Hotărârea nr. 235/2018

Hotărârea nr. 235/28.09.2018 privind privind apobarea încheierii unei convenții de colaborare între Liceul Teoretic ”Ion Barbu” și Clubul Sportiv Școlar ”Steaua”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Liceul Teoretic „Ion Barbu” și Clubul Sportiv Școlar „Steaua”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

raportul de specialitate al Direcției Generale Educație și Carieră înregistrat sub nr. 84.485/19.09.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84.499/19.09.2018; adresa Liceului Teoretic Ion Barbu nr. 78.690/30.08.2018; ,

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile Legii educației naționale nr. 1/201 I, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. I, art. 81 alin.2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile HCGMB 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea unei convenții de colaborare între Liceul Teoretic „Ion Barbu” și Clubul Sportiv Școlar „Steaua”, prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Liceul Teoretic ”lon Barbu” și Clubul Sportiv Școlar „Steaua” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ^3^/28.09.2018AleilandrCONVENȚIE DE COLABORARE

Art. 1 PĂRȚILE

 • 1.1  Liceul Teoretic „Ion Barbu”, cu sediul în București, str. Năbucului, nr. 18, sector 5, reprezentat prin Dna Dâdârlat Adriana, în calitate de Director;

 • 1.2  Clubul Sportiv Școlar „Steaua”, cu sediul în București, Aleea Pricopan, nr. I, reprezentat prin Dl. Zamrii Gabriel, în calitate de Director.

Art. 2 OBIECTUL CONVENȚIEI DE COLABORARE

 • 2.1 Obiectul convenției de colaborare îl constituie cooperarea între cele două instituții, în scopul creșterii performanței sportive la nivelul sectorului 5, conștientizarea rolului practicării sportului, aprecierea valorii proprii și a posibilității de autodepășire. Totodată, se urmărește atragerea elevilor pe terenul de sport, întărirea stării generale de sănătate a copiilor, selecționarea celor mai buni elevi sportivi și îndrumarea lor către sportul de performantă.

Obiective Generale:

 • •  atragerea elevilor pe terenul de sport, întărirea stării generale de sănătate a copiilor;

 • •   Promovarea valențelor cultural-educative ale sportului și educației fizice, a spiritului de toleranță și fair-play;

 • •  selecția, promovarea, instruirea și îndrumarea tuturor copiilor cu talent, spre practicarea sportului de masa și a celui de performanta, în condiții de siguranță, de înalt profesionalism, în interesul elevilor/părinților, pentru obținerea unor rezultate sportive remarcabile pe plan național și internațional;

Art. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligații comune:

 • •  Cele două unități de învățământ vor asigura condițiile necesare de pregătire în vederea participării la competițiile naționale și internaționale organizate de federațiile de specialitate, de ISMB, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului;

 • •   Vor stabili activitățile, vor anunța data și orele, numărul de copii și cadre didactice participante la activitățile și competițiile organizate;

 • •   Rezultatele obținute la nivel național și internațional vor reprezenta cele două unități de învățământ.

 • •  In sălile de sport ale Liceului Teoretic Ion Barbu vor avea acces doar sportivii aparținând grupelor desemnate să lucreze în sală.

 • •  Părțile se obligă ca prin acțiunile directe sau indirecte întreprinse să nu pericliteze scopul și imaginea parteneriatului si ale instituțiilor implicate.

 • •   Părțile au dreptul să sprijine finanțarea prin aport propriu sau prin atragerea de donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;

 • •  să răspundă în comun de baza materială și bunurile sportive a fiecărei părți implicate în această convenție de colaborare, începând cu integritatea și siguranța spatiilor de antrenament, de echipamentele de joc si de antrenament

Obligațiile Clubului Sportiv Școlar „Steaua”:

 • •  Specialiștii CSS Steaua vor urmări selecția, promovarea, instruirea și îndrumarea tuturor copiilor cu talent, spre practicarea sportului de masa și a celui de performanta, în condiții de siguranță, de înalt profesionalism, în interesul elevilor/părinților, pentru obținerea unor rezultate sportive remarcabile pe plan național și internațional;

 • •   în cadrul grupelor de sportivi, vor 1! selecționați și elevi ai Liceului Teoretic Ion Barbu, care vor beneficia de asistența profesională a antrenorilor CSS Steaua din cele două secții: handbal și volei.

 • •  Sportivii secțiilor, rezultate prin colaborare, vor folosi bazele de pregătire ale celor două unități de învățământ.

 • •  Toate acțiunile prevăzute în planul de pregătire (cantonamente, competiții, deplasări) vor fi coordonate de specialiștii Clubului Sportiv Școlar „Steaua”.

 • •  Antrenamentele CSS „Steaua” se vor face ținând cont de orarul Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Acestea se vor desfășura după ora 19.30, astfel încât să nu fie afectat procesul instructiv-educativ al unității de învățământ gazdă.

 • •  Sportivii și profesorii sunt responsabili de remedierea oricăror stricăciuni sau deteriorări aduse instalațiilor sau sălilor de sport.

Obligațiile Liceului Teoretic „lou Barbu”:

 • •  Liceul Teoretic „Ion Barbu” va pune gratuit, la dispoziția Clubului Sportiv Școlar „Steaua” baza sportivă, respectiv cele două săli de sport aflate în incinta școlii.

 • •   Elevii școlii vor fi legitimați la CSS „Steaua” cu acordul școlii.

 • •  sa sprijine prin baza sportivă proprie, activitățile sportive, desfășurate in comun de toate părțile implicate in prezenta convenție de colaborare.

• Costurile utilităților (energie electrică, apă și energie termică) vor fi suportate de Consiliul Local al Sectorului 5, prin Liceul Teoretic „Ion Barbu”.

Art. 4 DURA TA CONVENȚIEI

 • 4.1    Convenția de colaborare se încheie pe perioada anului școlar 2018-2019, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 5, cât și al părților contractante. Intenția de prelungire se va comunica în scris cu 30 zile înainte de încetarea prezentei convenții.

Art. 5 ÎNCETAREA CONVENȚIEI DE COLABORARE

 • 5.1 Prezenta convenție de colaborare încetează:

 • 5.1.1 La inițiativa uneia dintre părțile contractante, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la primirea notificării;

 • 5.1.2 De comun acord;

 • 5.1.3 Prin denunțarea unilaterală de drept, în cazul în care una dintre părțile contractante nu își îndeplinește în mod corespunzător sau își îndeplinește în mod defectuos obligațiile asumate.

Prezenta convenție de colaborare intră în vigoare de la data semnării ei și a fost încheiată în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.