Hotărârea nr. 266/2018

Hotărârea nr. 266/25.10.2018 privind predarea cu titlu gratuit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor ,,raportare indicatori pentru management”, ,,interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și ,,servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind predarea eu titlu gratuit către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor „raportare indicatori pentru management”, „interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și „servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Operațiuni - Direcției de Dezvoltare, înregistrat sub nr. 85959/25.09.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 85962/25.09.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), și art. 81, alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea cu titlu gratuit către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor „raportare indicatori pentru management”, „interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și „servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.Nr.         /25.10.2018