Hotărârea nr. 281/2018

Hotărârea nr. 281/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel: 021.314.43.18  021.314.43.18 021.314.28.37

FAX:021.3 14.49.90 021.3 1 1.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară , astăzi 25.10.201 8;

Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr. 93244/19.10.2018;

Raportul de specialitate nr. 19063/19.10.2018 întocmit de către directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare al serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aliat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate, aliate în structura Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5

Potrivit prevederilor ari. 34 din Legea nr. 292/201 I a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (I) și art. 3 alin. (I) și (2), anexa - nomenclatorul serviciilor sociale și anexa nr. 1 la nomenclator din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 64 alin.ț I) și alin.(5) și ari. 65 alin.(l), precum și cele ale art. 80, art.81, art.82 și art.83, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor ari. 45 alin. (I) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data prezentei, se abrogă anexa nr. 8 la HCL nr. 04/31.01.2017 -Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități, celelalte prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare

Art.3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr        Z25.10.2018

Anexa nr.


la HCL


REGULAMENT - CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități

Cod Serviciu Social 8790 CR-C-I

ARTICOLUL I Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fără personalitate juridică Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități ,cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, ( DGASPC sector 5 acreditată conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF; Nr. 003267 și a Deciziei nr. 202/6.11.2017), sediul centrului: Strada Trompetului, nr.l 17, sector 5 București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități asigură găzduire, îngrijire și recuperare copiilor cu dizabilități, în baza hotărârilor de plasament însoțite de planul de recuperare, certificatul de încadrare în grad de handicap și certificatul de orientare școlară (unde este cazul). Activitatea principală a specialiștilor centrului rezidențial este punerea în aplicarea a planului de recuperare și a tratamentului medical adecvat diagnosticului medical și a gradului de handicap, în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării sociale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (I) Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor Minime Obligatorii aplicate Serviciilor privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități.

 • (3) Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/19.10.2005 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unitâții cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLAL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități sunt: copiii cu handicap separați, temporar sau definitiv, de părinții lor ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare

 • - hotărârea de plasament emisa de C.P.C./sentință judecătorească;

 • - certificat de încadrare într-un grad de handicap;

 • - certificatul de naștere în original, buletinul de identitate pentru copiii care depășesc 14 ani ;

 • - fișa medicală a copilului și analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare,

 • - ancheta socială privind situația familială a copilului,

 • - adeverința privind situația școlară la zi a copilului,

 • - adeverința de venit a părinților ( părintelui după caz)

Accesul beneficiarilor în centru:

Un copil poate să devină beneficiar al serviciului de tip rezidențial în următoarele condiții: -principalul criteriu de admisie îl reprezintă Certificatul de încadrare în Grad de Handicap, -caz referit de către Serviciul Prevenire Abandon, ca urmare a faptului că intervenția specializată asupra familiei nu a condus la instituirea tutelei sau a unui plasament în familia lărgită sau substitutivă,

 • - prin transfer din alte unități rezidențiale, din alte sectoare ale Municipiului București, cât și din alte servicii de protecție (Serviciul Asistență Maternală, Serviciul Familial, Serviciul Plasament în Regim de Urgență).

 • - managerul de caz de la nivelul Serviciului Protecție de Tip Rezidențial propune măsură de protecție și întrunește echipa multidisciplinară pentru instrumentarea dosarului: efectuează ancheta socială, întocmește planul individualizat de protecție, întocmește raportul psiho-social, solicită evaluarea situației medicale și școlare a copilului și familiei, prezintă cazul CPC Sector 5/ sau după caz înaintează dosarul Serviciului Juridic pentru a fi promovat în instanță.

Beneficiarii intra în baza de date a Serviciului Protecție de Tip Rezidențial prin intermediul solicitărilor directe (cereri scrise și înregistrate) sau a sesizărilor din partea Serviciului Prevenire / Serviciul Primire în Regim de Urgență.

Este realizată apoi evaluarea detaliată, concretizată într-un raport de evaluare întocmit de către asistentul social. în urma evaluării și anchetelor efectuate, a colectării informațiilor și documentelor necesare promovării dosarului în instanță sau Comisia pentru Protecția Copilului, se întocmește, de asemenea, proiectul planului individualizat de protecție, care va fi aprobat/respins odată cu hotărârea emisă de forul competent.

Ca etapă a demersului de pregătire a dosarului pentru promovarea sa în instanță/Comisia pentru Protecția Copilului, este și realizarea raportului de evaluare psihologică (atât pentru copil, cât și pentru familie). Acesta este redactat în urma întâlnirii pe care psihologul echipei o are cu părțile implicate, cărora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea în serviciul rezidențial, se organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul căreia se prezintă succint situația copilului. în situația caselor de tip familial, înființate de furnizori privați de servicii, persoana de referință coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creșterea și îngrijirea copilului, respectiv așa numitul "părinte social". Imediat după admitere, CRCD organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul, cu o durată minimă de două săptămâni. La admiterea în centru, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale acestuia pe care trebuie să le respecte,

planul individualizat de protecție, denumit în continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protecție de Tip Rezidențial în parteneriat cu personalul de specialitate al centrului, pe baza evalării inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului.

fiecare Plan Individualizat de Protecție are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/sau socioprofesională a copilului/tânărului și managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalități sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independență în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie.

In vederea acordării serviciilor și intervențiilor stabilite în plan, se va încheia contractul cu familia și contractul de servicii sociale, document care menționează condițiile în care se vor oferi serviciile și intervențiile, precum și responsabilitățile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită, întocmit de către managerul de caz.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor :

 • a) încetarea serviciilor oferite în cadrul Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități la cererea părinților

bjîncetarea serviciilor oferite in cadrul Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabiliăți la împlinirea vârstei maxime de admitere in centru.

Externarea copiilor și tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/ șentintei judecătoarești la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se întemeiează pe următoarele motive: reintegrarea în familia naturala; adopție ; plasament familial; schimbarea formei de protecție sau încheierea studiilor pentru pregătirea profesională. La plecarea definitivă din instituție se înmânează după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutelă, acte de proprietate), în unitate se vor opri copii ale acestora.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, (ară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare

a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • I. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe perioada nedeterminată

 • 3. îngrijire personală;

 • 4. reintegrare familiala și comunitară;

 • 5. educație

 • 6. asistență medicală

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexa

 • 2. Colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflati cu măsură de protecție speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina

 • 3. Realizează și menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor

 • 2. consiliere psihologica

 • 3. asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc

 • 4. . masuri de prevenire a abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. formarea continua a personalului

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

I. se îngrijește cu aprovizionarea centrului alimente, produse de igiena, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, încălțăminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati funcționează cu un număr de 35 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 39/25.03.2016 din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru -I

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 23

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 8

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de l/l

Programul de lucru al personalului din cadrul CRCD

Funcția

Programul de lucru

Șef Centru

8.00 - 16.00

Luni - Vineri

Medic

8.00 - 16.00

Luni - Vineri

Psiholog

8.00 - 16.00

Luni - Vineri

Kinctolerapeut

8.00 - 16.00

Luni - Vineri

Instructor de educație

7.00 - 15.00 - schimbul 1

Luni - Vineri

12.00 -20.00 - schimbul 2

Magaziner / Lacatus / Șofer

7.00 - 15.00

Luni - Vineri

Asistentă medicală

7.00 - 19.00-schimbul 1 (tura de zi)

Luni Duminică

19.00 - 7.00 - schimbul 2

(tura de noapte)

Luni - Duminică

Infirmieră

7.00 - 19.00

Luni - Duminică

Supraveghetoare noapte

19.00 - 7.00

Luni - Duminică

Bucătar / Ajutor de bucătar

7.00 - 19.00

Luni - Duminică

îngrijitoare curățenie / Lenjereasă / Spălătoreasă

8.00 - 16.00 - schimbul 1

Luni - Vineri

7.00- 19.00

Luni - Dumincă

în cazul unei situații de urgență (internări în spital, situații neprevăzute legate de starea de sănătate a copiilor, tabere de vară, etc.) programul de lucru se poate modifica pe perioada respectivului eveniment.

Constituie abateri disciplinare următoarele lapte:

 • a) întârzierea sistematica în efectuarea atribuțiilor de serviciu ;

 • b) neglijența/ lipsa de interes repetata în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • c) absențe nemotivate de la serviciu;

 • d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

 • e) favorizarea/discriminarea unor beneficiari pe criterii personale

 • f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității datelor cu acest caracter;

 • g) manifestări ( comportamente, atuitudini, gesturi, limbaj licențios) care aduc atingere celorlalți colegi / beneficiarilor directi sau indirecti

 • h) desfășurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic extraprofesionale;

 • i) refuzul de a indeplini atribuțiile/ sarcinile de serviciu;

k) stabilirea de relații personale cu beneficiarii în vederea obținerii de avantaje necuvenite.

 • l) însușirea banilor sau a bunurilor beneficiarilor cu acordul sau fara acordul acestora

Valori fundamentale la care adera personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5

Profesionalism - obligația angajatului de a- și îndeplini atribuțiile și sarcinile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Integritate în exercitarea funcției publice - declararea oricăror interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

Prioritatea interesului public - datoria personalului D.G.A.S.P.C. Sector 5 de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Imparțialitate și independență - obligația angajaților de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice.

Deschidere și transparență - asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional în gestionarea fondurilor publice, în procesul de achiziții publice, în gestionarea resursei umane și alte domenii.

Bună-credință - cinste și corectitudine în exercitarea funcției publice.

Confidențialitate- obligația angajatului de a respecta confidențialitatea informațiilor dobândite ca urmare a unei relații profesionale și de a nu divulga astfel de informații unei terțe părți fără o autorizație specifică, cu excepția cazului în care există un drept sau o obligație legală sau profesională de a dezvălui aceste informații. Informațiile confidențiale obținute în cadrul unei relații profesionale nu trebuie utilizate în avantajul personal sau al unei terțe părți.

Principii care guvernează comportamentul personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • i)     principiul supremației Constituției și a legii, conform căruia angajații au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

 • j)     principiul comportamentului etic, care presupune ca personalul, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dea dovadă de cinste, corectitudine și conștiinciozitate, integritate morală, imparțialitate, independență și obiectivitate;

 • k)     principiul profesionalismului, conform căruia angajații au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență și eficacitate;

 • l)     principiul priorității interesului public, conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • m)    principiul libertății de gândire și exprimare, în conformitate cu care angajații pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • n)     principiul loialității față de instituție potrivit căruia personalul apără prestigiul D.G.A.S.P.C. Sector 5 și se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituției;

 • o)     principiul deschiderii și transparenței conform căruia activitățile desfășurate de angajați în exercitarea funcției lor sunt publice, orientate către cetățeni și pot fi supuse monitorizării acestora;

 • p)     principiul promovării egalității între bărbați și femei și principiul nediscriminării, conform cărora angajații au îndatorirea de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor și de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare.

Norme etice pe care Ic respecta personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5

17. Relațiile cu colegii și cu partenerii din alte instituții și organizații, naționale și internaționale

Indiferent de funcția deținută, fiecare angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 5 adoptă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, imparțialitate, obiectivitate și amabilitate, atât în relațiile cu ceilalți colegi, cât și cu partenerii de lucru și dialog ai altor instituții și organizații.

18. Diversitatea culturii organizaționalc

In cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 se respecta diversitatea de opinii și stilurile de muncă diferite și se valorifica aceste diferențe pentru a crea un mediu organizațional pozitiv.

19. Asigurarea unui serviciu public de calitate

D.G.A.S.P.C. Sector 5 asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor sectorului 5 , luând în considerare așteptările acestora, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

20. Conflict de interese și incompatibilități

Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 are obligația de a evita conflictul de interese și orice altă situație care ar putea genera conflict de interese și incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală.

în cazul în care intervine o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 trebuie să sesizeze în scris superiorii ierarhici.

în astfel de situații, conducerea direcției are obligația de a asigura, prin măsuri instituționale, evitarea conflictului de interese sau incompatibilitatea declarată, fără a aduce atingere demnității persoanei și drepturilor profesionale și contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate.

21. Declararea averilor și a intereselor

Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 depune declarațiile de avere și de interese pe toată durata funcției noastre.

22. Statutul cadourilor

Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 nu of'cra, nu solicita și nu accepta cadouri care pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute și pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

23. Nediscriminarea

Față de colegi și de alte persoane cu care colaborează în exercitarea funcției, personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 adopta o atitudine imparțială respectând interesele și opiniile tuturor, indiferent de rasa, etnie, vârstă, dizabilități, religie, cultură, gen, orientare sexuală, starea materială, sănătate, convingeri politice sau orice alte criterii.

24. Obiectivitatea în evaluare

Conducerea direcției aplică cu obiectivitate procedurile și prevederile legale privind evaluarea personalului din subordine, precum și atunci când propun promovări și modificări în funcții, nominalizarea în echipe de proiect, comisii, acordarea de stimulente materiale sau morale pentru personalul din subordine.

25. Confidențialitatea

Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 are obligația de a păstră confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

26. Transparența și liberul acces la informațiile publice

Activitatea direcției se desfasoara în mod transparent și public, garantând o bună comunicare cu cetățenii, cu partenerii din alte instituții și organizații.

27. Avertizarea de integritate

Personalul direcției are obligația de a sesiza orice abatere ce este săvârșită de către un angajat al D.G.A.S.P.C.Sector 5 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, abatere de la normele legale, procedurile, politicile interne ale instituției, precum și de la lege.

28. Achizițiile publice

Personalul direcției se asigura ca procedurile de achiziții publice se desfășoară în mod transparent, echitabil, eficace și cu imparțialitate.

29. Implicarea politică

Personalul direcției nu se implica în activități cu caracter politic care vin în contradicție cu prevederile legale în domeniu.

30. Folosirea imaginii publice

Personalul direcției nu folosește numele sau imaginea proprie în scopuri electorale sau comerciale.

31. Utilizarea corectă a resurselor instituției

In activitatea sa personalul direcției ocrotește proprietatea instituției și evita producerea oricărui prejudiciu.

 • 32. Responsabilitatea individuala

Fiecare dintre angajatii direcției este responsabil pentru cunoașterea și respectarea normelor prevăzute în Codul de etică.

Încălcarea normelor prezentului cod consitutie abatere disciplinara si atrage răspunderea disciplinara a persoanelor vinovate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(I )Personalul de conducere este :

Șeful de centru cod cor I 1 1225

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și

a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar

(I) Personalul de specialitate este :

 • a) asistent medical generalist -3 cod cor 222101

 • b) kinetoterapeut 2 cod cor 226405

 • c) instructor de educație - 3 cod cor 341202

 • d) psiholog -1 cod cor 263411

 • e) medic - 1 cod cor 221 101

 • f) supraveghetor de noapte- 5

 • g) infirmiera - 4 cod cor 532103

 • h) bucatar - 2 cod cor 51 2001

 • i) ajutor bucatar - 2 cod cor 941201

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții asistent medical generalist

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din cadrul CRCD

-administrează tratamentul conform prescripției medicului

-organizează activitatea de educație pentru sanatate realizata/desfasurata de infirmiere

-instruiește infirmiera privind schimbarea la timp a lenjeriei copiilor, colectarea si pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei si pastrarea lenjeriei curate;

-efectuează igienizarea tavitclor si a altor ustensile medicale

-participă la baia generală a copiilor (observa tegumentele si mucoasele) si comunica medicului orice leziune observata

-verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a copiilor

-insoteste un copil la spital daca un copil se afla in situația de internare/externare

-pastreaza legătură cu medicul de familie al copiilor, precum si cu medicii specialiști care supravegheza starea de sanatate a copiilor

-se deplasează pentru a lua tratamentele copiilor de la medicul de familie sau de la medicul specialist

-îngrijește și răspunde de materialele si obiectele de inventar pe care la are în folosință -întocmește zilnic raportul de tură

-verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare în dormitoarele copiilor, grup sanitar, bloc alimentar, spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor și punerea lor în consum

-participă la întocmirea meniurilor zilnice împreună cu administratorul, magazinerul , medic

-pregătește copilul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigație si tratament.

-efectuează următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala, injectabila (intramusculara, intravenoasa, subcutanata) cutanata, prin sondaje, efectuarea de pansamente, resuscitare cardio-respiratorie in caz de nevoie, masurarea constantelor biologice de tip TA, temperatura, puls, respirație si inregistrarea lor, efectuează procedurile terapeutice, tratamente si investigațiile la indicația medicului.

-acorda primul ajutor in situații de urgenta si chema medicul si/sau serviciului de urgenta I I 2 -observa simptomele si starea copiilor si le inregistreaza in fisa

-organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate, activitati de consiliere educative si demonstrații practice pentru copii, apartinatori, si diferite categorii profesionale - infirmiere, educatoare, supraveghetoare de noapte, etc.

-pregătește echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervențiilor

-face parte din comisia de recepție a alimentelor

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și informează șeful de centru în cazul în care identifică produse care nu se mai află în termenul de garanție inscripționat

-supravaghează servirea meselor, verificând modul în care au fost preparate alimentele -comunică personalului de supraveghere și îngrijire primară măsurile medicale luate față de copiii cu diferite afecțiuni

-realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an, împreună cu medicul

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții kinetoterapeut

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-participă, alături de medic si alte cadre medicale la alcătuirea PIS-lui pe probleme de sănătate -desfășoară activități specifice menționate în PIS

-realizează un plan de intervenție individual terapeutic împreună cu maseurul pentru recuperarea fizică

-coordonează si executa activitatea de recuperare individuala a fiecărui copil

-oferă suport informațional și metodologic maseurului, infirmierei si asistentei medicale pentru efetuarea unor proceduri kinetoterapeutice (exp.: tapotament, mobilizări pasive, etc)

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-efectuează programul kinetoterapeutic si de recuperare recomandat de medicul specialist -se consultă permanent cu medicul asupra intervențiilor necesare, ținându-se cont de evoluția stării de sănătate

-evalueaza si reevaluaza periodic beneficiarii, din punct de vedere kinetic, si Stabilește obiective in concordanta cu problemele medicale ale fiecărui beneficiar

-se îngrijește de dezvoltarea bazei materiale a cabinetului de kinetoterapie

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-respunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea

-acorda primul ajutor in caz de urgent, pana la sosirea medicului, asistentei medicale sau a echipajelor de urgenta

-propune îmbunătățiri ale activității centrului

-oferă consultanță familiilor pentru ca activitatea specifica de kinetoterapie să poală fi continuată și în familie

-participă la activitățile în aer liber, desfășurând jocuri motrice

-interacționează cu copiii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele și acțiunile desfășurate -nu furnizează informații in ceea ce privește activitatea CRCD decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul CRCD sau de la directorul general, directorul adjunct

Atribuții instructor de educație

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii

-informează copiii, în funcție de gradul lor de handicap , de vârstă, ROF a CRCD

-răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor

-urmărește permanent starea psiho-fizică a copiilor și sesizează coordonatorului CRCD, medicului, psihologului orice modificare intervenită în starea de sănătate, în comportamentul copilului

-ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru

-participa la activitatile recreativ-cducative desfășurate in centru, dar si in afara lui

-acorda primul ajutor in caz de nevoie si anunța asistenta medicala, medicul sau serviciul de urgenta

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatatc in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-semnalează coordonatorului necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte al copiilor

-desfășoară toate activitățile de natură educativă, conform PIS-lor și a programului educațional elaborat pentru fiecare copil

-însoțește copilul la cursurile școlare și-l preia la sfârșitul programului

-urmărește performanțele școlare individuale și completează fișele rezultatelor școlare individuale

-propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților

-propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice

-poartă discuții periodic cu cadrele didactice ale școlilor frecventate de copii despre comportamentul școlar al copiilor

-încurajează și sprijină fiecare copil să participle la activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ frecventată

-sesizează orice formă de abuz asupra minorilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții psiholog

-organizeza ședințe de lucru (consiliere, joc creativ,etc.) cu copiii, individual si de grup, conform dezvoltării pshice si gradului de intelegere a fiecăruia

-participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( educator, medic, kinetoterapeut) la întocmirea și implementarea PIP-ului

-participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii

-urmărește permanent starea psiho-fizică a copiilor și sesizează coordonatorului CRCD, medicului orice modificare intervenită în starea de sănătate, în comportamentul copilului -participă, în cadrul echipei, la întocmirea instrumentelor de lucru

-intocmeste fisele de evaluare psihologica ale copiilor din CRCD, PIS-urile, rapoarte de monitorizare, rapoarte de vizita, etc.

-organizează sesiuni de terapie individuala si de grup cu copiii din CRCD

-se preocupa permanent de evoluția psiho cognitive a copiilor

-organizeză întâlniri periodice cu personalul din CRCD pentru discutarea problemelor aparute in coportamentul copiilor si oferă sprijin informațional pentru rezolvarea acestor probleme sau preîntâmpinarea altora noi

-Participa împreuna cu educatorii la întocmirea PPI

-întocmește dosarul copiilor i nstitutional izati in cadrul CRCD pentru Comisia de Evaluare Complexa ( inclusiv certificatul de handicap )

-intocmeste dosarul copiilor pentru obținerea documentelor de identitate

-inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor

-organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru, acolo unde este posibil

-merge împreună cu educatorul în familiile de origine pentru a motiva părinții sau membrii familiei extinse să viziteze periodic copilul și chiar să-l ia acasă la sfârșitul săptămânii sau cu ocazia unor sărbători religioase

-informează familia cu privire la evoluția copilului

-informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora ( medicale, de relaționare, psihice etc.)

-consiliază familia în procesul de reintegrare

-în situația în care un copil este integrat/reintegrat familial, realizează monitzorizarea situației pe o perioadă de minim 6 luni , iar în cazul în care identifică o problemă anunță instituțiile abilitate și acționează conform legislației, în beneficiul minorului

-evaluează periodic progresele psiho-educative ale copiilor din centru

-însoțește copiii la activitățile educaționale desfășurate in afara centrului ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.)

participa la programe festive cu ocazia marilor sărbători religioase, a zilei copilului etc.

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-informează copiii, în funcție de gradul lor de handicap , de vârstă, MOF a CRCD

-răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor atunci când sunt implicate in acti vitati pshiho

 • - educative

-ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru

-participa la activitatile recreativ-educative desfășurate in centru, dar si in afara lui

-acorda primul ajutor in caz de nevoie si anunța asistenta medicala, medical sau serviciul de urgenta

-propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților centrului -propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice -poartă discuții periodic cu cadrele didactice ale școlilor frecventate de copii despre comportamentul școlar al copiilor

-încurajează și sprijină fiecare copil să participle la activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ frecventată

-sesizează orice formă de abuz asupra minorilor

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri, etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

 • - cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

 • - nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

 • - îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

Atribuții medic

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din cadrul CRCD

-examinează din punct de vedere medico-sanitar copiii cu dizabilitali din cadrul CRCD ținând seama de datele din fisele medicale si din buletinele de analiza si de avizele epidemiologice cu care vin aceștia

-intocmeste dosarul cu actele medicale ale fiecărui copil cu dizabilitati

-recomanda si centralizeza aplicarea in cadrul CRCD a masurilor curalive-profilactice menite sa apere sanatatea copiilor si propune conducerii masurile igenico-sanitare

-se interesează de rezultatele examenelor de bilanț efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatate, se îngrijește sa completeze dosarul medical al copilului cu dizabilitati cu documentația necesara

-recomanda dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si cu alte materiale sanitare necesare pentru ingrijirea sanatatii copiilor cu dizabilitati

-studiază condițiile de viata ale copiilor din cadrul CRCD urmărind realizarea masurilor pentru menținerea lor la nivelul standardelor

-participa la întocmirea meniurilor preocupandu-se ca acestea sa corespunda calitativ si cantitativ -intocmeste planul anual de activitati medico-sanitare si PIS-ul pe sanatate

-initiaza legaturi cu medicii din spitale si le menține pentru verificarea stării de sanatate a copiilor -acorda primul ajutor in situații de urgenta si chema serviciului de urgenta 1 12

-observa simptomele si starea copiilor si le inregistreaza in Fisa

-organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate si demonstrații practice pentru copii, apartinatori, si diferite categorii profesionale - infirmiere, educatoare, supraveghetoare de noapte, asistente medicale, etc.

-face parte din comisia de recepție a alimentelor

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și informează șeful de centru în cazul în care identifică produse care nu se mai află în termenul de garanție inscripționat

-supraveghează servirea meselor, verificând modul în care au fost preparate alimentele -comunică personalului de supraveghere și îngrijire primară măsurile medicale luate față de copiii cu diferite afecțiuni

-recomanda masuri pentru menținerea stării de sanatate a copiilor din CRCD

-controlează adminstrarea corecta a medicamentelor prescrise

-controlează respectarea normelor de igiena in cadrul centrului împreuna cu șeful de centru -realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an, împreună cu asistenta medicala

-realizeza programe de instruire periodicațmasuri de prim-ajutor) pentru personalul CRCD -îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

-indeplineste si atribuțiile de sef de centru pe perioada când acesta este in concediu (medical, de odihna, fara plata) sau in lipsa temporara a acestuia din centru

Atribuții supraveghetor de noapte

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-răspunde de viața copiilor pe timpul nopții, conform programului stabilit

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

-întocmește raportul de tură

-supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară și dimineață , urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

 • - efectuează baia corporala de seară a copiilor

 • - organizează programul educativ de seară al copiilor în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

-insoteste la spital un copil in caz de internare pe timpul nopții

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

-in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aliate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții infirmiera

-acordă îngrijire grupului de copii cu dizabilități încredințați, menținând un mediu relaxant și stimulativ pt. dezvoltarea acestora din punct de vedere fizic, social, intelectual, emoțional -hrănește copiii cu dizabilități conform meniului prescris, în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestora

-asigură igienizarea corporală zilnică a copiilor

-îmbracă copiii în mod adecvat în funcție de vârstă, sex, vreme, activitățile depuse -încurajează autonomia copiilor

-asigură securitatea mediului atât în exterior, cât și în interior, semnalând pericolele potențiale -acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

-in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale/medicului de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-supraveghează într-un mod calm copiii pe parcursul întregii zile

-stimulează adecvat copilul pentru a-și forma/dezvolta controlul sfincterian

-asigură curățenia și ordinea în dormitoarele copiilor împreună cu aceștia, în funcție de potențialul fizic al copilului

-administrează medicamentele la indicația și sub supravegherea unui cadru medical

-efectuează deplasări la spital , dacă vreun copil se află în situația de internare/externare -monitorizează permanent copii și semnalează prompt orice modificare survenită în starea lor de sănătate sau în comportament

-participă la toate întâlnirile de lucru, precum și la toate formele de instruire organizate în instituție sau în afara acesteia

-cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de serviciu, evitând conflictele -cunoaște și respectă normele de protecția muncii

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții bucatar

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-participa impreuna cu ajutorul de bucatar la proporționarea, prepararea alimentelor, conform meniului zilnic

-participa la descărcarea alimentelor

-răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare

-efectuează curățenia în cantină și a dependințelor acesteia

-efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana

-arc o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită

-îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei

-asigură o bună desfășurare a servirii mesei

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-servește zilnic masa copiilor din CRCD

-respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de prevenire și stingerea incendiilor

-cunoaște numerele de telefon ale serviciilor de urgenta (salvare, pompieri, politie, gaze, electrica, etc) si le apeleaza in caz de urgenta

-participă la cursuri de perfecționare continuă

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

Atribuții ajutor bucatar

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-ajută bucătarul în proporționarea, prepararea alimentelor, conform meniului zilnic -participa la descărcarea alimentelor

-răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare

-efectuează curățenia în cantină și a dependințelor acesteia

-efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana

-are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită

-îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei

-asigură o bună desfășurare a servirii mesei de prânz

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in alara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora Ic comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-servește zilnic masa copiilor din CRCD

-respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de prevenire și stingere a incendiilor

-participă la cursuri de perfecționare continuă

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personaul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) magaziner - 1 cod cor 432102

 • b) personal pentru curățenie spați i-îngrij itoare -3 cod cor 532104

 • c) muncitor calificat- lenjereasă -1 cod cor 753 102

 • d) muncitor calificat - spălătoreasă - 1 cod cor 912103

 • e) muncitor calificat - lăcătuș I cod cor 721410

Ij șofer - 1 cod cor 832201

Atribuții magaziner:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-gestionează toate mijloacele fixe aliate în dotarea centrului

-participa la întocmirea meniului zilnic pentru copii împreună cu cadrul medical și bucătarul, (avand in vedere consultarea copiilor, acolo unde este cazul) conform legislației în vigoare -eliberează alimentele din gestiune conform listei zilnice aprobată de șeful de centru -eliberează materialele de curățenie conform bonului de consum aprobat de șeful de centru -se îngrijește de buna desfășurare a activităților de natură administrativă ( curățenie, prepararea alimentelor la timp, igienizarea articolelor de îmbrăcăminte etc.)

-informează șeful de centru în cazul în care sesizează deficiențe în activitatea administrativă -informează șeful de centru în cazul în care se înregistrează deteriorări severe ale obiectelor aflate în dotarea centrului

-propune casări ale obiectelor de inventar ce nu mai pot fi folosite datorită uzurii avansate -întocmește împreună cu cadrele medicale estimările anuale de alimente și materiale și le supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește împreună cu cadrele medicale necesarul lunar de alimente și materiale și îl supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește referate pentru solicitarea achiziționării unor materiale ce nu sunt cuprinse în estimările anuale ( becuri, yale, cuie etc.)

-răspunde de modul de îngrijire a tuturor echipamentelor aliate în gestiunea sa

- face parte din comisia de recepție a alimentelor

-recepționează alimentele si materialele, intocmeste actele necesare (NIR) si le depozitează corespunzător

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și corespund calitativ

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor -cunoaște numerele de telefon ale serviciilor de urgenta (salvare, pompieri, politie, etc) pentru a solicita intervenția acestora in caz de urgent

-se asigura ca alimentele si materialele pe care le are in gestiune sunt depozitate corespunzător, iar magaziile si spatiile de depozitare sunt in conformitate cu reglementările legale in vigoare -nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul economic

Atribuții îngrijitoare curățenie :

-asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-participa la descărcarea alimentelor si a materialelor de curățenie

-solicită lunar materialele și echipamentele de care are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor speci fîce

aduce la cunoștință șefului de centru dacă observă deteriorări severe ale echipamentelor aliate în îngrijirea sa

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-răspunde de buna utilizare a materialelor igienice ce i se acordă periodic

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții lenjereasă:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitalile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în păstrare

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-curăță articolele de îmbrăcăminte ale copiilor, lenjeriile, precum și echipamentul personalului ( bucătari, infirmiere etc.)

-calea, coase si depozitează rufele dup ace au fost spalate

-se ocupă de strângerea rufelor murdare și de returnarea lor după curățare infirmierelor

-asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-anunță șeful de centru și administratorul dacă identifică o defecțiune (în instalația de apă, electrică , a mașinilor folosite etc.)

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingerea incendiilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții spălătoreasă:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, dc socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în păstrare

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-curăță articolele de îmbrăcăminte ale copiilor, lenjeriile, precum și echipamentul personalului ( bucătari, infirmiere etc.)

-se ocupă de strângerea rufelor murdare și de returnarea lor după curățare infirmierelor -asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-anunță șeful de centru și administratorul dacă identifică o defecțiune (în instalația de apă, electrică , a mașinilor folosite etc.)

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingerea incendiilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții lăcătuș:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati -acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-in cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgent prin serviciul I 12 -trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

-asigura si pastrareza in bune condiții bunurile date in folosința;

-participa la întâlnirile de lucru ale echipei, si la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

-cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-se autodeclara in caz de imbolnavire;

-cunoaște si respecta normele de proiecție a muncii;

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-Răspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuțiilor ce-i revin, cat si de calitatea lucrărilor executate.

 • -  Efectuarea corecta a măsurătorilor pentru rezolvarea oricărei problem mecanice

 • - Cunoașterea regulilor de depozitare ,manipulare corecta a materialelor precum si a operațiilor de montare , demontare si întreținere.

 • -  Cunoașterea rolului ungerii si a tipurilor de vaselina

 • - Cunoașterea noțiunilor elementare de sudura electrica si autogena

 • -  Identifica produsele / serviciile neconforme si informează selul de centru de existenta acestora.

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții șofer:

 • - Asigura transportul lucratorilor sociali la scoli, licee, in vederea distribuirii tichetelor sociale pentru persoanele asistate de pe raza sectorului 5

 • - Asigura transportul casierului DGASPC la/ de la Trezoreria Sector 5 si oriunde este necesar

 • - Asigura transportul organelor de control si al mass-media la diversele punctele de lucru ale

DGASPC-ului sau oriunde este necesar

 • - Asigura transportul beneficiarilor si al însoțitorilor acestora la diversele activitati organizate de către DGASPC sector 5 - excursii, tabere, vizite etc.

 • - Are obligația de a intrctinc autovehicolul in stare buna de funcționare

 • - Are obligația de a face demersurile in vederea reînnoirii ITP-ului si a asigurării obligatorie

 • - Are obligația de a avea asupra sa: foaie de parcurs, ordin de deplasare, rovineta, tabele nominale cu persoanele pe care le transporta

 • - Colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector 5

Relațiile cu copiii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala

 • - Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații dc urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Respecta prevederile Regulamentul de Organizare si Funcționare al DGASPC Sector 5, Regulamentul de Ordine Interioare CPRU Ciresarii II al CPRU Ciresarii II

 • - Respecta normele de securitate si sanatatc a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Respecta prevederile Regulamentul de Organizare si Funcționare al DGASPC Sector 5, Regulamentul de Ordine Interioare CPRU Ciresarii II al CPRU Ciresarii II

 • - Răspunde patrimonial de autovehicolul din inventar

 • - Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

 • - îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la directorul general DGASPC Sector 5 si de la șeful de centru

ARTICOLUL 13

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al sectorului 5

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor Fizice ori juridice din țară și din străinătate.