Hotărârea nr. 265/2018

Hotărârea nr. 265/25.10.2018 privind privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI H/y* \ <

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5      V ..«7

•.. • • •••••

ROMÂNIA

1918-2018 | sărbătorim împreuna

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tei.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65                                 Cod fiscal: 4433953

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale

mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 3 1.1 2.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 655853/4605/04.10.2018 si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 92716/18.10.2018;

în conformitate cu prevederile art.266 alin (6) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

In temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante în sold Ia data de 31 decembrie a anului 2018, mai mici de 40 lei, înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5.

Art. 2 Ptâîwiul se aplica totalului creanțelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 București sa efectueze toate demersurile necesare in vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.
Nr.        /25.10.2018