Hotărârea nr. 267/2018

Hotărârea nr. 267/25.10.2018 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Cod fiscal: 4433953


Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTARARE

privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de către Direcția Impozite si Taxe Locale sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin

intermediul unui centru de imprimare masivă

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având in vedere raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 nr 644819/24.09.2018 si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.86447/26.09.2018;

Luând in considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice,

Având in vedere dispozițiile art. 46 alin. (6) si alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificările si completările ulterioare cat si ale Ordinului nr. 3097/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice - MDRAP- pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se aprobă comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile tară semnătură și stampila organului fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă modelul tipizatelor utilizate în procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță prevăzute de Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 și Serviciul evidență Acte Administrative vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Mbastian


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.cx^/25.10.2018

Lista actele administrative fiscale, actele de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură și stampila organului fiscal local

Art. 1

 • (l)Actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță si/sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva valabile fără semnătura și ștampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

 • A. Acte ce pot fi transmise la distanta prin intermediul platformei de contact „public, ditl5.ro” valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • B. Acte ce pot fi transmise la distanta prin e-mail valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Notă de plată;

 • 4. Extras de rol;

 • 5. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 6. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 7. Titlu executoriu;

 • 8. Somație;

 • 9. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

 • 10. înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;

 • 1 1. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

 • 12. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

 • 13. înștiințare de compensare;

 • 14. înștiințare de restituire;

 • 15. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

 • 16. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • 17. Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale;

 • 18. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

19 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

20.Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

 • 2 1 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

 • 22. Adresă de înființare a popririi;

 • 23. Adresă de înființare a popririi asigurătorii;

 • 24. înștiințare privind înființarea popririi;

 • 25. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

 • 26. Proces-verbal de constatare a contravenției;

 • 27. Invitație;

 • 28. Aviz de inspecție fiscală;

 • 29. Raport de inspecție fiscală;

 • C. Acte ce pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva valabile fara semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

 • 1. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

 • 4. Titlu executoriu;

 • 5. Somație;

 • 6. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

 • 7. Adresă de înființare a popririi;

 • 8. înștiințare privind înființarea popririi;

 • 9. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

 • (2) Actele administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților tară semnătura olografa și ștampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

 • (3) Actele administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masiva sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorului organului fiscal.
PREȘEDINTE MJȘ

LAZAROVALEXANDRI

W SEBASTIAN


ANEXA NR. 2 LA HCL SECTOR 5 NR. #$^725.10.2018

PROCEDURA de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță

CAPITOLUL LReguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Art. 1:

Mijloace electronice prin care se poate realiza comunicarea

 • (1) Actele administrative fiscale menționate in Anexa 1 la prezent Hotarare emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 pot fi comunicate către contribuabil prin:

 • a) E-mail (casuta de posta electronica) - cele prevăzute la art 1 alin

 • (1) pct. B;

 • b) intermediul platformei de contact pusă la dispoziție de către organele fiscale locale ale Sectorului 5 „public.ditl5.ro” - cele prevăzute la art 1 alin (1) pct. A.

 • (2) Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 conform alin. (1) lit. b se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 deține un certificat calificat; bjcontribuabilul persoană juridică deține un certificat calificat;

 • c) Contribuabilul persoana fizica sau juridica a înregistrat o cerere prin care a optat conform art. 2 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul nr. 3097/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice - MDRAP- pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/20i5 privind Codul de procedura fiscala.

 • d) Contribuabilul persoana fizica sau juridica a recepționat pe baza de semnătură acordul privind utilizarea platformei „public.ditl5.ro”.

Art. 2:

Opțiunea contribuabilului pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță

 • (1) Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local pentru mijloacele de comunicare prevăzut la art. I alin. (1).

 • (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune, în scris, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, la registratura organului fiscal local și va conține inclusiv adresa de corespondență a contribuabilului. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidență a solicitării precum și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

 • (3)în cazul în care contribuabilul a optat pentru transmiterea la distanță a actelor administrative fiscale prin intermediul platformei de contact, acesta își asumă răspunderea pentru asigurarea mentenanței echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informațiilor, precum și pentru păstrarea confidențialității credențialelor utilizate. Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 nu răspunde pentru interceptarea informațiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanță prevăzute la alin. (1) de către persoane neautorizate.

Art. 3:

Modificarea opțiunilor privind comunicarea prin mijloace electronice și renunțarea la serviciul de comunicare prin mijloace electronice

 • (1) Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renunțarea la comunicarea actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice, pe bază de cerere, în scris, depusă la registratura organului fiscal local.

 • (2) Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidență a solicitării de la alin. (1) și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanță pentru care a optat. In cazul renunțării la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, contribuabilului data de la care se utilizează celelalte forme de comunicare prevăzute de lege.

Art. 4:

Gratuitatea serviciilor de comunicare prin mijloace de transmitere la distanță

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de către organele fiscale locale sunt gratuite.

CAPITOLUL ILProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5

Art. 5:

Comunicarea prin e-mail

(1) Comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la adresa de e-mail indicată de contribuabil.

 • (2) Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local.

 • (3) In cazul persoanelor juridice, e-mailul de confirmare trebuie să fie însoțit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

 • (4) Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. In cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare.

 • (5) în cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) și (3), în termenul prevăzut la alin. (4), actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către organul fiscal local.

 • (6) în situația prevăzută la alin. (5) organul fiscal local întocmește un proces-verbal de comunicare care se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat sau în format fizic, cu semnătură olografă.

 • (7) Confirmarea de primire prevăzută la alin. (2) și (3), după caz, respectiv procesul-verbal de comunicare prevăzut la alin. (6) se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

Art. 6:

Comunicarea prin platforma de contact

(1 )în cazul în care Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 a optat, în condițiile art. 1, pentru dezvoltarea unei platforme de contact, contribuabilul, în baza cererii depuse la Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, poate opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale menționate in Anexa 1, art 1 alin (1) pct. A, emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, prin platforma de contact „ „public.ditl5.ro”.”.

 • (2) Platforma de contact constă în punerea la dispoziția contribuabililor a unei aplicații informatice prin intermediul căreia se efectuează comunicarea electronică a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5.

 • (3) Contribuabilul se autentifică în cadrul platformei de contact prin credențiale de tip: nume/parolă.

 • (4) Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică contribuabilului, în scris, luarea în evidență precum și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

 • (5) în cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact.

 • (6)  Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal emis de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice.

 • (7) Inscrierile în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

 • (8) Procedura detaliată privind modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact „public.ditl5.ro” cuprinde:

 • a) înregistrarea pe platforma de contact se face ca urmare a preinregistrarii pe site-ul „public.ditl5.ro” si pe baza cererii depuse de contribuabil la registratura Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5.

 • b) formularul tipizat de cerere se poate obține de la sediul Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau poate fi descărcat de pe site-ul „ public.ditl5.ro.”.

 • c) confirmarea preinregistrarii pe platforma de contact “public.ditl5.ro” este transmisa contribuabilului prin e-mail, introducerea unei adrese de e-mail valide fiind obligatorie.

 • d) In baza cererii, Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunică, în scris, contribuabilului luarea în evidență a solicitării și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale și altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv prin intermediul platformei de contact "public.ditl5.ro"

 • e) in urma accesării platformei public.ditl5.ro” si autentificării pe baza de utilizator si parola, contribuabilul are posibilitatea descărcării documentelor emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Art. 7:

Confidențialitatea și acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

(1 )Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

(2)Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice se consideră a fi implicit prin înregistrarea la Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector

 • 5.

 • (3)Schimbul de date realizat între Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau autoritatea administrativ-teritorială și contribuabili trebuie să îndeplinească cerințe standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCJL______


ANEXA NR. 3 - LA H.C.L. SECTOR 5 NR.     Z25.10.2018

Modele cereri manifestare opțiune contribuabil si modele răspuns contribuabil

 • 3.1.— CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA - COMUNICARE E-MAIL—

Către: DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

Str. Mihail Sebastian nr 23, bl S13

Subsemnatul .................................................................,      CNP

........................................ domiciliat in ......................, str................................................ nr........, bl .........., se .........., ap

.............., sector legitimat cu C.I. seria ..... nr............................., emis de ..............................,           la           data           ...........................e-mail ..........................................................................,     nr. telefon (opțional)..............................., sunt de acord cu comunicarea actelor

administrative fiscale exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata.

Anexez copia actului de identitate.

Data:...........................

Semnătură............................

 • 3.2. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFIESTARE OPȚIUNE

CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA - COMUNICARE E-MAIL —

ANTET

CĂTRE:

Ca urmare a cererii Dvs nr.......va facem cunoscut ca incepand din data de

.......... actele administrative fiscale, actele de executare si alte acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 va vor fi comunicate exclusiv la adresa de e-mail indicata.

Cu stima,

Semnaturi,

 • 3.3. — CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA - COMUNICARE E-MAIL —

Către: DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5

Str. Mihail Sebastian nr 23, bl S13

Contribuabil                      persoana                      juridica

CUI ..............., cu sediul in ......................, str................................... nr........, bl .........., sc ..........,  ap .............., sector ..., e-mail

..........................................................................,     nr. telefon (opțional)..............................., reprezentata prin .......................................

domiciliat/a in mun............, str.................., nr..................., bloc.

.................., ap................, etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.I. seria.....nr......., eliberata la data de........de către................., anexat,

CNP......................, telefon..................., adresa de e-mail ..................

in calitate de reprezentant legal/conventional1 sunt de acord cu comunicarea exclusiva a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata.

Subsemnatul/a................................................(nume si prenume),

Data: ...........................

Semnătură............................

 • 3.4.— RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA- COMUNICARE E-MAIL-

ANTET

CĂTRE:

Ca urmare a cererii Dvs nr.......va facem cunoscut ca incepand din data de

.......... actele administrative fiscale, actele de executare si alte acte emise de Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5 va vor fi comunicate exclusiv la adresa de e-mail indicata.

Cu stima,

Semnaturi,

 • 3.5. .— CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL

PERSOANA FIZICA - COMUNICARE PLATFORMA ON-LINE—

Către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5

Subsemnatul/a.........(nume si prenume), domiciliat/a in mim............, str.

......................................, nr......, bloc.........., ap......., etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.I. seria.....nr......., eliberata la data de

........ de către................., CNP......................, telefon...................,

adresa de e-mail..................in calitate de contribuabil, înțeleg sa formulez

prezenta cerere prin care va aduc la cunoștința următoarele:

 • 1. înțeleg sa optez și îmi manifest consimțământul expres prin prezenta cerere pentru comunicarea actelor administrativ fiscale emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul platformei de contact pusa la dispoziție de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, respectiv prin ,, public.ditl5.ro”.

 • 2. Înțeleg si accept ca următoarele acte administrativ fiscale ce ma vizeaza supuse comunicării exclusiv prin intermediul platformei de contact sunt in mod expres si limitativ următoarele:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 3. Sunt de acord ca orice alte acte emise de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, cu excepția celor menționate mai sus, care, potrivit legii sunt supuse comunicării, imi vor fi comunicate prin alte mijloace de comunicare, conform legii.

 • 4. Sunt de acord ca orice acte/informatii puse la dispoziție de către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact, cu excepția celor menționate la pct. 2, au rol informativ si ca nu obliga in niciun fel autoritatile locale in raport de subsemnatul/a.

 • 5. Ma oblig ca informațiile si documentele pe care le voi comunica Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact ( indiferent de tipul fișierului sau informației) sa fie corecte si complete, purtând întreaga responsabilitate cu privire la conținutul si realitatea acestora.

 • 6. Înțeleg si accept ca Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 si dezvoltatorul platformei isi declina orice responsabilitate pentru :

 • a) întreruperea funcționarii platformei de contact din diverse motive, incluzând si tara a se limita la întreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea conexiunii la Internet, întreruperea conexiunii cu serverul de baze de date, solicitări in afara orelor de program, etc.

 • b) Pierderea credentialelor de conectare la sistem (utilizator, parola), sistemul avand facilitate de recuperare.

 • c) Introducerea greșita a credentialelor de utilizare.

 • d) întârzieri rezultate din validarea unui utilizator nou, neexistand un termen pentru validare.

 • e) Necorelarilor intre informațiile existente in baza de date si a documentelor prezentate de contribuabil.

 • f) Erorilor generate de utilizarea necorespunzatoare a platformei de contact

 • g) Erorilor materiale cuprinse in informațiile furnizate de platforma de contact si erorilor de sistem.

 • h) Necompletarea câmpurilor marcate ca fiind obligatorii.

 • i) Indisponibilitatea serviciului din motive tehnice, inclusiv a serviciului de mesagerie.

 • j) întârzieri in răspuns sau nefunctionare generate de revizii, reparații, update-uri, up grade-uri.

 • k) întârzieri generate de verificări suplimentare necesar a fi efectuate de personalul angajat al instituției.

 • 7. Sunt de acord ca imi revine întreaga responsabilitate cu privire la utilizarea credentialelor comunicate in scris de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Contribuabil,

Numele si prenumele

Semnătură

 • 3.6. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA - COMUNICARE PLATFORMA ONLINE —

ANTET

Către Dna/ Dl :

Stimata doamna/domn,

Ca urmare a cererii dvs. inregistrata la data de .... sub nr...... va aducem la

cunoștința următoarele:

 • 1. Numele dvs. de utilizator pentru utilizarea platformei de contact „

public.ditl5.ro” este:..................

 • 2. începând cu data de ...................... următoarele actele administrative

va vor fi comunicate electronic prin intermediul platformei de contact:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 3. Va amintim ca, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (6) si (7) din Anexa 2 la

Ordinul nr. 3097 /20I6 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 970 din data de 5 decembrie 2016 ,, (6) In cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție în spațiul virtual personal sunt înscrise în Registru! documentelor    electronice.(7) Înscrierile    în Registrul

documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului "

Semnaturi ,

Am primit

Contribuabil

Nume Prenume

Semnătură

Data

3-7- •— CERERE MANIFESTARE OPȚIUNE CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA - COMUNICARE PLATFORMA ON-LINE-

Catre Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5

Subsemnatul/a ......... (nume si prenume), domiciliat/a in mun............, str.

................., nr..................., bloc..................., ap................, etaj....., sector/judet.........., legitimata/a cu C.I. seria .....nr......., eliberata la data de

........ de către ................., CNP ......................, telefon ..................., adresa de e-mail ..................in calitate de reprezentant legal/conventional2 al

contribuabilului persoana juridica ....................., cu sediul social in mun.

București, Str................., nr..............., bloc............, scara.............., ap.

................, etaj.............., sector ............,  inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J ..../ /........., Cod Unic de înregistrare

.............................., inteleg sa formulez prezenta cerere in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica prin care va aduc la cunoștința următoarele:

 • 1. înțeleg sa optez si imi manifest consimțământul expres prin prezenta cerere pentru comunicarea actelor administrativ fiscale emise de organul fiscal loca! prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul platformei de contact pusa la dispoziție de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, respectiv prin ,, public.ditl5.ro” pentru contribuabilul persoana juridica de mai sus.

 • 2. înțeleg si accept ca următoarele acte administrativ fiscale ce vizeaza contribuabilul persoana juridica supuse comunicării exclusiv prin intermediul platformei de contact sunt in mod expres si limitativ următoarele:

 • 3. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local;

 • 5. Sunt de acord in numele contribuabilului persoana juridica ca orice alte acte emise de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5, cu excepția celor menționate mai sus, care, potrivit legii sunt supuse comunicării, vor fi comunicate prin alte mijloace de comunicare, conform legii.

 • 6. Sunt de acord in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica ca orice acte/informatii puse la dispoziție de către Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact, cu excepția celor menționate la pct. 2 au rol informativ si ca nu obliga in niciun fel autoritatile locale.

 • 7. Ma oblig ca informațiile si documentele pe care le voi comunica Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin intermediul platformei de contact ( indiferent de tipul fișierului sau informației) in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica sa fie corecte si complete, purtând intreaga responsabilitate cu privire la conținutul si realitatea acestora.

 • 8. înțeleg si accept in numele si pe seama contribuabilului persoana juridica ca Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5 si dezvoltatorul platformei isi declina orice responsabilitate pentru :

 • a) întreruperea funcționarii platformei de contact din diverse motive, incluzând si fara a se limita la întreruperea furnizării energiei electrice, întreruperea conexiunii la Internet, întreruperea conexiunii cu serverul de baze de date, solicitări in afara orelor de program, etc.

 • b) Pierderea credentialelor de conectare la sistem (utilizator, parola), sistemul avand facilitate de recuperare.

 • c)  Introducerea greșita a credentialelor de utilizare.

 • d) întârzieri rezultate din validarea unui utilizator nou, neexistand un termen pentru validare.

 • c) Necorelarilor intre informațiile existente in baza de date si a documentelor prezentate de contribuabil.

 • f)  Erorilor generate de utilizarea necorespunzatoare a platformei de contact

 • g) Erorilor materiale cuprinse in informațiile furnizate de platforma de contact si erorilor de sistem.

 • h) Necompletarea câmpurilor marcate ca fiind obligatorii.

 • i)  Indisponibilitatea serviciului din motive tehnice, inclusiv a serviciului de mesagerie.

 • j)  întârzieri in răspuns sau nefunctionare generate de revizii, reparații, update-uri, up grade-uri.

 • k) întârzieri generate de verificări suplimentare necesar a fi efectuate de personalul angajat al instituției.

 • 9. Sunt de acord ca imi revine intreaga responsabilitate cu privire la utilizarea credentialelor comunicate in scris de Direcția de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Contribuabil,

Numele si prenumele reprezentantului legal/conventional

Semnătură

3.8. — RĂSPUNS LA CERERE DE MANIFESTARE OPȚIUNE

CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA- COMUNICARE PLATFORMA ON-LINE —

ANTET

Către

S.C......................

Sediul....................

Cod Unic de inregistrare................

E-mail ..................

Telefon ...................

Ca urmare a cererii formulata de dvs. prin reprezentatul legal/conventional .........;....... înregistrata la data de .... sub nr...... va aducem la cunoștința următoarele:

 • 1. Numele d-voastra de utilizator pentru utilizarea platformei de contact

public.ditl5.ro” este: ..................

 • 2. Începând cu data de ...................... următoarele actele administrative

va vor fi comunicate electronic prin intermediul platformei de contact:

 • a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele focale și alte venituri datorate bugetului focal;

 • 3. Va amintim ca, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (6) si (7) din Anexa 2 la Ordinul nr. 3097 /2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art.

47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, publicat in

Monitorul Oficial Partea I nr. 970 din data de 5 decembrie 2016 ,, (6) în cazul comunicării prin platforma de contact a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului de către organul fiscal local în spațiul virtual personal din cadrul platformei de contact Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de organul fiscal local pus la dispoziție in spațiu! virtual personal sunt înscrise în Registru! documentelor electronice. (7) înscrieri le în Registrul documentelor electronice reprezintă dovada comunicării și se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului"

Semnaturi,

Am primit

ContribuabiI persoana juridica

Nume Prenume reprezentant legal/convențional

Semnătură

Data

CONTRASEMNEAZĂ secreȚar SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PEȚRESCJJ l . XI l X

1

Conform certificatului constatator atașat pentru reprezentanții legali sau procurii autentice/ delegației atașate pentru reprezentanții convenționali

2

Conform certificatului constatator atașat pentru reprezentanții legali sau procurii autentice/ delegației atașate pentru reprezentanții convenționali