Hotărârea nr. 211/2018

Hotărârea nr. 211/27.08.2018 privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi ^fe<3<L..2O18,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la modificarea componenței Colegiului Director al DGASPC Sector 5,

Ținând cpnt de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr./z6^..../..^£-.QÂ...2O18,

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă, în conformitate cu prevederile de la pct. 3 din articolul unic al HGR nr. 417/2018 privind

modificarea HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

în concordanță cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, după cum urmează: Secretarul Sectorului 5 -Președintele Colegiului Director al DGASPC Sector 5, Directorul General al DGASPC Sector 5, directorii generali adjuncți ai DGASPC Sector 5, personalul de conducere din cadrul DGASPC Sector 5 și directorii generali ai următoarelor servicii publice de interes local: Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A..

Art.2, La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Sector 5 nr.4/26.01.2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al DGASPC Sector 5.

Art.3, Primarul sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.Nr......&.(.(........./^/f^.2018