Hotărârea nr. 239/2018

Hotărârea nr. 239/28.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/2018 pentru obiectivul de investiții reabilitare termică a blocului 20, Calea Ferentari nr. 72.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/201 8 pentru obiectivul de investiții reabilitare termică a blocului 20, Calea Ferentari nr. 72

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate nr. 1 16/20.09.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activități economice si al Comisiei urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public si patrimoniului, fond funciar;

Ținând cont de :

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă următorii indicatorii tehnico-economici prevăzuți în DAL1 -documentația de avizare lucrări de intervenție, elaborată pentru imobilul bl. 20, Calea Ferentari nr.72.

  • •  Valoarea totală a investiției 1.528.327,89 lei inclusiv TVA,din care

  • •  C+M 1.241.991,66 lei inclusiv TVA.

  • •  Regim înălțime P+3.

Art. 2 Finanțarea se va realiza de la bugetul local, fonduri ale asociației de proprietari și a societăților comerciale care desfășoară activități comerciale la parterul imobilului sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCE

Nr. 433 /28.09.2018