Hotărârea nr. 212/2018

Hotărârea nr. 212/27.08.2018 privind achiziționarea și predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5•... -•••• ROMÂNIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37 Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea și predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Loca! Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 77520/24.08.2018.;

Luând în considerare Raportul Direcției Generale Economice nr.77519/24.08.2018.;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul prevederilor art. 20, alin. (1), lit. i) și k) din Legea nr. 276/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii achizițiilor publice nr. 98/2016, HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea și predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5, modul integrat în soluția informatică existentă, pentru îmbunătățirea activității de centralizare a datelor cu caracter financiar de la subordonatele Consiliului Local al Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre;

(2) Pentru achiziție sunt vizate următoarele licențe;

•    1 licență pentru Primăria Sectorului 5, centrală;

•    61 licențe pentru subordinate.

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 5 să deruleze procedurile de achiziție publică, prin aparatul de specialitate;

Art. 3. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a licențelor către subordonatele Consiliului Local al Sectorului 5, pe bază de proces verbal;

Art. 4. Primăria Sectorului 5 va înregistra în evideța contabilă, ca mijloc fix, licențele achiziționate;

Art. 5. Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 6. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și subordonatele Consiliului Local al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr /27.08.2018

,/..7^Ă.^.'...2O18

NR.CRT.

SUBORDONATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

I

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

2

GRĂDINIȚA NR. 34

3

GRĂDINIȚA NR. 35

4

GRĂDINIȚA NR. 53

5

GRĂDINIȚA NR. 54

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

7

GRĂDINIȚA NR. 72

8

GRĂDINIȚA NR. 73

9

GRĂDINIȚA NR. 168

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

11

GRĂDINIȚA NR. 178

12

GRĂDINIȚA NR. 185

13

GRĂDINIȚA NR. 205

14

GRĂDINIȚA NR. 242

15

GRĂDINIȚA NR. 244

16

GRĂDINIȚA NR. 245

17

GRĂDINIȚA NR. 268

18

GRĂDINIȚA NR. 269

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

20

GRĂDINIȚA NR. 271

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"


42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

47

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

48

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

49

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU”

50

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

51

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

52

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOȚOC"

53

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 9

56

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

57

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

58

SECTOR 5

59

CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET ȘTEFAN IORDACHE

60

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

61

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

62

Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei"


intă,

9 7