Hotărârea nr. 27/2018

Hotărârea nr. 27/28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiluilui Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea dlui Melnic Constantin Ion președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, propunerea domnului consilier local Lazarov Alexandru Sebastian privind alegerea ca președinte de ședință a domnului consilier Melnic Constantin Ion precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței;

în conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale; în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația

publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

/\

Art.l. - începând cu data prezentei, se alege dl Melnic Constantin Ion președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu

Președinte de Ședință, Melnic Constantin Ion

Nr.    /28.02.2018