Hotărârea nr. 273/2018

Hotărârea nr. 273/25.10.2018 privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Pl ivind trecerea din domeniul public al statului și administrarea

Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 92986/19.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92990/19.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

In temeiul FI.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 3 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, înscris în cartea funciară sub numărul 235061.

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică,

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

I

Contrasemnează,

O M                                 Secretar Sector 5,