Hotărârea nr. 232/2018

Hotărârea nr. 232/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat

în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tinerel și Sport, înregistrat sub nr. 84486/19.09.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84502/19.09.2018; solicitarea nr. 3680/18.09.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 128, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 83899/18.09.2018.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile I LC.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 -6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 6 mp, având destinația cabinet metodic situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 128 să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii Gimnaziale nr. 128 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         / 28.09.2018