Hotărârea nr. 249/2018

Hotărârea nr. 249/28.09.2018 privind dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul București, zona Antiaeriană, înscrise în Cartea Funciară nr. 218807 respectiv nr. 62208, aflate în administrarea Sectorului 5, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în HG nr. 1481/2008 cu modificările și completările ulterioare și ale HG 291/2011 cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMAN IA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 I, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul București, zona Antiaeriană, înscrise în cartea funciara nr. 218807 respectiv nr.62208, aflate în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările și completările ulterioare și ale FI.G.

291/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.201 8;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef înregistrat sub nr. 8442/21.09.2018;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fonf Funciar;

Ținând cont de prevederile art. lOșiart. 21 alin (I) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile HG nr. 148 1/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe, modificată prin FIG nr. 790/2017, de prevederile HG nr.291/201 I privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și de prevederile cuprinse în O.D.G. A.N.C.P.I. nr.700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3) și art. I 15, alin.(l) lit. ”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul București, zona Antiaeriană, înscrise în cartea funciara nr. 218807 (strada Antiaeriană, nr.6, fost 38) și în cartea funciară nr. 62208, aliate în administrarea Sectorului 5, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr. 1481/2008 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 291/201 I cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se împuternicește domnul Primar Daniel Florea și domnul Viceprimar Marian Țigănuș să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 București pentru efectuarea demersurilor legale necesare în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art.3 Domnul Primar Daniel Florea, domnul Viceprimar Marian Țigănuș, Arhitectul Șef și Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nf..-<,7/7 Z28.09.2018