Hotărârea nr. 203/2018

Hotărârea nr. 203/27.08.2018 privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18    021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 1 5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Direcției Generale Poliție Locală- Direcția

Siguranță a Cetățeanului- Compartimentul Prevenire Situații de Urgență înregistratei! numărul 13/23.08.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul

DGPL 14/23.08.2018;

-Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților

Cetățenești;

-Prevederile art. 13, lit. b din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14, lit. b din Norma generală de apărare împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;

în temeiul art.45 alin.(l) și ale art. 81 al in.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Se aprobă modul de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secreta/Sector 5,

Elena Luminița/Petrescî

Nr.


/27.08.2018ORGANIZAREA APĂRĂRII

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SECTOR 5

1.    SCOP

Lucrarea stabilește măsurile și acțiunile desfășurate pentm limitarea apariției și dezvoltării incendiilor având ca prioritate protecția vieții oamenilor dar și a bunurilor materiale ale oamenilor și protecția mediului.

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor stabilește:

-structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

-întocmirea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate (dispoziții, decizii, hotărâri, etc.) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

-întocmirea, aprobarea și difuzarea documentelor specifice de apărare împotriva incendiilor (liste, situații, instrucțiuni, regulamente de organizare și funcționare, etc.);

-formularele tipizate (permise de lucru cu foc, fișe de instruire) și actele normative de reglementare specifice;

-realizarea sistemului operativ de observare și anunțare a incendiului precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

-organizarea funcționării mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor de către salariați.

2.    DOMENIU DE APLICARE

Domeniul public și privat de pe raza unității administrativ-teritoriale a Consiliului Local al Sectorului 5.

3.    ACTE NORMATIVE APLICABILE

-O.M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007 pentm aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

-Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 actualizată pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

-Legea nr. 307/2006 privind aparărea împotriva incendiilor;

-Hotărârea nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentm situații de urgență voluntare/private;

-Hotărârea nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentm aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare.

CUPRINS

Cap.l CONȚINUTUL ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Cap. 2 STRUCTURI CU ATRIBUȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN SECTORUL 5

Cap.3 RESPONSABILITĂȚILE CADRULUI TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ACTELE DE AUTORITATE, DOCUMENTELE SPECIFICE ȘI EVIDENTA PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Cap.4 ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE ȘI INSTRUIRE ÎN DOMENTIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Cap.5 PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIICE A INCENDIILOR

Cap.6 REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR LA CONSTRUCȚII SOCIAL-ADMINISTRATIVE ȘI SĂLI AGLOMERATE

Cap. 7 REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

7.1    Gospodăriile populației

7.2    Mijloace de încălzire locală

Cap.8 ÎNȘTIINȚAREA ȘI AVERTIZAREA POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cap.l CONȚINUTUL ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTKBVA INCENDIILOR

Organizarea apărării împotriva incendiilor în Sectorul 5 București presupune:

-    stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

-    elaborarea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri și altele asemenea prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

-    elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apăzrarea împotriva incendiilor;

-    organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

-    planificarea și executarea de controale proprii periodice în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

-    analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;

-    elaborarea de programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;

-    îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare prevăzute de actele normative în vigoare;

-    realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unor astfel de evenimente;

-    asigurarea funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

-    planificarea intervenției salariaților, a populației și a forțelor specializate în caz de incendiu;

-    analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea;

-    reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții;

-    asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fișele de instruire.

Cap. 2 STRUCTURI CU ATRIBUȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN SECTORUL 5

La nivelul Sectorului 5 pe linia situaților de urgență funcționează următoarele structuri organizatorice :

PRIMARUL

Conform prevederilor art. 14 din Legea 307/2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor, primarul are următoarele obligații principale :

•    asigură elaborarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

•    asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;

•    coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului;

•    asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

•    asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

•    dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

® asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemei or de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

0 infonnează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz <d e incendiu;

0 asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile leg: ii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia; j) Asigură condițiile pent rsu participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de ele vi „Prietenii pompierilor”; k) Asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice, carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

® informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

® analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

0 comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

® asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

® analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

® îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

OBLIGAȚIILE VICEPRIMARULUI

® prin delegare, primarul îi poate atribui sarcini pe linie de P.S.I. și protecție civilă;

® coordonează și îndrumă activitatea Compartimentului Prevenire Situații de Urgență

Sector 5;

o este membru al C.L.S.U.;

» participa la ședințele C.L.S.U. și avizează hotărârile acestuia;

® asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter de P.S.I. si protecție civilă.

OBLIGAȚIILE ARHITECTUUI ȘEF

Prin serviciul autorizări are următoarele obligații:

® verificarea documentațiilor înaintate în vederea obținerii avizului/autorizației P.S.I. și protecție civilă, pentru construcțiile de pe raza sectorului;

® la construcțiile noi, reabilitări, renovări, reparații capitale prin personalul de specialitate verifică ca documentațiile întocmite și lucrările executate să respecte măsurile de P.S.I. și protecție civilă specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectivele respective;

® verifică prevederea în documentațiile tehnice de proiectare-execuție a mijloacelor tehnice de apărare P.S.I. si echipamente de protecție specifice;

© asigură asistența tehnică realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă cuprinse în documentațiile de punere în funcțiune a obiectivelor din domeniul public și privat al sectorului;

® specialiștii din cadrul serviciului fac parte obligatoriu din comisiile de evaluare a pagubelor în cazul unor situații de urgenta și dezastre.

OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI DIRECȚIEI ECONOMICE

Prin serviciul buget ordonanțări are următoarele obligații:

•    întocmește proiectul bugetului local și prevede în acesta la propunerea Primaru liL.i și a Compartimentului Prevenire Situații de Urgență sumele necesare gestionării situaȚfiilor de urgență;

® împreună cu compartimentul protecție civilă, P.S.I. și resurse umane întocmește P lanul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din sector pe anul în curs și prezintă acest plan spre aprobare Consiliului lo cal;

•    asigură respectarea propunerilor din buget privind cumpărarea de mijloace și materiale necesare desfășurării activității de prevenire;

•    asigură partea logistică (autoturisme, materiale, telefoane) în situații de urgență.

OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

•    directorul A.D.P. face parte din C.L.S.U. iar directorul executiv adjunct din cem.tn.fi operativ cu activitate temporară;

•    prin biroul control amenajare drumuri publice și siguranța circulației, mențirte în cazuri de urgență desfășurarea în bune condiții a circulației mașinilor de intervenție;

•    prin serviciul control servicii publice verifică și asigură funcționarea în permanență a hidranților.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

C.L.S.U. Sector 5 are următoarele atribuții principale :

•    informează prin centrul operațional al Municipiului București privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

•    evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ - teritoriale, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea acestora;

•    declară cu ajutorul prefectului starea de alertă pe teritoriul unității administrativ -teritoriale;

•    analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;

•    informează Comitetul Municipiului București și Consiliul Local Sector 5 asupra activității desfășurate ;

» îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

Controlul îndeplinirii măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe raza Sectorul 5 va fi efectuat anual de către personalul Inspecției de Prevenire a Incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov care va sancționa neregulile constatate conform LI.G.R. nr.537/2007.

Conform Art.6.Lit.a. din Ordinul nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor Generale de

Apărare împotriva incendiilor prin H.C.L. nr._160 / 25.07.2018_a fost aprobată

organigrama Primăriei Sectorului 5 care cuprinde Serviciul Prevenire Situații de Urgență (P.S.I. și Protecție Civilă).

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 5 a fost numit în funcția de inspector de protecție civilă în cadrul Primăriei Sectorului 5 domnul BOTEANU NICOLAE iar în funcția de cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor domnul NESHAN ALI.

OBLIGAȚIILE CONSILIULUI LOCAL

•    aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza căruia funcționează;

•    emite hotărâri în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

•    instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

•    înființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul volunt au- de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acestuia;

•    desemnează șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu a_vdzul inspectoratului;

•    prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;

•    cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și răspundere civiLă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

•    asigură includerea în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

•    analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

•    asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului de urgență voluntar, precum și mijloacele de comunicații necesare;

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Cap.3 RESPONSABILITĂȚILE CADRULUI TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Cadrul tehnic cu atribuții de P.S.I. se subordonează Consiliului local și are următoarele atribuții:

•    răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor legale ce revin serviciului public de pompieri civili;

•    contribuie activ la aplicarea în practică a principiului apărării împotriva incendiilor în toate locurilor de muncă;

•    cadrului tehnic cu atribuții de P.S.I. i se subordonează întreg personalul serviciului;

•    pregătește personalul care execută activitatea de prevenire;

•    controlează modul de respectare a normelor de P.S.I. și de dotare și acționează pentru înlăturarea oricăror încălcări;

•    efectuează instructajul introductiv general al personalului ce se încadrează în muncă și sprijină pe șefii compartimentelor și formațiilor de lucru la instruirea personalului de la locul de muncă;

•    face propuneri Primarului cu privire la dotarea cu echipament de primă intervenție pentru prevenirea incendiilor;

•    întocmește documentele de organizare, desfășurare și conducerea activității de SPPC privind intervenția formației.

ACTELE DE AUTORITATE, DOCUMENTELE SPECIFICE ȘI EVIDENȚA PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

o hotărârea de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent unității

administrativ-teritoriale pe care o reprezintă; o hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea

administrativ-teritorială;

o reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura

riscurilor locale;

o dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; o raportul semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor; o măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor; o documente privind serviciul public voluntar pentru situații de urgență: hotărârre de

înființare, regulament de organizare și funcționare, dispoziție de numire a ș&fuilui serviciului;

o dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.

Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt: o planul de analiză și acoperire a riscurilor;

o fișa localității/sectorului, la solicitarea inspectoratului pentru situații de urgență, conform modelului prezentat în Anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin O.M.A.I. nr. 1.474/2006; un exemplar din fișa localității/sectorului se trimite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov;

o raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o dată anterioară definitivării bugetului local.

Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor la unitățile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puțin:

o planul de analiză și acoperire a riscurilor;

o fișa localității/sectorului, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov;

o avizele și autorizațiile de securitate la incendiu obținute pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

o date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță;

o lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea obiectului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate al contractului/convenției;

o registrele pentru evidența permiselor de lucru cu foc, inclusiv pentru arderea miriștilor; o note de control/constatările din carnetele de control ale serviciului public voluntar

pentru situații de urgență;

o fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;

o evidența exercițiilor de alarmare si evacuare din scoli si unitățile direct subordonate efectuat de S.V.S.U. si Compartimentul pentru Situații de Urgență, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

o notele de control si procesele-verbale întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;

o programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Cap.4 ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE ȘI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență cuprinde diferențiat următoarele categorii de personal:

•    președintele și vicepreședinte C.L.S.U.;

•    conducătorii operatorilor economici și ai instituțiilor cu surse de risc;

•    membrii comitetelor locale pentru situații de urgență;

•    șefii centrelor operative cu activitate temporară;

•    membrii centrelor operative cu activitate temporară;

șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență; personalul voluntar pentru situații de urgență; salariații instituțiilor și ai agenților economici;

•    pregătirea în unitățile de învățământ;

•    pregătirea populației neîncadrate în muncă.

Pregătirea președintelui și a vicepreședintelui C.L.S.U. se face o dată la 2-4 ani timp de 5 zile prin cursuri organizate în cadrul Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență, având la bază prevederile O.M.A.I. nr.673/2008, ale O.M.A.I. nr. 280/2010 pentru modificarea Anexei nr. 4 la O.M.A.I. nr. 673/2008.

Conducătorii operatorilor economici si instituțiile cu sursă de risc execută o convocare de pregătire anuală de 6 ore organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov.

Membrii comitetelor locale pentru situații de urgență parcurg un instructaj de pregătire de 2-3 ore anual organizat de Președintele C.L.S.U.

Șefii centrelor operative cu activitate temporară (inspector de protecție civilă și P.S.I.) se vor pregăti astfel:

-o convocare de pregătire anuală de 6 ore organizată de C.L.S.U.;

-instructaje de pregătire trimestrială de 2-3 ore organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov;

-instructaj de pregătire anuală de 4 ore organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov.

Personalul centrelor operative cu activitate temporară execută un antrenament de specialitate anual de 2-4 ore organizat de C.L.S.U. și șeful centrului operativ.

Șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență urmează un instructaj de pregătire semestrial de 2-4 ore organizat de C.L.S.U.

Personalul voluntar pentru situații de urgență execută o ședință teoretică aplicativă de 2-3 ore lunar organizată de șef-serviciu.

Salariații instituțiilor și ai agenților economici se pregătesc astfel:

-instructajul introductiv general se organizează pentru personalul nou-angajat, salariații transferați de la altă unitate, lucrătorii sezonieri, elevii, studenții stagiari, are durata de 8 ore și este executat de Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sau cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor al instituției.

-instructajul specific locului de muncă va avea durata de 8 ore și se va executa de șeful locului de muncă (Directori, Șefi de Servicii, Birouri, Compartimente), va cuprinde personalul nominalizat anterior.

-instructajul periodic va avea durata de 2 ore și se execută:

•    lunar, cu personalul muncitor, personalul de pază și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

•    trimestrial, cu șefii de servicii, birouri, consilieri, inspectori de specialitate , inspectori, referenți (funcționarii publici și angajații pe bază de contract);

•    semestrial, cu Primarul, viceprimarii, directorii direcțiilor.

-instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înaintea începerii lucrărilor, de către Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sau cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor al instituției.

-instructajul pentru persoanele din afara instituției se va executa de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sau cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor al instituției care va păstra evidența acestora.

Pregătirea în unitățile de învățământ cuprinde:

-instruirea persoanelor cu funcții de conducere directori/directori adjuncți/cadre didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu prin activități organizate de C.L.S.U. și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii,, București-Ilfov.

-pregătirea elevilor si studenților se organizează și se desfășoară conform Protocolului nr.250/13527/2007 încheiat între M.A.I. și M.E.C.

-pregătirea preșcolarilor se desfășoară prin parcurgerea temelor de specialitate și prin acti vități extrașcolare incluse în programa de învățământ în funcție de vârsta și nivelele de învățăm, âint.

Pregătirea populației neîcadrate în muncă se realizează prin participarea la exerciții de alarmare publică organizate de C.L.S.U. si I.S.U. B-IF precum și prin intermediul raass-media.

Instruirea în domeniul situațiilor de urgență se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, registrul de precLajc -primire a schimbului sau procesele verbale de instruire.

Fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență se întocmesc pentru toate persoanele angajate.

După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cern eală. După completare, fișa individuală de instructaj se semnează de către persoana instruită și de persoanele care au efectuat și au verificat instructajul.

Prin semnătură, persoana instruită demonstrează participarea la instructaj iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta, și-a însușit cunoștințele.

Cap.5 PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Planificarea activităților de prevenire se realizează anual prin :

•    graficul de control;

•    graficul de informare publică.

Graficul de control se întocmește într-un exemplar care se păstrează Ia șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează la carnetele cu constatările rezultate din controale.

Graficul de informare publică se întocmește într-un exemplar care se păstrează la șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și conține activitățile de informare a populației, salariaților și elevilor privind pericolele potențiale la locuințe și gospodării, operatorii economici și instituțiile din subordinea consiliului local, precum și modul de comportare în situații de urgență.

La planificarea activităților de prevenire pentru sectorul de competență se au în vedere:

•    riscurile identificate din Planul de analiză și acoperire a riscurilor, frecvența și perioada de manifestare;

•    concluziile rezultate în urma activităților de prevenire anterioare;

•    organizarea în sectorul de competență a unor activități tradiționale, târguri, expoziții, manifestări cultural-sportive;

•    concluziile rezultate din evaluarea periodică a situației operative din sector.

La nivelul Sectorului 5 București, activitatea de prevenire este coordonată de primar. Organizarea activității de prevenire se asigură de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și se realizează prin personalul compartimentului de prevenire al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.

Cap.6 REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR LA CONSTRUCȚII SOCIAL-ADMINISTRATIVE ȘI SĂLI AGLOMERATE

Construcții social-administrative

La proiectarea și executarea construcțiilor de orice fel, definitive sau provizorii și a instalațiilor aferente acestora (tehnologice, electrice, încălzire, ventilație, paratrăsnet, semnalizare și stingerea incendiilor, etc) se vor respecta normativele, standardele, normele și prescripțiile tehnice, precum și alte acte normative în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor.

La sălile aglomerate, cu excepția cantinelor și restaurantelor este interzisă introducerea provizorie a scaunelor mobile (nefixate de pardoseala scării).

Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. care pot întrerupe căile de evacu arre a sălilor aglomerate este interzisă. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit uși false sau placate cu oglinzi.

Instalațiile electrice, de încălzire, siguranță, ventilație, condiționare a mediului, de semnalizare și stingere a incendiilor, trapele de la evacuarea fumului și gazelor fierbinți vor fi exploatate și menținute în perfectă stare de funcționare.

Nu se vor depozita pe culoare, în casele de scări și alte trasee de evacuare ale clădirii, materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.

Este interzisă încuierea sau blocarea ușilor de pe căile de evacuare ale clădirilor (chiar dacă în clădire există alte căi de evacuare accesibile în orice moment), dacă nu se asLgură posibilități de evacuare în caz de incendiu conform prescripțiilor tehnice.

La nivelul ieșirii spre exterior din casele de scări ale clădirilor, atunci când casa scărilor se continuă spre subsol sau demisol se vor afișa semne indicatoare conform STAS.

Se interzice iluminarea cu flacăra deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi, etc.) în poduri, magazii sau în alt loc care prezintă pericol de incendiu. Este interzisă, de asemenea, aprinderea focului cu benzină, petrol, petrosin și alte lichide combustibile.

Se interzice aruncarea la întâmplare a cârpelor de șters din bumbac îmbibate cu ulei, lac, ceară, etc.

Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în podurile clădirilor. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în casele scărilor. în podurile imobilelor nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile.

Covoarele, preșurile folosite pe culoarele coridoarelor și scările de evacuare vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și bunurilor în caz de incendiu.

în sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, precum și introducerea de scaune suplimentare.

Cluburi, discoteci, săli de jocuri

Instalațiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, stații de amplificare, etc. vor fi executate și exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

Mesele cu maximum 8 locuri vor avea cel puțin la una din laturi, culoar de trecere. Mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare la ambele capete iar pe laturile scurte nu se prevăd scaune.

Lățimea liberă a trecerilor între mese pentru accesul la culoarele de evacuare va fi de cel puțin 0,60 m la care se adaugă dimensiunile scaunelor.

Lățimea liberă a culoarelor de evacuare se stabilește în raport cu numărul de fluxuri, determinat conform standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Nu se vor amplasa instalații și mașini de jocuri la o distanță mai mică de 1 m față de sursele de căldură, tablourile electrice sau ușile de acces și evacuare.

Montarea, demontarea, reparația și întreținerea instalațiilor de jocuri, a orgilor de lumini etc. se va face numai de către angajați calificați în specialitatea respectivă.

După terminarea programului se vor efectua controale pentru depistarea unor focare ascunse.

Săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale

Pe timpul desfășurării activităților în aceste săli, ușile de pe traseele de evacuare

trebuie să fie descuiate cu deschidere spre exterior la simpla apăsare pe mâner.

Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile în incinta sălilor de spectacole peste numărul de locuri al sălii.

înaintea începerii activității în sală se va controla și asigura buna funcționare a iluminatului de siguranță al sălii.

în spațiile în care în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.

în sălile dotate cu cabine de proiecție se va verifica starea aparatelor de proiecțite, a mecanismelor de derulare, funcționarea obloanelor, a vizetelor de proiecție și control, înlăturându-se eventualele defecțiuni.

Pe tot timpul proiecției filmului operatorul este obligat să stea în permanență lângă aparatele de proiecție. La orice oprire a aparatelor, arcul electric va trebui să fie întrerupt.

Derularea filmelor se va face înainte de începerea spectacolului, iar bobinele de film sc vor păstra în cutii închise, așezate într-o ladă metalică, aflată la cel puțin 1 m de aparatel e de proiecție și de căile de evacuare.

Cabina de proiecție va fi executată din material incombustibil și va fi prevăzută cu acces la o cale de evacuare independentă de cele ale publicului din sală.

Este interzis fumatul în sălile de spectacol.

în casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă, iar după spectacol vor fi evacuate și păstrate în magazia de decoruri.

Trecerile, culoarele, intrările și ieșirile culoarelor scenei trebuie să fie totdeauna libere. Fumatul în casa scenei și în interiorul sălii de spectacol este interzis.

Materialele combustibile din scenă vor fi ignifugate conform normelor în vigoare, în sălile în care suprafața ocupată de o persoană este mai mică de lm2, scaunele, băncile și în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepție lojile în care se admit 12 scaune mobile precum și expozițiile și saloanele de dans în care se recomandă solidarizarea de pachete (fără fixare de pardoseală).

în sălile cu o capacitate de maximum 200 locuri, scaunele și băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiția fixării între ele pe pachete de minimum trei rânduri.

Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se va face astfel încât să se realizeze culoare de trecere corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieșirile din sală.

Spațiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 45 de cm. La capetele trecerilor dintre rândurile de evacuare nu se admit trepte.

La fiecare nivel al sălilor aglomerate precum și la niveluri de loje sau balcoane cu mai mult de 100 persoane se vor asigura cel puțin 2 uși de evacuare distincte și judicios distribuite. Aceeași condiție se impune și la foaiere, bufete, garderobe și alte încăperi de servire a publicului cu aria de peste 100 m2.

în fața ieșirilor din clădiri cu săli aglomerate trebuie asigurat spațiul liber pentru persoanele ce se evacuează.

Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile aglomerate în caz de incendiu se vor numi salariați care să organizeze și să supravegheze evacuarea persoanelor și bunurilor conform planului de evacuare (întocmit din timp și afișat la loc vizibil).

Arhive, biblioteci, muzee, expoziții

Depozitele de arhive și depozitele bibliotecilor se recomandă să fie amplasate la caturile inferioare ale construcțiilor, cu excepția subsolurilor și demisolurilor.

încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare, administrație sau dezinfectare trebuie să fie separate de spațiile de depozitare a arhivei și a fondului special al bibliotecilor prin elemente de construcție incombustibile, rezistente la foc. Instalațiile electrice ale depozitelor de arhivă și ale bibliotecilor ce dețin peste 100 metri liniari de rafturi cu cărți și material arhivistic trebuie să fie astfel executate încât să se poată deconecta din afara depozitului.

între corpurile de iluminat electrice cu incandescență și materiale combustibile trebuie să se asigure o distanță de siguranță de cel puțin 35 cm pentru corpuri cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75 W și 50 cm pentru 100 W.

Rafturile, fișierele, dulapurile, rastelele, polițele, etc. utilizate în depozite trebuie să fie executate din materiale incombustibile, iar în cazul utilizării materialelor combustibile acestea se tratează cu substanțe ignifuge sau termospumante.

în muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeți, începând cu ușa de intrare în sălile de expunere, până la ieșire. Circulația vizitatorilor se va face numai într-un singur sens și va fi dirijată de către personalul de supraveghere.

încăperile folosite numai în scopul păstrării și depozitării obiectelor și documerxtelor muzeale vor fi separate față de restul construcțiilor prin pereți și uși antifoc.

Spitale și cabinete medicale

Saloanele pentru bolnavi nu vor fi încărcate peste capacitate, iar căile de evacuare din spitale, policlinici etc. vor fi păstrate în permanență libere.

Se vor stabili din timp măsuri și mijloace de evacuare pentru bolnavi sau alte persoane care nu se pot evacua singure (tărgi, coșuri pentru copii, etc.).

în saloane, pe coridoare, case de scări, etc. se va asigura funcționarea în cele mai lomne condiții a iluminatului de siguranță.

în unitățile spitalicești se vor prevedea instalații de încălzire centrală iar unde nu este posibil acest lucru se vor folosi sobe cu acumulare de căldură care vor avea afișat programul de funcționare, persoanele care răspund de aprinderea, supravegherea și stingerea focului, etc.

în salon și în sălile de operații, buteliile de oxigen (sau alte gaze) vor fi acoperite cu huse de pânză albă sau albastră. închiderea și deschiderea robineților se face numai de personal instruit.

Pentru prevenirea exploziilor pe timpul anesteziilor generale se va asigura protecția prin conectarea aparatelor și a mesei de operație la priza de împământare. Aparatele de împământare vor avea vaporizatoare etalonate de către personal calificat.

Pardoseala sălilor de operație va fi confecționată din material care nu produce scântei; aparatele medicale, cărucioarele, măsuțele mobile, etc. vor avea roți sau dopuri de cauciuc.

în încăperile laboratoarelor și în secțiile de cercetare se va controla periodic etanșeitatea recipienților cu substanțe inflamabile.

Mesele de laborator vor fi folosite numai pentru operații care nu produc degajări de substanțe inflamabile. Lucrările cu substanțe toxice și cu acizi concentrați vor fi executate exclusiv sub nișă, al cărei tiraj va fi controlat în prealabil.

Toate lucrările de laborator se vor executa cu foarte mare precauție și cu o temeinică documentare prealabilă. Rețeaua de gaze a laboratorului va avea un ventil central care să permită oprirea gazelor pentru întreg laboratorul.

Săli de sport și stadioane

Accesul publicului în sălile de sport se va admite numai în limita numărului de locuri.

Se interzice fumatul și focul deschis, precum și folosirea artificiilor, petardelor sau a oricăror surse de aprindere.

Elementele metalice din structura de rezistență vor fi protejate pentru a li se îmbunătăți comportarea la foc iar materialele combustibile se vor ignifuga.

Schimbarea destinației unor spații din aceste categorii de clădiri se supune avizării și autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Instalațiile de iluminat de siguranță, semnalizare și stingere a incendiilor vor fi menținute în permanentă stare de funcționare.

Căile de acces și evacuare vor fi în permanență libere și marcate conform standardelor în vigoare; culoarele, scările și porțile situate în zona spectatorilor trebuie vopsite în galben viu, conform regulamentului UEFA.

înaintea începerii fiecărui meci și după încheierea lui, organizatorii vor efectua control de prevenire a incendiilor și vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor constatate.

La magaziile de echipament și vestiare, fumatul, focul deschis și orice surse de foc sunt interzise. Sursele de alimentare cu apă vor fi în permanență libere și marcate conform standardelor în vigoare. După terminarea meciului, deșeurile combustibile vor fi colectate, depozitate, evacuate sau distruse în locuri special amenajate și sub o strictă supraveghere.

Școli, grădinițe, creșe

Se va asigura o bună întreținere a căilor de acces și evacuare (culoare, case de scări, uși, etc.) interzicându-se blocarea sau reducerea lățimii acestora.

Periodic se vor efectua exerciții de evacuare cu elevii din școli și cu copiii din grădinițe în vederea prevenirii panicii și a reducerii timpului de evacuare.

Se interzice exploatarea cu defecțiuni sau stricăciuni a instalațiilor electrice și de încălzire, precum și intervenția unor persoane neautorizate la aceste instalații. PersonalvrL de serviciu al școlii va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea și stingerea focului în sobe.

în încăperile laboratoarelor se vor asigura condiții corespunzătoare de păstrare și utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substanțe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai după efectuarea instructajului de P.S.I. și sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.

Se va urmări respectarea normelor și regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc. Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor numai în afara orelor de program cu elevii.

La creșe și grădinițe se vor stabili din timp măsuri speciale de evacuare a copiilor în caz de pericol (pregătirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personaLului, amenajarea căilor de evacuare, etc.).

Locuințe unifamiliale

Sistemele de încălzire vor fi alese în funcție de complexitatea construcției, mărimea acesteia, gradul de rezistență la foc, etc. La clădirile cu mai multe nivele și cu o pondere însemnată a materialelor de construcție combustibile (lambriuri, mansarde, etc.) se vor reaLiza instalații de încălzire centrală.

Instalațiile electrice și de încălzire vor fi proiectate numai de către unități și persoane autorizate cu respectare strictă a normativelor și standardelor în vigoare. Se interzic instalațiile improvizate, neomologate sau nestandardizate.

La locuințele destinate cazării unui număr mai mare de persoane (tip vilă, mini-hotel, etc.) se vor prevedea instalații speciale de detectare și semnalizare a incendiilor, precum și mijloace de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare de diferite tipuri, hidranți interiori, etc.).

Se interzic lucrările cu foc deschis sau alte activități care prezintă pericol de incendiu sau explozie fără luarea măsurilor corespunzătoare de P.S.I., pe timpul cazării persoanelor, a desfășurării unor activități cu public, etc.

Casele de scări, culoarele și ușile de evacuare vor fi menținute în permanență libere, fiind interzisă blocarea lor cu mobilier, cu diferite materiale sau reducerea lățimii căilor de evacuare.

Se interzice păstrarea în locuințe a lichidelor combustibile sau inflamabile în cantitate mai mare de 25 1 (și acestea cu condiția folosirii unor canistre corespunzătoare, etanșe) precum și depozitarea materialelor combustibile în podurile clădirilor. în funcție de situația concretă se vor întocmi planuri de evacuare, se vor realiza instalații de iluminat de siguranță, indicatoare, marcaje, etc.

Se interzice fumatul și focul deschis în podurile clădirilor, magazii, grajduri, fânare precum și alte locuri cu pericol de incendiu sau explozie. Se interzice aprinderea focurilor în aer liber la o distanță mai mică de 50 m de construcții, 100 m față de păduri, lanuri pe timp de vânt, ori lăsarea acestora aprinse nesupravegheate.

Cenușa se va depozita în locuri special amenajate (gropi) la o distanță de 50 m de clădiri sau locuri de cu pericol de incendiu și asigurarea prealabilă că toți cărbunii sunt stinși.

Proprietarii sunt obligați să mențină în permanență spațiile de locuit, coridoarele, scările, podurile clădirilor în stare de curățenie și ordine. Se interzice blocarea sau reducerea gabaritelor căilor de acces, evacuare atât interioare cât și interioare.

Se interzice depozitarea materialelor combustibile, inflamabile ori amenajarea de încăperi, boxe, ateliere în poduri, subsoluri sau pe casele de scări. Podurile și subsolurile se vor menține încuiate, iar cheile se vor păstra în loc accesibil, cunoscut de locatari.

Se interzice blocarea accesului la scările și hidranții de incendii.

Se interzice lăsarea fără supraveghere a focurilor în sobe, cuptoare, mașinilor de gătit, etc.

Se interzice lăsarea în funcțiune, fără supraveghere a oricăror aparate electrice.

Se interzice curățarea parchetelor, dușumelelor cu substanțe inflamabile.

Se interzice executarea oricăror improvizații la instalațiile de încălzire electrice, de

ventilație, etc. ori suprasolicitarea acestora. Eventualele lucrări, chiar și intervențiile ocazionale se vor executa numai de către personal autorizat cu respectarea normelor P.S.I_.

Se interzice aprinderea focului în sobe cu lichide inflamabile.

Se interzice amenajarea de afumătorii improvizate în poduri, magazii, anexe șart alte locuințe cu pericol de incendiu, precum și lăsarea acestora în funcțiune nesupravegheate.

Se interzice folosirea bucătăriilor improvizate lângă case, grajduri, anexe, locuri de depozitare a furajelor.

Se interzice depozitarea furajelor în apropierea gospodăriei, drumuri, căi ferate și sub linii de înaltă tensiune.

Părinții sunt obligați a supraveghea, educa și interzice copiilor accesul, mânuirea oricăror materiale, substanțe care pot provoca incendii, explozii.

Târguri, oboare și piețe

Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua măsuri pentru:

-delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scânduri și materiale de construcții); -interzicerea focului deschis pe timpul desfășurării activității în târguri și piețe;

-depozitarea jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în alte locuri decât cele special amenajate;

-menținerea liberă a căilor de acces și evacuare în caz de incendiu;

-furajele necesare pentru hrana animalelor aduse în târg vor fi aprovizionate numai în cantitățile necesare consumului pe durata târgului;

-amenajarea și dotarea postului de incendiu cu mijloace și materiale de primă intervenție; -stabilirea de către factorii de conducere ai târgului de modul de anunțare a incendiilor la serviciile de pompieri.

Lăcașuri de cult

Măsurile de prevenire și stingere a incendiilor privesc unnătoarele aspecte:

-ușile de acces și evacuare să aibă deschiderea spre exterior și să fie dimensionate corect; -gabaritele traseelor de circulație în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc; ■'

-la muzeele lăcașurilor de cult și la expozițiile de carte veche sau manuscrise, instalațiile de detectare și semnalizare a incendiilor să fie menținute în stare de funcționare;

-prevederea clădirilor cu sisteme adecvate de prevenire și stingere a incendiilor;

-elementele constructive din structura podurilor, acoperișurilor, șarpantelor și catapetesmelor să fie protejate cu substanțe ignifuge;

-este interzisă exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații;

-se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, neîntreținerea coșurilor de fum și a instalațiilor de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice;

-protejarea termică a coșurilor de fum față de elementele de construcții combustibile;

-în perioada sărbătorilor creștinești, când bisericile cunosc un număr sporit de credincioși care le frecventează, se recomandă:

•    aducerea la cunoștința enoriașilor a măsurilor de protecție antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;

•    limitarea accesului credincioșilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;

•    supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcționării lor;

•    stingerea focurilor cu scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, înainte de părăsirea și încuierea bisericii;

•    amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanța de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip;

•    stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri signre, în afara bisericii.

-interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane și amenajarea unor spații corespunzătoare pentru păstrarea lor;

-verificarea periodică de către o persoană specializată a instalațiilor electrice și de paratrăsnet, precum și a coșurilor de evacuare a fumului;

-dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de primă intervenție și menținerea acestora în stare permanentă de funcționare;

-marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.

La terminarea activităților se vor verifica toate încăperile și întreaga clădire va fi deconectată de la rețeaua electrică.

Cap. 7 REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

7.1 Gospodăriile populației

Izbucnirea incendiilor la gospodăriile cetățenești poate fi preîntâmpinată dacă sunt respectate regulile și măsurile de prevenire a incendiilor și anume: focul deschis, instalațiile electrice, fumat, coș de fum, jocul copiilor cu focul, mijloace de încălzire, butelii de gaze lichefiate (aragaz), podurile caselor, afumători.

în preajma și în interiorul magaziilor de materiale, în preajma magaziilor de cereale, a grajdurilor și saivanelor, a locului de depozitare a furajelor, a atelierelor, etc. este necesar să se păstreze în permanență ordine și curățenie.

Focul deschis nu se va face în aproprierea locurilor cu pericol de incendiu, iar fumatul să se facă la distanță de materialele inflamabile.

Pentru iluminatul unor încăperi (grajduri, magazii, etc.) unde nu este instalație electrică se folosesc felinare de vânt. Felinarele trebuie să fie în stare bună, să nu fie alimentate în timpul funcționării cu alt combustibil decât petrol; ele se vor instala în locuri unde nu pot fi lovite sau răsturnate; nu se vor lăsa nesupravegheate.

Sobele metalice și burlanele se amplasează la cel puțin lm față de elementele combustibile ale construcției și de 70 cm de elementele greu combustibile: Pe pardoseala din lemn, în fața ușiței de alimentare trebuie să existe o tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm.

Pe pardoseala combustibilă, sub sobele metalice se amenajează postamente izolatoare cu grosimea de 6 cm iar în cazul sobelor cu picioare mai scurte de 25 cm, postamentul va avea grosimea de 5 cm.

Nu este admisă scoaterea burlanelor în podul construcțiilor, prin ferestre și la o distanță mai mică de 1 m de streașină; în încăperi lungimea burlanului nu trebuie să fie mai mare de 10 m și fără să aibă mai mult de trei coturi;

în pod coșurile de fum trebuie să fie văruite, iar la trecerea lor prin planșee și acoperiș va fi izolat prin îngroșarea zidăriei (25 cm la planșeu și 10 cm la acoperiș).

Focul nu se aprinde cu benzină, sobele vor fi supravegheate, lemnele nu vor fi mai lungi decât vatra, iar ușițele de alimentare să fie închise; nu se pun haine sau alte materiale la uscat lângă sobe, iar cenușa va fi strânsă într-un loc anume amenajat după ce mai întâi a fost stinsă cu apă.

Instalarea sobelor metalice în grajduri nu este permisă.

Sursele de foc folosite în gospodării cum sunt afumătorile, cuptoarele, bucătăriile de vară să fie la distanță de materialele inflamabile.

Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate și amplasarea acestora în magazii, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecționează din

zidării, din cărămidă și materiale necombustibile și se vor amplasa independent de celei alte construcții din gospodărie.

Se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie și incendiu.

7.2 Mijloace de încălzire locală

La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură, a mașinilor și aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli:

-materialele sau elementele combustibile situate în fața focarele și cenușarelor să fie l a o distanță de acestea de minimum 1,25 m, iar cele greu combustibile la 1 m;

-în încăperile în care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depășească consumul pentru 24 ore;

-depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și la o distanță de 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură;

-este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;

-în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

-înainte de utilizarea sobelor și coșurilor de fum, acestea trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;

-nu se utilizează sobe fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;

-în timpul funcționării sobelor, ușițele focamlui și cenușarului trebuie menținute închise și zăvorâte;

-se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

-se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

-nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu putere calorifică mai mare decât cea stabilită (cocs de furnal);

-se vor nurni persoane responsabile de aprinderea și stingerea focului;

-cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, și numai după ce se vor stinge resturile de jar;

-se interzice supraîncălzirea sobelor.

Coșurile de fum vor fi curățate periodic în funcție de calitatea și cantitatea combustibilului folosit iar ușile pentru curățare vor fi bine etanșate.

Zidăria și tencuiala coșurilor vor fi verificate periodic și bine întreținute astfel încât să se evite orice crăpătură care ar permite ieșirea în încăperi sau în poduri a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune).

Este interzisă montarea de clapete sau capace de obturare în canale sau racorduri, limitarea, respectiv, reglarea tirajului, urmând să fie făcută exclusiv prin ușile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.

Pentru instalațiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile "Normativului pentru distribuirea și utilizarea gazelor naturale” nr. 19/1999, la care se vor adăuga și următoarele reguli:

•    verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației (conducte, robinete, instalații, etc.) înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

•    în cazul în care se constată miros de gaze înainte de a se aprinde focul, se va aerisi încăperea respectivă și se vor depista și înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze;

•    aprinderea și stingerea focurilor se vor executa numai de către personal instruit în acest

scop. Pentru aceasta la fiecare sobă sau aparat de gătit se va pune o etichetă pe care se va menționa, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text: "Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde...........................”;

•    înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis;

» când arzătorul este în funcțiune, ușa cenușarului va fi deschisă; aprinderea focul u i se va face prin apropierea unei torțe aprinse (aprinzător) de arzătorul de gaze, după care se deschide încet robinetul până când gazele se aprind (principiul ”gaz pe flacără”^);

® este strict interzisă aprinderea "flacără pe gaz”; este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deșeuri combustibile;

•    atât la aprinderea cât și la stingerea focului, gazele vor fi închise și deschise mai întâi de la robinetul principal, apoi de la cel al arzătorului;

•    persoana stabilită pentru aprinderea și stingerea focului va controla periodic dacă tirajul sobei este bun cu ajutorul unei lumânări aprinse, apropiate de ușa întredeschisă a cenușarului, avănd grijă ca robinetul de gaz sa fie închis; dacă flacăra lumânării nu se îndreaptă spre interiorul sobei, tirajul este defectuos, urmând a nu se mai face focul până după verificarea și remedierea defecțiunilor;

•    se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate și a căror etanșeitate nu este asigurată;

•    depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă din săpun și apă și în nici un caz cu flacără.

Efectuarea lucrărilor de montaj, reparații, revizii sau a modificărilor la instalațiile de gaze, de către persoane neautorizate și fără avizul prealabil al societății distribuitoare este interzisă.

în cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

•    folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;

•    amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură;

•    activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;

•    racordarea buteliei, fără reductor de presiune;

•    utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzător, uzat sau în stare defectă;

•    folosirea furtunurilor executate din materiale plastice.

Cap.8 ÎNȘTIINȚAREA ȘI AVERTIZAREA POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚA

Organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență la nivelul Sectorului 5 București se realizează conform prevederilor O.M.A.I.nr. 1259/2006 privind aprobarea Normelor de organizare și asigurare a activității de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență prin:

>    1 centrala de alarmare

>    1 sirene electronice

>    37 sirene electrice

>    clopotele bisericilor aflate pe raza Sectorului 5.

Semnalele de alarmare acustică a populației sunt următoarele :

•    semnalul Alarmă aerian compus din 15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele;

•    semnalul de alarmare la dezastre compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele;

•    semnalul de prealarmă aeriană compus din 3 sunete a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele;

« semnalul încetarea alarmei se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate cu durata de 2 minute.

Introducerea semnalelor de alannare se face pe baza hotărârii C.L.S.U. la ordinul președintelui acestuia (primar).

Situațiile de urgență care se produc pe raza Sectorului 5 București se anunță astfel:

> la nr. de urgenta 112 -Dispecerat Unic Situații de Urgență

>    la nr. 021.207.55.00. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul S pirii,, București-Ilfov

>    la nr. 021.314.46.80 - Primăria Sectorului 5

>    la nr. 031.425.90.17.-Centru Operativ cu activitate temporara.