Hotărârea nr. 206/2018

Hotărârea nr. 206/27.08.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunite în ședință ordinară din data de 27.08.2018.

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Educație și Carieră înregistrat sub nr.77313/23.08.2018;

-    Expunerea de motive nr.77314/23.08.2018 a Primarului Sectorului 5;

-    Adresa Sectorului 5 nr.76778/22.08.2018 transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 44837/23.08.2018;

-    Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 44837 conexat cu nr.43874 si nr.3 8955/2018;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin. (1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2018.

Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se

abrogă.


Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ȘEDINȚĂ U SEBAS I IAN

)1

Nr. / 27.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR PUBLIC


CABINET PRIMAR


PRIMAR


VICEPRIMAR


BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR    2018I

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


I

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC


ZZ3

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „ Sf.Andrel,,SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

r^i


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl FIRME LUMINOASECOMPARTIMENTUL

PROGNOZEȘI

STRATEGII

URBANISTICEDIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI


DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL


DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ


DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


SECRETAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ


IMbl

I I

DIRECȚIA

TEHNICA Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

DIRECȚIA DE DEZVOLTARELhlU

L 1+31 J

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

-


LLU

1+17 |

DIRECȚIA

BUGET Șl UMRĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABIUTATEtEE]

DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ


1+55    |

DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
DIRECȚIA DE

SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI


DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL


DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEISERVICIUL RELAȚII CUMASSMEDIAȘI SOCIETATEA CIVILĂSERVICIUL CORP DE CONTROL
BIROU PARCAJE

COMPARTIMENTUL

AUTO DE REȘEDINȚĂ

RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULTSERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE

SERVICIUL BUGET

SERVICIUL

PATRIMONIU

I I

I 1+8 1

Lț+8j

1 1*8 I
SERVICIUL

CONTENCIOS

ADMINISTRATIVBIROUL ÎNDRUMARE JURIDICĂ Șl EVIDENȚA CONTRAVENȚIILORSERVICIUL JURIDIC, LEGALITATE ACTE
SERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE

SERIVICUL

EVIDENȚA

POPULAȚIEI

-

UL±J

|    1+35    |

r

COMPARTIMENTUL

SERVICIUL STARE

PENTRU APLICAREA

CIVILĂ

□□

| 1+18 |


SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ


SERVICIUL

CONTROL

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE


SERVICIUL

EVIDENȚA

PERSOANELOR


COMPARTIMENTUL

DISPECERAT

SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ Șl ARHIVĂ
SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


COMPARTIMENTUL

POLIȚIA

ANIMALELORSERVICIUL

EVIDENȚA

ELECTORALĂSERVICIUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ 1*7 I


SERVICIUL

AUTORITATE

TUTELARĂ
SERVICIUL PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

-1ZIZJ


TOTAL POSTURI - 729 din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 666 din care:

a)    Conducere - 70

b)    Execuție - 596

Posturi cu contract individual de muncă - 61 din care:

a)    Conducere - 3

b)    Execuție - 58STAT FUNCȚII

NR.

CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția

publica

Clasa

Gradul

profesion

al

Nivelul

studiilor

Funcția

contractual

a

grad

prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

înalt

funcționar

public

de

conducere

de execuție

de

conducere

de

execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

s

Hnlstrator Public

4

S USPENDAT PI NA LA - 31.12.18

Petrescu Elena Luminița    Secretar Sector

1

s

Cabinet Primar

5

Consilier

Gr 1A

S

3

6

Consilier

Gr 1A

S

2

7

Consilier

Gr 1A

S

2

8

Consilier

Gr 1A

S

0

Biroul Audit Public Intern

9

Șef Birou

1

s

5

10

auditor

1

Superior

s

5

11

auditor

1

Asistent

s

5

12

auditor

1

Principal

s

5

13

auditor

1

Superior

s

5

14

auditor

1

Asistent

s

ARHITECT ȘEF

15

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

Director Executiv

1

s

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

17

Șef Serviciu

1

s

■■■■XX    xf

2

18

consilier

1

Superior

s

5

19

inspector

1

Superior

s

5

20

consilier

1

Superior

s

5

21

consilier

1

Superior

s

5

22

consilier

1

Superior

s

5

23

inspector

1

Principal

s

3

24

inspector

1

Principal

s

5

25

consilier

1

Superior

s

5

26

inspector

1

Superior

s

4

27

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

28

inspector

1

Superior

s

5

29

inspector

1

Asistent

s

0

30

inspector

1

Principal

s

3

31

inspector

1

Asistent

s

2

32

inspector

1

Debutant

s

0

33

referent

3

Superior

M

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

34

Șef Birou

1

s

35

inspector

1

Principal

s

3

36

inspector

1

Debutant

s

1

37

inspector

1

Superior

s

5

38

referent

3

Superior

M

5

39

inspector

1

Principal

S

4


Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

40

inspector

1

Superior

S

5

41

referent

3

Superior

M

4

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

42

43

S

DIRECȚIA TEHNICA Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

44

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

45

Șef Serviciu

1

s

46

consilier

1

Superior

s

5

47

referent

3

Superior

M

5

48

referent

3

Superior

M

5

49

inspector

1

Asistent

S

5

50

secretar dactilograf

M

5

51

referent

3

Superior

M

5

52

inspector

1

Principal

S

3

53

inspector

1

Principal

S

2

54

inspector

1

Principal

S

2

55

referent

3

Superior

M

5

56

inspector

1

Asistent

S

5

57

inspector

1

Asistent

s

1

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

58

Șef Serviciu

1

s

59

Inspector

1

Asistent

s

0

60

inspector

1

Principal

s

61

Inspector

1

Superior

s

3

62

inspector

1

Principal

s

63

referent

3

Superior

M

5

64

Referent

3

Superior

M

5

65

referent

3

Asistent

M

5

Compartimentul Eficiență Energetică

66

Inspector

1

Principal

s

67

inspector

1

Principal

s

Biroul Autorizare Activități Comerciale

68

Șef Serviau

1

s

69

inspector

1

Superior

s

3

70

inspector

1

Principal

s

71

inspector

1

Superior

s

72

inspector

1

Principal

s

5

73

inspector

1

Asistent

s

4

74

inspector

1

Debutant

s

3

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

75

Sef Birou

1

s

76

inspector

1

Superior

s

5

77

referent

3

Superior

M

3

78

inspector

1

Principal

s

2

79

inspector

1

Superior

s

5

80

inspector

1

Principal

s

2

81

inspector

1

Asistent

s

2

Biroul Parcaje Auto de Reședință

82

Șef Serviciu

1

s

83

referent

3

superior

M

4

84

referent

3

superior

M

4

85

referent

3

superior

M

5

86

referent

3

superior

M

5

87

referent

3

superior

M

5

88

referent

3

superior

M

5

89

inspector

1

superior

s

5

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

90

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

92

oef Serviciu

inspector

1

Superior

S

5

93

inspector

1

Superior

s

5

94

inspector

1

Principal

s

5

95

inspector

1

Asistent

s

3

96

inspector

1

Superior

s

4

97

inspector

1

Superior

s

98

inspector

1

Principal

s

5

99

inspector

1

Asistent

s

5

100

inspector

1

Superior

S

5

101

referent

3

Superior

M

4

102

inspector

1

Principal

s

3

103

inspector

1

Asistent

s

5

104

inspector

1

Superior

s

5

105

Compartimentul investiții

inspector

1

Superior

s

106

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

inspector

1

Superior

s

107

Șef Serviciu

Gr.!

S

108

Inspector specialitate

Gr. I

S

2

109

inspector specialitate

Gr. IA

s

5

110

inspector specialitate

Gr. I

s

5

111

referent

IA

M

5

112

referent

M

2

114

referent

M

3

115

inspector specialitate

Gr. I

S

3

116

inspector specialitate

Gr. I

S

5

117

muncitor

I

M/G

5

118

muncitor

i

M/G

5

119

muncitor

1

M/G

5

120

muncitor

i

M/G

4

121

ingrijitoare

i

M/G

5

122

ingrijitoare

M/G

4

123

ingrijitoare

1

M/G

5

124

ingrijitoare

M/G

3

125

ingrijitoare

M/G

5

126

ingrijitoare

i

M/G

5

127

ingrijitoare

1

M/G

5

128

ingrijitoare

i

M/G

5

129

ingrijitoare

M/G

5

130

ingrijitoare

M/G

4

131

ingrijitoare

I

M

5

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

132

Șef Serviciu

:i 1 ..

s

133

inspector

1

Principal

s

3

134

referent

3

Superior

M

5

135

referent

3

Asistent

M

2

136

inspector

1

Debutant

s

0

137

inspector

1

Principal

s

2

138

inspector

1

Principal

s

5

139

inspector

1

Asistent

s

4

140

inspector

1

Superior

s

3

141

inspector

1

Asistent

s

4

142

inspector

1

Principal

s

143

inspector

1

Asistent

s

3

144

inspector

1

Superior

s

145

referent

3

Debutant

M

147

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL

Director Genere

i

148

Director Generai Arii.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

149

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

150

Șef Serviciu

1

S

3

151

consilier

1

Superior

S

5

152

inspector

1

Superior

S

5

153

inspector

1

Superior

S

5

154

inspector

1

Principal

S

2

155

inspector

1

Superior

S

5

156

Inspector

1

Superior

S

5

157

inspector specialitate

Gr.sA

S

3

Biroul Relații cu Publicul

158

1

159

1

Superior

inspector

160

referent

3

Principal

M

3

161

inspector

1

Superior

S

5

162

referent

3

Principal

M

2

163

inspector

1

Asistent

S

0

Serviciul Proiecte

164

Șef Serviciu

1

S

165

inspector

1

Principal

s

166

inspector

1

Superior

S

5

167

inspector

1

Asistent

s

0

168

inspector

1

Asistent

S

1

169

inspector

1

Asistent

S

2

170

inspector

1

Superior

S

3

171

Inspector

1

Debutant

S

2

172

Inspector

1

Debutant

S

2

Principal

173

inspector

174

inspector

1

Asistent

s

2

Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

175

1

Debutant

176

inspector

1

Principal

s

5

177

inspector specialitate

Gr I

S

5

178

Gr. A

s

5

Compartimentul Experți Etnie Rromă

179

inspector

1

Superior

s

4

180

inspector

1

Asistent

S

5

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

181

inspector

1

Superior

S

4

182

inspector

1

Asistent

s

3

DIRECȚIA DE CONTROL

183

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

184

Șef Serviciu

1

s

185

inspector

1

Superior

s

4

186

inspector

1

Principal

s

187

inspector

Asistent

188

inspector

1

Asistent

s

189

inspector

1

Debutant

s

190

1

Debutant

s

191

referent

3

Superior

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

192

Șef Serviciu

193

inspector

1

Superior

S

5

194

inspector

1

Debutant

S

0

195

inspector

1

Principal

S

196

inspector

1

Asistent

s

197

inspector

1

Debutant

s

0

198

Inspector

1

Debutant

s

199

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

200

Director Generai

201

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

202

Director Executiv

1

s

3

Serviciul Administrare Unități de învățământ

203

Șef Serviciu

1

s

5

204

consilier

1

Superior

s

5

205

inspector

1

Principal

s

4

206

inspector

1

Superior

s

3

207

inspector

1

Principal

s

2

208

inspector

1

Principal

s

3

209

inspector

1

Principal

s

3

210

inspector

1

Principal

s

4

211

inspector

1

Asistent

s

3

212

referent

3

Superior

M

4

213

inspector

1

Asistent

s

0

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

214

inspector

1

debutant

s

0

215

inspector

1

debutant

s

2

216

inspector

1

debutant

s

0

217

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

218

Director Executiv

1

s

5

Serviciul Managementul Funcției Publice

219

Șef Serviciu

1

s

4

220

inspector

1

Superior

s

5

221

inspector

1

Superior

s

5

222

inspector

1

Superior

s

223

inspector

1

Principal

s

5

224

inspector

1

Superior

s

3

225

inspector

1

principal

s

226

referent

3

Superior

227

inspector

1

Superior

s

3

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

228

Șef Serviciu

1

s

3

229

inspector

1

Superior

s

5

230

inspector

1

Principal

s

231

inspector

1

Principal

s

4

232

inspector

1

Superior

s

4

233

inspector

1

Asistent

s

3

234

inspector

1

Principal

s

2

235

inspector

1

Superior

s

5

236

inspector

1

Asistent

$

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

237

Șef Birou

1

s

238

inspector

1

Asistent

s

5

239

Inspector

1

Superior

s

240

inspector

1

superior

s

4

241

inspector

1

Debutant

s

2

242

inspector

1

Superior

S

5

Biroul Pregătire și Perfecționare

243

Șef Birou

1

S

244

Consilier juridic

1

Asistent

s

0

245

inspector

1

Superior

S

246

inspector

1

Principal

s

4

247

inspector

1

Superior

s

5

248

referent

3

Superior

M

5

249

1

principal

inspector

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

250

Director General

1

S

251

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE

252

Director Exectutv

1

s

Serviciul Patrimoniu

253

Șef Serviciu

1

s

254

inspector

1

Superior

s

255

inspector

1

Supenor

s

256

inspector

1

Superior

s

257

inspector

1

Principal

s

5

258

inspector

1

Superior

s

259

inspector

1

Asistent

s

260

inspector

1

Asistent

s

261

referent

3

Superior

M

5

Serviciul Financiar-Contabilitate

262

Șef Serviciu

263

inspector

1

Principal

s

5

264

inspector

1

Asistent

S

1

265

inspector

1

Asistent

s

4

266

inspector

1

Superior

S

3

267

inspector

1

Superior

s

5

268

Superior

M

5

269

inspector

1

Asistent

s

5

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

270

Director Executiv

1

S

Serviciul Buget

271

Sef Serviciu

1

s

272

inspector

1

Superior

s

3

273

inspector

1

Superior

s

5

274

inspector

1

Asistent

s

0

275

inspector

1

Superior

s

3

276

inspector

1

Debutant

s

0

277

inspector

1

Debutant

s

0

278

referent

3

Asistent

M

0

279

inspector

1

Superior

s

5

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

280

Șef Serviciu

1

s

281

inspector

1

Debutant

s

0

282

inspector

1

Debutant

s

2

283

inspector

1

Debutant

s

284

inspector

1

Principal

s

2

285

inspector

1

Asistent

s

1

286

inspector

1

287

referent

3

Superior

M

5

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

288

Director General

1

s

5

289

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

290

Director Executiv

1

s

4

Serviciul Contencios Administrativ

291

Șef Serviciu

1

S

292

consilier juridic

1

Debutant

S

1

293

consilier juridic

1

Debutant

S

0

294

consilier juridic

1

Superior

S

5

295

consilier juridic

1

Principal

S

4

296

consilier juridic

1

Debutant

S

0

297

consilier juridic

1

Debutant

S

0

298

consilier juridic

1

Superior

S

4

299

consilier juridic

1

Superior

S

3

300

consilier juridic

1

Principal

S

5

301

consilier juridic

1

Debutant

s

3

302

referent

3

Asistent

M

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

303

Șef Birou

1

s

4

304

inspector

1

superior

s

5

305

consilier juridic

1

principal

s

4

306

consilier juridic

1

principal

s

2

307

consilier juridic

1

principal

s

3

308

inspector

1

superior

s

309

consilier juridic

1

superior

s

3

310

Superior

311

inspector

1

Superior

s

5

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

312

Șef Serviciu

1

s

4

313

consilier juridic

1

Superior

s

5

314

consilier juridic

1

Superior

s

4

315

consilier juridic

1

Superior

s

3

316

consilier juridic

1

Asistent

s

1

317

consilier juridic

1

Asistent

s

1

318

consilier juridic

1

Asistent

s

3

319

consilier juridic

1

Superior

s

4

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

320

Director Executiv

1

Serviciul Evidență Acte Administrative

321

Sef Serviciu

1

s

322

consilier juridic

1

superior

s

3

323

inspector

1

superior

s

5

324

inspector

1

superior

s

5

325

inspector

1

principal

s

5

326

inspector

1

asistent

s

3

327

inspector

1

asistent

s

Gr li

S

0

328

inspector

1

asistent

s

329

inspector specialitate

Gr ;A

s

5

Compartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2004

330

inspector speoaiitate

Gr 1!

s

0

331

inspector specialitate

IA

s

5

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

332

Șef Serviciu

s

333

inspector specialitate

Gr. îi

s

1

334

inspector specialitate

Gr.ii

s

0

335

referent

IA

M

336

inspector specialitate

Gr.i

S

4

337

inspector specialitate

Gr.ii

S

5

338

inspector specialitate

Gr. li

S

5

339

inspector specialitate

Gr.ii

s

5

340

referent

IA

M

5

341

referent

ii

M

2

342

curier

li

M/G

5

343

referent

ii

M

0

344

inspector specialitate

Gr. I

S

3

345

inspector specialitate

Gr. I

S

1

346

inspector specialitate

Gr. I

S

3

347

inspector specialitate

Gr. I

S

4

Serviciul Evidență Electorală

348

Șef Serviciu

1

S

5

349

inspector

1

Superior

S

5

350

inspector

1

Superior

S

5

351

inspector

1

Asistent

S

1

352

inspector

1

Superior

S

4

353

inspector

1

Debutant

S

2

354

Inspector

1

Asistent

s

355

inspector

1

Asistent

s

1

Serviciul Autoritate Tutelară

356

Șef Serviciu

1

s

357

inspector

1

Asistent

s

3

358

inspector

1

Superior

s

5

359

inspector

1

Superior

s

5

360

inspector

1

Superior

s

5

361

inspector

1

Asistent

s

1

362

inspector

1

Asistent

s

2

363

inspector

1

Asistent

s

3

364

inspector

1

Asistent

s

4

365

inspector

1

Asistent

s

0

366

1

referent

IA

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

367

Sef Serviciu

1

5

368

Inspector

1

Superior

s

5

369

Consilier juridic

1

Asistent

s

0

370

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

371

inspector

1

Superior

s

5

372

inspector

1

Superior

s

373

inspector

1

Superior

S

5

374

consilier

1

Superior

s

5

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

375

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

376

Șef Serviciu

1

s

377

inspector

1

Superior

s

5

378

inspector

1

Superior

s

5

379

inspector

1

Superior

s

5

380

inspector

1

Superior

s

5

381

referent

3

Principal

M

2

382

referent

3

Debutant

M

0

383

inspector

1

Superior

s

4

384

inspector

1

Superior

s

3

385

inspector

1

Principal

s

2

386

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

387

Inspector

1

Asistent

s

5

388

referent

3

Superior

M

3

389

inspector

1

Superior

S

5

390

referent

3

Principal

M

2

391

inspector

1

Superior

S

5

392

inspector

1

Superior

s

5

393

inspector

1

Principal

S

3

394

inspector

1

Principal

S

3

395

inspector

1

Principal

S

5

396

inspector

1

Superior

s

3

397

referent

3

Superior

M

5

398

inspector

1

Principal

s

5

399

referent

3

Principal

M

5

400

inspector

1

Superior

S

5

401

inspector

1

Superior

s

5

402

inspector

1

Superior

S

4

403

referent

3

Superior

M

5

404

inspector

1

Superior

S

5

405

referent

3

Superior

M

5

406

inspector

1

Superior

S

5

407

inspector

1

Superior

S

408

inspector

1

Superior

s

4

409

referent

3

Asistent

M

410

referent

3

Superior

M

411

referent

3

Principal

M

Serviciul Stare Civilă

412

Șef Serviciu

1

S

413

Cosilier juridic

1

Principal

S

2

414

Inspector

1

Asistent

S

1

415

inspector

1

Superior

S

3

416

Inspector

1

Debutant

s

417

Inspector

1

Debutant

s

0

418

Inspector

1

Asistent

s

5

419

inspector

1

Principal

s

5

420

Inspector

1

Asistent

s

4

421

inspector

1

Superior

s

5

422

referent

3

Superior

m

5

423

inspector

1

Principal

s

5

424

referent

3

Principal

M

4

425

referent

3

Superior

M

5

426

referent

3

Asistent

M

1

427

Inspector

1

Asistent

S

4

428

Inspector

1

Asistent

S

0

429

Inspector

1

Asistent

s

4

430

Inspector

1

Principal

s

5

'QIRSCTi QlENizRÂLĂ    POf -ÎTIP LO^ÂLA

431

Director Generai

1

s

5

Compartimentul Dispecerat

432

polițist local

3

principal

M

2

433

polițist local

1

principal

S

5

434

polițist local

1

principal

s

5

435

polițist local

1

asistent

s

4

436

polițist local

3

superior

M

5

437

polițist local

3

superior

M

5

438

polițist local

3

superior

M

5

439

polițist local

3

superior

M

5

440

polițist local

3

superior

M

5

441

polițist local

3

superior

M

5

442

polițist local

1

principal

S

4

443

polițist local

1

superior

S

5

444

polițist local

1

superior

s

445

polițist local

1

principal

s

3

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

445

1

s

Serviciul Ordine Publică

447

Șef Serviciu

1

s

5

448

polițist local

1

principal

s

4

449

polițist local

1

superior

s

5

450

polițist local

1

superior

s

5

451

polițist local

3

superior

M

5

452

polițist local

3

superior

M

5

453

polițist local

3

superior

M

4

454

polițist local

3

superior

M

5

455

polițist local

3

superior

M

5

456

polițist local

3

superior

M

5

457

polițist local

3

superior

M

5

458

polițist local

3

superior

M

5

459

polițist local

3

superior

M

5

460

polițist local

3

superior

M

5

461

polițist local

3

superior

M

5

462

polițist local

3

superior

M

5

463

polițist local

3

superior

M

5

464

polițist local

3

superior

M

5

465

polițist local

3

superior

M

4

466

polițist local

1

asistent

S

5

467

polițist local

3

superior

M

5

468

polițist local

3

superior

M

5

469

polițist local

3

superior

M

4

470

polițist local

3

superior

M

5

471

polițist local

3

superior

M

5

472

polițist local

3

principal

M

5

473

polițist local

3

principal

M

5

474

polițist local

3

principal

M

5

475

polițist local

3

principal

M

5

476

polițist local

3

principal

M

5

477

polițist local

1

principal

S

5

478

polițist local

1

principal

S

5

479

polițist local

3

superior

M

5

480

polițist local

3

superior

M

5

481

polițist local

3

superior

M

5

482

polițist local

1

principal

S

5

483

polițist local

3

superior

M

5

484

polițist local

3

superior

M

5

485

polițist local

3

superior

M

5

486

polițist local

3

superior

M

5

487

polițist local

3

superior

M

488

polițist local

3

superior

M

5

489

polițist local

3

superior

M

5

490

polițist local

3

superior

M

4

491

polițist local

3

principal

M

5

492

polițist local

3

principal

M

5

493

polițist local

3

principal

M

5

494

polițist local

1

principal

S

4

495

polițist local

3

principal

M

5

496

polițist local

3

principal

M

3

497

polițist local

1

asistent

S

5

498

polițist local

1

principal

s

5

499

polițist local

1

principal

s

4

500

polițist local

1

principal

s

3

501

polițist local

1

superior

s

5

502

polițist local

1

superior

s

5

503

polițist local

3

superior

M

5

504

polițist local

3

superior

M

5

505

polițist local

3

superior

M

5

506

polițist local

3

superior

M

5

507

polițist local

3

superior

M

5

508

polițist local

1

asistent

S

5

509

polițist local

1

principal

S

5

510

polițist local

3

superior

M

5

511

polițist local

3

superior

M

5

512

polițist local

3

superior

M

5

513

polițist local

3

superior

M

5

514

polițist local

1

principal

S

4

515

polițist local

3

superior

M

<;

516

polițist local

1

principal

s

5

517

polițist local

1

principal

s

4

518

polițist local

3

principal

M

5

519

polițist local

3

asistent

M

5

520

polițist local

1

superior

S

5

521

polițist local

1

principal

S

5

522

polițist local

1

principal

S

5

523

polițist local

1

principal

S

5

524

polițist local

3

superior

M

5

525

polițist local

3

superior

M

5

526

polițist local

3

superior

M

5

527

polițist local

3

superior

M

5

528

polițist local

3

superior

M

5

529

polițist local

3

superior

M

5

530

polițist local

3

superior

M

5

531

polițist local

3

superior

M

5

532

polițist local

3

superior

M

5

533

polițist local

3

superior

M

5

534

polițist local

3

principal

M

5

535

polițist local

3

superior

M

5

536

polițist local

3

superior

M

4

537

polițist local

3

superior

M

5

538

polițist local

3

superior

M

5

539

polițist local

3

superior

M

5

540

polițist local

1

asistent

S

5

541

polițist local

3

principal

M

4

542

polițist local

3

principal

M

5

543

polițist local

3

principal

M

5

544

polițist local

3

principal

M

5

545

polițist local

1

superior

S

4

546

polițist local

1

principal

s

5

547

polițist local

1

principal

s

5

548

polițist local

3

superior

M

5

549

polițist local

3

superior

M

5

550

polițist local

3

superior

M

5

551

polițist local

3

superior

M

5

552

polițist local

3

superior

M

5

553

polițist local

3

superior

M

5

554

polițist local

1

principal

S

5

555

polițist local

3

superior

M

5

556

polițist local

3

superior

M

5

557

polițist local

1

principal

S

5

558

polițist local

1

superior

S

5

559

polițist local

1

superior

s

5

560

polițist local

1

superior

s

5

561

polițist local

1

superior

s

5

562

polițist local

1

principal

s

2

563

polițist local

1

principal

s

5

564

polițist local

1

principal

s

5

565

polițist local

1

principal

s

4

566

polițist local

1

principal

s

3

567

polițist local

1

principal

s

5

568

polițist local

1

asistent

s

5

569

polițist local

3

superior

M

5

570

polițist local

3

superior

M

5

571

polițist local

3

superior

M

5

572

polițist local

3

superior

M

5

573

polițist local

1

asistent

S

5

574

polițist local

3

superior

M

5

575

polițist local

3

superior

M

5

576

polițist local

3

superior

M

5

577

polițist local

3

superior

M

4

578

polițist local

3

superior

M

5

579

polițist local

1

principal

S

4

580

polițist local

3

superior

M

5

581

polițist local

3

principal

M

5

582

polițist local

3

superior

M

5

583

polițist local

3

principal

M

5

584

polițist local

1

superior

S

5

585

polițist local

1

superior

S

5

586

polițist local

3

superior

M

5

587

polițist local

3

superior

M

5

588

polițist local

3

asistent

M

5

589

polițist local

1

principal

S

5

590

polițist local

3

superior

M

5

591

polițist local

3

superior

M

5

592

polițist local

1

principal

S

3

593

polițist local

1

principal

S

5

594

polițist local

1

principal

S

2

595

polițist local

3

superior

M

5

596

polițist local

3

principal

M

5

597

polițist local

1

principal

s

5

598

polițist local

3

superior

M

5

599

polițist local

3

superior

M

4

600

polițist local

3

superior

M

4

601

polițist local

3

superior

M

5

602

polițist local

3

prindpal

M

2

Serviciul Intervenție

603

Șef Serviciu

3

604

polițist local

3

superior

M

5

605

polițist local

3

superior

M

4

606

polițist local

3

superior

M

5

607

polițist local

3

superior

M

5

608

polițist local

3

superior

M

5

609

polițist local

1

principal

S

4

610

polițist local

3

superior

M

5

611

polițist local

1

principal

S

3

612

polițist local

1

asistent

S

2

613

polițist local

1

principal

s

5

614

polițist local

3

principal

M

4

615

polițist local

3

superior

M

5

616

polițist local

3

superior

M

3

617

polițist local

1

superior

S

5

618

polițist local

3

superior

M

5

619

polițist local

3

principal

M

5

620

polițist local

3

superior

M

3

621

polițist local

3

superior

M

5

SERVICIUL CIRCULAȚIE

622

Șef Serviciu

1

s

5

623

polițist local

1

superior

S

5

624

polițist local

1

superior

S

5

625

polițist local

1

principal

S

5

626

polițist local

1

principal

S

3

627

polițist local

1

principal

S

5

628

polițist local

1

principal

S

2

629

polițist local

1

principal

S

5

630

polițist local

3

superior

M

5

631

polițist local

3

superior

M

5

632

polițist local

3

superior

M

5

633

polițist local

3

superior

M

5

634

polițist local

3

superior

M

5

635

polițist local

3

superior

M

5

636

polițist local

3

superior

M

5

637

polițist local

3

superior

M

4

638

polițist local

3

superior

M

4

639

polițist local

3

principal

M

5

640

polițist local

3

principal

M

4

641

polițist local

3

principal

M

3

642

polițist local

1

asistent

S

2

643

polițist local

3

asistent

M

2

644

polițist local

1

superior

S

5

645

polițist local

3

superior

M

5

646

polițist local

3

superior

M

5

647

polițist local

3

superior

M

5

648

polițist local

3

superior

M

5

649

polițist local

3

superior

M

5

650

polițist local

3

superior

M

5

651

polițist local

3

principal

M

2

652

polițist local

1

principal

S

5

653

polițist local

1

principal

S

4

654

polițist local

3

superior

M

5

655

polițist local

3

superior

M

5

656

polițist local

3

principal

M

5

657

polițist local

3

principal

M

3

658

polițist local

3

principal

M

3

659

polițist local

3

superior

M

5

660

polițist local

3

asistent

M

661

polițist local

1

debutant

s

Compartimentul Poliția Animalelor

662

referent

i

M

663

muncitor

i

M/G

1

664

muncitor

i

M/G

1

665

referent

=A

M

5

666

polițist local

3

superior

M

4

Serviciul Prevenire Situații de Urgență

667

■ ; ■ •

Șef Serviciu

1

S

5

668

inspector de specialitate

Gr.iA

S

5

669

inspector

1

Superior

S

5

670

referent

IA

M

4

671

POST REZERVAT ANFP42125/2016

inspector

1

superior

S

5

672

referent

3

Superior

M

5

673

inspector

1

Superior

S

674

inspector de specialitate

Gr - A

s

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

675

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale

676

Șef Serviciu

1

S

5

677

polițist focal

1

superior

S

678

polițist local

1

principal

s

2

679

polițist local

1

principal

s

2

680

polițist local

1

asistent

s

2

681

polițist local

1

principal

s

3

682

polițist local

1

principal

s

2

683

polițist local

1

principal

s

2

684

polițist local

1

asistent

s

2

685

polițist local

1

asistent

s

2

686

polițist local

1

principal

s

3

687

polițist local

1

principal

s

2

688

polițist local

3

superior

M

5

689

polițist local

3

superior

M

5

690

polițist local

1

superior

s

4

Serviciul Protecția Mediului si Ecologie Urbană

691

Șef serviciu

692

polițist local

1

superior

s

5

693

polițist local

1

superior

s

5

694

polițist local

1

superior

s

4

695

polițist local

1

superior

s

5

696

polițist local

1

asistent

s

2

697

polițist local

1

principal

s

2

698

polițist local

1

principal

s

5

Serviciu! Disciplină în Construcții

699

Sef Serviciu

i

s

700

polițist local

1

superior

s

3

701

polițist local

1

superior

s

5

702

polițist local

1

superior

s

4

703

polițist local

1

principal

s

5

704

polițist local

1

asistent

s

3

705

polițist local

1

principal

s

5

706

polițist local

1

principal

s

1

707

polițist local

1

asistent

s

2

708

polițist local

1

asistent

s

709

polițist local

3

superior

M

Compartimentul Refațadări Imobiliare

polițist local

1

asistent

s

710

polițist local

1

principal

s

5

711

polițist local

1

superior

s

4

DIRECȚIA EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATEF

.E A VIOLENȚEI

712

Director executiv

1

s

3

Serviciul Evidența Persoanelor

713

Șef Serviciu

1

s

5

714

polițist local

1

superior

s

5

715

polițist local

1

principal

s

2

716

polițist local

1

superior

s

4

717

polițist local

1

asistent

s

1

718

polițist local

3

superior

M

4

719

polițist local

1

asistent

s

2

720

inspector

1

principal

s

5

721

Serviciul Prevenire si Combatere a Violentei în Mediul Școlar

polițist local

3

principal

M

2

722

Sef Serviciu

723

polițist local

1

superior

s

5

724

polițist local

3

asistent

M

4

725

polițist local

3

superior

M

5

726

polițist local

1

superior

s

5

T2J

polițist local

1

superior

s

5

728

polițist local

1

asistent

s

5

729

polițist local

3

superior

M

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

Nr. Total funcții publice

666

Nr. total de funcții publice de conducere

70

Nr. total de funcții publice de execuție

596

Nr.total poiitisti locali

273

Nr. total de funcții contractuale de conducere

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

58

Nr. Total fuuctii contractuale

61

Nr. total dc posturi din cadrul instituțici/autorității publice

729

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum Și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări Si completări prin legea nr. 18/2011. cu modificările ulterioare

1224