Hotărârea nr. 240/2018

Hotărârea nr. 240/28.09.2018 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a planului de acțiuni/lucrări interes local care urmează a fii desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 28.09.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr.16780/20.09.2018,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

în conformitate cu prevederile art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lita, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistenței sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, pentru următoarele categorii sociale:

 • • tinerii în vârstă de până la 28 de ani, externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5;

 • • persoanele adulte/familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;

 • • persoanele fără locuință, care au unul sau mai mulți copii care beneficiază de măsuri de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală, conform Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care urmează să fie reintegrați în familie;

 • • victimele violenței domestice, care s-au aflat în evidențele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC sector 5 și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;

 • • persoanele/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale și incendiilor, care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării de ajutoare de urgență pentru plata chiriei persoanelor singure și famiilor rezidente pe raza sectorului 5, așa cum este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Se aprobă Planul de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei, așa cum este prezentat în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 147/2017 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, precum și art.2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 165/31.10.2017 privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5. Celelalte prevederi al HCL Sector 5 nr. 165/31.10.2017 rămân în vigoare.

Art.5. Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului sector 5 vor aduce 1 * 1 ’’           1-1


Contrasemnează,

Secretar sector 5

aPETRESGU


Nr....^2........./.^£.P5...2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  1160

ROMÂNIA

Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

METODOLOGIE DE LUCRU

privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

I. Cadrul legal general

 • ♦ Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • ♦ Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • ♦ Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • ♦ HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

 • ♦ Legea nr.l7/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

 • ♦ Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

n. Definiții

/\

In sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, se definesc următorii termeni:

 • > sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • > asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

 • > beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/ materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

 • > beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

 • > domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • > locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unități administrativ-teritoriale fără a deține o locuință principală sau secundară;

 • > reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

 • > persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiareconomic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

 • > persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

 • > procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății;

 • >  sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/grup/comunități manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influențate de nivelul general al costului vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate;

 • > situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

 • > violența în familie se referă la orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material.

III. Selecția beneficiarilor

Categoriile sociale eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei:

 • • tinerii în vârstă de până la 28 de ani externați din structurile rezidențiale ale DGASPC Sector 5;

 • • persoanele adulte/familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5;

In conformitate cu prevederile art.6, lit.z din Legea asistenței sociale nr.292/2011, persoanele fără adăpost “reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință”.

 • • persoanele fără locuință, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală aflate în subordinea DGASPC Sector 5, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care urmează să fie reintegrați în familie;

 • • victimele violenței domestice, care s-au aflat în evidențele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5;

 • • persoanele/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care sunt identificate că locuiesc pe raza Sectorului 5.

Persoanele care nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/o reședință pe raza Sectorului 5, nu pot beneficia de ajutor de urgență pentru plata chiriei.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei trebuie să îndeplinească și următoarele condiții generale:

 • > solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în proprietate o locuință;

 • > solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;

 • > solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință;

 • > solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință;

 • > solicitantul își asumă întreaga responsabilitate pentru plata utilităților.

Ajutoarele de urgență pentru plata chiriei se vor acorda în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Prin excepție de la condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, persoanele victime ale violenței în familie pot beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei și în situația în care acestea, precum și orice alt membru major al familiei:

 • a) are în proprietate o locuință;

 • b) deține în calitate de chiriaș o locuință;

 • c) a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;

 • d) a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință.

în cazul persoanelor/familiilor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale sau incendii, acestea pot accesa beneficiul social și în cazul în care titularul cererii sau oricare alt membru major al familiei a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990.

Dacă solicitantul sau alt membru major al familiei deține în proprietate o altă locuință în afara celei care a fost afectată în urma unei calamități naturale sau a unui incendiu, indiferent de statutul juridic al acelui imobil la data depunerii cererii (ex.: imobil închiriat altei persoane fizice/juridice), nu poate beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei de la bugetul local al Sectorului 5.

IV. Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei

în vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei solicitanții vor depune la registratura DGASPC Sector 5 o cerere tip, care va fi în mod obligatoriu însotiță de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum și de alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada că locuința ocupată anterior a fost retrocedată, declarații notariale individuale, pentru fiecare membru major al familiei, acte medicale, dacă este cazul, etc.).

De asemenea, cererea de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei va fi însoțită de un acord de principiu încheiat între solicitant și proprietarul locuinței, referitor la perioada de închiriere și cuantumul lunar solicitat drept chirie. Vor putea face obiectul contractelor de închiriere numai imobile situate pe raza sectorului 5.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la adresa indicată de titularul cererii.

în vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei, la nivelul DGASPC Sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

Organizarea și funcționarea comisiei se vor stabili prin aceeași dispoziție a Directorului General al DGASPC Sector 5.

Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare din membrii comisiei și vor sta la baza propunerii motivate de acordare a ajutorului, ce va fi înaintată Primarului Sectorului 5 în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

Propunerea de acordare a ajutorului de urgență se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea ca această perioadă să poată fi depășită până la 2 ani, dacă nivelul de îndatorare al persoanei/familiei poate genera risc de excluziune socială sau dacă nu există posibilitatea de susținere din venituri proprii a cheltuielilor legate de achitarea lunară a chiriei.

A

In situații de excepție, generatoare de marginalizare și excluziune socială, termenul de 2 ani poate fi depășit până la 3 ani.

Pentru persoanele aflate în evidența DGASPC Sector 5 ca titulare ale dreptului la ajutorul de urgență pentru plata chiriei, cererea în vederea acordării beneficiului social, în cazul în care se depășește perioada de 1 an de zile, fără a se depăși perioada maximă de 3 ani, se poate depune în ultima lună a valabilității contractului de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice.

Prin excepție, cazurile sociale aflate în plată, care solicită acordarea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei pentru încă o perioadă, fără a se depăși perioada maximă de 3 ani, nu vor mai menționa în declarația notarială faptul că “nu dețin în calitate de chiriaș o altă locuință”.

Valoarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei se stabilește în limita unor plafoane, în funcție de punctajul obținut ca urmare a evaluării situației socio-economice și medicale.

Stabilirea dreptului la acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei se va realiza prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Criteriile pentru evaluarea situației socio-economice și punctajul acordat sunt următoarele:

• Pentru tinerii în vârstă de până la 28 de ani, externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5 și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5:

Criterii

Punctaj

1. Situația socio-economică

• Salariat

5p-

• Pensionar

5p.

• Persoană încadrată în grad de handicap

5p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

0 p.

2. Situația socio-profesională

• dacă a abandonat pregătirea școlară

2P-

• dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ fără frecvență, cursuri seral, ID

5p.

3. Modul de gospodărire

• conviețuire modulară în garsonieră/apartament împreună cu

1-5 membri

4p.

• persoană singură

lp.

4. Vârsta solicitantului

• până în 20 de ani

5 p.

• peste 20 de ani

4p.

5.Venitul net mediu lunar/persoană

• 0 - 500 lei

3 p.

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

1 P-

• peste 1.501 lei

Qp-

6. Persoane încadrate în grad de handicap*

*Punctajul se acordă pentru alte persoane din familie, cu excepția titularului

5 p.

z\

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

 • > 10 p. - 18 p. 1.200 lei

 • > 19 p. -26p.   1.300 lei

 • > 27 p.-32p. -=> 1.400 lei

• Pentru persoanele adulte/familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5:

Criterii

Punctaj

1. Situația socio-economică

• Salariat

5 p.

• Pensionar

5 p.

• Persoană încadrată în grad de handicap

5p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

0 p.

2. Starea civilă

• Familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul III)

5 p.

• Familie monoparentală

5p.

• Familie legal constituită și uniune consensuală

4p.

• Persoană singură

3 p.

3. Numărul de copii aflati în întreținere

• nici un copil

Op.

• 1 copil

2P-

• 2 copii

3 p.

• 3 copii

4p.

• 4 copii

5 p.

• peste 4 copii

10 p.

4. Vârsta solicitantului

• până în 35 de ani

5 p.

• peste 35 de ani

4p.

5.Venitul net mediu lunar/persoană

• 0 - 500 lei

3 p.

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

1 P-

• peste 1.501 lei

0 p.

6. Persoane încadrate în grad de handicap*

*Punctajul se acordă pentru alte persoane din familie, cu excepția titularului

5 p.

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

> 10 p. - 19 p. 1.200 lei

>20p. - 27 p. O 1.300 lei

>28 p.-38 p. 1.400 lei

• Pentru persoanele fără locuință, care trăiesc pe raza teritorială a sectorului 5, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală aflate în subordinea DGASPC Sector 5, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și care urmează să fie reintegrați în familie:

Criterii

Punctaj

1. Situația socio-economică

• Salariat

5p-

• Pensionar

5p.

• Persoană încadrată în grad de handicap

5 p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

0 p.

2. Starea civilă

• Familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul III)

5 P-

• Familie monoparentală

5p.

• Familie legal constituită și uniune consensuală

4p.

• Persoană singură

3p.

3. Numărul de copii aflati în întreținere

• 1 copil

2P-

• 2 copii

3p.

• 3 copii

4p.

• 4 copii

5 p.

• peste 4 copii

10 p.

4. Situația școlară a minorilor aflati în întreținere:

• Dacă minorul/minorii a/au abandonat pregătirea școlară

Qp-

• Dacă minorul/minorii își continuă studiile într-o formă de învățământ la zi

5 p.

• Dacă minorul/minorii își continuă studiile într-o formă de învățământ fără frecvență, cursuri seral, ID și concomitent lucrează

5 p.

5. Vârsta solicitantului

• până în 35 de ani

5 P-

• peste 35 de ani

4p.

6. Venitul net mediu lunar/persoană

• 0 - 500 lei

3 p.

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

1 P-

• peste 1.501 lei

0 p.

7. Persoane încadrate în grad de handicap*

*Punctajul se acordă pentru alte persoane din familie, cu excepția titularului

5 p.

în funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

 • > 12 p. - 22 p. 1.200 lei

 • > 23 p. - 33 p. <4> 1.300 lei

 • > 34 p. -43 p. ■=> 1.400 lei

• Pentru victimele violenței domestice, care s-au aflat în evidențele serviciilor sociale de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5:

Criterii

Punctaj

1. Situația socio-economică

• Salariat

5P-

• Pensionar

5p.

• Persoană încadrată în grad de handicap

5p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

0 p.

2. Starea civilă

• Familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul III)

5P-

• Familie monoparentală

5 P-

• Familie legal constituită și uniune consensuală

4p.

• Persoană singură

3p.

3. Numărul de copii aflati în întreținere

• nici un copil

0 p.

• 1 copil

2p.

• 2 copii

3p.

• 3 copii

4p.

• 4 copii

5p.

• peste 4 copii

10 p.

4. Vârsta solicitantului

• până în 35 de ani

5p-

• peste 35 de ani

4p.

5.Venitul net mediu lunar/persoană

• 0 - 500 lei

3 p.

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

1 P-

• peste 1.501 lei

0 p.

6. Persoane încadrate în grad de handicap*

*Punctajul se acordă pentru alte persoane din familie, cu excepția titularului

5 p.

în funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

 • > 10 p. - 19 p. 1.200 lei

>20p.-27p. ■=> 1.300 lei

 • > 28 p. - 38 p. !=> 1.400 lei

• Pentru persoanele/familiile aflate în situație de necesitate ca urmare a calamităților naturale sau incendiilor și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5:

Criterii

Punctaj

1. Situația socio-economică

• Salariat

5 p.

• Pensionar

5p.

• Persoană încadrată în grad de handicap

5 p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

Op.

2. Starea civilă

• Familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul III)

5P-

• Familie monoparentală

5p.

• Familie legal constituită și uniune consensuală

4p.

• Persoană singură

3 p.

3. Numărul de coDii aflati în întreținere

• nici un copil

0 p.

• 1 copil

2 p.

• 2 copii

3p.

• 3 copii

4p.

• 4 copii

5p.

• peste 4 copii

10 p.

4. Vârsta solicitantului

• până în 35 de ani

5 p.

• peste 35 de ani

4p.

5.Venitul net mediu lunar/

persoană

• 0 - 500 lei

3 P-

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

lp.

• peste 1.501 lei

Op.

6. Persoane încadrate în grad de handicap*

*Punctajul se acordă pentru alte persoane din familie, cu excepția titularului

5p.

z\

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

 • > 10 p. - 19 p.   1.200 lei

 • > 20 p. - 27 p.   1.300 lei

 • > 28 p.-38 p. 1.400 lei

Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Suspendarea dreptului la ajutorul de urgență pentru plata chiriei

In situația în care pe parcursul monitorizării acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei exista indicii privind neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții DGASPC Sector 5 vor efectua verificările care se impun.

Pe perioada verificărilor acordarea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei se suspendă pentru o perioadă de o lună.

Suspendarea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei se realizează prin dispoziția Primarului Sector 5, aceasta comunicându-i-se titularului în termen de de 15 zile de la emitere.

Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că titularul îndeplinește condițiile de acordare a dreptului în discuție, atunci se va relua acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei și se vor acorda și drepturile bănești restante, respectiv cele care nu au fost acordate pe perioada suspendării.

Reluarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5.

în situația în care în urma verificărilor efectuate se constată că titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune încetarea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit, fie de la proprietarul imobilului, fie de la titularul ajutorului, în funcție de situație.

încetarea dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Respingerea cererii de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului de urgență următoarele:

 • > nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

 • > refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale;

 • > neprezentarea în termen de 30 de zile a tuturor documentelor justificative solicitate, necesare în instrumentarea dosarului.

Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica petentului în termen de 15 zile de la emitere.

V. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, precum și veniturile membrilor acesteia.

Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC Sector 5 în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Proprietarul/proprietarii locuinței împreună cu titularul ajutorului de urgență pentru plata chiriei vor încheia un contract de închiriere, pe care îl vor înregistra la Administrația Finanțelor Publice, iar durata contractului va fi egală cu perioada pentru care s-a acordat ajutorul de urgență.

Acest contract va fi prezentat de către titularul ajutorului de urgență la sediul DGASPC Sector 5 în maxim 30 de zile de la data la care acestuia i-a fost comunicată dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei.

în cazul neîndeplinirii acestei obligații, dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei va fi revocată.

în cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

 • b) nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

 • c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

 • b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

 • c) participă la un program de pregătire profesională;

 • d) se află în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, iar aceasta este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă;

 • e) femeile însărcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de muncă;

 • f) victimele violenței în familie;

 • g) persoanele/familiile aflate în situații de necesitate în urma unor calamități naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

.. T          ,       „     1661} x cuantum ajutor de urgență

Număr ore de munca = —. . 1 , ,—;—. .—, ,   <-----,  —i AF------

salariul de baza minim brut pe țara garantat m plata ’

166 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr.846/2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.900 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență pentru plata chiriei stabilit în cuantum de 1.000 lei/lună, numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

166x 1.000


1.900


= 87,36 ore/lună


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC Sector 5. în sarcina acestor instituții intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Sector 5 în cadrul cărora s-au efectuat orele de muncă vor comunica în scris către Serviciul Acordare Beneficii Sociale finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

In situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC Sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

In cazul persoanelor care trebuie să respecte obligația privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității locale, aceasta intră în vigoare după un termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției de stabilire a dreptului la beneficiul social.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoanele în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, dreptul la ajutorul de urgență pentru plata chiriei încetează, sumele încasate în mod necuvenit, aferente numărului de ore neefectuate se recuperează proporțional, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani.

VI. Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă în limita sumei maxime corespunzătoare punctajului obținut, pe o perioadă de 1 an, care, prin excepție, poate fi depășită până la o perioadă de maxim 3 ani.

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria DGASPC Sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziției de plată.

Dacă proprietarul locuinței se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

în cazul în care se constată că ajutorul a fost acordat în mod necuvenit (ex: titularul ajutorului a părăsit spațiul locativ ocupat și locuiește la alta adresă), acesta va fi recuperat în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se face de către DGASPC Sector 5 în baza dispoziției Primarului Sectorului 5, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Drepturile la ajutor de urgență pentru plata chiriei, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HCL sector 5 nr. 147/2017, se mențin în plată până la expirarea contractului de închiriere existent la fiecare dosar în parte, care se află în evidență DGASPC Sector 5.