Hotărârea nr. 268/2018

Hotărârea nr. 268/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

«h       MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Ijl CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ROMÂNIA.


HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 25.10.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 16987/24.09.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 31/ 31.08.2009, privind aprobarea încheierii unei Convenției de colaborare cu Fundația Umanitară Agape, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5 precum si adresa Fundației Umanitare Agape înregistrata la D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr.55424/13.08.2018;

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte activități economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sănătate și Societate Civila,

în conformitate cu prevederile art. 1,2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr.17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. 2, lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare intervenită între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generala de țstânța'Sociala și Protecția Copilului Sector 5 vor duce


la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâfi?


A

PREȘ

Alexandf


Ă, ov


A

Contrasemnează,

I

Secretar sector 5

Elena T


ANEXA H.C.L SECTOR 5^6/F/

ACT ADIȚIONAL

LA CONVENȚIA DE COLABORARE DINTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ȘI FUNDAȚIA UMANITARĂ AGAPE

privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009,

între

Consiliu Local Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, legal reprezentat prin d-1 Daniel FLOREA - Primarul Sectorului 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021.316.77.07, fax:     021.310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament

RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina POPESCU - Director General,

Și

Fundația Umanitară Agape, cu sediul în Sat Tihău, Comuna Surduc, Județul Sălaj, cod fiscal 10033374, cont bancar RO73RNCB0218005550070001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Jibou, legal reprezentată prin d-na Nicoleta Mureșan - Director.

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr .16054/14.09.2009.

ART. 1. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art. 3, intitulat “Costul serviciilor sociale” al Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009, după cum urmează:

Gradul de dependență

Costul/lunar/beneficiar

(lei)

IA

3.400

IB

3.350

IC

3.250

IIA

2.800

IIB

2.600

IIC

2.400

IHA

2.200

IIIB

2.000

ART. 2. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi_______________, în 3 exemplare, toate cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data

de 01.10.2018.