Hotărârea nr. 236/2018

Hotărârea nr. 236/28.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37            Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65                     E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data de 28.09.2018.

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Educație și Carieră înregistrat sub nr. 84860/20.09.2018;

 • -  Expunerea de motive nr. 84862/20.09.2018 a Primarului Sectorului 5;

 • -  Adresa Sectorului 5 nr. 84863/20.09.2018 transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 48960/20.09.2018;

 • -  Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.49331 conexat cu nr 48960/2018;

 • -  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2018.

Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

CONT


EMNEAZĂ

SECTOR 5

[ȚAPI-----


SECRET

ELENA LUiyiI^IȚA ȚETRESCUNr^A< /28.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR PUBLIC


CABINET PRIMARPRIMAR


| 1*6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. CțjJ&S /  8     2018


VICEPRIMAR


r~

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUIBIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI


1+45 |        |

|       | 1+55

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

INVESTIȚII EDILITARE


1+54DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL
DIRECȚIA DE CONTROL


DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ


DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


SECRETAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


I

] | 1+30

.  . DJRBCȚIA DE

INVAȚAMANȚ, tineret

DIRECȚIA DE RESURSE

Șl SPORT

UMANE       j


—,

1+1/ I      I

I     | 1+16

DIRECȚIA BUGET Șl UMRARIRE EXECUȚIE BUGETARA

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ1+230


DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUIDIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERALDIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI
SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARESERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl PARCURIBIROU PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚĂSERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICECOMPARTIMENTUL INVESTIȚIISERVICIUL URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE


1+15


SERVICIUL ADMINISTRATIV, TRANSPORT, ÎNTREȚINERE

COMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMĂCOMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT
SERVICIUL ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE WVĂȚĂMÂNT


SERVICIUL MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE

SERVICIUL PATRIMONIU


SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV


SERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE


SERIVICUL EVIDENȚA POPULAȚIEI


SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

SERVICIUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALESERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELORCOMPARTIMENTUL DISPECERATCOMPARTIMENTUL CULTURĂ TINERET Șl SPORT


SERVICIUL URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ


SERVICIUL FINANCIAR. CONTABILITATE


biroul Îndrumare juridică și EVIDENȚA CONTRAVENȚIILOR


COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002


SERVICIUL STARE CIVILĂ


SERVICIUL INTERVENȚIE
BIROUL DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂBIROUL PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARESERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI Șl ECOLOGIE URBANĂ


SERVICIUL PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI IN MEDIUL ȘCOLAR


1+7


SERVICIUL JURIDIC, LEGALITATE ACTESERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ Șl ARHIVĂ


SERVICIUL CIRCULAȚIE
SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚIISERVICIUL CADASTRU,FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


COMPARTIMENTUL POLIȚIA ANIMALELOR


COMPARTIMENTUL REFAȚADĂRI IMOBILIARE

SERVICIUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ
SERVICIUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ


SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ
TOTAL POSTURI - 729

din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 669 din care:

 • a) Conducere - 69

 • b) Execuție - 600

Posturi cu contract individual de muncă - 58 din care:

 • a) Conducere - 3

 • b) Execuție - 55


STAT FUNCȚII                                                       ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. .            2018

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesion al

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

grad prof.

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de

execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

S

Administrator Public

4

Secretar Sector

1

S

Cabinet Primar

5

ConsiBer

Gr.1A

S

6

Consilier

Gr.1A

S

7

Consilier

Gr.1A

S

8

Consifier

Gr.1A

S

Birou! Audit Public Intern

9

Șef Birou

1

S

10

auditor

1

Superior

S

11

auditor

1

Asistent

S

12

auditor

1

Principal

S

13

auditor

1

Superior

S

14

auditor

1

Asistent

S

ARHITECT ȘEF

15

Arhitect Șef

1

S

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

Director Executiv

1

S

Serviciul Urbanism si Autorizații de Construire

17

Șef Serviciu

1

S

18

consilier

1

Superior

S

19

inspector

1

Superior

s

20

consilier

1

Superior

s

21

consilier

1

Superior

s

22

consilier

1

Superior

s

23

inspector

1

Principal

s

24

inspector

1

Principal

s

25

consilier

1

Superior

s

26

inspector

1

Superior

s

27

referent specialitate

2

Superior

SSD

28

inspector

1

Superior

s

29

inspector

1

Asistent

s

30

inspector

1

Principal

s

31

inspector

1

Asistent

s

32

inspector

1

Debutant

s

33

referent

3

Superior

M

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

34

Șef Birou

1

s

35

inspector

1

Principal

s

36

inspector

1

Debutant

s

37

inspector

1

Superior

s

38

referent

3

Superior

M

39

inspector

1

Principal

s

Compartimentul Prognoze si Strategii Urbanistice

40

inspector

1

Superior

s

41

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

42

Director General

S

43

Director General Adj.

S

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

1

44

Director Executiv

S

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

45

Șef Serviciu

1

S

46

consilier

1

Superior

s

47

referent

3

Superior

M

48

referent

3

Superior

M

49

inspector

1

Asistent

S

50

secretar dactilograf

I

M

51

referent

3

Superior

M

52

inspector

1

Principal

S

53

inspector

1

Principal

S

54

inspector

1

Principal

s

55

referent

3

Superior

M

56

inspector

1

Asistent

S

57

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

58

Șef Serviciu

1

S

59

Inspector

1

Asistent

S

60

Inspector

1

Principal

S

61

Inspector

1

Superior

s

62

Inspector

1

Principal

s

63

referent

3

Superior

M

64

Referent

3

Superior

M

65

referent

3

Asistent

M

Compartimentul Eficiența Energetică

66

Inspector

1

Principal

S

67

Inspector

1

Principal

s

Biroul Autorizare Activități Comerciale

68

Șef Birou

1

s

69

inspector

1

Superior

s

70

inspector

1

Principal

s

71

inspector

1

Superior

s

72

inspector

1

Principal

s

73

inspector

1

Asistent

s

74

inspector

1

Debutant

s

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

75

Șef Birou

1

s

76

inspector

1

Superior

s

77

referent

3

Superior

M

78

inspector

1

Principal

s

79

inspector

1

Superior

s

80

inspector

1

Principal

s

81

inspector

1

Asistent

s

Biroul Parcaje Auto de Reședință

82

Șef Birou

1

s

83

referent

3

superior

M

84

referent

3

superior

M

85

referent

3

superior

M

86

referent

3

superior

M

87

referent

3

superior

M

88

referent

3

superior

M

89

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

90

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

91

Șef Serviciu

1

s

92

inspector

1

Superior

s

93

inspector

1

Superior

s

94

inspector

1

Principal

s

95

inspector

1

Asistent

s

96

inspector

1

Superior

s

97

inspector

1

Superior

s

98

inspector

1

Principal

s

99

inspector

1

Asistent

s

100

referent

3

Superior

M

101

inspector

1

Principal

S

102

inspector

1

Asistent

S

103

inspector

1

Superior

s

inspector

1

Superior

s

Compartimentul investiții

105

inspector

1

Superior

s

106

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

107

Sef Serviciu

Gr. I

S

108

Inspector specialitate

Gr. I

S

109

inspector specialitate

Gr. IA

S

110

inspector specialitate

Gr. I

S

111

referent

IA

M

112

referent

1

M

113

referent

II

M

114

referent

1

M

115

muncitor

1

M/G

116

muncitor

1

M/G

117

muncitor

1

M/G

118

muncitor

1

M/G

119

îngrijitoare

1

M/G

120

ingrijitoare

1

M/G

121

îngrijitoare

1

M/G

122

ingrijitoare

1

M/G

123

îngrijitoare

1

M/G

124

ingrijitoare

1

M/G

125

ingrijitoare

1

M/G

126

ingrijitoare

1

M/G

127

ingrijitoare

1

M/G

128

ingrijitoare

1

M/G

129

îngrijitoare

1

M

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

130

Șef Serviciu

1

s

131

inspector

1

Principal

s

132

referent

3

Superior

M

133

referent

3

Asistent

M

134

inspector

1

Debutant

S

135

inspector

1

Principal

S

136

inspector

1

Principal

S

137

inspector

1

Asistent

S

138

inspector

1

Superior

S

139

inspector

1

Asistent

S

140

inspector

1

Principal

s

141

inspector

1

Asistent

s

142

inspector

1

Superior

s

143

referent

3

Debutant

M

144

inspector

1

Superior

s

145

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA GENERALA DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL

146

Director General

147

Director General Adj.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

148

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

149

Șef Serviciu

1

s

150

consilier

1

Superior

s

151

inspector

1

Superior

s

152

inspector

1

Superior

s

153

inspector

1

Principal

s

154

inspector

1

Superior

s

155

Inspector

1

Superior

s

156

inspector specialitate

Gr.lA

S

Compartimentul Relații cu Publicul

157

referent

3

Principal

M

158

inspector

1

Asistent

S

159

referent

3

Superior

M

160

inspector

1

Superior

S

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

161

referent

3

Principal

M

162

inspector

1

Superior

S

163

inspector

1

asistent

s

164

inspector

1

debutant

s

Serviciul Proiecte

165

Sef Serviciu

1

s

166

inspector

1

Principal

s

167

inspector

1

Superior

s

168

inspector

1

Asistent

s

169

inspector

1

Asistent

s

170

inspector

1

Asistent

s

171

inspector

1

Superior

s

172

Inspector

1

Debutant

s

173

Inspector

1

Debutant

s

174

inspector

1

Principal

s

175

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

176

inspector

1

Debutant

s

177

inspector

1

Principal

s

178

inspector specialitate

Gr.l

S

179

inspector specialitate

Gr.lA

S

Compartimentul Exporti Etnie Rromă

180

inspector

1

Superior

s

181

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

182

inspector

1

Superior

s

183

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE CONTROL

184

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

185

Șef Serviciu

1

s

186

inspector

1

Superior

s

187

inspector

1

Principal

s

188

inspector

1

Asistent

s

189

inspector

1

Asistent

s

190

inspector

1

Debutant

s

191

inspector

1

Debutant

s

192

referent

3

Superior

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

193

Șef Serviciu

1

s

194

inspector

1

Superior

s

195

inspector

1

Debutant

s

196

inspector

1

Principal

s

197

inspector

1

Asistent

s

198

inspector

1

Debutant

s

199

inspector

1

Debutant

s

200

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

201

Director Genera

202

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

203

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unități de învățământ

204

Șef Serviciu

1

s

205

consilier

1

Superior

s

206

inspector

1

Principal

s

207

inspector

1

Superior

s

208

inspector

1

Principal

s

209

inspector

1

Principal

s

210

inspector

1

Principal

s

211

inspector

1

Principal

s

212

inspector

1

Asistent

s

213

inspector

1

Asistent

s

214

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

215

inspector

1

debutant

S

216

inspector

1

debutant

S

217

inspector

1

debutant

S

218

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

219

Director Executiv

1

S

Serviciul Managementul Funcției Publice

220

Sef Serviciu

1

S

221

inspector

1

Superior

S

222

inspector

1

Superior

S

223

inspector

1

Superior

S

224

inspector

1

Principal

S

225

inspector

1

Superior

s

226

inspector

1

Principal

s

227

referent

3

Superior

228

inspector

1

Superior

s

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

229

Sef Serviciu

1

s

230

inspector

1

Superior

s

231

inspector

1

Principal

s

232

inspector

1

Principal

s

233

inspector

1

Superior

s

234

inspector

1

Asistent

s

235

inspector

1

Principal

s

236

inspector

1

Superior

s

237

inspector

1

Asistent

s

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

238

Șef Birou

1

s

239

inspector

1

Asistent

s

240

inspector

1

Superior

s

241

inspector

1

Superior

s

242

inspector

1

Debutant

s

243

inspector

1

Superior

s

Biroul Pregătire și Perfecționare

244

Șef Birou

1

s

245

Consilier juridic

1

Asistent

s

246

inspector

1

Superior

s

247

inspector

1

Principal

s

248

inspector

1

Superior

s

249

inspector

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

250

Director Genera

1

s

251

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE

252

Director Exectuiv

1

s

Serviciul Patrimoniu

253

Șef Serviciu

1

s

254

inspector

1

Superior

s

255

inspector

1

Superior

s

256

inspector

1

Superior

s

257

inspector

1

Principal

s

258

inspector

1

Superior

s

259

inspector

1

Asistent

s

260

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

261

Șef Serviciu

262

inspector

1

Principal

s

263

inspector

1

Asistent

s

264

inspector

1

Superior

s

265

inspector

1

Superior

s

266

referent

3

Superior

M

267

inspector

1

Asistent

s

268

casier

Tr.l

M

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

269

Director Executiv

1

S

Serviciul Buget

270

Șef Serviciu

1

S

271

inspector

1

Superior

s

272

inspector

1

Superior

s

273

inspector

1

Asistent

s

274

inspector

1

Superior

s

275

inspector

1

Debutant

s

276

inspector

1

Asistent

s

277

referent

3

Asistent

M

278

inspector

1

Superior

s

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

279

Șef Serviciu

1

s

280

inspector

1

Asistent

s

281

inspector

1

Asistent

s

282

inspector

1

Debutant

s

283

inspector

1

Principal

s

284

inspector

1

Asistent

s

285

inspector

1

Debutant

s

286

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

287

Director Genera

1

S

288

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

289

Director Executiv

1

s

Serviciul Contencios Administrativ

290

Șef Serviciu

1

s

291

consiier juridic

1

Debutant

s

292

consiier juridic

1

Debutant

s

293

consiier juridic

1

Superior

s

294

consiier juridic

1

Principal

s

295

consiier juridic

1

Debutant

s

296

consiier juridic

1

Debutant

s

297

consiier juridic

1

Superior

s

298

consiier juridic

1

Superior

s

299

consiier juridic

1

Principal

s

300

consiier juridic

1

Debutant

s

301

referent

3

Asistent

M

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

302

Șef Birou

1

s

303

inspector

1

superior

s

304

consiier juridic

1

principal

s

305

consiier juridic

1

principal

s

306

consiier juridic

1

principal

s

307

polițist

1

superior

s

308

inspector

1

Superior

s

309

Inspector

1

Debutant

s

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

310

Șef Serviciu

1

s

311

consiier juridic

1

Superior

s

312

consiier juridic

1

Superior

s

313

consiier juridic

1

Superior

s

314

consiier juridic

1

Asistent

s

315

consiier juridic

1

Asistent

s

316

consiier juridic

1

Asistent

s

317

consiier juridic

1

Superior

s

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

318

Director Executiv

1

s

Serviciul Evidență Acte Administrative

319

Șef Serviciu

1

s

320

consiier juridic

1

superior

s

321

inspector

1

superior

s

322

inspector

1

superior

s

323

inspector

1

principal

S

324

inspector

1

asistent

s

325

inspector

1

asistent

s

326

inspector

1

asistent

s

327

inspector specialitate

Gr.lA

S

328

inspector

1

asistent

s

329

inspector

1

superior

s

Compartimentui Pentru Aplicarea Legii nr.550/2004

330

inspector specialitate

GrJI

S

331

inspector specialitate

IA

S

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

332

Sef Serviciu

s

333

inspector specialitate

Gr.ll

s

334

referent

IA

M

335

inspector specialitate

Gr.l

s

336

inspector spedafitate

Gr.ll

s

337

inspector specialitate

Gr.ll

s

338

inspector specialitate

Gr.ll

s

339

referent

IA

M

340

referent

II

M

341

curier

II

M/G

342

referent

II

M

343

inspector specialitate

Gr.l

S

344

inspector specialitate

Gr.l

S

345

inspector specialitate

Gr.l

S

Serviciul Evidență Electorală

346

Șef Serviciu

1

s

347

inspector

1

Superior

s

348

inspector

1

Superior

s

349

inspector

1

Asistent

s

350

inspector

1

Superior

s

351

inspector

1

Asistent

s

352

inspector

1

Asistent

s

353

inspector

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelară

354

Șef Serviciu

1

s

355

inspector

1

Asistent

s

356

inspector

1

Superior

s

357

inspector

1

Superior

s

358

inspector

1

Superior

s

359

inspector

1

Asistent

s

360

inspector

1

Asistent

s

361

inspector

1

Asistent

s

362

inspector

1

Asistent

s

363

inspector

1

Asistent

s

364

1

referent

IA

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

365

Șef Serviciu

1

s

366

Inspector

1

Superior

s

367

Consilier juridic

1

Asistent

s

368

referent specialitate

2

Superior

SSD

369

inspector

1

Superior

s

370

inspector

1

Superior

s

371

inspector

1

Superior

s

372

consilier

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

373

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

374

Șef Serviciu

1

s

375

inspector

1

Superior

s

376

inspector

1

Superior

s

377

inspector

1

Superior

s

378

inspector

1

Superior

s

379

referent

3

Principal

M

380

referent

3

Debutant

M

381

inspector

1

Superior

s

382

inspector

1

Superior

s

383

inspector

1

Principal

s

384

referent specialitate

2

Superior

SSD

385

Inspector

1

Asistent

s

386

referent

3

Superior

M

387

inspector

1

Superior

S

388

referent

3

Principal

M

389

inspector

1

Superior

S

390

inspector

1

Superior

s

391

inspector

1

Principal

s

392

inspector

1

Principal

s

393

inspector

1

Principal

s

394

inspector

1

Superior

s

395

referent

3

Superior

M

396

inspector

1

Principal

S

397

referent

3

Principal

M

398

inspector

1

Superior

S

399

inspector

1

Superior

S

400

inspector

1

Superior

s

401

referent

3

Superior

M

402

inspector

1

Superior

s

403

referent

3

Superior

M

404

inspector

1

Superior

S

405

Inspector

1

Superior

s

406

inspector

1

Superior

s

407

referent

3

Asistent

M

408

referent

3

Superior

M

409

referent

3

Principal

M

410

referent

3

Superior

M

Serviciul Stare Civilă

411

Șef Serviciu

1

S

412

Cosilier juridic

1

Principal

S

413

Inspector

1

Asistent

s

414

inspector

1

Superior

s

415

Inspector

1

Debutant

s

416

Inspector

1

Asistent

s

417

inspector

1

Principal

s

418

Inspector

1

Asistent

s

419

inspector

1

Superior

s

420

referent

3

Superior

m

421

inspector

1

Principal

s

422

referent

3

Principal

M

423

referent

3

Superior

M

424

referent

3

Asistent

M

425

Inspector

1

Asistent

S

426

Inspector

1

Asistent

S

427

Inspector

1

Asistent

s

428

inspector

1

Principal

s

429

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALĂ

430

Director Generai

1

s

Compartimentul Dispecerat

431

polițist local

3

principal

M

432

polrtist local

1

principal

S

433

polițist local

1

principal

s

434

polițist local

1

asistent

s

435

polrtist local

3

superior

M

436

polrtist local

3

superior

M

437

polițist local

3

superior

M

438

polițist local

3

superior

M

439

polițist iocal

3

superior

M

440

poFrtist loca!

3

superior

M

441

polițist local

1

principal

S

442

polițist local

3

asistent

M

443

polițist local

1

superior

S

444

polițist local

1

principal

S

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

1 1

445

Director Executiv

1

S

Serviciul Ordine Publică

446

Șef Serviciu

1

S

447

polițist local

1

principal

S

448

polițist local

1

superior

S

449

polițist local

1

superior

S

450

poiitist local

3

superior

M

451

polițist local

3

superior

M

452

polițist local

3

superior

M

453

polițist local

3

superior

M

454

polițist local

3

superior

M

455

polițist local

3

superior

M

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

superior

M

458

polițist local

3

superior

M

459

polițist local

3

superior

M

460

polițist local

3

superior

M

461

polițist local

3

superior

M

462

polițist local

3

superior

M

463

polițist local

3

superior

M

464

polițist local

3

superior

M

465

polițist local

1

asistent

S

466

polițist local

3

superior

M

467

polițist local

3

superior

M

468

polițist local

3

superior

M

469

polițist local

3

superior

M

470

pofitist local

3

superior

M

471

pofitist local

3

principal

M

472

polițist local

3

principal

M

473

polițist local

3

principal

M

474

polițist local

3

principal

M

475

polițist local

3

principal

M

476

pofitist local

1

principal

S

477

polițist local

1

principal

S

478

poiitist local

3

superior

M

479

poiitist local

3

superior

M

480

poiitist local

3

superior

M

481

poiitist local

1

principal

S

482

poiitist local

3

superior

M

483

poiitist local

3

superior

M

484

pofitist local

3

superior

M

485

poiitist local

3

superior

M

486

poiitist local

3

superior

M

487

poiitist local

3

superior

M

488

pofitist local

3

superior

M

489

poiitist local

3

superior

M

490

pofitist local

3

principal

M

491

pofitist local

3

principal

M

492

pofitist local

3

principal

M

493

poiitist local

1

principal

S

494

poiitist local

3

principal

M

495

poiitist local

3

principal

M

496

pofitist local

1

asistent

S

497

poiitist local

1

principal

s

498

pofitist local

1

principal

s

499

poiitist local

1

principal

s

500

pofitist local

1

superior

s

501

pofitist local

1

superior

s

502

poiitist local

3

superior

M

503

poiitist local

3

superior

M

504

poiitist local

3

superior

M

505

poiitist local

3

superior

M

506

poiitist local

3

superior

M

507

poiitist local

1

asistent

S

508

poiitist local

1

principal

S

509

pofitist local

3

superior

M

510

poiitist local

3

superior

M

511

poiitist local

3

superior

M

512

poiitist local

3

superior

M

513

pofitist local

1

principal

S

514

poiitist local

3

superior

M

515

polițist local

1

principal

S

516

polițist local

1

principal

S

517

polițist local

3

principal

M

518

polițist local

3

asistent

M

519

polițist local

1

superior

S

520

polițist local

1

principal

S

521

polițist local

1

principal

s

522

polițist local

1

principal

s

523

polițist local

3

superior

M

524

polițist local

3

superior

M

525

polițist local

3

superior

M

526

polițist local

3

superior

M

527

polițist local

3

superior

M

528

polițist local

3

superior

M

529

polițist local

3

superior

M

530

polițist local

3

superior

M

531

polițist local

3

superior

M

532

polițist local

3

superior

M

533

polițist local

3

principal

M

534

polițist local

3

superior

M

535

polițist local

3

superior

M

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

superior

M

538

polițist local

3

superior

M

539

polițist local

1

asistent

S

540

polițist local

3

principal

M

541

polițist local

3

principal

M

542

polițist local

3

principal

M

543

polițist local

3

principal

M

544

polițist local

1

superior

S

545

polițist local

1

principal

S

546

polițist local

1

principal

s

547

polițist local

3

superior

M

548

polițist local

3

superior

M

549

polițist local

3

superior

M

550

polițist local

3

superior

M

551

polițist local

3

superior

M

552

polițist local

3

superior

M

553

polițist local

1

principal

S

554

polițist local

3

superior

M

555

polițist local

3

superior

M

556

polițist local

1

principal

S

557

polițist local

1

superior

S

558

polițist local

1

superior

S

559

polițist local

1

superior

S

560

polițist local

1

principal

S

561

polițist local

1

principal

S

562

polițist local

1

principal

s

563

polițist local

1

principal

s

564

polițist local

1

principal

s

565

polițist local

1

principal

s

566

polițist local

1

asistent

s

567

polițist local

3

superior

M

568

polițist local

3

superior

M

569

polițist local

3

superior

M

570

polițist local

3

superior

M

571

polițist local

1

asistent

S

572

polițist local

3

superior

M

573

polițist local

3

superior

M

574

polițist local

3

superior

M

575

polițist local

3

superior

M

576

polițist local

3

superior

M

577

polițist local

1

principal

S

578

polițist local

3

superior

M

579

polițist local

3

principal

M

580

polițist local

3

superior

M

581

polițist local

3

principal

M

582

polițist local

1

superior

S

583

polițist local

1

superior

S

584

pol'rtist local

3

superior

M

585

polițist local

3

superior

M

586

polițist local

3

asistent

M

587

polițist local

1

principal

S

588

polițist local

3

superior

M

589

polițist local

3

superior

M

590

polițist local

1

principal

S

591

polițist local

1

principal

S

592

polițist local

1

principal

s

593

polițist local

3

superior

M

594

polițist local

3

principal

M

595

pol’rtist local

1

principal

S

596

polițist local

3

superior

M

597

polițist local

3

superior

M

598

polițist local

3

superior

M

599

polițist local

3

superior

M

600

polițist local

3

principal

M

Serviciul Intervenție

601

Șef Serviciu

602

polițist local

3

superior

M

603

polițist local

3

superior

M

604

polițist local

3

superior

M

605

polițist local

3

superior

M

606

polițist local

3

superior

M

607

polițist local

1

principal

S

608

polițist local

3

superior

M

609

polițist local

1

principal

S

610

polițist local

1

asistent

s

611

polițist local

1

principal

s

612

polițist local

3

principal

M

613

polițist local

3

superior

M

614

polițist local

3

superior

M

615

polițist local

1

superior

S

616

polițist local

3

superior

M

617

polițist local

3

principal

M

618

polițist local

3

superior

M

619

polițist local

3

superior

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE

620

Șef Serviciu

1

S

621

pol'rtist local

1

superior

S

622

polițist local

1

superior

s

623

polițist local

1

principal

s

624

polițist local

1

principal

s

625

polițist local

1

principal

s

626

polițist local

1

principal

s

627

polițist local

1

principal

s

628

polițist local

3

superior

M

629

polițist local

3

superior

M

630

polițist local

3

superior

M

631

polițist local

3

superior

M

632

polițist local

3

superior

M

633

polițist local

3

superior

M

634

polițist local

3

superior

M

635

polițist local

3

superior

M

636

polițist local

3

superior

M

637

polițist local

3

principal

M

638

polițist local

3

principal

M

639

polițist focal

3

principal

M

640

polițist local

1

asistent

S

641

polițist local

3

asistent

M

642

polițist local

1

superior

S

643

polițist local

3

superior

M

644

polițist local

3

superior

M

645

polițist local

3

superior

M

646

polițist local

3

superior

M

647

polițist local

3

superior

M

648

polițist local

3

superior

M

649

polițist local

3

principal

M

650

po&tist local

1

principal

S

651

polițist local

1

principal

S

652

polițist local

3

superior

M

653

polițist local

3

superior

M

654

po&tist local

3

principal

M

655

polițist local

3

principal

M

656

polițist local

3

principal

M

657

polițist local

3

superior

M

658

polițist local

3

asistent

M

659

polițist local

1

debutant

s

660

polițist local

3

superior

M

661

polițist local

1

Debutant

S

Compartimentul Poliția Animalelor

662

referent

1

M

663

muncitor

1

M/G

664

muncitor

1

M/G

665

referent

IA

M

666

polițist local

3

superior

M

667

polițist local

3

superior

M

Serviciul Prevenire Situații de Urgență

668

Șef Serviciu

1

S

669

inspector de specialitate

Gr.lA

S

670

inspector

1

Superior

S

671

referent

IA

M

672

inspector

1

superior

S

673

referent

3

Superior

M

674

inspector

1

Superior

S

675

inspector de specialitate

Gr.lA

S

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

676

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

677

Șef Serviciu

1

s

678

polițist local

1

superior

s

679

polițist local

1

principal

s

680

polițist local

1

principal

s

681

polițist local

1

asistent

s

682

polițist local

1

principal

s

683

polițist local

1

principal

s

684

polițist local

1

principal

s

685

polițist local

1

asistent

s

686

polițist local

1

asistent

s

687

polițist local

1

principal

s

688

polițist local

1

principal

s

689

po&tist local

3

superior

M

690

polițist local

1

superior

s

Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană

691

Șef serviciu

692

po&tist local

1

superior

s

693

polițist loca!

1

superior

s

694

po&tist local

1

superior

s

695

polițist local

1

superior

s

696

po&tist local

1

asistent

s

697

polițist local

1

principal

s

698

po&tist local

1

principal

s

Serviciul Disciplină în Construcții

699

Șef Serviciu

1

s

700

polițist local

1

superior

s

701

polițist local

1

superior

s

702

polițist local

1

superior

S

703

polițist local

1

principal

s

704

polițist local

1

asistent

s

705

polițist local

1

principal

s

706

polițist local

1

principal

s

707

polițist local

1

asistent

s

708

polițist local

1

asistent

s

709

polițist local

3

superior

M

Compartimentul Refațadări imobiliare

710

polițist local

1

principal

s

711

polițist local

1

superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI

712

Director executiv

1

s

Serviciul Evidența Persoanelor

713

Șef Serviciu

1

s

714

polițist local

1

superior

s

715

polițist local

1

principal

s

716

polițist focal

1

superior

s

717

polițist local

1

asistent

s

718

polițist local

3

superior

M

719

polrtist local

1

asistent

s

720

inspector

1

principal

s

721

Serviciul Prevenire si Combatere a Violentei în Mediul Școlar

polițist local

3

principal

M

722

Sef Serviciu

723

polițist local

1

superior

S

724

polițist local

3

asistent

M

725

polițist local

3

superior

M

726

polițist local

1

superior

S

727

polițist local

1

superior

S

728

polițist local

1

asistent

s

729

polițist local

1

superior

s


OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

563

106

66!)

Nr. total de funcții publice de conducere

18

51

69

Nr. total de funcții publice de execuție

545

55

61X1

Nr.total polițiști locali

269

4

273

Nr. total de funcții contractuale de conducere

1

2

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

47^—

8

55

Nr. Total funcții contractuale

N. 10

58

Nr. total de posturi din cadrul institutiei/autoritătii publice

Z .-«13 ' “

"-flȘ

729

Nr. total de posturi potrivit art iii alin. (2) din Q.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum Și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări Si completări prin legea nr. 18/2011. cu modificările ulterioare

1224