Hotărârea nr. 248/2018

Hotărârea nr. 248/28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Panduri, nr. 24, Sector 5, București.

• •••


• ...MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


•. . •         • •••

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80  021.314.43.18  021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în șos. Panduri nr. 24, Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data dc 28.09.2018;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 82950/14.09.2018;

-Raportul Direcției Generale Economice nr. 82949/14.09.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, laxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; -Procesul Verbal al Comisiei de Validare în care este consemnat rezultatul votului;

în temeiul prevederilor art. 20, alin. (1), lit. i) și k) din Legea nr. 27.3/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adresa numiților CONSTANTIN Gheorghc și Gina transmisă și înregistrată la Registratua Sectorului 5 sub nr. 69446/24.07.2018, prin care ni se comunică modul de calcul privind stabilirea chiriei,

Potrivit Legi nr. 65/2015 privind aprobarea Ordonanței dc urgență a Guvernului nr. 1 15/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene,

Ținând seama dc prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 20318/12.04.2018. privind restituirea în natură a imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, sector 5;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5), și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, Sector 5, în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Sector 5.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condițiilor chiriei pentru imobilului situat în șos. Panduri nr. 24, Sector 5, cu următoarea componență:

Marian ȚIGĂNUȘ - Președinte - Viceprimar al Sectorului 5

Florina DRAGNEA - Membru - Director General - Direcția Generală Juridică Mihaela KAEOGERAKOS - Membru - Director General - Direcția Generală Operațiuni Ramona Maria CUIVU - Membru - Director General - Direcția Generală Economică Isabela Nicolcta DISĂGILĂ - Membru - Director General Adjunct - Direcția Generală Economică

Radu Marian POPESCU - Membru - Direcția Generală Juridică

Lenuța 1VĂNUȘ - Membru - Șef serviciu Administrativ, Transporturi, întreținere -Direcția Generală Operațiuni.

Art. 3. Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 2 va fi asigurat de d-na Andra Elena BOȚEA, Direcția Generală Juridică;

Art. 4. Comisia de negociere constituită potrivit art. I din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Eocal al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate;

Art. 5. Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;