Hotărârea nr. 202/2018

Hotărârea nr. 202/27.08.2018 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice înregistrat sub nr. 76475/22.08.2018;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 76560/22.08.2018;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 61686/28.06.2018, emisă de Clubul

Sportiv TAI SHIN DO GYM.

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea participării lotului de performanță al al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și președintele Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. YGG /27.08.2018

Sumar al evenimentului sportiv privind susținerea participării lotului de performanță

al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda

a)    Organizator: Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM și Primăria Sectorului 5;

b)    Perioada desfășurării: 10 ianuarie - 10 februarie 2019;

c)    Beneficiari direcți: membrii ai comunității sectorului 5 respectiv sportivii Costin Mincu (senior categoria grea kickboxing - câștigător al Centurii Mondiale World Federation K-1 Rules - 88.2 kg) și Ioan Alexandru Sinița (categoria juniori mici kickboxing - campion european kckboxing copii, 35 kg), însoțiți de antrenorul Florin Mînă;

d)    Scopul proiectului: promovarea sportului de performanță și sprijinirea sportivilor români, locuitori ai sectorului 5 să participe la evenimente sportive de nivel internațional.

e)    Obiective specifîce:facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la actul sportiv de performanță.

f)    Activități specifice evenimentului sportiv: participarea la stagiul de pregătire tehnică, în Thailanda, în campusul Muay Thai Academy.

g)    Bugetul estimativ al evenimentului: 14.500 lei.Ln Lazarov