Hotărârea nr. 274/2018

Hotărârea nr. 274/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

ROMÂNIA

1918-2018 ; SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel: 021.314.43.18 021.314.43.18 021.314.28.37

FAX:021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunii în ședința ordinară astazi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sector 5 nr.93242/19.10.2018;

Raportul de specialitate nr. 19060/19.10.2018, întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate, aflate în structura Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/201 I a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. 1 și art. 3 alin. 1 si 2 din I I.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 64, alin. 1 si alin. 5, art. 65, alin. I, precum si cu art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă Regulamentu l-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. începând cu data prezentei, se abrogă anexa nr. 7 la HCL nr. 04/31.01.2017 Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului social cu cazare- Centrul Maternal “Sfânta Maria”, celelalte prevederi ale hotărârii rămânând în vigoare.

Art. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESQU

Nr         Z25.10.2018

Anexai la HCL nr.REGULAMENT - CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

Centrul Maternal “Sfânta Maria”

Cod Serviciu Social 8790 CR-MC I

Articolul 1: Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Iară personalitate juridică “Centrul Maternul Sf.Maria”, aprobat prin hotărâre a Consiliul Local Sector 5, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cat și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Articolul 2: Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul Maternal Sf.Maria, cod serviciul social 8790 CR-MC-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 București - acreditat conform Certificatului de Acreditare D.G.A.S.P.C.-Sector 5 București-Furnizor de servicii sociale Seria AF Nr. 003267/06.11.2017, este un serviciu social fara personalitate juridică, cu sediul în Str.Trompetului Nr. 1 17, sector 5, București.

Articolul 3: Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul Maternal Sf.Maria este prevenirea separării copilului de părinții săi, de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legaturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.

Centrul Maternal Sf. Maria oferă servicii publice, după criterii selective, pentru a ajuta mamele singure cu copii să-și dezvolte potențialul și capacitatea de îngrijire a copilului, este locul în care mama, îndrumată de profesioniști, poate să reflecteze și să-și clarifice dacă are sau nu potențialul și capacitatea de a asigura îngrijirea, creșterea și educația copilului, conform nevoilor acestuia.

Centrul Maternal Sf. Maria este un serviciu de suport social, educativ și psihologic al mamei și al copilului, aceasta nu înseamnă o simplă găzduire a cuplului mamă-copil, ci și crearea unui cadru care să favorizeze structurarea relației dintre mama și copilul său, precum și a relației dintre mama și comunitate.

Capacitatea serviciului social Centrul Maternal Sf. Maria este de 7 cupluri mamă/copil.

ARTICOLUL 4: Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

 • (1) Centrul Maternal Sf. Maria funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • >  Ordin 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de implemetare a acestor standarde;

 • > Ordinul Nr. 288/2006 privind Standardelor Minime Obligatorii aplicate Managementului de caz ;

 • > Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al DGASPC aprobat prin HG 797/2017;

 • > Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamcntelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • >  Ordin Nr. 286 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • (3)  Serviciul Social Centrul Maternal Sfânta Maria este înființat prin Hotărârea HCL nr.30/3 1.03.2007 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

ARTICOLUL 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul Maternal Sf. Maria se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Maternal Sfânta Maria sunt următoarele:

 • a)  îngrijirea copilului în familie - copilul își poate atinge maximul potențialului său fizic și psihic numai alături de părinții săi. în CM se asigură stabilitatea relației copilului cu mama sa. Prin activitățile desfășurate se creează cadrul necesar pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor intrafamiliale.

 • b) Abordarea comprehensivă - conform căreia în CM se asigură un mod global și unitar de abordare a cazurilor de către echipa multidisciplinară.

 • c) Intervenția planificată - conform căreia în CM se asigura o intervenție personalizată, pe o perioadă determinată de timp, cu obiective, activități și termene de realizare prestabilite, adecvată nevoilor beneficiarilor, ce are la bază un plan elaborat și pus în practică de către specialiști în acord cu mama și cu participarea ei directă.

 • d)  Parteneriatul - potrivit căruia familiile și profesioniștii sunt parteneri în luarea deciziilor care le influențează viața.

 • e)  Confidențialitatea - conform căreia beneficiarii au dreptul la intimitatea și la respectarea vieții private, precum și dreptul ca relația de asistență să se realizeze cu respectarea legilor, politicilor și standardelor etice privitoare ia confidențialitate.

 • f)  Asigurare protecției împotriva abuzurilor, neglijării și exploatării copilului.

 • g) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate.

 • h) Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare.

 • i)  Colaborarea centrului cu serviciul public de asistentă socială.

 • j)  Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • k)  Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • l)  Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statul social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • m) Ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • n)  Facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

ARTICOLUL 6: Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii direcți ai serviciilor sociale acordate în Centrul Matcrnal Sf. Maria sunt:

- cuplurile mama-copil, domiciliate pe raza sectorului 5 precum si gravida în ultimul trimestru de sarcină domiciliată pe raza sectorului 5, în situații de risc în ceea ce privește separarea copilului de familia sa, cum ar fi de exemplu:

 • •  mame cu copii nou-născuti, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace ele.);

 • •  mame cu copii care temporar nu (mai) au locuința sau/și care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaționale), fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;

 • •  gravide sau mame cu vârsta sub I 8 ani;

 • •   mame și copii afiați pe strada sau tinere foste copii ai străzii cu copii;

 • •  cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legaturilor familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție și este necesară o etapa intermediară de asistența complexă și suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive a copilului;

 • •  mame și copii victime ale violenței în familie sau numai copilul victimă a violenței în familie ori a abuzului, neglijării, exploatării.

(2) Beneficiarii indirecți sunt: familia lărgită.

Condițiile de acces/adniitcre în centru sunt următoarele:

Accesul cuplurilor mamă-copil în Centrul Maternal Sf. Maria se face în baza:

Solicitare directă adresata DGASPC Sector 5.

Referire din cadrul Serviciului pentru Prevenirea Abandonului Copilului/Serviciul Protecție Tip Rezidențial sau a persoanei cu atribuții în asistență socială din comunitatea din care provine mama/gravida sau din partea maternității.

Autosesizare urmată de transfer din cadrul unui alt serviciu din cadrul DGASPC Sector 5, de regulă în cazul unei gravide minore cu măsură de protecție de tipul plasamentului sau plasamentului în regim de urgență.

Sesizare din partea unei persoane fizice.

Admiterea cuplurilor mamă-copil în Centrul Maternal Sf. Maria se face în baza:

 • (1) Admiterea cuplurilor mama-copil/gravidei în ultimul trimestru de sarcină în centrul maternal se face pe baza dispoziției de admitere emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C Sector 5, în baza unui plan de servicii, întocmit conform legii, a cărui finalitate este prevenirea separării copilului de mama sa/ părinții săi

 • (2) în cazul în care mama/gravida este minoră, admiterea acesteia în centrul maternal se face în baza unei hotărâri de plasament emisa de comisia pentru proiecția copilului sau instanța judecătoreasca, conform legii, iar admiterea copilului/copiilor prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 5. în acest caz, managerul de caz din cadul D.G.A.S.P.C Sector 5 întocmește un plan individualizat de protecție pentru gravida minoră sau pentru cuplul mama minoră-copil.

 • (3) în cazul gravidei minore care are deja o măsură de proiecție de tipul plasamentului sau plasamentului în regim de urgența, situația acesteia va fi reevaluată în noul context în vederea transferului în centrul maternal, printr-o nouă măsură de protecție.

Conținutul dosarelor:

Dosarul individual al cuplului mamă-copil cuprinde:

- ancheta socială efectuată de asistentul social/managerul de caz, în care să se precizeze punctul de vedere al autorității locale în legătură cu necesitatea luării unei măsuri de proiecție;

 • - cererea de primire în centru;

 • - raportul de evaluare inițială privind situația cuplului mamă-copil;

 • - copie (xerox) acte identitate cuplu mamă-copil;

-adeverințe de sănătate cuplu mama-copil;

 • - adeverință de venituri mamă (după caz, adeverință elev) sau declarație notarială pe propria răspundere cu sursele de venituri.

După admiterea în centru, mama, va semna de luare la cunoștința Regulamentul de Ordine Interioara și un contract pentru acordarea de servicii sociale (în baza căruia sunt furnizate serviciile sociale cuprinse în PPI) și va participa la elaborarea Programului Personalizat de Intervenție de către echipa de specialiști (manager de caz, responsabil de caz, psiholog) după realizarea evaluării detaliate, în maxim 2 săptămâni.

Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie între mamă și Directorul General al D.G.A.S.P.C Sector 5, pe o perioada de 6 luni putând fi prelugit până la maxim 12 luni și va cuprinde:

 • • motivele cererii de găzduire;

 • • misiunea centrului;

 • • date de identificare ale părților semnatare;

 • • drepturile și obligațiile părților;

 • • obiectivele intervenției;

 • • durata estimativă a rezidenței;

 • • condițiile și modul de încetare a acordării serviciilor;

întocmirea contractului de rezidența se face de comun acord cu mama rezidentă.

Furnizarea serviciilor sociale pentru mamele/gravidele protejate in Centrul Maternal Sf. Maria și copiii acestora este gratuită.

Evidenta:

Coordonatorul Centrului Materna! va răspunde în mod direct de evidența cuplurilor care beneficiază de serviciile centrului, în acest scop întocmește și completeză registrul unic de evidență (de mișcare), care va cuprinde:

 • - informații generale despre familie (domiciliul, date de identitate)

 • - data solicitării rezidenței în centru maternal

 • - cine a făcut orientarea spre acest serviciu

 • - data primirii în centru (dispoziția de admitere)

 • - data ieșirii (dispoziția de ieșire)

 • - observații (o apreciere cu privire la rezultatele obținute)

Condiții dc încetare a serviciilor:

încetarea rezidenței în centrul maternal a cuplului mama-copil se face pe baza dispozițtiei Directorului General al DGASPC Sector 5.

Găzduirea poate fi întrerupta înainte de expirarea perioadei prevăzute în Contractul de Rezidență în următoarele condiții:

 • a) îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de servicii/ planul individualizat de protecție, remedierea conflictelor, reunificarea familiei, etc;

 • b) Identificarea unor soluții pentru cuplul mama-copil — alte tipuri de servicii: centre rezidențiale private, etc.;

 • c) La solicitarea scrisă a mamei (adulte);

 • d) încălcarea repetată a contractului de rezidenta (în cazul mamei adulte);

Pentru situațiile c) si d), managerul de caz trebuie să evalueze situația unui pericol iminent pentru copil și să propună luarea măsurii plasamentului în regim de urgența, conform legii.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Maternal Sfanta Maria au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • i) la cazare (cadru securizat și suportiv); hrană (care să corespundă nevoilor nutriționale ale copilului și a mamei cu respectarea alocației zilnice de hrană, precizată în actele normative în vigoare); condiții de igiena, asistență medical, supraveghere, asistență educativă, juridică; consiliere; echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare etc. conform legislației în vigoare;

 • j) de a primii lista furnizorilor acreditați să acorde servicii sociale la nivel local;

 • k) de a primii informații referitoare la drepturile sociale;

h) la vizite potrivit programului stabilit în Regulamentul de Ordine Interioară.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Materna! Sfanta Maria au următoarele obligații:

 • a) să asigure îngrijirea, creșterea și supravegherea copilului pe toată perioada de rezidență în Centrul Materna);

 • b) mama poartă responsabilitatea față de copil (în deplasările la medic, creșă, familia extinsă, prieteni, etc.);

 • c) medicamentele de uz curativ, prescrise de medic, sunt administrate copilului de către marna sa, sub supravegherea personalului;

 • d) respectarea programului și regulamentelor centrului;

 • e) comportament bun față de personal și de celelalte cupluri mamă-copil;

 • f) să întrețină în condiții corespunzătoare mijloacele materiale puse la dispoziția ci de către Centrul Maternal;

 • g) să colaboreze cu personalul specializat din cadrul DGASPC Sector 5 și Centrul Maternal;

 • h) să manifeste interes față de situația de criză în care se află și față de bunăstarea copilului, inclusive prin implicarea în reluarea relațiilor cu familia extinsă;

 • i) să participe la activitatea centrului, astfel:

 • - material: mama participa la sarcinile menajere (bucătărie, întrținerc spațiu comun și spațiu individual) și răspunde nevoilor de igienă și îngrijire a copilului

 • - financiar: mamele care și-au soluționat problema locului de muncă și a veniturilor participă la întreținerea lor si acopilului lor

 • j) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • k) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • I) să respecte prevederile prezentului regulament.

MODEL CONTRACT


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel./Fax. 021 -310.17.31


Cod fiscal. 17104480

Operator de date cu caracter personal


CENTRUL MATERNAL “SF. MARIA”

Str. Trompetului, nr. I I7, Sector 5, București

Tel: 0799.413.939

Email: centrulmaternalsrantamaria@gmail.com


CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

Părțile semnatare:

Părțile contractante:

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim - DGASPC Sector 5, denumită în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în mun. București, Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sectorul 5, codul de înregistrare fiscală 17104480, contul nr. R017TREZ70524680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare seria AF nr. 003267, reprezentat de doamna Florentina Popescu, având funcția de Director General;

și

2. D-na___________________________________________________________, domiciliată în localitatea

___________________________________________________________,str.___ ___________ nr.___, județul/sectornl_________, CNP________, posesor al

B.I./C.I. seria____nr.______, eliberat/eliberată la data de__          __ de Secția de

poliție___  ________ având în vedere:

- planul de servicii nr. ________/___________________;

2. convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

 • 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 1.2. furnizor de servicii sociale - persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoană aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale;

 • 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 1.6. revizuirea sau completarea planului de servicii - modificarea sau completarea adusă planului de servicii pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

 • 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiaru de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 1.13. planul de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violență asupra copilului, precum și a separării copilului de familia sa;

 • 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

CAPITOLUL 1. SCOPUL CONTRACTULUI

Art.l Scopul contractului îl constituie furnizarea de servicii sociale.

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.2 Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii de hrană, găzduire, asistență medicală și educațională unor mame care se afla la prima naștere aflate în riscul de a fi excluse din familie sau școala, cupluri mame-copii fara sprijin din partea familiei lărgite, mame care prezintă dificultăți de reisertie sociala si profesionala, fara resurse materiale si financiare, mame care provin din familii dezorganizate, mame împreuna cu alti copii pana în vârsta de 11 ani, femei însărcinate în ultimul trimestru de sarcina. Pentru acestea se acorda asistare pentru cuplurile mama-copil menționate pe o durata determinata de pana la 6 luni sau cu posibilitatea de prelungire pana la 12 luni pentru cazurile dificile.

Art.3 Centrul Maternal Sf. Maria întocmește împreună cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție

Art.4 Pe parcursul evaluării, personalul centrului va evalua progresul înregistrat de benefici' sfârșitul perioadei va analiza împreună cu acesta în ce măsura au fost îndeplinite obiective/g

CAPITOLUL 3. COSTURILE Sf RVK IILOR SOCIALE ACORDATE

CAPITOLUL 4. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. durata contractului - contractul pentru acordarea de servicii sociale se derulează pe o perioada de

6 luni de la data dispoziției de admitere a cuplului mama-copil.

 • 4.2. contractual poate fi prelungit cu încă 6 luni conform legislației în vigoare și în conformitate cu criteriile stabilite în timpul interviului pentru admiterea cuplului mama-copil in Centrul Maternal "Sf Maria".

CAPITOLUL 5. ETAPELE PROCESULUI DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE

 • 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de servicii și în planul personalizat de intervenție.

 • 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului (cuplul mama-copil) de servicii sociale;

 • 5.3. revizuirea planului de servicii și a planului personalizat de intervenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

CAPITOLUL 6. DREPTURILE FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

 • 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

 • 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

 • 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL 7. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

 • 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

 • 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de servicii și a planului personalizat de intervenție, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

 • 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

 • 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

 • 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - oricărei modificări de drept a contractului;

 • 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul de servicii/planul personalizat de intervenție în interesul acestuia;

 • 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

 • 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

 • 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui raza teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

CAPITOLUL 8. DREPTURILE BENEFICIARULUI

 • 8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

 • 8.2. beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de servicii și programul personalizat de consiliere;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • - drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • - modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL 9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea programului personalizat de intervenție;

 • 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului personalizat de intervenție;

 • 9.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

CAPITOLUL 10. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

 • 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei multidisciplinare.

 • 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de servicii.

 • 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul sectorului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

CAPITOLUL 11. LITIGII

 • 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

CAPITOLUL 12.*) REZILIEREA CONTRACTULUI

*) în funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

CAPITOLUL 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.

CAPITOLUL 14. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba romana.

 • 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale,

DGASPCSECTOR 5


Beneficiarul de servicii sociale,


(numele și funcția (numele) persoanei/ persoanelor autorizată/autorizate să semneze)

(semnătura)

(numele)


(semnătura)


(data)

ARTICOLUL 7 Activități si funcții

Principalele atribuții ale serviciului social Centrul Maternal Sfanta Maria sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

o reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

o asigura cazarea, hrană, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției cuplurilor mama-copil care beneficiază de acest tip de serviciu

o asigură supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor

o asigură paza și securitatea beneficiarilor

b) de informare a bencficiarilor/potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

o campanii de informare prin postere, afișe, pliante;

o activități de promovare a serviciilor centrului în mass media (televiziuni, radiouri locale, publicații);

o întâlniri cu specialiști, cu alți membrii ai comunității locale, cu scopul informării și sensibilizării acestora în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului;

o elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) dc promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și dc prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

o întâlnire cu liderii de opinie din comunitate;

o atragerea și implicarea voluntarilor, de către coordonator, în activități de promovare și informare a publicului sau grupurilor țintă;

o întâlniri cu grupuri pentru informarea drepturilor lor;

o încheierea de parteneriate și colaborări cu diverse instituții locale în vederea asigurării bunăstării copilului și familiei;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

o elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

o realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

o evaluarea anuală a personalului;

o instruirea personalului în vederea procedurilor utilizate în centru;

o facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

o planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

ARTICOLUL 8: Structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile dc personal

Structura organizatorica, numărul de posturi categoriile de personal

Serviciul social Centrul Maternal Sfanta Maria funcționează cu un număr de 18 posturi, total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 Nr 68/10.04.2018 :

 • a) personal de conducere: — I post;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistenta; personal de specialitate si auxiliar: I 1

 • •  psiholog — I post;

 • •  educator — I post;

 • •  asistent medical - 1 post;

 • •  intructor de educație-2 posturi

 • •   infirmieră - 3 posturi

 • •   îngrijitoare -I post

 • •  supraveghetor de noapte -2 posturi

 • c) personal cu funcții administrative : 6

 • • administrator -1 post

 • • paznic -4 posturi

 • • bucatar- I post

 • d) voluntari: în funcție de solicitări și în acord cu prevederile legale, întregul personal al centrului face parte din categoria personalului de specialitate.

Programul de lucru al personalului din Centrul Maternal Sf.Maria este:

8,00-16,00 luni-vineri - sef centru, psiholog, asistent medical, educator, administrator, bucatar, îngrijitor;

8,00-20,00 luni-duminica 12/36 - instructor educație;

8,00-20,00 / 20,00-8,00 schimbul I, schimbul 2, rotatie - paznic, infirmieră; 20,00-8,00 - supraveghetor noapte.

Articolul 9: Personalul de conducere

Personalul de conducere este :

Șeful de centru ( COD COR - 111225)

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • •   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •   întocmește planul anual de acțiune, întocmește raportul anual de activitate;

 • •   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • •   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •   răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •   reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • •   asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • •   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;.

 • •  trebuie sa cunoască legislație cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

 • •  respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • •  are obligația sa organizeze întâlnirile periodice ale echipei Centrului Maternal;

 • •  colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora;

 • •  îndeplinește si alte atribuții trasate de Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite;

 • •  respecta programul de lucru al instituției;

 • •  își însuseste și respectă normele prevăzute de protecția muncii;

 • •  îngrijește și răspunde material de obiectele aflate în inventar;

 • •  resepecta prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date automate, avand responsabilitatea de a introduce, prelucra, salva, scrie și citi date, fara sa modifice sau sa stearga.

ARTICOLUL 10: Consiliul consultativ - nu este cazul.

ARTICOLUL 11: Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar.

(1) Personalul de specialitate:

 • a) asistent medical general ist -I (222101)

 • b) educator-1 (263508)

 • c) instructor de educație -2 (34 1202)

 • d) psiholog-1 (263411)

 • e) îngrijitoare - I (532104)

 • f) infirmieră -3 (532103)

 • g) supraveghetor de noapte -2 ( 532907)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;

c) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții asistent medical gcneralist : 325901

 • • Acordă asistență medicală pe tot timpul zilei, acordă primul ajutor in situații de urgentă și chemă medicul și/sau serviciului de urgență 1 12.

 • •     Supraveghează cuplurile mama-copil/copii pe tot parcursul zilei, depistând orice caz de îmbolnăvire în timp util.

 • •     Efectuează zilnic, dimineața si după amiaza triajul epidemiologie al copiilor (termometrizare, control tegumente si mucoase, fund de gat) și consemnează pe caietul de triaj (febra, vărsături, scaun prost, erupții cutanate) pentru a depista precoce orice caz de boala .

 • •      Informează șeful de centru asupra cazurilor de îmbolnăvire depistate la triaj cat si a cazurilor de boli contagioase luând măsurile necesare pentru izolarea cazului;

 • •     Semnalează șefului de centru orice problemă privind sănătatea copiilor și acordă primul ajutor în cazurile de urgentă, în accidente, etc.

 • •     Efectuează tratamentele prescrise de medic în cazurile de urgentă și anunță mama pentru a duce copilul la control medical;

 • •     Nu administrează medicamente fără avizul medicului și fără recomandare din partea medicului de familie;

 • •       Păstrează medicamentele în condiții optime numai în dulapul de medicamente, controlând periodic valabilitatea, aspectul, etichetele , etc și data deschiderii flacoanelor cu picături sau siropuri perisabile.

 • •        Va afișa la vedere lista copiilor cu diverse interdicții medicamentoase cât și pe ceea cu copiii aflați în evidența specială actualizand-o cu cazurile noi

 • •        Se va preocupa de urmărirea copiilor în evidența specială solicitând periodic marnei analize de control și urmând curba evoluției fizice cât și progresele în dezvoltarea psiho-motorie, anuntand șeful de centru orice modificare (constatare);

 • •        Execută cantarirea și masurarea periodică a copiilor pentru examenul de bilanț consemnând în fișa medicală acest lucru. Deasemenea va completa fisa de dezvoltare psiho-motorie a copilului la intervalele solicitate conform indicațiilor 1SPMB ;

 • •        In relațiile cu părinții și cu copii va avea un comportament nediscriminator folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate.

 • •        Semnalează șefului de centru orice suspiciune de abuz, exploatare sau neglijență asupra copilului.

 • •        Va folosi instrumente de unica folosința (abeslanguri, seringi, sonde, mănuși, pahare, etc) și răspunde de colectarea și distrugerea acestora în containere speciale;

 • •        Respecta regimul de viata al cuplurilor mama-copil/copii;

 • •     Administrează si supraveghează distribuirea corecta a mesei, respectând regulile de igienă și prescripțiile alimentare (eventuale alergii) cu vesela individualizata;

 • •     Urmărește, supraveghează și participă la modul în care se face curățenia, aerisirea, spalareași dezinfectarea încăperilor, obiectelor și a mobilierului de către personalul în subordine;

 • •     Participă la modul în care se pregătesc și se schimbă soluțiile dezinfectante din centru;

 • •     Urmărește, supraveghează și participă la folosirea individuală a obiectelor de masa (cana, farfurie, lingurițe) cât și a obiectelor de toaletă (oliță, pahar, pieptăn, etc.);

 • •     Supraveghează modul de colectare și dezinfecție a lenjeriei cât și modul de transport la spălătorie;

 • •      Se îngrijește de buna gospodărire a inventarului cabinetului medical și de pastrarea lui în buna stare colaborând cu administratorul centrului;

 • • solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune;

 • • întocmește zilnic raportul de activitate;

 • • verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare în dormitoare, grup sanitar, bloc alimentar, spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor și punerea lor în consum.

 • • participă la întocmirea meniurilor zilnice împreună cu șeful de centru, administratorul si bucătarul.

 • • observă simptomele și starea cuplurilor mama-copil/copii și le înregistrează în fișă.

 • • organizează și desfasoară programe de educație pentru sanatate, aclivitati de consiliere educative si demonstrații practice pentru copii, părinți, apartinatori, si diferite categorii profesionale - infirmiere, educatoare, etc.

 • • pregătește echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervențiilor

 • •  face parte din comisia de recepție a alimentelor

 • • verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea Centrului Materna! Sfanta Maria (alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și informează șeful de centru în cazul în care identifică produse care nu se mai află în termenul de garanție inscripționat.

 • • comunică personalului de educație, supraveghere și îngrijire primară măsurile medicale luate față de copiii cu diferite probleme care necesita o atentic mai sporita.

 • • realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an, împreună cu șeful de centru.

 • • îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către Șeful de Centru, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorului General al DGASPC S5, în conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite;

 • • nu oferă informații despre activitatea Centrului Maternal Sfanta Maria persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general.

 • •  respecta confidențialitatea privitoare la dalele despre cuplurile mama-copil/copii si activitatile din centru;

 • • respecta Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare al DGASPC sector 5;

 • •   respecta ROI al Centrului Maternal Sfanta Maria

 • •   respecta dispozițiile șefului de centru;

 • •  respecta in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 -Standardele minime obligatorii pentru centrele maternale;

 • •  respecta obligațiile asumate prin semnarea contractului individual demunca;

 • •  respecta normele PSI si NTSM sub semnătură proprie si participa la instruirea teoretică și practică;

 • •   îsi insuseste și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului și legislația in domeniul medical care vizeaza alimentația, ingrijirea copiilor, etc.

 • •   respecta codul deontologic al profesiei

 • •  participa anual la cursuri de formare continua derulate de către OAMMR (30 de credite anual în baza căruia se reinnoiește avizul de libera practica) si totodată participa la cursuri de protecția copilului.

 • •   participă la ședințele echipei pluridisciplinare și ședințele administrative din centru;

 • •   Participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare la intocmirea/reevaluarea PPI/PIP pentru gravida minora sau cuplul mama/minora-copil, elaborarea/reactualizarea PIS pe nevoi specifice și urmărește obținerea de rezultate corespunzătoare potențialului de dezvoltare a beneficiarelor;

 • •  Sprijină mama în mod individualizat și personalizat în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaționale și medicale;

 • •   Rescpccla prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date automate, avand responsabilitatea de a introduce, prelucra, salva, scrie si citi date, fara sa modifice sau sa stearga.

• Respecta normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgentă precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Atribuții specifice educator specializat: (263508)

 • •   promovează misiunea Centrului Maternal Sfanta Maria;

 • •   răspunde de viața copiilor și a mamelor pe timpul zilei, conform programului stabilit;

 • •   ține legătura cu psihologul, asistenta medicală si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului si mamei /gravidei, manifestările deosebite ale acestora pe timpul programului de lucru;

 • •   întocmește raportul de tură;

 • •   participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii;

 • •   ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru;

 • •   participa la activitatile recreativ-educative desfășurate în centru, dar și în afara lui;

 • •   propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților;

 • •   propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice;

 • •   poartă discuții periodic cu reprezentanții ANOFM referitor la posturile disponibile pe piața muncii care să se plieze pe cunoștințele și abilitățile beneficiarelor;

 • •  acorda primul ajutor în cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulanței;

 • •   în cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgența prin serviciul I 12;

 • •  trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice (poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe;

 • •  asigură securitatea copiilor și mamelor/gravidelor rezidente pe tot parcursul programului;

 • •  supraveghează într-un mod calm si relaxat cuplul mama-copil/gravidă pe tot parcursul programului;

 • •  practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  tine evidenta vizitelor în centru și a ieșirii mamelor verificând ca aceste plecări sunt autorizate dc coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

 • •  veghează la respectarea programului pe timp de zi a Centrului Maternal;

 • •  pe perioada programului de lucru verifica alimentația copiilor respectând prevederile igienico-sanitare, asista și îndruma mama ori de cate ori este nevoie in activitatile desfășurate;

 • •  asigură respectarea programului de vizite;

 • •  asigură și păstrareza în bune condiții bunurile date în folosința mamelor/gravidelor;

 • •  se asigură ca mama/gravida beneficiază de necesarul zilnic de produse igienico-sanitare;

 • •  răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

 • •   in situații de urgenta acționează în conformitate cu procedurile stabilite;

 • •  observa în permanentă mamele și copiii/gravidcle semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

 • •  participă la întâlnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPI-ului precum și la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

 • •  cultiva si menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  se aulodeclară in caz de îmbolnăvire;

 • •  cunoaște și respecta normele de protecția a muncii;

 • •  adoptă o atitudine de valorizare a mamei în rolul său de părinte, în spiritul respectării confidențialității și a demnității cuplului mama-copil;

 • •  are obligația de a cunoaște și respecta regulamentul cadru de organizare si funcționare al Centrului Maternal;

 • •  daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal înștiințează imediat coordonatorul;

 • •  trebuie sa cunoască legislația in vigoare cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare , exploatare, etc.;

 • •   încurajează mamele in dezvoltarea abilităților vocationale;

 • •  cunoaște si respecta normele în vigoare de sanatale și securitate în munca și cele de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

 • •  Respecta prevederile Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare ale DGASPC sector 5;

 • •  Să se prezinte la efectuarea controlului medical;

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini trasate de către Șeful de Centru, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorul General al DGASPC S5.

 • •   Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de dale automate, avand responsabilitatea de a introduce, prelucra, salva, scrie si citi date, fără sa modifice sau să ștearga.

Atribuții specifice instructor de educație: (341202)

 • •  promovează misiunea Centrului Maternal Sfanta Maria;

 • •   răspunde de viața copiilor si al mamelor pe timpul zilei, conform programului stabilit;

 • •   ține legătura cu psihologul, asistenta medicală și medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului și mamei /gravidei, manifestările deosebite ale acestora pe timpul programului de lucru;

 • •   întocmește raportul de tură;

 • •   participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii;

 • •   ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru;

 • •   participa la activitatile recreativ-educative desfășurate în centru, dar și în afara lui;

 • •   propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților;

 • •   propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice;

 • •   poartă discuții periodic cu reprezentanții ANOFM referitor la posturile disponibile pe piața muncii care sa se plieze pe cunoștințele si abilitățile beneficiarelor;

 • •  acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei;

 • •   in cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgenta prin serviciul I 12;

 • •  trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe;

 • •  asigură securitatea copiilor și mamelor/gravidelor rezidente pe tot parcursul programului;

 • •  supraveghează într-un mod calm și relaxat cuplul mama-copil/gravida pe tot parcursul programului;

 • •  practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  ține evidenta vizitelor în centru și a ieșirii mamelor verificând ca aceste plecări sunt autorizate de coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

 • •  veghează la respectarea programului pe timp de zi a Centrului Materna!;

 • •  pe perioada programului de lucru verifica alimentația copiilor respectând prevederile igienico-sanitare, asista și îndruma mama ori de cate ori este nevoie în activitățile desfășurate;

 • •  asigură respectarea programului de vizite;

 • •  asigură și pastrareză în bune condiții bunurile date în folosința mamelor/gravidelor;

 • •  se asigura ca mama/gravida beneficiază de necesarul zilnic de produse igienico-sanitare;

 • •  răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

 • •  in situații de urgentă acționează în conformitate cu procedurile stabilite;

 • •  observă în permanenta mamele și copiii/gravidcle semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

 • •  participă la întâlnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPl-ului precum și la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

 • •  cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  se autodeclara în caz de imbolnavire;

 • •  cunoaște și respectă normele de protecție a muncii;

 • •  adoptă o atitudine de valorizare a mamei în rolul sau de părinte, în spiritul respectării confidențialității si a demnității cuplului mama-copil;

 • •  are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul cadru de organizare si funcționare al Centrului Maternal;

 • •  daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal instiinteaza imediat coordonatorul;

 • •  trebuie sa cunoască legislația in vigoare cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare , exploatare, etc.;

 • •   încurajează mamele in dezvoltarea abilităților vocationale;

 • •  cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor;

 • •  răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

 • •  Respectă prevederile Regulamentului Cadru de Organizare si Funcționare ale DGASPC sector 5;

 • •  Sa se prezinte la efectuarea controlului medical;

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

 • •  îndeplinește și alte sarcini trasate de către Șeful de Centru, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorul General al DGASPC S5, in conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite;

 • •  Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date automate, avand responsabilitatea de a introduce, prelucra, salva, scrie si citi date, fara sa modifice sau sa stearga.

Atribuțiile specifice psiholog: (263411)

 • •   Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • •  Asigură evaluarea și reevaluarea psihologică a mamei, a evoluției relației afective mamă-copil precum și a gradului de dezvoltare a responsabilității materne ;

 • •  Consiliază mama și asigură terapia de specialitate, pentru depășirea situațiilor de criză, consolidarea relațiilor mamă-copil, reintegrarea familială etc.

 • •  Organizează și moderează grupuri de suport împreună cu asistentul social ;

 • •  Propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților centrului;

 • •   Participă la activitățile recreativ-cducative desfășurate în centru, dar și în afara lui;

 • •  Participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare la întocmi rea/reevaluarea PPI/PIP pentru gravida minoră sau cuplul mamă/minoră-copil, elaborarea/reactualizarea PIS pe nevoi specifice și urmărește obținerea de rezultate corespunzătoare potențialului de dezvoltare a beneficiarelor;

 • •   însoțește cuplurile mamă-copil/copii la activitățile educaționale desfășurate în afara centrului ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.)

 • •  Acordă primul ajutor în caz de nevoie și anunță asistentul medica! sau serviciul medical de urgență;

 • •  Respectă codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) și îl aduce la cunoștință mamelor și rudelor acestora prin mijloace adecvate în funcție de gradul de înțelegere a fiecărei asistate;

 • •  Sprijină mama în mod individualizat și personalizat în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaționale și medicale;

 • •  Asigură consilierea psihologică și suportul psihologic ale mamei și copilului, în mod individual sau în grup, în condiții de maximă confidențialitate;

 • •  Organizează activități de orientare și consiliere vocațională menite să sporească capacitatea de (re)inserție în viața autonomă, a mamelor din Centrul Maternal;

 • •   Face demersuri pentru responsabilizarea tatălui și sensibilizarea membrilor familiei astfel încât să pregătească reintegrarea familială a mamei în cel mai scurt timp și în cele mai bune condiții ;

 • •  Relaționează cu alte servicii din comunitate pentru pregătirea reintegrării profesionale și sociale a mamei;

 • •  Respectă normele de ordine interioară/normele interne de funcționare;

 • •  Supervizează elaborarea programului educațional pentru fiecare cuplul mamă-copil în parte;

 • •  Dacă suspectează sau identifică situții de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul Centrului Maternal sau în afara acestuia, inștiintează coordonatorul Centrului Maternal;

 • •  Dezvoltă programe de educație și consiliere a mamelor privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării;

 • •  Dezvoltă programe de educație și consiliere a personalului centrului și a voluntarilor privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării;

 • •  Trebuie să cunoască prevederile legislative cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

 • •  Respectă regulamentul de ordine internă;

 • •  Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, în conformitate cu Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 • •  Orientarea și acompanierea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

 • •  Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului în vederea indentiOcării și strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridică a copiilor/familiilor acestora;

 • •  își însușește și respectă normele prevăzute de protecția muncii;

 • •  Respectă programul de lucru al instituției;

 • •  Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea ;

 • •  Nu oferă informații despre activitatea CM persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general;

 • •  Resepectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date automate, având responsabilitatea de a introduce, prelucra, salva, scrie și citi date, fără să modifice sau să șteargă.

 • •  Respectă normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Atribuțiile specifice îngrijitoare: (532104)

 • •  își desfășoară activitatea în conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele maternale;

 • •   Asigură curățenia unității, interior și exterior;

 • •   La grupurile sanitare, zilnic și ori de câte ori va fi nevoie, va spăla vasele W.C., faianța și va dezinfecta cu var cloros;

 • •   Băile vor fi spălate și dezinfectate cu var cloros, ori de câte ori va fl nevoie, după folosire;

 • •  în dormitoare și birouri, va aspira/mătura, spăla, șterge praful și va aerisi zilnic;

 • •   Va spăla perdelele, geamurile și se va face curățenie generală, la perioade stabilite;

 • •   Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării și subsol;

 • •   Pe timpul verii participă la igienizarea dormitoarelor și a unității;

 • •  Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

 • •  Participă la descărcarea alimentelor, dacă este nevoie;

 • •   Participă la săpatul și curățatul grădinii, precum și a împrejurimilor centrului;

 • •  Are obligația să-și procure din timp materialele de curățenie;

 • •  Respectă procedurile de lucru ale centrului și D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • •   Dezvoltă relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul și beneficiarii centrului;

 • •  Cunoaște problematica cuplurilor mamă-copil din cadrul centrului;

 • •  Practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  Spală și dezinfectează regulat suprafețele și materialele de joc respectând standardele de igienă;

 • •  Aerisește încăperile centrului, curăță și dezinfectează mobilierul cât și alte suprafețe;

 • •   Verifică zilnic lenjeria să fie curată, respectând normele igienico-sanitare;

 • •   Adoptă o atitudine de valorizare, în spiritul respectării confidențialității și a demnității părinte copil;

 • •  Participă la activitățile recreative organizate pentru copii asigurând împreună cu educatorul supravegherea continuă a acestora;

 • •   Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul Centrului Maternal înștiințează imediat coordonatorul;

 • •  Asigură spălarea și călcarea lenjeriei din dormitoare;

 • •   îi este interzisă folosirea unei surse electrice improvizate;

 • •   La terminarea programului, trebuie să scoată din funcțiune toate aparatele electrice utilizate;

 • •  Respectă prevederile Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a centrului;

 • •  Trebuie să cunoască legislația în vigoare cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

 • •  Are obligația să participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului Maternal;

 • •   îndeplinește și alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, în conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite;

 • •   Respectă programul de lucru al instituției;

 • •  Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •   Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Atribuții specifice supraveghetor de noapte: (532907)

 • •  Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

 • •  Promovează misiunea Centrului Maternal Sf. Maria

 • •  Răspunde de viața cuplurilor mamă-copil pe timpul nopții, conform programului stabilit

 • •  Ține legătura cu educatorii, psihologul, asistentul medical cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății cuplului mamă-copil, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

 • •  întocmește raportul de tură

 • •  Supraveghează și îndrumă cuplurile mamă-copil/copii în efectuarea toaletei de seară și dimineață, urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

 • •  Organizează programul educativ de seară al cuplurilor mamă-copil/copii în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

 • •   însoțește la spital un copil în caz de internare pe timpul nopții

 • •  Acordă primul ajutor in cazul unor situații deosebite până la sosirea asistentei medicale sau a ambulanței

 • •  Trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice (salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

 • •  Cunoaște și respectă normele în vigoare de sănătate și securitate în muncă și cele de prevenire și stingere a incendiilor

 • •  Răspunde material de distrugerea bunurilor aliate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al Directorului General

 • •  Practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  Ține evidența vizitelor în centru și a ieșirii mamelor verificând ca aceste plecări sunt autorizate de coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

 • •  Veghează la respectarea programului pe timp de noapte a Centrului Maternal;

 • •  Asigură respectarea programului de vizite;

 • •  Asigură și păstrează în bune condiții bunurile date în folosință;

 • •   Răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

 • •  Observă în permanență mamele și copii/gravidelc semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

 • •   Participă la întâlnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPI-ului precum și la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

 • •  Cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  Se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

 • •   Respectă prevederile legale referitoare la normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •   Resepectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date efectuate manual, având responsabilitatea de a introduce și citi, fără să modifice sau să șteargă

 • •   îndeplinește și alte sarcini trasate de către Șeful de Centru, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorului General al DGASPC sector 5 in conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite;

Atribuții specifice infirmieră: (532103)

 • •  Desfășoară activitatea în conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele materna le;

 • •  Participă zilnic alături mame și de educator la îngrijirea copiilor (spălat, schimbat, îmbrăcat, supravegherea și administrarea tratamentului medical);

 • •  Acordă îngrijiri zilnice copiilor, menținând un mediu relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea copiilor în plan fizic, intelectual și emoțional;

 • •  Urmărește modul în care se realizează hrănirea copiilor de către mame, conform meniului prescris de medic în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestora;

 • •  Ajută copiii în dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală;

 • •  Participă la alimentarea copiilor de către mame, respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat și va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii);

 • •  Mesele vor fi șterse întotdeauna cu soluție clorigenă 1/6 ;

 • •   Interacționează frecvent cu copiii în timpul îngrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele și acțiunile desfășurate ;

 • •  Supraveghează într-un mod calm și relaxat copiii în toate momentele zilei ;

 • •  Practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  Se preocupă de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toată perioada timpului de lucru;

 • •  Spală și dezinfectează regulat suprafețele și materialele de joc respectând standardele de igienă;

 • •  Aerisește încăperile unde sunt copii, curăță paturile și accesoriile acestora, curăță și dezinfectează mobilierul cât și alte suprafețe;

 • •   Verifică zilnic lenjeria copiilor sa fie curată, respectând normele igienico-sanitare;

 • •   Prepară soluția pentru dezinfecția olițelor și a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

 • •  Asigură exploatarea și păstrarea în condiții bune a inventarului și a bunurilor date în folosința;

 • •   In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

 • •  Depozitează substanțele sau obiectele periculoase în locuri sigure (magazie) unde nu au acces copiii;

 • •  Observa în permanenta copiii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, ele.);

 • •  Anunță asistentei medicale orice modificare intervenita în starea de sanatale a copiilor;

 • •  Participă direct alaturi de educatoare și asistenta medicală la formarea deprinderilor elementare de igiena a copiilor, la programele de stimulare afectiva, de stimulare psihomotorie si de limbaj;

 • •  Cultiva și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  Se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

 • •  Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii;

 • •   Adoptă o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității și a demnității parinte-copil;

 • •  Participă la activitățile recreative organizate pentru cuplurile mamă/copil asigurând împreuna cu educatorul supravegherea continuă a acestora;

 • •   îndeplinește și alte atribuții trasate de Șeful Centrului, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite ;

 • •   Dacă suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul Centrului, înstiinteaza imediat coordonatorul;

 • •  Trebuie să cunoască procedurile cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc;

 • •  Respecta prevederile Regulamentului Cadru de Organizare si Funcționare a Centrului, Regulamentului de Ordine Interioara.

 • •  își însușește și respecta normele prevăzute de protecția muncii.

 • •  îngrijește și răspunde material de obiectele aflate in inventar;

ARTICOLUL 12: Personalul administrativ, gospodărie, întrcțincre-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) Administrator-1 post (515104)

 • b) Bucatar -1 post (5 12001)

 • c) Paznic-4 posturi (962907)

Atribuții specifice administrator: (515104)

 • •  Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinara și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontala și pe verticala;

 • •  își desfășoară activitatea în conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele maternale;

 • •  întocmește referate de necesitate pe care Ic supune aprobării șefului de centru și serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 privind achiziționarea de mobilier, cazarmanent, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activității de învatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unității);

 • •  întocmește împreuna cu bucătării și cadrele medicale, meniul săptămânal pentru unitate, si-l supune aprobării șefului de centru;

 • •  întocmește, ținând seama de grupele de varsta ale copiilor și situația mamelor (gravide sau lehuze) și de meniul săptămânal, referatul de necesitate dc alimente pentru unitate;

 • •   Asigură păstrarea și folosirea justă a tuturor bunurilor instituției, gestiune și teren;

 • •  Supraveghează curățenia, încălzitul și iluminatul Centrului Maternal Sf.Maria;

 • •  Se îngrijește permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igienă individuală și colectivă, ținând seama de numărul cuplurilor mama-copil cuprinși în centru;

 • •   Repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea ;

 • •  întocmește lista zilnică de alimente, în raport cu meniul săptămânal, nr. de cupluri mamă-copil prezenți (comunicat de cadrele medicale ) și o supune spre aprobare șefului de centru ;

 • •  Controlează zilnic calitatea și cantitatea mâncării, modul de folosire a alimentelor, și modul de servire a mesei de către personalul desemnat;

 • •  Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii și PSI;

 • •  Urmărește și răspunde în orice moment de existenta în unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

 • •  Urmărește și asigură recepția bunurilor de la furnizori, întocmind N.I.R.-uri pentru facturile care însoțesc marfa; se îngrijește de buna conservare a alimentelor; de păstrare în condiții optime a materialelor, obiectelor de inventar, materiale intreținere, obiete de inventar in folosință- budget/donații și sponsorizări- primite în gestiune;

 • •  Coordonează realizarea în bune condiții a festivităților;

 • •  Arc obligația să predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de însoțire a mărfurilor în termen de 72 de ore;

 • •  Eliberează alimentele din magazie în conformitate cu lista zilnică de alimente; eliberează materiale respectând cantitățile specificate în referate de necesitate, pe baza bonului de consum;

 • •  Răspunde de igiena magaziilor de alimente și materiale;

 • •  Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

 • •   Susține ședințe cu personalul administrativ al centrului, periodic sau ori de cate ori este nevoie;

 • •  întocmește foaia de pontaj;

 • •   l ine evidența gestiunii analitică buget, donații, sponsorizări campletând fișa de magazie, bon de consum, nota intrare recepție ( N.I.R.), fișa de evidența a obiectelor de inventar in folosința, fișa mijloace fixe.

 • •  Respecta prevederile Regulamentului Cadru de Organizare si Funcționare a D.G.A.S.P.C. Regulamentului de Ordine Interioara

 • •   Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul Centrului Maternal inștiințează imediat șeful de centru;

 • •  Trebuie sa cunoască procedurile, R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

 • •  Are obligația să participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului Maternal ;

 • •  Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele maternale ;

 • •  Respectă programul de lucru al instituției ;

 • •  își însușește și respectă normele prevăzute de protecția muncii.

 • •  îngrijește și răspunde material de obiectele aflate in inventar;

 • •  Resepeclă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date efectuate manual, avand responsabilitatea de a introduce și citi, fără să modifice sau să șteargă

 • •  îndeplinește și alte atribuții trasate de Șeful Centrului, Directorului General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie si Directorului General al DGASPC Sector 5, în conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite ;

Atribuții specifice paznic: (962907)

 • •  Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

 • •  Promovează misiunea Centrului Maternal Sfanta Maria

 • •   răspunde de viața copiilor si al mamelor pe timpul nopții, conform programului stabilit

 • •  Ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului si mamei /gravidei, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

 • •  Întocmește raportul de tură

 • •  Acord primul ajutor în cazul unor situații deosebite până la sosirea asistentei medicale sau a ambulanței

 • •   în cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgent prin serviciul 1 12

 • •  Trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice (poliția locală, salvare, ctc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

 • •  Asigură securitatea copiilor și mamelor/gravidelor rezidente pe tot parcursul nopții;

 • •  Asigură securitatea mediului atata in interiorul cât și în exteriorul Centrului Maternal identificând și semnalând pericolele potențiale;

 • •  Supraveghează într-un mod calm și relaxat cuplul mamă-copil/gravidă pe tot parcursul programului ;

 • •  Practică constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

 • •  Ține evidenta vizitelor în centru și a ieșirii mamelor verificând că aceste plecări sunt autorizate de coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

 • •  Veghează la respectarea programului pe timp de noapte a Centrului Maternal;

 • •  Asigură respectarea programului de vizite;

 • •  Asigură și păstrează în bune condiții bunurile date în folosință mamelor/gravidelor;

 • •  Răspunde direct de modul de exploatare și întreținere a instalațiilor sanitare și electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

 • •  în situații de urgență acționează în conformitate cu procedurile stabilite;

 • •  Observă în permanență mamele și copiii/gravidele semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

 • •   Participă la întâlnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPI-ului precum și la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

 • •  Cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  Se autodeclarâ în caz de îmbolnăvire;

 • •  Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii;

 • •  Adoptă o atitudine de valorizare a mamei in rolul său de părinte, in spiritul respectării confidențialității și a demnității cuplului mamă-copil;

 • •  Are obligația de a cunoaște și respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Maternal;

 • •   Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal înștiințează imediat coordonatorul;

 • •  Trebuie să cunoască legslația in vigoare cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare , exploatare, etc.;

 • •  încurajează mamele ca să răspundă nevoilor de relaxare și de dezvoltare a abilităților vocaționale ;

 • •  Cunoaște și respectă normele in vigoare de sănătate și securitate in muncă și cele de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

 • •   îndeplinește și alte sarcini trasate de către Șeful Centrului, Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie sau Directorul General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite;

 • •   Resepectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la baza de date efectuate manual, având responsabilitatea de a introduce și citi, fără să modifice sau să șteargă;

 • •   Personalul de paza este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.(art. 47 din Legea 333/2003).

 • •   Este interzis paznicului să consume alcool in timpul serviciului, să primească vizite, comisioane sau servicii colaterale;

Atribuții specifice bucătar : (512001)

 • •   Verifică zilnic și asigură respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor și punerea lor in consum, utilizarea corectă a materialelor de curățenie și indepărtarea rezidurilor

 • •  Participă la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;

 • •  îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei și servirea cuplului mamă-copil;

 • •  Se ocupă de prepararea alimentelor conform meniurilor și cantităților indicate

 • •  Dezinfectează periodic vesela in care este servită masa, precum și cea in care se prepară mâncarea;

 • •  Efectuează prepararea alimentelor;

 • •  Asigură buna desfășurare a servirii mesei (mic dejun, prânz,cina);

 • •  Efectuează porționarea și servirea mesei;

 • •  îngrijește și răspunde material de obiectele aflate in inventar;

 • •  Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

 • •  Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde iși desfășoară activitatea(bucătărie, sală de mese, spălător vase etc.)

 • •  îngrijește și supraveghează curățenia din cantină și dependințele acesteia;

 • •  își desfasoară activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele maternale;

 • •  Cultivă și menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

 • •  Participă la descărcarea alimentelor;

 • •  Respectă prevederile Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

 • •  Dacă suspectează sau identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal înștiințează imediat coordonatorul;

 • •  Trebuie să cunoască procedurile cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

 • •  Are obligația să participe la intâlnirile periodice ale echipei Centrului Maternal ;

 • •  Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele maternale ;

 • •  îndeplinește și alte atribuții trasate de Șeful Centrului, Directorului Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie și Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului și cu studiile absolvite ;

 • •  Respectă programul de lucru al instituției ;

 • •  își insușește și respectă normele prevăzute de protecția muncii;

 • •  îngrijește și răspunde material de obiectele aliate in inventar.

ARTICOLUL 13: Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

 • (1) în relațiile cu personalul contractual și funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

 • (2) Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

 • a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • b) dezvăluirea aspectelor vieții private;

 • c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase

 • (3) Normele de comportament în cadrul Centrului Maternal vizează realizarea unui mediu care să încurajeze practicile de muncă eficiente și să promoveze relații armonioase între angajați.

 • (4) Relațiile dintre angajați trebuie să nu perturbe în nici un fel activitatea centrului. Toate disputele, neînțelegerile se vor rezolva pe cale amiabilă și nu în prezența unei persoane din exteriorul Centrului Maternal.

 • (5) Fiecare angajat are obligația de a informa și raporta șefului ierarhic.

 • (6) Fiecare salariat trebuie să respecte ordinea și disciplina la locurile de muncă, să afișeze un comportament adecvat postului pe care îl ocupă în cadrul centrului, să manifeste amabilitate și înțelegere față de toți angajații Centrului Maternal, să respecte directivele primite din partea superiorilor ierarhici și să dezvolte în permanență relații intercolegiale calde. Aceeași atitudine trebuie manifestată și în fața beneficiarilor Centrului Maternal și a oricăror persoane cu care se dezvoltă contacte.

 • (7)  Ținuta vestimentară trebuie să se supună principiilor decenței, bunului gust, profesionalismului și eleganței.

 • (8) în situațiile în care se stabilește purtarea echipamentului de lucru sau de protecție, atunci purtarea lui este obligatorie. Schimbarea echipamentului de lucru sau de protecție se va face în afara orelor de lucru. Schimbarea lui în timpul orelor se face doar cu aprobarea directă a șefului ierarhic.

 • (9) Toți salariații trebuie să se prezinte la lucru în condiții de igienă corespunzătoare.

ARTICOLUL 14: Răspunderea Disciplinară

In cazul încălcării de către un salariat a normelor privind ordinea și disciplina la locul de muncă, șeful Centrului poate să ia în dezbatere abaterea săvârșită și să ceară conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 5 aplicarea de sancțiuni disciplinare.

Șelul Centrului va realiza acest lucru prin intermediul unui raport scris adresat conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 5.

(1) Sancțiunile disciplinare aplicabile în cadrul Centrului Maternal

 • >  avertismentul verbal;

 • >  avertismentul scris.

Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) Abateri disciplinare

Salariații care săvârșesc abateri disciplinare grave, vor fi sancționați conform prevederilor din Codul Muncii pentru:

 • >  Limbaj neadecvat sau trivial în relațiile cu șefii ierarhici, colegii sau cu beneficiarele centrului, precum și manifestări violente în incinta centrului sau în exterior în situații de reprezentare a intereselor Centrului Maternal,

 • >  Atitudine necorespunzătoare față de șefii ierarhici sau față de beneficiarii centrului;

 • > Minim 3 zile de absențe nemotivate consecutiv sau 10 zile de absențe nemotivate într-un an calendaristic de la progamul de lucru sau de la programele și activitățile de pregătire de specialitate;

 • >  întârzieri repetate de la progamul de lucru sau de la programele și activitățile de pregătire de specialitate;

 • > Neraportarea abaterilor săvârșite de subordonați sau neraportarea în timp util a problemelor de orice natură apărute în timpul serviciului

 • >  Nerespcctarea (neîndeplinirea) dispozițiilor înscrise în caietele de sarcini sau transmise prin șefii ierarhici;

 • >  Prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în timpul serviciului;

> Dormitul in timpul serviciului;

 • >  Pierderea sau distrugerea echipamentului sau a dotării din motive imputabile salariatului;

 • >  Crearea de prejudicii directe angajatorului;

 • >  Sustragerea de bunuri sau favorizarea sustragerii de bunuri;

 • >  Refuzarea nejustificată a dispozițiilor superiorilor sau incitarea altor salariați să refuze;

 • >  Punerea în pericol prin acte deliberate sau prin imprudență a securității Centrului Maternal sau a angajați lor acestuia;

 • >  Dezvăluirea din culpă a unor secrete de serviciu sau informații confidențiale prin care se crează un prejudiciu Centrului Maternal sau a beneficiarilor acestuia;

 • >  Falsificarea unor acte generatoare de drepturi;

 • >  Practicarea jocurilor de noroc în incinta Centrului Maternal;

 • >  Deteriorarea materialelor din dotare din vină proprie, din lipsă de supraveghere sau exploatare necorespunzătoare;

 • >  Nepăstrarea documentelor în condiții corespunzătoare, distrugerea lor sistematică și intenționată;

 • >  Dezinteresul profesional, manifestat prin inexistența dorinței de perfecționare și aplicare a cunoștințelor noi în domeniu;

ARTICOLUL 15: Finanțarea centrului

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local, respectiv bugetul local al sectorului 5 - municipiul București;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.