Hotărârea nr. 231/2018

Hotărârea nr. 231/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Luceafărul către Asociația de Părinți Luceafărul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat

în incinta Școlii Gimnaziale Luceafărul către Asociația de Părinți Luceafărul

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.201 8;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 83974/18.09.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 84495/19.09.2018;

solicitarea nr. 1206/29.08.2018 emisă de Școala Gimnazială Luceafărul, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 78412/29.0$.2018.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile II.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 17 mp, având destinația birou, situat în incinta Școlii Gimnaziale Luceafărul către Asociația de Părinți Luceafărul, pe o perioadă de I an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Luceafărul să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.