Hotărârea nr. 253/2018

Hotărârea nr. 253/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Costache Negri, nr.16, proprietatea S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI:21597506, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5  , Str. Costache Negri, nr. 16, proprietatea

S.C. BRIDGEWAY DEVELOI’MENT SRL, CUI: 21597506 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3740 din data de 04.10.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. Costache Negri, nr 16, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 92700/18.10.2018;

Ținând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 298 din data de 24.09.2018 și de documentele anexate acestuia (Notă de constatare inițială, Somație, Fișă de evaluare, Notă de constatare finală) și de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

  • > art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • > punctul 168 din I I.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • > H.C.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

> H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018 prin privind aprobarea Metodologici pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul București, sector 5, Str. Costache Negri, nr. 16 aparținând S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI: 21597506

Art. 2 Terenul situat în Municipiul București, sector 5, Str. Costache Negri, nr. 16 se încadrează în categoria imobilelor (teren/cladire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite prin H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata I LC.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către Comisia de control .

(2) Verificările prevăzute la alin. (I) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului terenului, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI: 21597506 , cu sediul social în Bulevardul UNIRII, nr. 61. bl. F3, sc. 2, et. 6-7, apt. 602, Municipiul București, Sector 3

Art. 6 Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PțjETRESCȚT

Ă

D^lX^EBASTIAN

Nr.       /25.10.20182