Hotărârea nr. 250/2018

Hotărârea nr. 250/25.10.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru (Guiu) Cristina Maria.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

• 2 •   •• a •

: ' • •            •            •. .

: : * *.           .•         / •

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37  ’          Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTARARE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru Maria Cristina

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere demisia doamnei Pescaru Cristina Maria, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 93230/19.10.2018;

Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 5 și Secretarul Sectorului 5;

în temeiul art. 9 alin.(2) lit.”a” și art. 12 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Pescaru Maria Cristina (fostă Guiu Maria Cristina) și se declară vacant locul acesteia.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ secretar SECTOR 5,