Hotărârea nr. 270/2018

Hotărârea nr. 270/25.10.2018 privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37                Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 667795/17.10.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.92755/18.10.2018;

In conformitate cu prevederile:

  • -  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

  • -  OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității

  • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică și a Hotărârii Consiliului Local nr. 39/16.08.2010 privind înființarea Societății Comerciale ” Amenajare Edilitară și Salubrizare” S.A.;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, să promoveze în instanță acțiuni având ca obiect transformare amendă, în muncă în folosul comunității, doar pentru debitele transmise spre executare.

Art. 2 Prestarea unei activități în folosul comunității, dacă instanța de judecată a decis astfel, se realizează la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., prin prestarea activității de salubrizare a spațiilor verzi.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5,  ELENA LUMINIȚA PETRESCU