Hotărârea nr. 22/2018

Hotărârea nr. 22/26.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 5

HOTARARE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare a S.C Economat SA nr. 104/22.01.2018 înregistrata la D.G.E. cu nr. 104/26.01.2018 si Nota de fundamentare a SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA nr.648/25.01.2018 si înregistrata la D.G.E. cu nr.105/26.01.2018 , Raportul Direcției Economice nr.106/26.01.2018 si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5:

Ținând cont de raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice ;

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 127.298,14 mii lei aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-16 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Primarul Sectorului 5 si Direcția Generala Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR

DIRECTOR GENERAL FLORINA DfWg^EA

PRESEDI


ȘEDINȚA,


NR....Ă2.............A?&?Â2018CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2018

LISTĂ „Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 65,02

GRĂDINIȚA NR. 35 EXCEDENT 2018

ANEXA NR.1

NR.CRT.

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE

BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

250,00

din care:

I

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

250,00

Amenajări și modernizări - Loc de joacă

buc

1

250,00

250,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

GRĂDINIȚA NR. 53 EXCEDENT 2018

ANEXA NR.2

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

350,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI - total din care:

350,00

Reamenajare teren de joacĂ pentru copii

BUC

1

350,00

350,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

GRĂDINIȚA NR. 54 EXCEDENT 2018

ANEXA NR.3

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

350,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI - total din care:

350,00

Reamenajare teren de joacĂ pentru copii

BUC

1

350,00

350,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

GRĂDINIȚA NR. 168 EXCDENT 2018

ANEXA NR.4

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

240,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

240,00

Amenajare spațiu de joacă și curte (pavele)

BUC

1

240,00

240,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

ANEXA NR.5

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

500,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

500,00

Amenajare curte și împrejmuire + loc joacă

BUC

1

500,00

500,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

ANEXA NR.6

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANTIT

ATEA

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

500,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

500,00

Amenajare și consolidare

Buc

1

500,00

500,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

ANEXA NR,7

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

500,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

500,00

AMENAJARE LOC DE JOACĂ

BUC

1

500,00

500,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

ANEXA NR.8

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

400,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI: total din care:

400,00

Amenajare curte și loc de joacă

BUC

1

400,00

400,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

ANEXA NR.9

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI

Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE

(MII LEI)

TOTAL:

400,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI - total din care:

400,00

Amejare spațiu de joacă

BUC

1

400,00

400,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

LISTĂ „Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 65,02

GRĂDINIȚA „CĂSUȚĂ FERMECATĂ"

EXCEDENT 2018

ANEXA NR.10

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI

Șl ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

250,00

din care:

1

ACHIZIȚII IMOBILE - total din care:

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE - total din care:

0,00

III

CONSOLIDĂRI - total din care:

250,00

Amenajare curte - spațiu dejoacă

BUC

1

250,00

250,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE Șl A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE OBIECTIVULUI -

TOTAL

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2018 LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 65,02

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN I.C. BRATIANU EXCEDENT 2018

ANEXA NR.11

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE

BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

U.M

CANTITAT

EA

P.U

(MII LEI)

VALOAR

E (MII LEI)

TOTAL:

1.500,00

din care:

I.ACHIZITII IMOBILE-total din care:

0,00

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

0,00

III.CONSOLIDĂRI :total din care"

1.500,00

1

Reabilitare corp clădire

Buc

1

1.500,00

1.500,00

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente

obiectivului- total

0,00

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri .repartizate pentru capitolul 65,02 LICEUL TEORETIC "D.BOLINTINEANU"

EXCEDENT 2018


V VW


ANEXA NR.12

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE

BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANTI

TATEA

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

3.085,44

din care:

I.ACHIZIȚII IMOBILE-total din care:

3.085,44

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

3.085,44

III.CONSOLIDĂRI Total din care"

2.000,00

1

Amenajare bazin innot

BUC

1

2.000,00

2.000,00

2

Reabilitare corp clădire

BUC

1

1.085,44

1.085,44

IV.CHELTUIELI DE PROIECTARE Pi

ELABORAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE SI A STUDIILOR DE

FEZABILITATE AFERENTE

OBIECTIVULUI -TOTAL;,.

-

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 70,50 SC ECONOMAT SA

EXCEDENT 2018

ANEXA NR.13

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

58.999,54

din care:

1

Majorare capital social

buc

1

58999,54

58.999,54

0

0

0

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 67,03 SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

EXCEDENT 2018

ANEXA NR.14

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

1

Majorare capital social

1

58998,64

58.998,64

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ANEXANR.15

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2018

Poziții: Alte cheltuieli de investiții „defalcate pe categorii de bunuri", repartizate pe capitolul 51,02 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE PRIMĂRIE

EXCEDENT 2018

Nr.

Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor

Cod

indicator

UM

CANT.

Preț

Valoare

cheltuieli de investiții

Mii lei

TOTAL

749,20

1

Achiziții imobile - total din care:

II

Dotări independente - total din

care:

749,20

MAȘINI, ECHIPAMENTE Șl

MIJLOACE DE TRANSPORT (71.01.02)

148,87

1

7600-IPH8P1 Apple IPhone 8 Plus,

64 GB, 4G

71.01.02

buc

2

4,76

9,52

2

7600-IPDP121 Apple IPad Pro 12,9" Wi-Fi + Cellular, 64GB

71.01.02

buc

4

5,55

22,20

3

7600-IPHX1 Apple IPhone X, 64GB,

4G

71.01.02

buc

2

6,37

12,74

4

7600-IPHX2 Apple IPhone X, 256GB,

4G

71.01.02

buc

8

7,38

59,02

5

7600-IPH81 Apple IPhone 8, 64GB,

4G

71.01.02

buc

10

4,17

41,70

6

7600-SMG8 Samsung Galaxy S8 64GB, 4G

71.01.02

buc

1

3,69

3,69

MOBILIER, APARATURĂ BIROTICA

Șl ALTE ACTIVE CORPORALE (71.01.03)

104,04

1

Kyocera Ecosys M2640idw -Multifuncatională Laser A4 A/N

71.01.03

buc

30

3,25

97,50

2

Container B - BS85

71.01.03

buc

1

6,54

6,54

TOTAL 71.01.30

496,29

1

Studiu de circulație si sistematizare

trafic zone urbane

71.01.30

buc

1

70,69

70,69

2

Servici reabilitare termica

71.01.30

buc

1

154,47

154,47

3

Echipamente sistem antiefracție

71.01.30

buc

1

54,33

54,33

4

Lucrări cablare

71.01.30

buc

1

80,49

80,49

5

Proiect

71.01.30

buc

1

5,95

5,95

6

Lucrări de cablare

71.01.30

buc

1

130,36

130,36

III

Co n so 1 id ă rj -1©t a 1 d i n ca re:

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2018

Poziții: Alte cheltuieli de investiții „defalcate pe categorii de bunuri", repartizate pe capitolul 61,02 - POLIȚIE LOCALĂ EXCEDENT 2018

ANEXA NR.16

Nr.

Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor

Cod

indicator

UM

CANT.

Preț

Valoare

cheltuieli de investiții

Mii lei

TOTAL

225,32

1

Achiziții imobile - total din care:

II

Dotări independente - total din

care:

195,57

MAȘINI, ECHIPAMENTE Șl

MIJLOACE DE TRANSPORT

(71.01.02)

157,01

1

[DA14676990] Stație portabilă

TETRA Motorola MTP3550 380-430 MHz cu accesoriile: unitate em/rec; antenă; baterie acumulatori Lilon 2200 microfon de rever PMMN4074; cască MDRLN4885(CPV 32344230-7)

71.01.02

buc

38

3,32

125,80

2

[DA14676990] Stație portabilă

TETRA Motorola ST7000 380-430

MHz cu accesorile: unitate em/rec; antenă; baterie acumulatori Lilon 2200 (CPV 32237000-3)

71.01.02

buc

10

3,13

31,21

MOBILIER, APARATURĂ BIROTICA Șl ALTE ACTIVE CORPORALE

(71.01.03)

38,56

1

Kyocera Ecosys M2640idw -Multifuncțională Laser A4 A/N

71.01.03

buc

10

3,26

32,55

2

DULAP DOCUMENTE ST. CLASIC

300/1200 + 800/250 DA15066477

71.01.03

buc

1

2,98

2,98

3

ANSAMBLU RECEPȚIE STEJAR CLASIC

DA1503162

71.01.03

buc

1

3,03

3,03

III

Consolidări - total din care:

29,75

1

Dirigentie de șantier

71.01.30

buc

1

29,75

29,75