Hotărârea nr. 269/2018

Hotărârea nr. 269/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala Gimnazială "Petrache Poenaru" în scopul asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative pentru copii.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE ÎNCHEIATĂ ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ PETRACHE POENARU „ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONĂRII COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 25* /O-

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5;

Luând în considerare raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

Ținând seama de Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă, precum și raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

Ținând cont de avizul conform al Ministrului Educației Naționale nr. 9646/12.07.2017, precum și de H.C.L. Sector 5 nr. 118/22.08.2017, privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare în scopul asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative pentru copii;

în temeiul prevederilor art. 27, art. 28, art. 35, art. 37, art. 39 lit. „b”, art. 40 alin. (1) și alin. (3) , art. 42 alin. (1) lit. „a”, art. 43 alin. (1), art. 69, art. 71, art. 73 alin. (1), (2) lit. „a” și „d”, (3) și alin. (5) și art. 132 lit. „c” din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 113, art. 119 alin. (1) lit. „a”, art.120 și art. 124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(2) lit.„f”și al art.81 alin 2 lit. “n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la convenția de colaborare incheiată între Primăria Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 5 și Școala Generală „Petrache Poenaru”, în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii aflat in subordinea Direcției Generale de AsistențăSocialăși Protecția Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.^M /O -AVȚANEXĂ H.C.L. SECTOR 5 NR.

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE COLABORARE ÎNCHEIATĂ ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ PETRACHE POENARU „ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONĂRII COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr......../..........................., privind

aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare încheiată între Primăria Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 5 și Școala Generala „Petrache Poenaru ” în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii Socio-Educative pentru Copii aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

în temeiul Legii nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G.R. nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale ,

între :

Primăria Sector 5 , cu sediul în str.Fabrica de Chibrituri , nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953, cont bancar RO43 TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria sector 5 , legal reprezentată prin dl. DANIEL FLOREA - Primar sector 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 , cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar R017TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5 , legal reprezentată prin d-na Florentina Popescu - director general și Alina Apostoaie - director economic ;

Și

Școala Generala “ Petrache Poenaru cu sediul în București, sector 5, str. Bacău ,nr.l, cod fiscal 12292863, cont bancar RO41TREZ24A650401201030 deschis la Trezoreria sector 5, legal reprezentată prin__________________________

Se încheie prezentul act adițional la convenția de colaborare nr. 51955/23.10.2017 respectiv 15971/23.10.2017 și 1965/17.10.2017 .

ART.l. OBIECT

Obiectul prezentului act adițional il constituie modificarea si completarea prevederilor pct.-lor 3.2. si 3.3 lit.„a„ pct.-le 2 si 3 ale art.3. intitulat „ Obligațiile Părților,, al convenției încheiate între Primăria Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Școala „Petrache Poenaru,, înregistrată sub nr. 51955/23.10.2017, respectiv 15971/23.10.2017 si 1965/17.10.2017, după cum urmează:

Se completează prevederile pct.-ului 3.2. în sensul că se introduce lit. „o„ având următorul conținut “o) efectuează reparațiile de întreținere curentă și de mică însemnătate necesare asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative astfel încât furnizarea serviciilor sociale să se realizeze cu respectarea legislației în vigoare aplicabilă în materie . „

Se modifică dispozițiile pct. 3.3. lit. „a„ pct. 2 si 3 acestea urmând să aibă următorul conținut: „ a) Școala Petrache Poenaru contribuie la realizarea obiectului convenției prin :

  • •  menținerea spațiului în care va funcționa complexul într-o stare corespunzătoare astfel încât furnizarea serviciilor socio-educative să se realizeze cu respectarea legislației în vigoare aplicabile în materie , realizând în acest sens Reparații capitale, repararea degradărilor survenite în urma uzului normal al imobilului, obținerea autorizației de securitate la incendiu si asigurarea dotării tehnice a clădirii pe linie de prevenire si stingere a incendiului, conform actelor normative in vigoare;

  • •  Achită cheltuielile necesare menținerii corpului de clădire C3 al școlii în stare corespunzătoare funcționării complexului de servicii socio-educative, cum ar fi : cheltuieli de capital, cheltuieli cu dotarea tehnica a clădirii pe linie de prevenire si stingere a incendiului, conform actelor normative in vigoare, ș.a.

ART.2. DISPOZIȚII FINALE

Celelalte dispoziții ale convenției încheiate între Primăria Sector 5, D.G.A.S.P.C. Sector 5 și Școala „Petrache Poenaru,, înregistrată sub nr. 51955/23.10.2017, respectiv 15971/23.10.2017 si 1965/17.10.2017, rămân nemodificate,

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi_____________, în trei exemplare, toate cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte contractantă și intră în vigoare la data semnării lui de toate părțile.