Hotărârea nr. 21/2018

Hotărârea nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR

Având în vedere:

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.46/27.10.1998 privind aderarea Primăriei Sector 5 la Federația Municipiilor din România;

-Adresa nr. 1493/20.12.2017 emisă de Asociația Municipiilor din România, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 70325/20.12.2017;

-Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.5835/19.01.2018; -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.5845/19.01.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare:

-prevederile art.8, alin.2, litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

In temeiul art. 45 alin. 1 si art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica

Locala, republicata.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor din România, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de I ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GEORGE MATEI