Hotărârea nr. 214/2018

Hotărârea nr. 214/28.09.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata executiei a lucrarilor, a terenului aflat in administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice si executiei utilitatilor aferente investitiei ``Constructii locuinte de serviciu``, precum si a contractului cadru.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ in București Str.

Antiaeriană nr.6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente, aferente investiției "Construcții locuințe de serviciu.”, precum și a contractului cadru.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 75243/14.09.2018 al Direcției Generale Operațiuni, Direcția Tehnică Și Verificare Investiții Edilitare;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 75346/20.08.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fonf Funciar;

In conformitate cu prevederile:

-H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 861 alin.(3) din Legea 287/2009 privind Codul Civil ale art. 2, alin 6, ind.l si alin 8 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Națională pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5 din HG 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcții de locuințe de serviciu”, cu modificările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aproba transmiterea în folosință gratuită, pe durata de execuție a lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1495 mp având număr cadastral 234938 conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 32253/23.07.2018, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 5, pentru realizarea "Construcții locuințe de serviciu,.”, teren descris in Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, în interiorul petrimetrului destinat locuințelor de serviciu), vor fi asigurate din bugetul local al sectorului 5. Lucrările de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica si electrica, alimentare cu gaze naturale, după caz) se vor realiza cu minimum de 90 zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor, de către Consiliul Local al Sectorului 5.

r—•=>

Alt.3. Se aprobă Contractul-cadru, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre pentru realizarea investiției "Construcții locuințe de serviciu."

Art.4. Se mandatează Primarul sectorului 5- Domnul Daniel Florea și/sau Viceprimarul sectorului 5 -Marian Țigănuș, să semneze documentele privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada de execuție a lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe București, a terenului menționat la Art. 2 al prezentei.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se va face de către Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate.

jy'Z             Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI

'                 Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 5

AN.G.E.1.

T,LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. LA SECTOR 1 Tel: 02 1/3145119 Fax:O31/816650 1

Nr.cerere

3 2 253

Ziua

23

Luna

07

Anul

20 L8


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 234655 / UAT București Sectorul 5


TEREN intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 5, Str Antiaeriana (Fosta Nr. 38). Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul Nr. 6, jud. București                                                                                                     s

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

234655

51948

Teren intravilan curți construcții ; neimprejmuit.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ


Nr.__/__________________


Nr.______/________


CONTRACT

încheiat între:

Unitatea administrativ-teritorială Sector 5, cu sediul Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, tel.: 021.314.46.80, fax : 021.314.49.90, e-mail: primarie@sector5.ro, reprezentat de primar Daniel Florea

Și

Agenția Națională pentru Locuințe (denumită în continuare ANL), cu sediul în mun. București, Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, tel. 021 320.44.60, fax 021 320.61.22, reprezentată de director general Andrei Cosmin ȚURCANU

Părțile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcția de locuințe de serviciu", ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.______privind "Construcții de locuințe pentru tineri - specialiști,

destinate închirierii prin Programul A.N.L.” să încheie prezentul contract.

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

ART. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării condițiilor de locuit, pe terenul în suprafață de 1495 mp, situat în București Str. Antiaeriană, nr. 6, având număr cadastral 234938 conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 32253/23.07.2018 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 5 pentru realizarea "Construcții de locuințe pentru tineri - specialiști, destinate închirierii prin Programul A.N.L.” , aliat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

CAPITOLUL II

Durata contractului

ART. 2. Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor de serviciu și încetează la data semnării protocolului de predare-primire încheiat între ANL și unitatea administrativ-teritorială.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților

ART. 3. Unitatea administrativ-teritorială Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă:

 • a) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentațiile tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției - apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, precum și iluminat stradal, telefonic, căi de acces, alei pielonalc, spații verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu și să Ic transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;

 • b) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilități, acolo unde este cazul. Lucrările de utilități -alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor comunicat de ANL;

 • c) să respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a utilităților și dotărilor tehnico-edilitare, în corelare cu graficele de execuție stabilite de ANL împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe de serviciu (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voința celor două părți) și să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare.

ART. 4. ANL se obligă să aducă, în scris, la cunoștință unității administrativ-teritoriale Consiliul Local al Sectorului 5 termenele de finalizare a locuințelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuție anexă la contractele de lucrări.

CAPITOLUL IV

Răspunderea contractuală

ART. 5. în cazul ncrespectării obligațiilor prevăzute la art. 3 din contract și la art. 5 alin.

 • (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcția de locuințe de serviciu", autoritățile publice locale sunt obligate să suporte toate cheltuielile efectuate de ANL pentru realizarea obiectivului de investiție.

CAPITOLUL V

Forța majoră

ART. 6. (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

 • (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

 • (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

 • (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

 • (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, Iară a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

 • (7) în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

CAPITOLUL VI

A

încetarea contractului

ART. 7. (I) Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situații, în condițiile legii:

 • a) expirarea duratei contractului;

 • b) înainte de termen, cu acordul ambelor părți;

 • c) rezilierea contractului pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.

(2) în cazul nerespectării de către unitatea administrați v-teritorială a prevederilor prezentului contract, ANL poate decide rezilierea unilaterală a contractului, decizia fiind comunicată unității administrativ-teritoriale printr-o notificare scrisă. în această situație, unitatea administrativ-teritorială are obligația restituirii în întregime a sumelor cheltuite de ANL cu ocazia execuției lucrărilor de construire a locuințelor de serviciu, în termen dc maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind rezilierea unilaterală, sub sancțiunea calculării dobânzilor de întârziere potrivit prevederilor legale.

ART. 8. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

ART. 9. Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, în situația prevăzută la ari. 7 alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, arătând și motivele acestei solicitări.

CAPITOLUL VII

Litigii

ART. 10. Neînțelegerile apărute între părți în timpul derulării contractului se soluționează pe cale amiabilă.

ART. 11. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluționate de instanțele competente, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

ART. 12. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, potrivit legii.

ART. 13. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract. în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adițional, semnat și ștampilat de cele două părți.


încheiat astăzi,


.............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE,

DIRECTOR GENERAL, Andrei Cosmin ȚURCANU


UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ


PRIMAR


DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE DIRECTOR,

Ioana Cristina SIMION


Direcția Generală Juridică Director general Florina Dragnea


DIRECȚIA JURIDICĂ și CONTENCIOS DIRECTOR,

Ruxandra Marcela MATEI


Direcția Generală Economică Director General Ramona Chivu


Avizat,

Serviciul Juridic și Avizare

Șef Serviciu

Diana ISC RE


Direcția Generală Operațiuni

Director General

Mihaela Kalogerakos


Verificat

Serviciul Implementare Programe

Guvernamentale pentru Locuințe