Hotărârea nr. 209/2018

Hotărârea nr. 209/27.08.2018 privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018

privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stra dal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2005 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018; Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni, Direcția Tehnică și Verificare

Investiții Edilitare, Biroul Autorizare Activități Comerciale nr. DGO-DTVIE

57/23.08.2018,

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5,

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit. r din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se îndreaptă erorile materiale cuprinse în Anexa 1 a H.C.L. S 5 nr. 86/21.05.2018 prin Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, astfel Anexa 1 a HCL S 5 nr. 86/21.05.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se îndreaptă erorile materiale cuprinse în Anexa 4 a H.C.L. S 5 nr. 86/21.05.2018 prin Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, astfel Anexa 4 a HCL S 5 nr. 86/21.05.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. S5 nr. 86/21.05.2018 rămân neschimbate.

Art. 4. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1 la HCL S5

Regulament privind stabilirea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1. Prin prezentul regulament se stabilește modul de organizare și funcționare al activităților comerciale destinate comercializării florilor pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică în cazul activităților comerciale care se desfășoară pe domeniul public unde funcționează piețele agroalimentare din Sectorul 5, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 2. Pot fi folosite pentru comercializarea florilor amplasamentele care permit cel puțin 3 m pentru circulația pietonală, aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 3. Poate desfășura comerț stradal al florilor orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată ce are ca obiect de activitate desfășurarea de acte de comerț, conform dispozițiilor legale

Cap. II - Definiții

Art. 4. în sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

a)    Chioșc - construcție mică fără fundație, amplasată în regim provizoriu, în care sunt comercializate flori. Pe raza Sectorului 5, forma și dimensiunile chioșcurilor vor fi aprobate de către Consiliul Local Sector 5, în baza referatului de specialitate al Arhitectului Șef

b)    amplasament - suprafața domeniului public destinată desfășurării activității comerciale comercializare a florilor;

c)    autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității comercializare flori - actul administrativ emis de Primăria sectorului 5

d)    Comprț stradal - activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare în chioșcuri sau alte obiecte de mobilier stradal amplasate pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, pe o perioadă determinată.

Cap. III - Reguli generale de stabilire și delimitare a amplasamentelor pentru comerțul stradal

Art. 5 Prin amplasament se înțelege suprafața domeniului public destinată desfășurării activității comerciale în condițiile prezentului regulament

Art. 6 Suprafața unui chioșc va fi de 5 mp, iar suprafața de expunere va fi conform prevederilor legale.

Art. 7. Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale care permit cel puțin 3 m pentru circulația pietonală, iar utilizarea lor să nu afecteze spațiile verzi și alveolele pentru pomi.

Art. 8.

(l)Amplasamentele vor fi situate la o distanță minimă de:

a)    100 de metri față de instituțiile administrației publice centrale.

b)    15 metri față de intrările la metrou

(2) Se vor respecta, de asemenea, alte distanțe minime impuse prin reglementările în vigoare.

Art. 9. Amplasamentele pot fi grupate conform avizului emis de Arhitectul Șef Sector 5

Art. 10. - Amplasamentele vor fi stabilite la o distanță mai mare de 5 metri de stațiile mijloacelor de transport în comun și la o distanță mai mare de 10 metri de trecerile de pietoni, fără a obtura în vreun fel vizibilitatea conducătorilor auto.

Art. 11.

(1)    In fața spațiilor comerciale în cazul în care trotuarul aferent acestora are lățimea mai mică de 5 m, se pot stabili amplasamente în baza referatului de specialitate al Arhitectului Șef și cu acordul autentic al proprietarului și al utilizatorului spațiului comercial respectiv.

(2)    Se interzice stabilirea amplasamentelor destinate comercializării categoriilor de produse similare celor comercializate în spațiile comerciale aflate pe o raza de cel puțin 50 metri, fără avizul Arhitectului Șef Sector 5.

(3)    Se interzice amplasarea construcțiilor în zona fronturilor clădirilor aflate pe lista monumentelor istorice sau de arhitectură.

Cap. IV - Chioșcul folosit pentru comerțul stradal de comercializare a florilor

Art. 12.

(1)    Pe amplasamentele destinate activităților de comerț stradal de comercializare flori vor fi utilizate chioșcuri, așa cum sunt prezentate în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2)    în cazul în care se efectuează lucrări în zona amplasamentului (la rețelele tehnico - edilitare, reparații la covorul asfaltic etc.), chioșcul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a Primarului Sectorului 5.

(3)    în cazul în care măsura descrisa la alin. (2) nu este posibilă, acordul de funcționare se retrage, fără ca agenții economici să solicite despăgubiri din partea autorității publice locale Sector 5.

Art. 13.

(1)    Chioșcul destinat comerțului de flori va fi achiziționat de către Primăria Sectorului 5, urmând a fi dat spre închiriere comercianților solicitanți în baza unui contract de închiriere.

(2)    Valoarea chiriei și durata contractului de închiriere a chioșcului vor fi stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 5.

Art. 14. Cheltuielile ocazionate de dotarea chioșcurilor cu mobilier comercial vor fi suportate integral de către agenții economici care au obținut dreptul de comercializare pe amplasamentele respective cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 15. în contractul de închiriere va fi menționat tipul de chioșc care va fi utilizat pe amplasamentul aprobat, conform modelului prevăzut în Anexa 3 care face parte din prezentul regulament. Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de chioșc decât cel înscris în contract, modificarea ori extinderea acestuia.

Art. 16.

(1)    Comercianții au obligația de a asigura îngrijirea și efectuarea reparațiilor de întreținere corespunzătoare chioșcului folosit pentru activitatea desfășurată.

(2)    Proprietarul are obligația de a înlocui chioșcul utilizat care nu mai corespunde din punct de vedere estetic și urbanistic, cu informarea în prealabil, în scris a Primarului Sectorului 5.

Cap. V. Profilul de activitate al comerțului

Art. 17. Activitățile de comercializare a florilor pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, sunt limitate la categoriile de produse precizate în HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 18. în cazul în care exista solicitări din partea agenților economici pentru comercializarea altor produse decât cele prevăzute la art. 17, emitentul Acordului de funcționare poate aproba solicitarea ținând seama de importanța zonei de amplasare, afluența turistică, compatibilitatea cu celelalte produse comercializate etc.

Cap. VI. Autorizarea și reautorizarea amplasamentelor

Art. 19.

(1)    Activitatea de comerț stradal pentru comercializare Hori se desfășoară numai de către comercianții care dețin acord de comercializare pe domeniul public, în conformitate cu prevederile legale

(2)    Pentru stabilirea amplasamentului, agenții economici interesați să desfășoare activități de comerț stradal al florilor vor prezenta la Primăria Sectorului 5 - Arhitect Șef- Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului o cerere scrisă însoțită de următoarele:

a)    copie act înființare (statut sau act constitutiv);

b)    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București;

c)    orice alte documente (în funcție de caz, ex.: acordul prealabil al anumitor agenți economici, plan cadastral la scările 1:500 și 1:2000 etc.);

d)    Avizul Arhitectului Șef al Municipiului București privind aprobarea amplasamentului solicitat.

(3)    în cazul reautorizării aplasamentului, pe lângă înscrisurile menționate la alin. (2), lit. a) b), c), d), comercianții vor prezenta și contract de salubritate încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform prevederilor legale.

Art. 20. Propunerile de amplasamente destinate comercializării altor produse decât cele menționate în art. 18 vor fi supuse aprobării numai în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

Cap. VII. Obligațiile agenților economici care desfășoară comerț stradal pentru comercializare flori

Art. 21. Agenții economici care desfășoară comerț stradal au următoarele obligații principale:

a) să dețină la fiecare punct de desfășurare a activității și să prezinte organelor de control documentele care au stat la baza emiterii acordului de funcționare:

i.    acordul de funcționare eliberat de către Primăria Sectorului 5;

ii.    statut, act constitutiv;

iii.    certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

iv.    certificat constatator pentru punctul de lucru;

v.    actele care atestă proveniența mărfii

vi.    contractul de salubritate încheiat cu prestator de servicii autorizat conform legislației

vii.    este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității comerciale, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

viii.    se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei sau pe zonele verzi;

ix.    este interzisă deteriorarea sub orice formă a spațiilor verzi; depozitarea produselor sau ambalajelor

de orice fel pe spatiile verzi sau pe trotuare;

b)    să afișeze prețurile produselor expuse spre comercializare

c)    să păstreze și să asigure curățenia la locul de vânzare pe o rază de cel puțin 5 m

d)    să plătească anticipat și la termen taxa de ocupare a domeniului public

e)    să-și dimensioneze stocul de marfa potrivit capacității chioșcului aprobat, astfel încât să prezinte și să depoziteze produsele exclusiv prin intermediul acestuia, fiind interzisă depozitarea produselor ori ambalajelor direct pe sol sau pe acoperiș ori prin agațarea de acoperiș;

f)    să folosească doar chioșcul aprobat, în caz contrar acesta urmând a fi dezafectat de către autoritățile locale de la nivelul Sectorului 5;

g)    să asigure spălarea, vopsirea și repararea chioșculuii folosit ori de câte ori este necesar, pentru a menține permanent aspectul estetic inițial al acestuia;

h)    să nu comercializeze decât produsele aprobate de către Primăria Sectorului 5;

i)    să respecte reglementările în vigoare;

j)    să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

k)    să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe sol;

l)    să respecte ordinea și liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentelor și să nu creeze disconfort vecinătăților;

m)    să nu subînchirieze chioșcul, să nu cesioneze avizul/acordul de ocupare a domeniului public unui terț sau să nu se asocieze cu un terț în vederea folosirii în comun a chioșcului respectiv;

n)    să nu facă publicitate decât produselor pe care le comercializează

Cap. VIII. Contravenții

Art. 22. Nerespectarea de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 21 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în cuantumul stabilit prin H.C.G.M.B. nr. 118/21.07.2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)    pentru persoane fizice între 1000 lei - 3000 lei sau avertisment;

b)    pentru persoane juridice între 3000 lei - 5000 lei sau avertisment.

Art. 23. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 5.

Art. 24.

(1) In afara sancțiunilor contravenționale principale stabilite se pot aplica și următoarele sancțiuni complementare:

a)    anularea contractului de închiriere, în cazul în care contravenientul nu se conformează prevederilor art. 21, lit. g) si h);

b)    anularea contractului de închiriere, în cazul in care deținătorul acestuia nu-1 utilizează timp de 30 de zile consecutiv;

c)    suspendarea/revocarea acordului de funcționare în cazul încălcării repetate de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 21 din prezentul regulament;

d)    desființarea chioșcului neautorizat și eliberarea domeniului public in termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Art. 25. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul iuridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art. 26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie.
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.................../................

între subseninații:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, în calitate de administrator cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953, reprezentat prin VICEPRIMAR-MARIAN ȚIGĂNUȘ, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.102/31.10.2016, în calitate de locator

Și

SC__, înmatriculată la Registrul Comerțului_, sub numărul

_, CUI _, cu sediul în _, reprezentată prin

__, în calitate de_, legitimat(ă) cu buletinul/ cartea de identitate

seria_nr._, eliberat(ă), de_la data de_, în calitate

de locatar, a intervenit prezentul contract.

I. Obiectul închirierii

Primul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie mobilier

tip chioșc din localitatea București, sectorul 5, Strada_, numărul

_în suprafață de_, folosit în exclusivitate pentru activitățile prevăzute în

HCL S5 nr. 86/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Durata închirierii este_, cu începere de la data de_până la data de

II. Prețul închirierii

Chiria lunară aferentă amplasament/chioșc descrisă la pct. I este de —.....lei calculată în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Chiria se datorează începând cu data de..............și se achită lunar până la data de 20 ale lunii

următoare, în contul administratorului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5- cod fiscal 33632364 în contul R013TREZ70521A300530XXXX deschis la Trezoreria Sector 5.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.

în caz de neplata, executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să achite chiria restantă, precum și dobânda și cheltuielile de judecată.

III. Obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractului

a)    Obligațiile locatorului:

» să predea locatarului bunul dat în chirie;

• să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosința liniștită și utilă a bunului, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință.

b)    Locatarul are următoarele obligații principale:

•    să respecte regulamentul HCL S5 nr. 86/2018, cu modificările și completările ulterioare

•    să ia în primire bunul dat în chirie;

•    să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere;

•    Să afișeze prețurile produselor expuse spre comercializare

•    Să păstreze și să asigure curățenia la locul de vânzare pe o rază de cel puțin 5 m

•    Să plătească anticipat și la termen taxa de ocupare a domeniului public

•    Să-și dimensioneze stocul de marfa potrivit capacității mobilierului aprobat, astfel încât să prezinte și să depoziteze produsele exclusive prin intermediul acestuia, fiind interzisă depozitarea produselor ori ambalajelor direct pe sol sau pe acoperiș ori prin agățarea de acoperiș

•    Să folosească doar mobilierul comercial aprobat, în caz contrar acesta urmând a fi dezafectat de către autoritățile locale de la nivelul Sectorului 5

•    Să asigure spălarea, vopsirea și repararea mobilierului folosit, ori de câte ori este necesar, pentru a menține permanent aspectul estetic inițial al acestuia

•    Să nu comercializeze decât produsele aprobate de către Primăria Sectorului 5

•    Să respecte reglementările în vigoare

•    Să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător

•    Să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe sol

•    Să respecte ordinea și liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentelor și să nu creeze disconfort vecinătăților

•    Să nu subînchirieze amplasamentul, să nu cesioneze avizul/acordul de ocupare a domeniului public unui terț sau să nu se asocieze cu un terț în vederea folosirii în comun a amplasamentului respectiv

•    Să nu facă publicitate decât produselor pe care le comercializează

•    este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității comerciale, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

•    se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei sau pe zonele verzi;

•    este interzisă deteriorarea sub orice formă a spațiilor verzi; depozitarea produselor sau ambalajelor de orice fel pe spatiile verzi sau pe trotuare

IV.    Durata contractului de închiriere

Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de ...................., conform cap. I al

prezentului contract.

A

V.    încetarea contractului de închiriere

Locatarul poate denunța unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 60 de zile.

Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

VI. Rezilierea contractului

Atunci când locatarul nu a achitat lunar valoarea nominală a chiriei în termen de 60 de zile de la data obligației de plată.

Atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractului de închiriere nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.

Atunci când locatarul subînchiriază chioșcul deținut, cedează locațiunea sau schimbă destinația spațiului închiriat, locatorul are dreptul să rezilieze contractul de închiriere, iar locatarul vafi obligat la repararea eventualelor daune cauzate.

VII. Clauze finale și speciale

Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea locatarului se face în baza unei hotărâri judecătorești.

Locatarul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a chioșcului, precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

Acest contract reprezintă voința părților și orice modificare sau completare a clauzelor contractuale se poate face numai în scris și cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................., în 2 exemplare originale, cu aceeași

valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

LOCATAR,


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

VICEPRIMAR

Avizat pentru legalitate Direcția Juridică Director General

Direcția Economică Director General

Direcția Generală Operațiuni Director General

Director Executiv întocmit:

Inspector:__