Hotărârea nr. 234/2018

Hotărârea nr. 234/28.09.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 13/26.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2018;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport pentru modificarea HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, înregistrat sub nr. 83982/18.09.2018; expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84497/19.09.2018;

adresa nr. 25691,26090/24.08.2018, emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 78114/28.08.2018,

HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19, alin. 4 și ale art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modifică HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, respectiv punctul 56 din anexa la hotărârea mai sus menționată, care va avea următorul conținut:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Număr telefon

56

Clubul Sportiv Școlar "Steaua"

LIC/SP

Aleea Pricopan, nr. 1

021.413.29.40

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorul Clubului Sportiv Școlar Steaua, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /28.09.2018