Hotărârea nr. 279/2018

Hotărârea nr. 279/25.10.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condțiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința ordinară azi, 25.10.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 19096/19.10. 2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art.2, alin.(l), lit.k din Hotărârea Guvernului nr.502/2017;

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:


Nr.        /25.10.2018


ANEXĂ LA HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 NR.

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 5

ÎN PERIOADA A UGUST 2017- A UGUST 2018

Comisia pentru Protecția Copilului este organul de specialitate, tară personalitate juridică, al consiliului județean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului București, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului. Comisia respectă, promovează și garantează drepturile copilului în toate activitățile pe care le întreprinde.

Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului se desfășoară în conformitate cu strategiile naționale și locale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și a legislației în vigoare, respectiv Hotărârea nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului și Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 5 își desfășoară activitatea în incinta imobilului situat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, unde se află autoritățile publice locale ale sectorului 5, respectiv sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 5 are următoarea componență:

 • a) Președinte - Secretarul Sectorului 5, doamna Petrescu Elena Luminița;

 • b) Vicepreședinte - Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, doamna Florentina Popescu;

 • c) Constantinescu Miruna -membru, medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;

 • d) State Daniela - membru - psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și doamna Farcaș Elena Daniela membru supleant;

 • e) Stanciu Daniela - membru- reprezentant desemnat de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București și doamna Hulea Vasilica membru supleant;

 • f) Ganea Iuliu Cătălin - membru - reprezentant al Fundației Sera Romania;

 • g) Dimofte Gabriela - membru - reprezentant al Asociației „Sf. Stelian” și doamna Badea Mădălina membru supleant.

Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant. Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate. Comisia poate funcționa numai în prezența majorității. Ședințele Comisiei nu sunt publice. Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor.

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Comisia pentru Protecția Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • >  stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească;

 • > încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecție specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

 • >  informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele stabilirii măsurii de protecție specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil pe durata aplicării măsurii;

 • >  hotărăște, dacă este cazul, în condițiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent matemal;

 • >  stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul dc încadrare a copilului într-un grad de handicap;

 • >  aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă;

 • >  informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad dc handicap și asupra necesității de dezvoltare a serviciilor sociale, educaționale și de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluții;

 • >  soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după caz;

 • > colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-teritorială;

 • >  întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului județean sau, după caz, consiliului local al sectoarelor municipiului București.

Pentru perioada august 2017- august 2018 activitatea de la nivelul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 s-a desfășurat după cum urmează :

• Pentru stabilirea măsurilor de protecție specială a copiilor, respectiv plasamentul și supravegherea specializată precum și acordarea de atestate de asistent maternal profesionist în condițiile legii, Comisia pentru Protecția Copilului Sector 5 a adoptat un număr de 182 de hotărâri.

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecție specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile legii, după caz, la: a. o persoană sau familie; b. un asistent maternal; c. un serviciu de tip rezidențial.

Măsura plasamentului se stabilește de către Comisia pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul părinților, pentru următoarele situații: copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora și copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal.

Măsura supravegherii specializate constă în menținerea copilului în familia sa, sub condiția respectării de către acesta a unor obligații, cum ar fi: a. frecventarea cursurilor școlare; b.utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; c. urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; d.interzicerea de a frecventa anumite locuri sau dc a avea legături cu anumite persoane.

Copilul beneficiază de protecția specială conform legii până la dobândirea capacității depline de exercițiu. La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline dc exercițiu, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ dc zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.

Pentru stabilirea măsurilor de protecție specială la ședințele Comisiei sunt invitați părinții, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat în al cărui serviciu va fi dat în plasament copilul.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, în cadrul ședințelor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 au fost instituite un număr de 35 de măsuri de protecție specială dintre care : 28 de măsuri de protecție plasament și 7 măsuri de protecție supraveghere specializată în familie. De asemenea au fost menținute un număr de 27 de măsuri de protecție specială. în ceea ce privește situația încetărilor de măsuri de protecție specială a existat un număr total de 68 dintre care : 65 de plasament și 3 de supraveghere specializată.

Comisia competentă să soluționeze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecție specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. însă, Comisia poate hotărî plasamentul copilului în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care funcționează aceasta, dacă interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ- teritorială respectivă. Prin urmare, la solicitările venite din partea altor Comisii din alte unități administrativ-teritoriale au fost eliberate un număr de 5 avize favorabile.

în ceea ce privește acordarea de atestate de asistent maternal profesionist, persoanele care au dorit să devină asistent maternal profesionist având domiciliul pe raza sectorului 5, au adresat o cerere de evaluare a capacității lor serviciului public specializat pentru protecția copilului. în acest sens, în conformitate cu legislația în vigoare, au fost eliberate un număr de 8 atestate noi către persoane din comunitatea sectorului 5.

Periodic în activitatea Comisiei sunt reînnoite atestatele de asistent maternal profesionist care se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Astfel că, în intervalul de timp mai sus menționat, au fost reînnoite un număr total de 39 de atestate de asistent maternal profesionist.

• Pentru încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap, în perioada vizată, au fost eliberate un număr de 928 de certificate.

în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilități, Serviciul de Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități realizează evaluarea complexă și multidisciplinară a copilului cu dizabilități din punct de vedere al nivelului de dezvoltare motorie, cognitivă, a comunicării și limbajului, a autonomiei personale și propune încadrarea într-un grad de handicap. Dosarul complet este transmis către Comisie. în cazul copilului cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap, prezența și ascultarea copilului nu sunt obligatorii. Acestea au loc numai la solicitarea expresă și motivată a Comisiei cuprinsă în convocare.

în consecință, au fost eliberate certificate cu următoarele grade de handicap:

 • ■   15 certificate de încadrare în grad de handicap ușor;

• 196 certificate încadrare în grad de handicap mediu;

 • ■  128 certificate de încadrare în grad de handicap acccentuat;

 • ■  589 certificate încadrare în grad de handicap grav.

Număr de copii distribuiți pe grad de handicap

Principalele afecțiuni pentru care s-a decis încadrarea copilului într-un grad de handicap sunt: bolile neurologice, afecțiunile psihiatrice (din cele 340 de certificate eliberate 236 certificate sunt pentru autism), afecțiuni locomotorii, afecțiuni vizuale, afecțiuni auditive, HlV/Sida, Down și altele (boli ale aparatului respirator, neoplasm, boli ale sistemului cardio-vascular, malformații congenitale, boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale (hemofiliile), insuficiență renală cronică, boli genetice(fara Sindrom Down)

NUMĂR DE COPII CU DIZABILITĂȚI PE CATEGORII DE AFECȚIUNI

Comparativ cu anul precedent numărul copiilor care au necesitat încadrare în grad de handicap si a căror situație a fost analizată de către Comisia pentru Protecția Copilului a crescut, după cum urmează:


Totodată, analizând statisticile din perioada august 2017-august 2018 putem observa că numărul cazurilor care ies din evidența Serviciului Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități sunt mult mai puține față de numărul cazurilor care intră în atenția serviciului și sunt supuse spre dezbatere Comisiei pentru Protecția Copilului.


® Intrări

ffi Ieșiri


Toate cazurile sunt monitorizate și evaluare/reevaluate de specialiștii Serviciului Evaluare Complexă, iar în funcție de situație sunt supuse atenției comisiei pentru revizuire plan de abilitare-reabilitare, revizuire contract cu familia, reîncadrare în grad de handicap.

Convocarea persoanelor invitate în fața Comisiei pentru soluționarea cazurilor se face în scris și se comunică persoanei interesate prin scrisoare recomandată sau prin intermediul corespondenței electronice, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței. în situații excepționale, convocarea se poate face și telefonic. în perioada mai sus menționată, au fost transmise un număr de 101 de invitații.

Având în vedere cele prezentate, Comisia pentru Protecția Copilului Sector 5 a adus o contribuție importantă în derularea activității desfășurate în domeniul protecției copilului îndeplinindu-și totodată, în mod corespunzător, atribuțiile care îi revin, porivit legii.

PREȘEI ALEXANDRSriA\ LAZAROV


Contrasemnează,

Secretar sector 5