Hotărârea nr. 247/2018

Hotărârea nr. 247/28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2018;

 • -  raportul de specialitate al Direcției Generale Educație și Carieră înregistrat sub nr. 86776/27.09.2018;

 • -  expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 86779/27.09.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și raportul Comisiei Buget finanțe, taxe locale fonduri europene și alte activități economice;

 • -  adresa nr. 3705/24.09.2018 emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 85569/24.09.2018.

Ținând cont de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 45 alin. 1, art. 81 alin.2. lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile HCGMB 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 Protocolul de colaborare menționat la art. I se va încheia pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2 Pri mărul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ. Tineret și Sport și directorul Colegiului Tehnic Energetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /28.09.2018Elena Lu


Contsemnează,

Secretar Sector 5, foita PetrescuPROTOCOL DE COLABORARE

încheiat între:

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC BUCUREȘTI, cu sediul în București, Aleea Podul Giurgiului, nr.5, sectorul 5, Telefon/fax: 0214500630, reprezentată prin Director, prof. Ionela Nistor și Contabil șef Mariana Andronic, în calitate de utilizator,

Și

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE, cu sediul în București, strada Povernei, nr. 6, sector 1, cod fiscal 9510194, cont deschis la R058TREZ70120F335000XXXX, reprezentată prin Rector - prof. univ. dr. Remus Pricopie și Director Economic - Oana Chirică, în calitate de beneficiar,

Art.l. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Colegiul Tehnic Energetic București disponibilizează către SNSPA cota-parte din căminul situat în București, str. Aleea Podul Giurgiului nr. 5, respectiv 168 locuri, cu destinația de cazare studenți, constând în 84 camere situate la: etajul 4-18 camere, etajul 3-18 camere, etajul 2-18 camere, etajul 1-18 camere, parter - 12 camere.

Art.2. DURATA PROTOCOLULUI

 • (1) Prezentul protocol se încheie pe perioada 01.10.2018 - 30.09.2019, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul ambelor părți.

 • (2) Predarea spațiului de cazare va avea loc la data de 01.10.2018, dată la care începe executarea protocolului.

Art.3. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

 • (1) Costul cazării studenților este de 230 lei/student/lună și poate varia lunar în funcție de numărul studenților cazați în cămin în luna aferentă facturii.

 • (2) Modalitatea de calcul a contravalorii cazării: nr. studenților cazați/lună x 230 lei.

 • (3) Contravaloarea cazării pentru nr. total de studenți cazați se va achita prin OP în termen de 14 zile de la primirea facturii de către SNSPA.

Art.4. DREPTURILE Și OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

(1) Obligațiile SNSPA sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve spațiul de cazare ca un bun proprietar și chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în caz de pericol;

 • b) să folosească spațiul de cazare conform destinației prevăzute în contract;

 • c) să plătească contravaloarea cazării studenților în termen de 14 zile de la primirea facturii;

 • d) să comunice la sfârșitul fiecărei luni numărul de studenți cazați în cămin;

 • e) să predea spațiul de cazare liber și în aceeași stare în care a fost preluat, la data expirării termen ului contract u I u i;

 • f) să execute reparațiile curente care cad, potrivit legii, în sarcina locatarului;

 • g) să asigure curățenia și întreținerea spațiilor închiriate, să asigure paza și protecția persoanelor cazate în camere, accesul în spațiile închiriate prin intrare special amenajată, precum și să asigure toate condițiile pentru respectarea normelor igienico-sanitare, protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor, răspunzând direct și unilateral în fața organelor abilitate.

(2) Obligațiile Colegiului Tehnic Energetic sunt următoarele:

 • a) să predea spre folosință, la termenul din contract, spațiul de cazare mai sus menționat;

 • b) să furnizeze utilitățile necesare funcționării spațiului de cazare conform destinației sale;

 • c) să nu perturbe activitatea SNSPA pe toată durata derulării prezentului contract;

 • d) să comunice SNSPA orice eveniment pentru a cărui rezolvare este necesară intervenția universității;

 • e) la solicitarea universității, dacă există locuri disponibile și unitatea este de acord, să poată suplimenta locurile în aceleași condiții ca în momentul încheierii contractului.

Art.5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Prezentul protocol încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat protocolul, prin restituirea spațiilor în starea menționată în protocol.

 • b) una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile prevăzute la art.4 din prezentul protocol;

 • (2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să producă efecte.

 • (3) în caz de nerespectare a obligațiilor de către SNSPA, Colegiului Tehnic Energetic poate cere rezilierea protocolului cu o notificare prealabilă de 30 zile. Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile semnatare.

 • (4) Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea protocolului.

Art.6. RĂSPUNDEREA

SNSPA răspunde pentru deteriorarea - în tot sau în parte - a spațiului de cazare, dacă nu dovedește că deteriorarea s-a produs fortuit sau că este consecința folosirii potrivit destinației și Iară culpă din partea sa.

Art.7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră, astfel cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei. încetarea cauzei care a determinat forța majoră se comunică celeilalte părți în termen de 48 ore.

Art.8. LITIGII

(1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului protocol sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe calc amiabilă de reprezentanții lor.

(2) în cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Ari.9. Modificarea prezentului protocol se face prin act adițional încheiat între părțile semnatare. Prezentul protocol a fost încheiat astăzi .................... în 2 exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte semnatară.


Contrasemnează,

Secretar^ Sector 5,

Elena Luniirjita' Petrescu


I. $    <