Hotărârea nr. 24/2018

Hotărârea nr. 24/26.01.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local al Sectorului 5 a Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” -unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr.7161/25.01.2018, întocmit de Direcția Generală de Transparență și Control, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și

local;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. h) și lit. n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a centrului Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr


/26.01.2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GEORGE MATEIContrasemnează p. SecretaraSector Director Ifljeneral,

Florina! Dragnea