și regimul alimentar recomandat.

 • ♦ Face parte din comisia de recepție și eliberare a alimentelor.

 • ♦ Efectuează porționarea și prepararea alimentelor.

 • ♦ Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare.

 • ♦ Efectează împreună cu îngrijitoarea igienizarea veselei și a blocului alimentar.

 • ♦ Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită.

 • ♦ Supraveghează și îndrumă beneficiarii care participă la activitățile de preparare și servire a mesei.

 • ♦ Relațiile cu beneficiarii LTPAFA au la bază normele de conduită morală, profesională și socială.

 • ♦ îngrijește și răspunde patrimonial de obiectele de inventar și mijloacele fixe pe care le are în dotare bucătăria.

 • ♦ Are obligația ca săptămânal (la o dată stabilită) să efectueze împreună cu îngrijitoarea curățenia generală în blocul alimentar (bucătărie, camera de alimente, camera de zarzavat, sala de mese).

 • ♦ Are obligația să păstreze, termen de 48 de ore, în frigiderul de probe din blocul alimentar, probe de la toate mâncărurile servite beneficiarilor.

 • ♦ Participă la întocmirea și prepararea meniului pentru mesele festive de zilele onomastice ale beneficiarilor, sărbători religioase, etc.

 • ♦ Colaborează cu instructorii de educație în vederea întocmirii programului de activitate lunar pe linie de gastronomie, activități desfășurate de către beneficiarii din cadrul LTPAFA sub atenta îndrumare a bucătarului.

 • ♦ In cazul în care sesizează sau are cunoștință de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarii, are obligația de a aduce la cunoștință acest fapt pe cale ierarhică.

 • ♦ Respectă normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

 • ♦ Are obligația de a se prezenta la controlul medical periodic.

 • ♦ Respectă prevederile ROF și ROI aplicabile la nivelul LTPAFA.

zx

♦ îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General al DAGSPC Sector 5, Directorul General Adjunct pentru Asistența Socială a Persoanei și Familiei sau coordonatorul LTPAFA, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 12

Finanțarea LTPAFA

zx

(1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, LTPAFA are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor LTPAFA se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Sectorului 5, respectiv al DGASPC Sector 5;

 • b) contribuția persoanelor beneficiare, după caz;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexă

la Regulamentul de Organizare și Funcționare

a Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost din subordinea DGASPC Sector 5

Părțile contractante:

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim DGASPC Sector 5, denumită în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, cod de înregistrare fiscală 17104480, contul nr. RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare Seria AF Nr.003267/06.11.2017, reprezentată de doamna FLORENTINA POPESCU, în calitate de Director General

Și

2...................................................... (numele beneficiarului de servicii sociale),

denumit în continuare beneficiar, CNP............................., cu domiciliul/reședința în

localitatea ........................................,  str........................................... nr

județul/sectorul ................................ posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria

.............., eliberat/eliberată la data de.................de Secția de poliție

Având în vedere:

 • • planul de intervenție nr............/data

 • • evaluarea complexă efectuată în perioada

 • • planul individualizat de asistență și îngrijire nr............/data

Convin asupra următoarelor:

 • 1. Definiții:

  • 1.1. Contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

  • 1.2. Furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • 1.3. Beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

  • 1.4. Servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • 1.5.  Reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

  • 1.6. Revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire -modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

  • 1.7. Contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale și care este de natură financiară;

  • 1.8. Obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

  • 1.9. Standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

  • 1.10. Modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale -modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

  • 1.11. Forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

  • 1.12. Evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluaăii sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

  • 1.13. Planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

  • 1.14. Evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologie, educație, medicină, juridic.

 • 2. Obiectul contractului

  • 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

 • • evaluarea situației persoanei fără adăpost, întocmirea dosarul de admitere în Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost (acronim LTPAFA) și înaintarea acestuia spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;

 • • igienizare si deparazitare, care va include asigurarea materialelor de igienă personală și oferirea posibilităților de efectuare a igienei personale;

 • • găzduire temporară până la depășirea situației de risc, avându-se în vedere cerințele minime necesare unei locuințe, impusă de legislația în vigoare, prin punerea la dispoziție a unui spațiu de locuit și a unui grup igienico-sanitar corespunzător;

 • • asigurarea unei alimentații corespunzătoare în limita alocației de hrană stabilită de legislația în vigoare;

 • • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;

 • • realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în programul individualizat de intervenție;

 • •  consiliere socială, promovarea inserției/reinserției familiale/comunitare/ sociale, de la caz la caz, reluarea contactelor sociale;

 • • consiliere psihologică și, după caz, aplicarea unor terapii de specialitate;

 • • consiliere și orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare și reconversie professională;

 • •  întreprinderea demersurilor în vederea relocării în unitatea teritorial administrativă de domiciliu, în colaborare cu instituțiile competente, dacă este cazul;

 • • sprijinirea în vederea obținerii documentelor de identitate pierdute sau furate, prin îndrumare și acompaniere, după caz, la Direcția de Evidența Populației Sector 5;

 • • acompanierea/asigurarea sprijinului pentru transportul la spitalele de urgență în vederea rezolvării nevoilor medicale prioritare;

 • • întreprinderea demersurilor, în colaborare cu Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru a se stabili un reprezentant legal beneficiarului de servicii sociale, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

 • • întreprinderea demersurilor, în colaborare cu Serviciul Acordare Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Sector 5, în vederea întocmirii dosarului de ajutor social (venit minim garantat), dacă este cazul;

 • • identificarea și mobilizarea resurselor beneneficiarului;

 • • stabilirea identității persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), prin colaborarea cu Direcția de Evidența Populației Sector 5;

 • • întocmirea dosarului de instituționalizare într-o instituție de asistență socială sau instituție de protecție specială, în funcție de vârstă și gradul de dependență al beneficiarului de servicii sociale.

 • 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

  • 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de:.............

lei/lună.

 • 3.2.  Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite în cadrul

Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost este de........lei/lună.

 • 3.3. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Durata contractului este de 12 luni, începând cu data de..............

  • 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

 • 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

  • 5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat.

  • 5.2. Reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale.

  • 5.3. Revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

 • 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

  • 6.1. De a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale.

  • 6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

  • 6.3. De a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

 • 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

  • 7.1. Să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract.

  • 7.2. Să acorde serviciile sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale.

  • 7.3. Să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale.

  • 7.4. Să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile.

  • 7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • • conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • • oportunității acordării altor servicii sociale;

 • • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • • regulamentului de organizare și funcționare a LTPAFA și al regulamentului de ordine internă;

 • • oricărei modificări de drept a contractului.

 • 7.6. Să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia.

 • 7.7. Să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale.

 • 7.8. Să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 7.9. Să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale.

 • 8. Drepturile beneficiarului

  • 8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

  • 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevaăute în planul individualizat de asistență și îngrijire.

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale.

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • • oportunității acordării altor servicii sociale;

 • • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • • regulamentului de organizare și funcționare al Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost și al regulamentului de ordine internă.

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există.

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar.

 • g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 9. Obligațiile beneficiarului:

  • 9.1. Să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

  • 9.2. Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora.

  • 9.3. Să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire.

  • 9.4. Să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.2. din prezentul contract.

  • 9.5. Să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale.

  • 9.6. Să colaboreze cu personalul angajat și să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la solicitarea Primarului Sectorului 5 sau a conducerii DGASPC Sector 5 la acțiuni sau lucrări de interes local;

  • 9.7. Să-și întrețină igiena corporală și igiena îmbrăcămintei;

  • 9.8. Să nu intre în pat cu hainele de stradă și să folosească lenjeria de corp din dotare;

  • 9.9. Să nu se afle în stare de ebrietate;

  • 9.10. Să nu utilizeze substanțe halucinogene;

  • 9.11. Să nu introducă în incintă și să nu consume băuturi alcoolice;

  • 9.12. Să nu fumeze în incinta LTPAFA sau în alte spații decât cele amenajate pentru fumat;

  • 9.13. Să nu practice jocurile de noroc în LTPAFA;

  • 9.14. Să curețe locul în care au consumat hrana și să mențină curățenia în toate incintele;

  • 9.15. Să respecte personalul angajat al LTPAFA;

  • 9.16. Să nu sustragă și să nu distrugă bunurile din inventarul LTPAFA;

  • 9.17. Să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și verbal în relația cu ceilalți beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care alți beneficiari intră în contact;

  • 9.18. Să nu săvârșească fapte de cămătărie și de comerț ilicit în LTPAFA;

/\

 • 9.19. In cazul pierderii sau expirării actelor de identitate, să anunțe și să colaboreze cu personalul LTPAFA pentru procurarea sau actualizarea actelor de identitate;

 • 9.20. Să declare în scris dacă a suferit condamnări sau dacă a săvârșit infracțiuni;

 • 9.21. Pentru admiterea în dormitor este obligatorie pezentarea adeverinței medicale din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli infecto-contagioase, care ar pune în pericol sanătatea celorlalți beneficiari sau a personalului angajat;

 • 9.22. Să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;

 • 9.23. Să accepte un loc de muncă ce i se oferă, în cadrul procesului de reinserție socio-profesională, cu excepția celor care cu acte medicale pot face dovada incapacității de muncă; refuzul a cel mult trei locuri de muncă conduce la excluderea din LTPAFA;

 • 9.24. Beneficiarii cu venituri din pensii, indemnizații, salarii sunt obligați să economisească lunar o sumă de bani, pentru cheltuieli neprevăzute și chiar pentru susținerea unei chirii, în situația în care expiră durata contractului de servicii și acesta nu mai poate fi prelungit prin act adițional.

 • 9.25. Să achite o cotă-parte, cu o valoare de până la 1/4 din venitul net realizat lunar, cu titlul de contribuție pentru serviciile sociale de care beneficiază în LTPAFA

 • 9.26. Să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost.

 • 10. Soluționarea reclamațiilor

  • 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

  • 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

  • 10.3.  Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamației.

  • 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul Municipiului București, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competentă.

 • 11. Litigii

  • 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

  • 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 • 12. Rezilierea contractului

  • 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

 • 13. încetarea contractului

  • 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct.

 • b) săvârșirea unui număr de două abateri de la regulamentul de ordine interioară al LTPAFA de către beneficiarul de servicii sociale.

 • c) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

 • d) acordul părților privind încetarea contractului.

 • e) absentarea nemotivată a beneficiarului pe o perioadă mai mare de 15 zile.

 • f) scopul contractului a fost atins.

 • g) încălcarea de către reprezentanții LTPAFA a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale.

 • h) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale.

 • i) forța majoră, dacă este invocată.

 • 14. Dispoziții finale

  • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

  • 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

  • 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

  • 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

  • 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexele la contract:

 • a) planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

 • c) planul revizuit de asistență și îngrijire.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Exemplarul furnizorului de servicii sociale se păstrează și se arhivează împreună cu dosarul personal al beneficiarului, în cadrul Serviciului Asistența Socială a Persoanei Adulte.

O xerocopie a prezentului contract va fi transmisă coordonatorului Locuinței Temporare pentru Persoanele Adulte fără Adăpost.

Prezentul contract a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului nr.73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Furnizorul serviciilor sociale

DGASPC Sector 5


Beneficiarul serviciilor sociale,


(data)