Hotărârea nr. 229/2018

Hotărârea nr. 229/28.09.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


1918-2018 | sărbătorim împreuna


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37                Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 643288/20.09.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 1 alin. 2 lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică

  • -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 156/31.10.2017 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) precum si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, necesare desfășurării în bune condiții a activității Biroului Juridic din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 să efectueze toate demersurile necesare în vederea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


DINȚĂ

SEBASTIAN


Nr. X2.g Z28.09.2018