Hotărârea nr. 213/2018

Hotărârea nr. 213/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Cod fiscal:


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

4433953

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru “Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 77777/27.08.2018;

Luând in considerare Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Generală Economică și de Direcția Generală Educație și Carieră nr. DGE-DFC-4/ 27.08.2018;

Ținânt cont de:

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții", cu modificările si completările ulterioare ;

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, , cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție pentru “Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”, astfel cum sunt prezentați în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei, anexă la prezenta hotărâre;

Art.2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5;

Art.3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează


\

Secre ar Sector 5, Elena Lumii ita Petrescu

Nr /27.08.2018

ANEXĂ LA H.C.L. SECTOR 5 NR.    ,    /27.08.2018

Devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei-2 pagini.

Beneficiar: COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI"

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

înființare unitate medicală multifuncțională într-o clădire existentă cu specialități diferite: Stomatologie, Radiologie, Fizioterapie, Spații administrative și conexe

în mii lei Z mii euro la cursul BCE 4,6377 /EUR din data de 27 august 2018 cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la

starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

375,100

80,881

71,269

446,369

96,248

TOTAL CAPITOL 2

375,100

80,881

71,269

446,369

96,248

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

10,955

2,362

2,081

13,036

2,811

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

10,955

2,362

2,081

13,036

2,811

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de

avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de

urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de

construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și

adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

1,074

0,232

0,204

1,278

0,276

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

al clădirilor

0,251

0,054

0,048

0,298

0,064

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

82,172

17,718

15,613

97,784

21,085

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

9,975

2,151

1,895

11,871

2,560

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16.468

3,551

3,129

19,597

4,226

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

55,729

12,016

10,588

66,317

14,300

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

166,901

35,988

31,711

198,612

42,826

1. asistența tehnică din partea proiectantului

9,350

2,016

1,777

11,127

2,399

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

9,350

2,016

1,777

11,127

2,399

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

157,551

33,972

29,935

187,486

40,426

TOTAL CAPITOL 3

261,352

56,354

49,657

311,009

67,061

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.980,890

1.074,000

946,369

5.927,259

1.278,060

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

2.497,793

538,584

474,581

2.972,373

640,915

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

16.651,950

3.590,562

3.163,871

19.815,821

4.272,769

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

4.050,000

873,278

769,500

4.819,500

1.039,200

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

28.180,632

6.076,424

5.354,320

33.534,952

7.230,945

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39,534

8,524

7,511

47,045

10,144

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

23,778

5,127

4,518

28,296

6,101

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

15,755

3,397

2,993

18,749

4,043

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

86,653

18,685

16,464

103,117

22,235

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

39,388

8,493

7,484

46,871

10,107

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,878

1,699

1,497

9,374

2,021

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39,388

8,493

7,484

46,871

10,107

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.881,708

621,366

547,525

3.429,233

739,425

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

360,000

77,625

68,400

428,400

92,373

TOTAL CAPITOL 5

3.367,895

726,199

639,900

4.007,795

864,177

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

32.184,980

6.939,858

6.115,146

38.300,126

8.258,431

din care C+M

7.877,561

1.698,592

1.496,737

9.374,297

2.021,325

întocmit: PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45 e-mail: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/19/01/2016 CUI: RO 30917324