Hotărârea nr. 26/2018

Hotărârea nr. 26/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu

handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5

Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.

tuand in considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Așistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr.    z

;    -

Ținând seama deTaportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice, respectiv al Comisiei Protecției Sociale, Sanatate si Societate Civila;

Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5, precum si H.C.G.M.B. NR. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap;

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10, (20 si (3), art. 3 alin. (1), (20 si (3), art. 5 lit. ‘’a ”, ”b”, ”c”, ”e”, ”i”, ”r”, ”t”, art. 9 alin. (1) lit. ”c”, art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) si alin. (3), art.20 alin. (1), art. 79 alin. (1) si alin. (2) si art. 81 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, precum si cu cele art. 1, art. 3 lit. ”a” si ”c”, art. 6 lit. ”d” din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modficarile si completările ulterioare ;

In raport de dispozițiile art. 60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1), precum si al art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se completează pct-ul III- „Persoane beneficiare” al Anexei intitulata „ Metodologie rivind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale in vioare de 100 lei lunar persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5” a H.C.L. Sector 5 nr. 45/25.08.2016, privind acordarea de

beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5” , după cum urmeaza :

-    persoanele cu handicap care pe langa prestațiile sociale primite in baza Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata , cu modificările si completările ulterioare, beneficiază si de stimulentul pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap , acordat in temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a • ■ persoanelor adulte cu handicap;

-    persoanele cu handicap care pe langa prestațiile sociale primite in baza Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata , cu modificările si completările ulterioare, beneficiază si de pensie din cadrul sistemului public de pensii al cărei cuantum, cumulat cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, acordata in temeiul O.U.G. nr. 6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, nu depășește cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari, astfel cum este aprobat prin actele normative aplicabile in domeniu, precum si de stimulentul pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap , acordat in temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap. “

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative -Direcția Asistenta Tehnica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.