Hotărârea nr. 233/2018

Hotărârea nr. 233/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unor spații situate

în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști către Clubul Sportiv Școlar Steaua

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.201 8;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 84019/18.09.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84500/19.09.2018; solicitarea Clubului Sportiv Școlar Steaua, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 75905/20.08.2018;

adresa Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 78142/28.08.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile II.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale ari. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 1 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unor spații (6 săli) situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, în suprafață totală de 249 mp, către Clubul Sportiv Școlar Steaua, pe perioada anului școlar 201 8-2019.

ART. 2. Cheltuielile curente și de întreținere aferente desfășurării activității Clubului Sportiv Școlar Steaua în spațiul menționat la art. 1 vor fi finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Dimitrie Guști.

ART. 3. Se mandatează Directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Guști să semneze contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Steaua.

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Liceul Tehnologic Dimitrie Guști și