Hotărârea nr. 230/2018

Hotărârea nr. 230/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociația de părinți și profesori ”Școala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociația de părinți și profesori „Școala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.09.2018;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 83968/18.09.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 84491/19.09.2018;

adresa nr. 1128/11.09.2018 emisă de Școala Gimnazială Principesa Margareta și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 82172/11.09.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile FI.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 16 mp, având destinația birou, situat în incinta Școlii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociațai de părinți și profesori „Școala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta”, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii