Hotărârea nr. 238/2018

Hotărârea nr. 238/28.09.2018 privind aprobarea includerii în ProCEECS–Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în ProCEECS5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere

  • •  Referatul de specialitate nr.l 15/20.09.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5.

  • •  Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activități economice si al Comisiei urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public si patrimoniului, fond funciar.

Ținând cont de :

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

  • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), ari. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă includerea în ProCEECS5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Nr. /28.09.2018