Hotărârea nr. 201/2018

Hotărârea nr. 201/27.08.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale DGASPC Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCȚII, ORGANIGRAMEI ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ;

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate si Societate Civila ;

Data fiind H.C.L. Sector 5 nr. 68/10.04.2018, privind aprobarea statului de funcții, organigramei si regulamentului de organizare si funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

In conformitate cu prevederile art. 107 alin (2) si art. 11 I alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicata 2, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele art. 4 alin. (1) din H.G.R. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

în temeiul dispozițiilor art 45 alin. (1) si ale art 81 alin (2) lit. “e” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.2. Se aprobă modificarea statului de funcții al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.3. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

ART.4. Modificările statului de funcții determinate de promovări in clasa/grad/definitivari vor intra in vigoare in conformitate cu dispozițiile legale aplicabile in materie.

ART.5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ P.SECRETAR SECTOR ELENA LUMINIȚA PETRESCL

PRIMAR


COMISIA DE EVALUARE

PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP


SERVICIUL DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA Șl SITUAȚII DE URGENȚA (9)


SERVICIUL RESURSE UMANE (12)


SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURA SI RELAȚII CU PUBLICUL (9)


SERVICIUL INFORMARE CETĂȚENII (9)


SERVICIUL JURIDIC Șl CONTENCIOS (9)


COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN (3)


SERVICIUL PRELUCARE INFORMATIZATĂ A DATELOR (9)


COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, RELAȚIE CU O.N.G.-URI, PROIECTE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECȚIEI COPILULUI (4)


SERVICIUL DE EVALUARE SI MONITORIZARE, ANALIZA SI STRATEGII IN ASISTENTA SOCIALA (8)


BIROUL SECRETARIAT COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SI COMISIA DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP (6)


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ORGANIGRAMĂ


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


SECRETAR


ANEXA NR. 1 la HCL Sector S Nr.


Ml


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 DIRECTOR GENERAL


COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru

ASISTENTA SOCIALA a PERSOANEI si FAMILIEI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru ASISTENTA SPECIALA a PERSOANELOR cu DIZABILITATI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (ECONOMIC)

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru

PROTECȚIA SPECIALA A COPILULUI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI de FAMILIE

---


K

OK □ 2

23 _

IX S °o

O <    £

2 2

m i-z

il 2

Og 2

m °

3

O
<

<

o

K

g§_

Q. J5 O

c£ îi

TENT

(

g O

w

w a-

V)

<

<


Nr. POSTURI: Total 1900, din care :

310 - Aparat propriu ,

din care: funcții publice, total = 256 funcții publice conducere =    29

funcții publice execuție = 227 funcții contractuale, total =    54

funcții contractuale conducere =    4

funcții contractuale execuție = 50

314- Centre, total din care :

27- ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL"SF. NICOLAE"

23- ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

17-    CENTRUL DE ZI "SF. MARIA"

18-    CENTRUL MATERN AL "SF. MARIA"

58- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARII II"

21- Centrul de zi "Sf. Ana"

6- Centrul de zi "George Călinescu"

6- Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"

38- Adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii

36- Centrul Rezidențial pt copiii cu dizabilitati

32- Centrul de zi pt. recuperarea copiilor cu dizabilitati

32- Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial

21- Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice

76- Complexul de Servicii Socio-educative pentru copii

50- Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala pentru Copii

50-    Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

7-Locuința Temporara pentru Persoane Adulte fara Adăpost 10- îngrijitori la domiciliu 10- Asistenți personali profesioniști 612- Asistenți personali 150- Asistenți maternali profesioniști 18- Spălători a Sociala 23- Baia Publica Sociala 31- Centrul Social Comunitar "Ferentari"

7 - Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar

21- Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc 70- Creșa "Sf. Stelian"

51-    Creșa "Sf. Andrei"

69- Creșa "Ariei si Aurora"


CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE (13)


CENTRUL DE RECUPERAREA VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE (4)


CENTRUL DE ASISTENTA

DESTINATA AGRESORULUI (4)


COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI -APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL (32)


CRESA "ARIEL SI AURORA" (69)


gSă

k EL Q


ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA'

(23)


CREȘA "SF. ANDREI" (51)ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE"

(27)


CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARII


ADAPOST DE ZI SI DI NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII (38)


CENTRUL

REZIDENȚIAL PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI (36)


COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE (21)


BIROUL DE PROTECȚIE A COPILULUI DELINCVENT SI PREDELINCVENT (6)


SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPIILOR CU DIZABILITATI (12)


SERVICIUL DE INTERVENȚIE PENTRU COPII STRĂZII (8)


ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC (21)


Compartimentul evaluare, CONSILIERE, MONITORIZARE, RELAȚII PERSONALE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI PĂRINȚI


COMPARTIMENTUL PROTECȚIE TIP FAMILIAL (4)


SERVICIUL ADOPȚII


SERVICIUL ASISTENTĂ MATERNALÂ (8)


SERVICIUL PROTECȚIE TIP REZIDENȚIAL (8)


SERVICIUL PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A COPILULUI

(8)


SERVICIUL ANCHETE PSIHO-SOCIALE CONSILIERE SI EXPRIMARE LIBERA A OPINIEI COPILULUI

<£>-


J tx <

sal


COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII (76)


£îS-

N OT t LU UI t» =! £

Q cc = co -

Eish

CC 55 “ °

si!

O 2


Q UJ £

=8
DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5


ANEXA Nr. 2 la HCL Sector 5 Nr


STAT DE FUNCȚII

AFERENT ORGANIGRAMEI DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5


FUNCȚIA

Nivel

Studii

Clasa

Grad/

Treapta

Studii

licenta/domeniu

1

2

3

4

5

1.DIRECTOR GENERAL

S

I

II

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/ Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate


2.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru PROTECȚIA SPECIALA A COPILULUI


II    Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate


3.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru ASISTENTA

SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI


II    Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate


4.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI


II    Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate


5.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE


II    Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate


6.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S (ECONOMIC)

II


Economie/Management/Finante/Contabilitate

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala

7.Sef Serviciu

II

Stiinte Juridice/Sociologie/Psihologie/ Administrație Publica

8.1nspector

S

I

debutant

Asistenta Sociala

9.1nspector

S

I

principal

Administrație Publica

lO.Referent

M

III

asistent

ll.Referent

M

III

superior

12.1nspector

S

1

asistent

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

13.Expert

S

I

superior

Stiinte Juridice

14.Referent

M

III

superior

Compartimentul Strategii, Programe,

Relație cu O.N.G.-uri,

Proiecte in domeniul Asistentei Sociale si

Protecției Copilului

15. Inspector

S

I

debutant

Stiinte Economice/Administratie Publica

16.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

17.Inspector

18. Referent

S

M

I

III

principal

superior

Psihologie/Sociologie/ Asistenta Sociala/ Stiinte Economice

Compartimentul Protecție Tip Familial

19.1nspector

S

I

debutant

Psihologie

20.1nspector

S

I

superior

Sociologie/Asistenta Sociala/Filosofie

21.Inspector

s

I

asistent

Teologie Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

22.Inspector

s

I

asistent

Teologie Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

Serviciul Adopții

23.Sef Serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala

24.1nspector

s

1

principal

Toelogie Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

25.1nspector

s

1

superior

Asistenta Sociala

26.1nspector

s

I

superior

Psihologie

27.Inspector

s

I

debutant

Psihologie

28.ConsiIier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

29.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

30.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

Serviciul Asistenta Maternala

31.Sef Serviciu

s

1

11

Asistenta Sociala

32.1nspector

s

1

asistent

Psihologie

33.1nspector

s

1

debutant

Asistenta Sociala

34. Inspector

s

1

superior

Asistenta Sociala

35.1nspector

s

1

debutant

Psihologie/Pedagogie/

Psihopedagogie speciala

36.lnspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

37.1nspector

s

1

superior

Asistenta Sociala

38.1nspector

s

I

asistent

Administrație Publica

39.ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

=    150 posturi

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului

4O.Sef Serviciu

s

I

II

Psihologie/Pedagogie

41.Inspector

s

I

debutant

Psihologie/Asistenta Sociala/Sociologie

42.Inspector

s

1

debutant

Asistenta Sociala/Sociologie

43.Inspector

S

1    superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

44.1nspector

S

1 asistent

Psihologie

45.1nspector

s

1    asistent

Asistenta Sociala/

Psihologie

46.Consilier

s

1 debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/ Stiinte Umaniste

47.Inspector

s

I debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

48.Sef Serviciu

S

I    II

Psihologie

49.1nspector

S

I    debutant

Psihologie

50.lnspector

s

I    principal

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

51.Inspector

s

I    superior

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

52.Inspector

s

I    asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

53.1nspector

s

1    principal

Asistenta Sociala

54.1nspector

s

I    principal

Psihologie/Pedagogie

55.1nspector

s

I    asistent

Administrație Publica/Sociologie/

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie

Serviciul Protecție Tio Rezidențial

56.Sef Serviciu

S

1

11

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie/Sociologie

57.Referent

M

III

debutant

58.1nspector

S

I

superior

Psihologie

59.Inspector

S

I

asistent

Administrație Publica/Sociologie/ Asistenta Sociala

60.1nspector

S

I

principal

Asistenta Sociala

61.Inspector

S

1

asistent

Asistenta Sociala/Teologie Asistenta Sociala/ Sociologie

62.Inspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Administratie Publica

63.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Teologie Asistenta Sociala/

Sociologie

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

64.Sef Serviciu

S

I    II

Psihologie/Asistenta Sociala/ Teologie - Asistenta Sociala

65.1nspector

S

I    asistent

Psihologie

66.Consilier

s

1    superior

Asistenta Sociala/Sociologie

67.Inspector

s

I    principal

Asistenta Sociala

68.1nspector

S

I    superior

Asistenta Sociala

69. Inspector

S

I    asistent

Asistenta Sociala/Psihologie/ Stiinte Sociale/ Stiinte Umaniste

70.lnspector

s

1    superior

Asistenta Sociala

71.Consilier juridic

s

I    superior

Stiinte Juridice

72.Inspector

s

1    debutant

Asistenta Sociala

73. Inspector

s

I    asistent

Asistenta Sociala

Compartimentul Evaluare,Consiliere, Monitorizare, Relații Personale si Sprijin pentru Copii si Părinți

74.Consilier

S

1    debutant

Psihologie

75.Consilier

S

1    debutant

Psihologie

76. Inspector

s

I    debutant

Asistenta Sociala

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului

77.Sef serviciu

s

I    II

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/ Asistenta Sociala

78.Referent

M

III superior

79.1nspector

s

I    superior

Psihologie

80.1nspector

s

I    asistent

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/ Asistenta Sociala

81. Inspector

s

I    asistent

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Administrație Publica

82.Inspector

s

I    asistent

Asistenta Sociala

83.Inspector

s

I    principal

Asistenta Sociala

84.Referent

M

III debutant

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati

85.Sef serviciu

S

I    II

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Medicina

86.1nspector

S

I    principal

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Administrație Publica

87.Medic

s

Primar

Neuropsihiatrie/

Neurologie/Psihiatrie

88.Consilier

s

I    principal

Psihologie

89.lnspector

s

1    superior

Medicina/Psihopedagogie speciala/ Sociologie /Psihologie/Asistenta Sociala

90.Referent

M

III asistent

91.Inspector

S

1    principal

Asistenta Sociala

92.1nspector

S

I    asistent

Administrație Publica

93.lnspector

S

I    principal

Asistenta Sociala

94.1nspector

s

I    asistent

Asistenta Sociala

95.1nspector

s

I    superior

Psihologie/Psihopedagogie speciala

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent

97.Sef birou

S

I

II

Psihologie

98. Inspector

S

I

asistent

Psihologie/Psihopedagogie speciala

99.1nspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice

lOO.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

101.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste Stiinte Politice

102.Referent

IM

III

asistent

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta

103.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice/Stiinte Juridice Administrație Publica

104.1nspector

S

1

principal

Stiinte Juridice

105.Referent

M

III

superior

106.1nspector specialitate

S

I

Stiinte Economice/Administratie Publica

107.1nspector

S

1

debutant

Administrative Administrație Publica

108.    Pompier

109.    Referent

G/M

M

I

III

superior

1 lO.Inspector

S

I

principal

Tehnice

111.Inspector

S

I

debutant

Tehnice/Stiinte Juridice

Serviciul Resurse Umane

112.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Economice/

113.Inspector

s

I

principal

Stiinte Juridice

Stiinte Economice/

114.Referent

M

III

asistent

Administrație Publica

115. Inspector

S

I

debutant

Stiinte Juridice

116. Inspector

S

I

superior

Stiinte Juridice

117.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Stiinte Juridice/

118. Inspector

s

I

superior

Administrație Publica/Stiinte Economice Stiinte Economice/Tehnice

119.1nspector

s

1

principal

Administrație Publica

12O.Referent

M

III

superior

121.Inspector

s

1

superior

Stiinte Economice/Psihologie

122. Inspector

s

I

debutant

Stiinte Juridice

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul

124.Sef Serviciu

S

II

Stiinte Exacte/

Administrație Publica/Stiinte Comunicării

125.Referent

M

I

126.1nspector specialitate

S

IA

Administrație Publica

127.Referent

M

IA

128.1nspector specialitate

S

IA

Stiinte Economice

129.1nspector specialitate

S

II

Administrație Publica

13O.Referent

M

I

131.Inspector specialitate

S

I

Administrație Publica

132.Curier

G/M

Serviciul Informare Cetateni

133.Sef Serviciu

S

II

Administrație Publica/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste/Educatie fizica/Stiinte Juridice

I34.Referent

M

IA

135.Referent

M

I

136.Referent

M

«

137.Referent

M

IA

138.Referent

M

I

139.Referent

M

IA

14O.Referent

M

IA

141.Inspector specialitate

S

II

Educație fizica

Serviciul Juridic si Contencios

142.Sef Serviciu

S

1 11

Stiinte Juridice

143.Consilier juridic

S

I asistent

Stiinte Juridice

144.Consilier juridic

s

I superior

Stiinte Juridice

145.Consilier juridic

s

I superior

Stiinte Juridice

146.Consilier juridic

s

1 asistent

Stiinte Juridice

147.Consilier juridic

s

I principal

Stiinte Juridice

148.Consilier juridic

s

I superior

Stiinte Juridice

149.Consilier juridic

s

I asistent

Stiinte Juridice

15O.Referent

M

III

asistent

Compartiment Audit Intern

151.Auditor

S

I

superior

Stiinte Economice

152.Auditor

S

superior

Stiinte Economice

153. Auditor

s

I

principal

Stiinte Economice

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor

154.Sef Serviciu

s

I

II

Tehnice/Cibernetica/Informatica/

Stiinte Juridice/Stiinte Economice

Administrație Publica

155.Analist (programator)

M

IA

ajutor

156.Analist (programator)

IVI

I

ajutor

157.1nspector specialitate

s

II

Filologie/Cibernetica/Informatica/

Stiinte Economice/Administratie Publica

158.1nspector specialitate

s

II

Stiinte Economice

159.0perator calculator

M

II

160.Operator calculator

M

II

161.Operator calculator

IVI

II

162.Referent

M

I

Biroul Secretariat Comisia

pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap

163.Sef birou

S

I

I

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala

Stiinte juridice/Administratie Publica

164.lnspector

S

1

principal

Asistenta Sociala/Administratie Publica

165. Inspector

s

I

principal

Administrație Publica/Sociologie

166.1nspector

s

I

superior

Stiinte Juridice

167.Inspector

s

1

superior

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala

168.Medic

s

primar

Medicina

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte

169.Sef serviciu

s

I

II

Stiinte Juridice/Asistenta Sociala/Sociologie

170.1nspector

s

1

superior

Istorie/Administratie Publica/Asistenta Sociala

171.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

172.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala/Administratie Publica

173.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

174.lnspector

s

I

superior

Psihologie/Asistenta Sociala

175.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Tehnice

176.Consilier juridic

S

I

debutant

Stiinte Juridice

177.Inspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala

178.Consilier

s

I

asistent

Psihologie

179. ÎNGRIJITORI (PERSOANE VÂRSTNICE) LA DOMICILIU    =    10 posturi

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului

18O.Sef serviciu

s

I

11

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice Administrație Publica

181.Referent

s

III

superior

182.Inspector

s

I

superior

Psihologie

183.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala/Stiinte Economice

184.Referent

M

III

superior

185.Consilier juridic

S

1

asistent

Stiinte Juridice

186.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Juridice

187.Inspector

s

I

superior

Psihologie

188.1nspector

s

1

debutant

Drept

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

189.Sef serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/Administratie Publica/ Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie

190. Referent

M

III

superior

191.Referent

IM

III

principal

192.Inspector

S

I

asistent

Stiinte Juridice

193.Inspector

S

I

asistent

Stiinte Juridice

194. Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

195. Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/

Tehnice + Mașter Asistenta Sociala

196.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

197.Consilier

s

1

superior

Asistenta Sociala/

Biologie + Mașter in Asistenta Sociala

198.Referent

M

III

superior

199.Referent

M

III

superior

200.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Juridice

201.Referent

M

III

superior

2O2.Referent

M

III

superior

203. Referent

M

III

superior

204.1nspector

S

I

superior

Psihologie

2O5.Referent

M

111

asistent

206.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/ Stiinte Biologice si Biomedicale

Compartimentul Venit Minim Garantat

207.Consilier

S

1

superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

2O8.Referent

M

III

superior

2O9.Referent

M

III

superior

210.1nspector

S

1

superior

Stiinte Economice

211.Referent

M

III

superior

Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței

212.Inspector

S

I    asistent

Stiinte Juridice

213.Inspector

S

1    debutant

Asistenta Sociala/Sociologie/Stiinte Juridice

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

214.1nspector

s

I    principal

Stiinte Economice

215.1nspector

s

I    principal

Stiinte Juridice

216. Inspector

s

I    principal

Psihologie/Sociologie

217.1nspector

s

I    superior

Psihologie

Compartimentul Asistenta Comunitara

218.Asistent medical comunitar

PL

principal

Medicale

219.Asistent medical comunitar

PL

principal

Medicale

220.Mediator sanitar

G/M

principal

Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati

221.Sef Serviciu

S

1

II

Asistenta Social/Psihologie/Sociologie/ Stiinte Juridice

222.Referent

M

III

principal

223.Inspector

S

principal

Stiinte Socio-Umaniste

224.1nspector

S

1

asistent

Asistenta Sociala/Pedagogie/ Psihologie/Sociologie

225.Consilier juridic

s

1

asistent

Stiinte Juridice

226.Consilier

s

1

principal

Asistenta Sociala

227.1nspector

s

1

principal

Asistenta Sociala

228.1nspector

S    1

asistent

Asistenta Sociala

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati

229.Sef Serviciu

S

I

II

Asistenta Sociala/Psihologie/Medicina

230.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

231.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

232.1nspector

s

I

principal

Psihologie

233.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Pshihopedagogie

234.Medic

s

primar

Medicina

235.1nspector

s

I

superior

Psihologie

236.1nspector

s

I

principal

Psihopedagogie speciala

237.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

238.Consilier

s

1

superior

Asistenta Sociala/Psihologie

239.Medic

s

I

primar

Medicina

240.Referent

M

II

241.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

242.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

243.Referent

M

IA

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

244.1nspector

s

I

superior

Administrație Publica

245.Consilier

s

1

superior

Tehnice/Asistenta Sociala

246.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala

247.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

248. ASISTENT! PERSONALI

=    612 posturi

249. ASISTENT! PERSONALI PROFESIONIST! =

10 posturi

Serviciul Drepturi si Facilitați

Persoane cu Dizabilitati

25O.Sef Serviciu

s

1

II

Stiinte Juridice/

Tehnice + mașter Asistenta Sociala

251.Inspector

s

I

principal

Administrație Publica

252.1nspector

s

I

superior

Administrație Publica

253.1nspector

s

I

superior

Psihologie

254.1nspector

s

I

superior

Administrație Publica

255.1nspector

S    1

superior

Administrație Publica

256.Referent

M

III

principal

257.Referent

IVI

III

superior

258. Inspector

s

1

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Economice

259.lnspector

s

1

asistent

Asistenta Sociala/Administratie Publica

260.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

261.Inspector

s

I

debutant

Stiinte Inginerești

262.Referent

IM

III

superior

263.Inspector

s

I

debutant

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/

Administrație Publica/Stiinte Economice

Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu

264.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

265.1nspector

S

I

debutant

Stiinte Economice

266.1nspector

s

I

principal

Stiinte Economice

267.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

268.1nspector

s

1

debutant

Stiinte Economice

269.Referent de specialitate SSD

II

superior

Stiinte Inginerești

27O.Referent

M

III

principal

271.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

Serviciul Financiar, Salarizare

272.Sef Serviciu

S

1

II

Stiinte Economice

273.Inspector

S

I

principal

Stiinte Economice/ Administrație Publica

274.Referent

M

III

superior

275.Referent

M

III

superior

276.Referent

M

IA

277.1nspector

S

I

principal

Stiinte Economice

278.Referent

M

III

debutant

279.Referent

IM

III

superior

280.Referent

M

III

asistent

281.Referent

M

III

superior

Serviciul Contabilitate

96.1nspector


asistent


Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/Medicina


123.Referent


IM


III principal


282.Sef Serviciu

S

I

II

283.1nspector

S

I

asistent

284.Inspector

s

I

principal

285.1nspector

s

I

superior

286.Referent

M

III

superior

287.Inspector

s

I

principal

288.Referent

M

III

superior

289.1nspector

S

I

asistent

29O.Referent

M

III

superior

291.Inspector

S

I

debutant

292.Inspector

S

I

debutant

293.Referent

M

III

debutant


Stiinte Economice

Stiinte Economice

Stiinte Economice

Stiinte Eonomice

Stiinte Economice

Stiinte Economice

Stiinte Economice

Stiinte Economice


Compartimentul Monitorizare Contracte

294.1nspector

S    I

asistent

295.1nspector

S    I

asistent

296.1nspector

S    I

asistent

Compartimentul Achiziții Publice

297.Consilier juridic

S    I

asistent

298.1nspector

S    I

principal

299.1nspector

S    I

asistent


Stiinte Economice/Administratie Publica

Stiinte Juridice/Administratie Publica/ Stiinte Economice

Construcții Civile, Industriale si Agricole


Stiinte Juridice

Administrație Publica/Stiinte Economice

Stiinte Economice/Stiinte Juridice


Serviciul Administrativ, Aprovizionare

3OO.Sef Serviciu -

Inspector specialitate

S

II

301.Inspector specialitate

s

II

302.Referent

M

IA

3O3.Magaziner

G/M

304.Magaziner

G/M

305.1ngrijitor

G

306.1ngrijitor

G

307.1ngrijitor

G

308.1ngrijitor

G


Administrație Publica/ Stiinte Economice Administrație Publica/ Stiinte Economice


309.1ngrijitor

G

310.Inspector specialitate

S

1

Stiinte Economice

311.Referent

M

1

312.Referent

M

IA

313.1nspector specialitate

S

I

Stiinte Economice

314.Referent

M

IA

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPIII CU DIZABILITATI

Nr.    FUNCȚIA    NIVEL    NR.    GRAD/    STUDII

Crt.    STUDII POSTURI TREAPTA Domeniul de Iicenta/specializarea

315.SEF CENTRU    S

316.PSIHOLOG    S

317.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

318.    KINETOTERAPEUT    S

319.    KINETOTERAPEUT    S

320.    ADMINISTRATOR    M

321.    MAGAZINER    G/M

322.    MEDIC    S

323.    ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

GENERALIST

324.INFIRMIERA    G

325.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(bucatar)

326.    MUNCITOR NECALIFICAT    G

(ajutor bucatar)

327.SPALATOREASA    G

328.MUNCITOR CALIFICAT    G

(lenjereasa)

329.INGRIJITOARE    G

330.SUPRAVEGHETOR NOAPTE    G

331.MUNCITOR CALIFICAT    G

(lacatus)


1

1

5

1

1

1

1

1

4

4

2

2

1

1

3

5

1


II Administrație Publica/Medicina

Principal

Principal

Stiinte Socio-Umaniste Psihologie

Principal

Kinetoterapie

Principal

1

Kinetoterapie

Primar

Medicina

Principal

Medicale


332.SOFER


G    1

TOTAL =1+35

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU D1ZAB1L1TATI

Nr.    FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

333.SEF CENTRU

S

1

II

Administrație Publica/Medicina

334.LOGOPED

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste Psihopedagogie speciala

335.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

336.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala

337.EDUCATOR

s

5

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-

338.KINETOTERAPEUT

s

4

Principal

Umaniste

Kinetoterapie

339.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

1

Principal

340.MASEUR

M

1

Principal

341.REFERENT

M

1

IA

342.ADMINISTRATOR

M

1

I

343.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

344.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

345.INFIRMIERA

346.MUNCITOR CALIFICAT

G

G

1

1

I

(bucatar)

347.INGRIJITOARE

348.MUNCITOR CALIFICAT

G

G

2

4

1

(fochist)

349.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

1

(electrician)

350.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

351.ȘOFER    G    1

TOTAL = 1 +31

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SFANȚUL NICOLAE"

Nr.    FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TR./CATEG.

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

352.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica

353.EDUCATOR

s

1

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/Pedagogice

354.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice/Asistenta Sociala

355.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

9

Principal

356.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

357.ADMINISTRATOR

M

1

I

358.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

7

359.INGRIJITOARE

G

I

360.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

361.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(croitoreasa)

362.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

363.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

1

(ajutor bucatar)

TOTAL = 1+26

CENTRUL DE ZI “ SFANTA ANA”

Nr.    FUNCȚIA    NIVEL    NR.    GRAD/    STUDII

Crt._STUDII POSTURI_TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

364.SEF CENTRU

S

1

365.PSIHOLOG

S

2

366.EDUCATOR

s

2

367.PSIHOPEDAGOG

s

1

368.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

3

369.MAGAZINER

G/M

1

370.ADMINISTRATOR

M

1

371.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

1

GENERALIST

372.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

(bucatar)

373.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

(ajutor bucatar)

374.INGRIJITOARE

G

1

375.CALIFICAT

G

4

(fochist)

376.SOFER

G

1


II

Administrație Publica/ Stiinte Socio-Umaniste

Principal

Psihologie

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Exacte/Pedagogice

Principal

Psihopedagogie

Principal

I

Principal

Medicale

I


TOTAL = 1+20

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

Nr.    FUNCȚIA    NIVEL    NR.    GRAD/    STUDII

Crt.    STUDII POSTURI TR./ CATEG. Domeniul de licenta/specializarea

377.SEF CENTRU

S    1

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica

378.EDUCATOR

s

3

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

379.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

6

Principal

380.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

381. ADMINISTRATOR

M

1

1

382.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

7

383.INGRIJITOARE

G

2

384.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

385.MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(bucatar)

TOTAL

= 1+ 22

CENTRUL MATERNAL "SI. MARIA”

NR. FUNCȚIA CRT.


NIVEL NR.    GRAD/    STUDII

STUDII POSTURI    TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

386.SEF CENTRU MATERNAL S

387.    PSIHOLOG    S

388.    EDUCATOR    S

389.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

390.ADMINISTRATOR    M

391.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

392.ASISTENT MEDICAL PL/SSD/S GENERALIST

393.INFIRMIERA    G

394.INGRIJITOARE    G

395.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(bucatar)

396.    PAZNIC    G/M


1    II    Stiinte Socio-Umaniste

1    Principal    Psihologie

1

2    Principal

1    I

2

1    Principal    Medicale

3

1

1    I

4

TOT A L = 1 + 17

CENTRUL DE ZI SFANTA MARIA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

397.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

398.PSIHOLOG

s

I

Principal

Psihologie

399.EDUCATOR

s

1

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Pedagogice

400.INSTRUCTOR EDUCAȚIE/

'    M

EDUCATOR PUERICULTOR M/PL/SSD 2

Principal

Pedagogice

401.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

2

Principal

402.ADMINISTRATOR

M

1

1

403.ASISTENT MEDICAL

PL/S/SSD

1

Principal

Medicale

GENERALIST

404.INGRIJITOARE

G

1

405.SPALATOREASA

G

1

406.INFIRMIERA

G

2

407.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

408.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

1

(electrician)

409.SOFER

G

1

TOTAL= 1 + 16

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "C1RESAR1I II"

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

410.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta

411.EDUCATOR

s

7

Principal

Sociala/Administratie Publica Pedagogice/T eologie/

412.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

7

Principal

St. Socio-Umaniste/Ed.fizica si sport

413.REFERENT

M

2

IA

414.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

415. LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala

416.    MAGAZINER

417.    ADMINISTRATOR

G/M

M

1

1

I

418.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G    8

419.MEDIC

S

1

Specialist

Medicina

420.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST

421.MUNCITOR CALIFICAT

G

3

I

(bucatar)

422.MUNCITOR NECALIFICAT G

1

I

(ajutor bucatar)

423.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

424.SPALATOREASA

G

2

425.INGRIJITOARE

G

4

426. PREOT

S

1

I

Teologie

427.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus mecanic) 428.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electro-mecanic)

429.SOFER

G

4

430 .PAZNIC

G/M

4

TOTAL

= 1+ 57

ADĂPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

431.SEF ADAPOST

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Asistenta Sociala/Administratie Publica

432.EDUCATOR

S

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Pedagogice

433.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

434.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

435.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

436.REFERENT

M

1

IA

437.ADMINISTRATOR

M

1

I

438.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

4

439.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

440.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

441.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

442.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

443.SPALATOREASA

G

2

444.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

445.INGRIJITOARE

G

2

446.    MUNCITOR CALIFICAT    G

4

1

I

4

1


(fochist)

447.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(instalator)

448.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(mecanic)

449.    PAZNIC    G/M

450.    MUNCITOR CALIFICAT    G

(zugrav)

TOTA L =1+37

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI -

APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA D

STUDII

□meniul de licenta/specializarea

451.SEF COMPLEX

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica

452.EDUCATOR

s

3

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

453.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

8

Principal

454.REFERENT

M

1

IA

455.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

456.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

457.MEDIC

s

1

Primar

Medicina

458.ASISTENT MEDICAL

PL

1

Principal

Medicale

GENERALIST

459.ADMINISTRATOR

M

1

1

460.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

10

461.MUNCITOR CALIFICAT

G/M

2

I

(bucatar)

462.ÎNGRIJITOARE

G

2

TOTA L =1 +31

463.    CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TOTA L =50

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR

VIOLENTEI DOMESTICE

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

464.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta Sociala

465.ASISTENT SOCIAL

S

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

466.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

467.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

468.REFERENT

M

1

IA

469.MAGAZINER

M

1

470.1NGRIJITOARE

G

1

471.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

II

(bucatar)

472.PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1 + 12

CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

473.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

474.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

475.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

476.CONSIL1ER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

CENTRUL DE ASISTENTA DESTINAT AGRESORULUI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

477.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

478.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

479.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

480.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

CENTRUL DE ZI “ GEORGE CALINESCU “

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

481.MAGAZINER

G/M

1

482.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

483.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Socio-Umaniste

484.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

485.ÎNGRIJITOARE

G

1

TOTAL = 6

CENTRUL DE ZI “ MIHAIL SADOVEANU “

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

486.MAGAZINER

G/M

1

487.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

488.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Socio-Umaniste

489.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

490.INGRIJITOARE

G

1

TOTA L = 6

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILTATI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

491.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/ Medicina/Drept

492.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

493.ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

494.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

495.LOGOPED

s

2

Principal

Psihopedagogie speciala

496.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala

497.EDUCATOR

S

2

498.KINETOTERAPEUT

s

4

499.MASEUR

M

1

500.MAGAZINER

M

1

501.ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE

S/M/PL

1

502.INGRIJITOARE

G

2

503.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

(electrician/mecanic/mecanic intretinere/instalator) G


Principal    Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

Principal    Kinetoterapie

Principal

Principal    Medicale

1

504.PAZNIC    G    4

TOTA L =1+23

SERVICIUL DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI SI COPII CU D1ZABILITATI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

505.SEF SERVICIU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/ Medicina/Drept

506.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

507.ASISTENT SOCIAL

s

2

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

508.PSIHOPEDAGOG

s

2

Principal

Psihopedagogie

509.LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala

TOTA L =1+7

CENTRUL DE ZI PENTRU ADOLESCENT!

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

510.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

511.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

512.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

513.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

514.ANIMATOR

SOCIO-EDUCATIV

M

4

Principal

515.EDUCATOR

s

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

5I6.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

2

Principal

Medicale

GENERALIST

517.    ADMINISTRATOR    M    1

518.    MUNCITOR NECALIFICAT    G    2

(ajutor bucatar)

519.INGRIJITOARE    G    2

520.MUNCITOR CALIFICAT    G    1

(electrician/mecanic/mecanic intretinere/instalator)

TOTA L =1 +17

CENTRUL DE ZI PENTRU DEZVOLATAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

521.SEF SERVICIU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

522.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

523.INSPECTOR DE SPECIALITATE S

1

IA

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

(CONSILIER VOCATIONAL)

524.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

525.PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie

526.EDUCATOR

s

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

TOT A L =1 +6

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE, SPRIJIN SI RESURSE

PENTRU PĂRINȚI SI COPII

NR.    FUNCȚIA    NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.    STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

527.SEF CENTRU

S

1

11

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

528. PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

529.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie

530.ASISTENT SOCIAL

s

2

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

531.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

1

Principal

(PEDAGOG RECUPERARE)

532.INSPECTOR DE SPECIALITATE

S    1

IA

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

533. EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

534.ADMINISTRATOR

M

1

535.REFERENT

M

2

536.1NGRIJITOARE

G

2

537.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S    2    Principal    Medicale

GENERALIST

538.INFIRMIERA    G    2

TOTA L = 1 + 18

CRESA SF. STELIAN


NR. FUNCȚIA CRT.


NIVEL NR.    GRAD/    STUDII

STUDII POSTURI TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea


539.SEF CRESA

540.    PSIHOLOG

541.    EDUCATOR

542.    EDUCATOR

543.    EDUCATOR


546.    MAGAZINER

547.    ADMINISTRATOR

548.    MEDIC

549.    ASISTENT MEDICAL GENERALIST/PEDIATRU

550.SORA MEDICALA

551.INFIRMIERA

552.    MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

553.    MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

554.SPALATOREASA

555.    MUNCITOR CALIFICAT (lenjereasa)

556.    ÎNGRIJITOARE

557.    MUNCITOR CALIFICAT (tamplar)

558.    PAZNIC


s

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

s

1

Principal

Psihologie

s

2

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

SSD

1

Principal

Pedagogice

PL

1

Principal

Pedagogice

SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

: m

10

Principal

G/M

1

M

1

I

S

1

Primar

Medicina

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

M

1

Principal

G

25

G

3

1

G

3

I

G

3

G

1

I

G

4

G

1

III

G/M

4

TOTA L =1+69


CRESA SF. ANDREI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL STUDII    P»

NR.

OSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

559.SEF CRESA

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

560.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

561.EDUCATOR

s

3

Principal

Pedagogice/

562.EDUCATOR

PL

1

Principal

Stiinte Socio-Umaniste

Pedagogice

563.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

564.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE IM

5

Principal

565.    MAGAZINER

566.    ADMINISTRATOR

G/M

M

1

1

I

567.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

568.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

569.INFIRMIERA

G

13

570.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

571.MUNCITOR NECALIFICAT    G

2

I

(ajutor bucatar)

572.SPALATOREASA

G

2

573.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

1

(lenjereasa)

574.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

575.INGRIJITOARE

576.PAZNIC

G

G/M

TOT A

CRESA „

4

4

L =1+50

ARIEL si AURORA”

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

577.SEF CRESA

S

1

II

Psihologie/Stiinte Socio-Umaniste/ Medicina

578.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

579.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

580.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

2

Principal

Pedagogice

581.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

10

Principal

594. SEF SERVICIU

S

1

II    Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

595. REFERENT

M

2

IA

596. ADMINISTRATOR

M

1

I

597. CASIER

G/M

1

598. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

599. ASISTENT MEDICAL

PL/S

1

Principal

Medicale

DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

600. SPALATOREASA

G

7

601. ÎNGRIJITOARE

G

2

602. MUNCITOR CALIFICAT (electrician)

G/M

1

I

603. MUNCITOR CALIFICAT (instalator sanitar)

G/M

1

I

TOTAL = 1+ 17

ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

604. SEF SERVICIU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica

605. ADMINISTRATOR

M

1

I

606. ASISTENT SOCIAL

S

3

Principal

Asistenta Sociala

607. PSIHOLOG

s

3

Principal

Psihologie

608. MEDIC

s

3

Primar

Medicina

609. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

610. ȘOFER

G

3

611. PAZNIC

G/M

4

TOTAL =1+20

BAIA PUBLICA SOCIALA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

612. SEF SERVICIU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

613. REFERENT

M

4

IA

614. ADMINISTRATOR

M

1

I

615. MAGAZINER

G/M

1

616. CASIER

G/M

1

617. BAIES

G/M

4

618. ÎNGRIJITOARE

G

5

619. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(electrician)

620. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(instalator sanitar)

621. PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1+22

CENTRUL SOCIAL-COMUNITAR “FERENTARI”

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

622. SEF SERVICIU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

623. REFERENT

M

4

IA

624. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

3

IA

Stiinte Socio-Umaniste

625. ASISTENT SOCIAL

S

2

Teologie Asistenta Sociala/

Asistenta Sociala

626. LOGOPED

S

1

Psihopedagogie Speciala

627. PSIHOLOG

s

2

Psihologie

628. EDUCATOR

s

4

Pr.

Stiinte Socio-Umaniste

629. ACTOR

s

1

630. COREGRAF

s

1

631. ADMINISTRATOR

M

1

I

632. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal    Medicale

GENERALIST

633. ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV M

4

634. ÎNGRIJITOARE

G

2

635. PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1+30

636. CENTRUL DE RECREERE SI DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU COPII

T O T A L = 50

LOCUINȚA TEMPORARA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

637. COORDONATOR

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica/Medicina

638. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

2

Principal

639. SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

2

640. ÎNGRIJITOARE

G

1

641. MUNCITOR CALIFICAT    G

(bucatar)

CLUBUL BUNICILOR SECTOR 5 - CENTRUL COMUNITAR

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

642. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica/Medicina

643. REFERENT

M

2

IA

644. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

2

IA

Stiinte Socio-Umaniste

645. ADMINISTRATOR

M

1

646. ÎNGRIJITOARE

G

1

TOTAL =1+6

TOTAL POSTURI DGASPC Sector 5 = 1.900, din care :

-    Aparat propriu    - 310

-Centre    - 314

-    Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice - 50

-Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei Domestice - 21

-    Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii - 76

-    Spalatoria Sociala    - 18

-    Baia Publica Sociala    - 23

-    Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc - 21

-    Centrul Social-Comunitar “FERENTARI” - 31

-    Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar - 7

-    Locuința temporara pentru persoane adulte fara adapost - 7

-    Centrul de recreere si dezvoltare personala pentru copii - 50

-    Asistenți Maternali Profesioniști - 150

-    îngrijitori - 10

-    Asistenți Personali - 612

-    Asistenți Personali Profesioniști - 10

-    Crese program Zi si Saptamanal - 190


582.MAGAZINER

G/M

1

583.ADMINISTRATOR

M

1

584.MEDIC

S

1

Primar

585.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

GENERALIST/PEDIATRU

586.INFIRMIERA

G

22

587.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucata r)

588.MUNCITOR NECALIFICAT

G

3

I

(ajutor bucatar) 589.SPALATOREASA

G

2

590.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

591.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

592.INGRIJITOARE

G

4

593. PAZNIC

G/M

4

TOTAL

= 1+68

SPALATORIA SOCIALA


Medicina

Medicale


NR. FUNCȚIA CRT.


NIVEL NR. STUDII POSTURI


GRAD/    STUDII

TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea
ANEXA Nr.3 la H.C.L. Sector 5 Nr._

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 5

CAP, I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționează ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunități aflate in nevoie sociala, cu rol in administrararea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

D.G.A.S.P.C. Sector 5 are sediul in București - sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11.

CAP. II. ATRIBUȚIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Art. 2 In vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C. Sector 5 are in principal următoarele funcții:

 • a)  de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala si planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

 • b)  de coordonare a activităților de asistenta sociala si protecție a familiei si a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilitati, victimelor violentei in familie, persoanelor vârstnice etc., precum si a masurilor de prevenire si combatere a situațiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul Sectorului 5;

 • c)  de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d)  de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum si persoanele beneficiare;

 • e)  de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul Sectorului 5 ;

 • f)  de reprezentare a Consiliului Local Sector 5 pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protecția copilului;

 • g)  de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 3 D.G.A.S.P.C. Sector 5 îndeplinește următoarele atribuții :

 • (1) in domeniul beneficiilor de asistenta sociala:

 • a)  asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenta sociala;

 • b)  pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

 • c)  verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local sector 5 și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d)  întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local al sectorului 5 și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e)  comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f)   urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g)  efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h)  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i)   elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j)   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. sector 5 în domeniul beneficiilor de asistență socială din bugetul propriu sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a), f), h) și i) in HG 797/2017 și, după caz, cele prevăzute prin legile speciale

 • (3) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. sector 5 în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia sectorului 5 București de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare Comisiei Municipiului București pentru incluziune sociala, o propune spre aprobare Consiliului Local sector 5 și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al sectorului 5 și le propune spre aprobare Consiliului Local sector 5, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;

 • f) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

 • g) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • h) încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public- public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a structurilor din subordine pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • i) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • j) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • k) realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

 • l) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

 • m) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • n) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • o) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • p) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • r) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

 • s) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 4. - Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcția Generală în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d), h) și i) din HG nr. 797/2017.

Documentul de fundamentare conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a zonei;

 • c) structura populației, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, ocupație etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul potențialilor beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art. 5. Planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ale sectorului 5 și cuprinde date detaliate privind numărul estimat și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Planul anual de acțiune cuprinde planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează și acordă servicii sociale.

Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și cele propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei locale sector 5 de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul sectorului 5 se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea DGASPC sector 5, inclusiv ale celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local sector 5 a planului anual de acțiune, DGASPC sector 5 îl transmite spre consultare Comisiei Municipiului București privind incluziunea sociala.

în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 6. în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, DGASPC sector 5 are următoarele obligații principale:

 • a) să asigure informarea comunității;

 • b) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul sectorului 5, precum și planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

 • c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii;

 • e) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul sectorului 5, conform solicitărilor acestora;

 • f) să publice pe pagina de internet proprie, precum și să afișeze la sediul instituției informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • g) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

Obligația de informare a comunitarii se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul sectorului 5, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul sectorului 5.

Art. 7. în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, DGASPC sector 5 realizează în principal următoarele:

 • a)  solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura/subordinea sa;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • e) realizează evaluarea complexă și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 8. Structura organizatorică și numărul de posturi aferente DGASPC sector 5 se aprobă de Consiliul Local al sectorului 5 cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale și cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa HG 797/2017, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

Consiliul Local sector 5 București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC sector 5 și în conformitate cu nevoile locale.

Atribuțiile DGASPC sector 5 prevăzute în prezentul regulament-cadru se completează cu alte atribuții, în funcție de caracteristicile sociale ale sectorului 5.

Art. 9. Finanțarea DGASPC sector 5 se asigura din bugetul local al sectorului 5.

Finanțarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local sector 5, bugetul de stat, din donații, sponsorizări si alte forme private in contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 10. - DGASPC sector 5 îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:

 • 1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • 2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

 • 3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;

 • 4. monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

 • 5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți matemali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți matemali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • 6. acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

 • 7. reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • 8. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

 • 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în sectorul 5 care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

 • 10. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-1 informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 12. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

 • 13. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii;

 • b) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

 • 1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 4. fundamentează și propune Consiliului Local sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 5. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 6. monitorizează cazurile de violență domestică din sectorul 5;

 • 7. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • 8. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

 • c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

 • 1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • 2. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiei locale sector 5, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • 3. acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • 4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

 • 5. asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

 • 6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 7. respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

 • 8. ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

 • 9. asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

 • 10. asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

 • 11. asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;

 • 12. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • d) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

 • 1. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • 3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

 • 4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • 5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

 • 6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 7. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • e) alte atribuții:

 • 1. coordonează si realizează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

 • 2. acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

 • 3. colaborează cu organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale sector 5;

 • 5. colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din sectorul 5 , în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

 • 6. asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • 7. fundamentează și propune Consiliului Local sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea serviciilor sociale;

 • 8. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local sector 5 București rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • 9. asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

 • 10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 • 12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

 • 13. asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • 14. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • 15. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • 16. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sector 5.

Art. 11 D.G.A.S.P.C. Sector 5 are următoarea structura organizatorica:

1. DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

Serviciul Resurse Umane ;

Serviciul Juridic si Contencios ;

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta ;

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul;

Serviciul Informare Cetateni;

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor ;

Compartimentul Strategii, Programe, Relație cu O.N.G. - uri, Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protecției Copilului;

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap;

Compartimentul Audit Intern;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECȚIA SPECIALA A COPILULUII:

Structuri subordonate :

Serviciul Adopții - Compartimentul Protecție Tip Familial;

Serviciul Asistenta Matemala - Corpul Asistenților Matemali Profesionsti;

Serviciul Protecție Tip Rezidențial;

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului;

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent - Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate in situații de risc ;

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial „Sf. Nicolae” - băieți;

Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II” - centru mixt;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial „Sf. Mana” - centru mixt;

Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii;

Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati;

Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial;

Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei Domestice :

 • a) Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice ;

 • b) Centrul de Recuperare Victimelor Violentei Domestice;

 • c) Centrul de Asistenta destinat Agresorului.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE :

Structuri subordonate :

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale si Sprijin pentru Copii si Părinți;

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;

Centrul de Zi „Sf. Ana” ;

Centrul de Zi „George Calinescu” ;

Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu” ;

Centrul de Zi „Sf. Maria” ;

Centrul Matemal „Sf. Maria” ;

Cresa „Sf. Stelian” ;

Cresa „Sf. Andrei”;

Cresa „Ariei si Aurora” ;

Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii:

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți si copii cu dizabilitati;

Centrul de zi pentru adolescenți;

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independent;

Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii;

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” ;

Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala .

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI:

Structuri subordonate :

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte: -îngrijitori la domiciliu ;

-Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice ;

-Spalatoria Sociala;

-Baia Publica Sociala;

-Locuința temporara pentru persoanele adulte fara adapost;

Serviciul Acordare Beneficii Sociale: - Clubul Bunicilor Sector 5 -Centrul Comunitar

 • - Compartimentul Venit Minim Garantat;

 • - Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței;

 • - Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei.

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului;

Compartimentul Asistenta Comunitara.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU

DIZABILITATI:

Structuri subordonate :

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati

-Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

-Corpul Asistenților Personali ;

-Corpul Asistenților Personali Profesioniști;

Serviciul Drepturi si Facilitați Persoane cu Dizabilitati;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

Structuri subordonate :

Serviciul Contabilitate;

Serviciul Buget- Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu ;

Serviciul Financiar, Salarizare ;

Compartimentul Achiziții Publice;

Compartimentul Monitorizare Contracte;

Serviciul Administrativ, Aprovizionare .

CAP-IV (

Art. 12. - Conducerea DGASPC sector 5 este asigurata de către Directorul General și de Colegiul Director.

Directorul General al DGASPC sector 5 este ajutat de 5 directori generali adjuncți, respectiv:

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul protecției copilului;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul prevenirii separării copilului;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul asistentei speciale a persoanelor cu dizabilitati;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul economic .

Directorul General și Directorii Generali Adjuncți au calitatea de funcționar public.

Art. 13 DIRECTORUL GENERAL

Condițiile pentru ocuparea postului:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani .

Directorul General răspunde de buna funcționare a Direcției Generale in îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

Directorul general indeplineste, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a)  exercita atribuțiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 5 in calitate de persoana juridica ;

 • b)  exercita funcția de ordonator tertiar de credite ;

 • c)  întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si contul de încheiere a exercițiului bugetar , pe care le supune avizării Colegiului Director si aprobării Consiliului Local Sector 5 ;

 • d)  elaborează si supune aprobării Consiliului Local Sector 5 proiectul strategiei anuale pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului Director si al Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • e)  elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati , pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director si apoi Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • f)  aproba statul de personal al D.G.A.S.P.C. Sector 5; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul direcției, potrivit legii;

 • g)  elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 statul de funcții al D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand avizul Colegiului Director ;

 • h)  controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 si aplica sancțiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • i)   este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 in relațiile cu aceasta;

 • j)   asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului;

Directorul General indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului

Local sector 5 sau prin dispoziția Primarului Sectorului 5 .

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5 emite dispoziții.

Numirea, eliberarea din funcție si sancționarea disciplinara a Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

In absenta Directorului General, atribuțiile acestuia se exercita de către Directorul General Adjunct pentru Protecția Speciala a Copilului, sau de către persoana desemnata in acest sens prin Dispoziție .

Art. 14 DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 are in structura 5 funcții publice de conducere de Director General Adjunct, astfel:

Art. 15 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECȚIA SPECIALA A COPILULULUI.

Condițiile pentru ocuparea postului:

-indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani .

Directorul General Adjunct pentru Protecția Speciala a Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul protecției drepturilor copilului, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce ;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează;

-tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente ;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ;

-întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-numește managerii de caz in protecția copilului;

-elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul protecției copilului aflat in dificultate ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 16 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI

DE FAMILIE

Condițiile pentru ocuparea postului:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie, îndeplinește următoarele atribuții principale;

-coordonează si controlează activitatea din domeniul prevenirii abandonului copilului, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre/crese aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează;

-tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente ;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul prevenirii abandonului copilului;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-Îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 17 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI

FAMILIEI

Condițiile pentru ocuparea postului:

-indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata.

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani .

Directorul General Adjunct pentru Asistenta Sociala a Persoanei si Familiei îndeplinește următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei sociale a familiei si persoanei adulte, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorul General al DGASPC Sector 5;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General, cu respectarea legislației in vigoare ;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General; al DGASPC Sector 5

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-indeplineste orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 18 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SPECIALA A

PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Condițiile pentru ocuparea postului:

-indep finirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata.

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani .

Directorul General Adjunct pentru Asistenta Speciala a Persoanelor cu Dizabilitati indeplineste următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorul General al DGASPC Sector 5;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-indeplineste orice alte atribuții delegate de Directorul General al DGASPC Sector 5, cu respectarea legislației in vigoare ;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, dar si din domeniul asistentei speciala a persoanelor cu handicap in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 19 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (ECONOMIC)

Condițiile pentru ocuparea postului:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 , republicata;

-absolvent de studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in domeniul științelor economice .

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul General Adjunct (Economic) al Direcției Economice îndeplinește următoarele atribuții: -coordonează si controlează activitatea din domeniul economic si administrativ, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ; -tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 20 COLEGIUL DIRECTOR AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Componenta Colegiului Director al DGASPC sector 5 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local sector 5 și este constituită din secretarul sectorului 5, directorul general, directorii generali adjuncți, directorul executiv, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară. Președintele colegiului director este secretarul sectorului 5. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al DGASPC sector 5, numit prin dispoziție a directorului general.

Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv/general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.

La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului local, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv primarul sectorului 5 si alti consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) analizează activitatea DGASPC sector 5; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției Generale;

 • b) avizează proiectul bugetului propriu al DGASPC sector 5 și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c) avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al DGASPC sector 5, potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) și e) HG 797/2017; avizul este consultativ;

 • d) propune Consiliului Local al sectorului 5 modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e) propune Consiliului Local sector 5 înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC sector 5, altele decât

bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • f) propune Consiliului Local sector 5 concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC sector

5, în condițiile legii;

 • g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local sector 5, în condițiile legii.

 • (5) Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local sector 5.

 • (6) Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAP.IV. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECȚIEI

GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Art. 21 Serviciul Resurse Umane îndeplinește următoarele atribuții principale ;

-asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților pentru adoptarea sau după caz modificarea/ actualizarea Organigramei, Statului de Funcții și R.O.F.-ului, pe baza analizei finale a Directorului General al DGASPC Sector 5 și a propunerilor înaintate de compartimentele instituției;

-propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 5 ori de cate ori este nevoie ;

-elaborează Organigrama, Statul de Funcții, R.O.F. -ul și Regulamentul Intern ale DGASPC Sector 5;

-analizeaza necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul DGASPC Sector 5, pe structură și specializări și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

-elaborează planul anual de formare și perfecționare profesională pentru salariații din cadrul instituției pe baza propunerilor șefilor de compartimente si asigură îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu formarea și perfecționarea profesională;

-gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

-respectă legislația specifică domeniului de activitate și legislația conexă acestuia, cu sprijinul Serv. Juridic si Contencios din cadrul instituției;

-întocmește proiectele de dispoziții specifice domeniului de activitate;

-organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a angajatilor ;

-stabilește salariul de bază și drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților și a altor tipuri de concediu;

-întocmește legitimații de serviciu in baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

-asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

-controlează respectarea disciplinei muncii;

-răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare si promovarea a personalului;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției precum și pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte profesionale;

-întocmește și gestionează dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajaților cadrul DGASPC Sector 5, urmărind ca acestea să fie complete și să cuprindă toate documentele necesare derulării corespunzătoare a relațiilor de muncă;

-calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime;

-eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime etc);

-întocmește, actualizeaza si transmite Registrul General de Evidență a Salariaților si Registrul de Evidență a Funcțiilor si Funcționarilor Publici in format electronic ;

-întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

-intocmeste fisa de monitorizare pentru domeniul sau de activitate;

-comunica la Serviciul Financiar, Salarizare date privind evidenta lunara a tuturor angajatilor, inclusiv a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-colaborează cu Direcția Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, furnizând datele necesare, precum și pentru elaborarea statelor de plată;

-întocmește Registrul de dispoziții al instituției si inregistreaza toate dispozițiile emise de Directorul General si Directorul General Adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului;

-fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul sau de activitate.

Art. 22 Serviciul Juridic si Contencios îndeplinește următoarele atribuții principale :

-avizeaza pentru legalitate dispozițiile directorului general in domeniul protecției copilului, muncii, financiar -contabil, achiziții publice, funcției publice;

-acorda Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii;

 • - acorda Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 , la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce ii revin;

 • - redactează proiecte de convenții, statute, contracte, acte administrative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar - contabil, achiziții publice, funcției publice;

-asigura reprezentarea pe baza de împuternicire din partea directorului general in fata instanțelor judecătorești, autoritarilor publice, notarilor publice etc.;

-formulează avize scrise si acorda consultanta juridica serviciilor direcției in domeniile protecției copilului, muncii, financiar, achiziții publice si funcția publica;

-tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale direcției in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii date de conducerea insitutiei, in domeniile protecției copilului, muncii, financiar, achiziții publice si funcția publica;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii date de președintele comisiei;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii date de președintele comisiei;

 • - comunica hotărârile judecătorești serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sector 5;

-instrumentează dosarele, formulează aparari, cai de atac, note scrise;

-asigura timbrarea cererilor conform dispozițiilor legale;

-avizeaza pentru legalitate contracte, convenții, acte normative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar -contabil, achiziții publice, funcției publice;

 • - redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea direcției in domeniile protecției copilului, muncii, financiar- contabil, achiziții publice si funcției publice;

-realizează cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5;

-întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al sectorului 5 si proiectele de dispoziții ale directorului general in domeniul sau de activitate;

- nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Serviciului;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 23 Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta. îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • -   organizează, indrumă și controlează activitatea pe linie de securitate, sanatate in munca si situații de urgență atat in cadrul aparatului propriu cat si la toate componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • -   studiază actele normative care reglementează activitatea de securitate, sanatate in munca si P.S.I..; asigura aplicarea lor în practică și face propuneri pentru completarea, reactualizarea și îmbunătățirea instrucțiunilor proprii de securitate, sanatate la locul de munca si apărare împotriva incendiilor;

 • -   se ocupă de evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala la locurile de munca precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propune masuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de prevenire si protecție a muncii in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

 • -   întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să-l aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

 • -   controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnăviri profesionale;

 • -  să verifice periodic, încadrarea noxelor în limitele admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organisme/laboratoare abilitate si sa propună masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul;

 • -  elaborează Normativul de acordare a echipamentului individual de protecție necesar lucratorilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, intocmeste documentația necesara acordării EIP si participa la recepția acestuia in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protectie(EIP) la locul de munca.

 • -   verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la, protecția sănătății angajaților, ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare si a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic si asigură organizarea activității de securitate si sanatate în muncă în colaborare cu medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice, aplicabile in domeniu;

 • -   propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilități in domeniul securității, sanatatii in munca

si a situațiilor de urgenta in funcție de necesitățile concrete;

 • -   urmărește angajarea persoanelor care, in urma examenului medical, si după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si asigura controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii

 • -   propune atribuții si răspunderi in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se vor consemna in fisa postului.

 • -   asigură planificarea activităților de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • -   asigură organizarea activității de apărare împotriva incendiilor respectând prevederile Normelor generale de aparare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007 cu modificările si completările ulterioare;

 • -   asigură activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I. în conformitate cu prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor și cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare și să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficiențelor constatate;

 • -   controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • -   acordă asistență tehnică de specialitate pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență;

 • -   asigură instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă si a situațiilor de urgență prin intocmirea unui necesar de documente cu caracter tehnic de informare, instruire, si control in domeniul securității si sanatatii in munca, a apararii impotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta, ținând seama de particularitățile activităților si a locurilor de muncațtematici pentru toate fazele de instruire, intructiuni proprii, metodologii, etc.) si le aduce Ia cunoștința lucratorilor.

 • -   elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de Securitate si Sanatate in Munca in funcție de particularitățile proceselor de munca din cadrul DGASPC Sector 5 si de riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesionala respectând prevederile Legii nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative aplicabile in domeniu

 • -   asigură avizarea documentațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă si situațiile de urgență;

 • -   participă la instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență (instruirea la locul de munca si instruirea periodica);

 • -   întocmește documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizaților sanitar-veterinare ale unităților, conform actelor normative specifice, in vigoare;

 • -   asigura organizarea activităților de paza avand in vedere prevederile Legii nr 303/2003(Rl) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice domeniului de paza.

 • -   asigura funcționarea in parametrii normali a centralelor termice si a cazanelor de apa calda din centrele din subordine, prin aplicarea normativelor si a prescripțiilor tehnice - colecția ISCIR;

 • -   ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • -   întocmește documentația in vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere a securității si sanatatii in munca, pentru intitutie;

 • -   colaborează cu Inspectoratul pentru Situării de Urgenta „Dealul Spirii” București - Ilfov in privința protecției civile conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

 • -   colaborează cu Inspecția de Stat pentru Controlul Recipientilor sub Presiune si Instalații de Ridicat pentru autorizarea fochistilor;

 • -   colaborează cu instituții ale statului in vederea indepliniri corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

 • -   analizează și aplică modificările survenite în legislația în domeniu;

 • -   întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local sector 5 și Proiectele de

dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • -   colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu si structuri funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

 • -   îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general ce decurg din natura postului si sunt in acord cu studiile absolvite.

Art. 24 Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si funcționare;

 • - urmărește realizarea planului de prevenire si protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii condițiilor de munca;

 • - analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând in considerare consecințele asupra securității si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situația constatării anumitor deficiente;

 • - analizeaza alegerea, cumpărarea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecție colectiva si individuala;

 • - analizeaza modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protecție, precum si menținerea sau, daca este cazul, înlocuirea acestuia;

 • - propune masuri de amenajare a locurilor de munca, ținând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • - analizeaza cererile formulate de lucratori privind condițiile de munca si modul in care isi indeplinesc atribuțiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

 • - urmărește modul in care se aplica si se respecta reglementările legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

 • - analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea condițiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protecție;

 • - analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetării;

 • - efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatările făcute;

 • - dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de către conducătorul unitatii cel puțin o data pe an, cu privire la situația securității si sanatatii in munca, la acțiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecție ce se va realiza in anul următor.

Art.25 Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigura informarea publica directa a persoanelor;

-asigura informarea interna a personalului;

-asigura informarea interinstitutionala;

-asigura accesul neîngrădit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr. 705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul National de Asistenta Sociala si a celorlalte legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-intocmeste anual un raport privind accesul la informațiile publice, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001;

-tine evidenta solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, in condițiile prevăzute in art. 6 din Legea 544/2001;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cerere in scris;

-creeaza baza de date si o gestionează eficient;

-preia de la solicitând (persoane fizice sau juridice) cererile depuse de aceștia si le transmite serviciilor responsabile de rezolvarea lor;

-tine un registru general de intrare - ieșire pentru inregistrarea cererilor solicitantilor si a răspunsurilor serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 privind modurile si termenele de rezolvare ale acestora;

-tine un registru privind actele întocmite in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea soluționării problemelor interne care se pot ivi pe parcursul desfășurării activitatii sale;

-se ocupa de expedierea corespondentei către persoanelor fizice sau juridice care s-au adresat D.G.A.S.P.C. Sector 5; -asigura respectarea dispozițiilor O.G. nr. 27/2002, privind soluționarea petițiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;

-asigura activitatea de secretariat a conducerii D.G.A.S.P.C Sector 5;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 26 Serviciul Informare -asigura informarea publica directa a persoanelor ce locuiesc pe raza sectorului 5 cu privire la drepturile de asistenta sociala prevăzute de legislația in vigoare aplicabila in aceasta materie;


-asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.292/2011, privind sistemul național de asistenta sociala si a celorlate legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si, eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cu o cerere in scris;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinrea corespunzătoare a atribuțiilor

Art. 27 Serviciul Prelucrare 1

 • - propune modalitati de organizare si prelucrare eficienta a informațiilor cuprinse in baza de date a serviciilor;

 • - organizează datele si informațiile, cat si circulația acestora in cadrul direcției;

 • - centralizează si sintetizează toate datele si informațiile din teritoriu;

 • - asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor;

 • - creeaza si intretine la zi baza de date a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si ale ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

 • - intocmeste, pe baza borderourilor realizate de către Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciul Financiar, Salarizare, borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

 • - transmite borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai DGASPC Sector 5, Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciului Financiar, Salarizare in vederea verificării si confirmării exactitatii datelor;

 • - intocmeste lunar centralizatoare privind drepturile acordate persoanelor cu handicap;

 • - intocmeste statele de plata pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;

 • - intocmeste lunar centralizatoare si borderouri cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste lunar borderouri cu beneficiarii Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste lunar borderouri si state de plata cu beneficiarii Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste situația statistica privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr.l 16/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale precum si orice alte rapoarte statistice;

 • - prelucrează, centralizează, intocmeste borderouri si rapoarte statistice solicitate de către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București si furnizori, cu beneficiarii OUG nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste lunar, trimestrial, semestrial si anual statisticile cerute de către Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati;

 • - intocmeste tabele nominale cu persoanele care solicita diferite beneficii de asistenta sociala;

 • - verifica in sistemul informatic PATRIMVEN bunurile si veniturile persoanelor care solicita beneficii de asistenta sociala;

 • - răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/persoane;

 • - intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Relații cu O.N.G.-uri Proiecte in Domeniul Asistentei


Sociale-elaborează proiecte, programe, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, orice persoane aflate in nevoie);

 • - elaborează si participa la implementarea strategiei locale anuale in domeniul asistentei sociale;

 • - elaborează proiecte, programe pentru sprijinirea persoanelor aflate in dificultate ;

 • - elaborează proiecte in cadrul Programelor de Interes National in vederea imbunatatirii sistemului de protecție a copilului in Sectorul 5 București;

 • - coordonează implementarea la nivel de sector a Programelor de Interes National;

 • - elaborează proiecte pentru sprijinirea in regim de urgenta a familiilor aflate in situații de criza ;

 • - elaborează proiecte de finanțare in vederea infiintarii si dezvoltării serviciilor sociale din Sectorul 5 București;

 • - asigura implementarea strategiilor , intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevăzute de aceste strategii;

 • - colaborează cu alte instituții in vederea derulării in comun a unor proiecte in domeniul protecției sociale;

 • - monitorizează si evalueaza persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor;

 • - implementează proiectele aprobate.

 • - urmărește dosarele si tine evidenta parteneriatelor cu organismele private in domeniul asistentei sociale ;

 • - colaborează cu O.N.G.-uri in vederea realizării programelor comune care au ca obiect protecția copilului aflat in dificultate;

 • - intocmeste proiectul de restructurare a așezămintelor, de transformare a lor in așezăminte de tip familial. Programele mai sus menționate pot avea următoarele posibile obiective :

 • a) sa reorganizeze si sa modernizeze serviciile si instituțiile care asigura protecția sociala a familiei/persoanei si copilului si promovarea drepturilor omului;

 • b) sa restructureze si sa modernizeze instituțiile pentru protecția persoanelor/ copiilor deja existente;

 • c) sa realizeze studii, cercetări si publicații in domeniul asistentei sociale;

 • d) sa formeze si sa specializeze personal in domeniul asistentei sociale;

 • e) sa dezvolte rețeaua serviciilor sociale de la nivelul Sectorului 5 București.

 • - întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ArL_29_SemciuL de Evaluare si Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistența Socială îndeplinește următoarele atribuții principale:

-centralizează și sintetizează toate informațiile specifice domeniului de activitate al DGASPC Sector 5 primite de la serviciile din subordine;

-întocmește rapoarte cu privire la activitatea de asistență socială desfășurată de către DGASPC sector 5;

-monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia prin colectarea de date referitoare la beneficiile sociale acordate;

-realizează raportări lunare, trimestriale, semestriale etc. către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Mun.

București, Agenția Naționaăa pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Parchetul General precum și alte instituții;

-solicită, centralizează de la serviciile din cadrul DGASPC Sector 5șsi ulterior transmite către instituțiile sau entitățile solicitante diverse informații legate de măsurile de asistență socială realizate în comunitatea locală sector 5;

-ține evidența nominală a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea DGASPC sector 5 și a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea ONG - urilor care funcționează pe raza sectorului 5 ;

-realizează cartografierea instituțiilor și a serviciilor la nivel teritorial implicate în activitatea de protecție a copilului;

-eliberează adeverințe pentru părinții care notifică DGASPC Sector 5 cu privire la faptul că vor pleca la munc

în străinătate în conformitate cu prevederile HG nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin HG nr. 384/2001 ;

 • - verifică documentația depusă de către fundații/asociații acreditate și licențiate conform legii în vederea încheierii convențiilor de colaborare/parteneriatelor având ca obiect protecția și promovarea drepturilor copilului;

-solicită serviciilor din cadrul DGASPC sector 5 copii ale convențiilor încheiate cu alte instituții/fundații/asociații avaâd ca obiect acordarea serviciilor sociale persoanelor respectiv persoanelor adulte cu dizabilitati.

-realizează statistici și situații centralizatoare privind situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; întocmește fișa de identificare a riscurilor și fișa de observație, conform HG 691/2015;

-întocmește rapoarte de monitorizare postreintegrare pentru copiii/tinerii reintegrați în comunitatea sector 5 la solicitarea instituîiilor din alte unități administrativ-teritoriale care au dispus reintegrarea acestora;

-primește notificarea prevăzută la art. 8. din HG nr. 75/2015 precum și documentele aferente aceștia, centralizează și transmite trimestrial situația copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

-elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen lung și mediu, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială ;

-întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 în domeniul său de activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie/ Poliție și/sau Parchet, de la caz la caz.

Art 30 Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția (

îtru Persoane


-asigura convocarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-intocmeste proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 5 si il inainteaza președintelui comisiei;

-pregătește dosarele de ședința;

-convoacă persoanele chemate in fata Comisiei in forma si termenul prevăzut de lege si tine un registru special de evidenta a convocărilor;

-asigura consemnarea in procesul-verbal de ședința a audierilor si dezbaterilor ce au loc in ședințele Comisiei, a hotărârilor adoptate, precum si a modului in care au fost adoptate;

-asigura redactarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 in termenul legal, potrivit procesului-verbal de ședința;

-asigura înregistrarea hotărârilor de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap intr-un registru de evidenta separat;

-asigura înregistrarea actelor emise de către Comisie, care nu necesita adoptarea unei hotarari, in registrul de intrari-iesiri;

-înregistrează si numerotează dosarele ce urmeaza a fi inaintate Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-înregistrează hotărârile in registrul special de evidenta a hotărârilor;

-înregistrează in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei, altele decât hotărârile;

-redactează si completează certificatele de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecție speciala;

-tine registrul special de procese-verbale ale ședințelor comisiei;

-comunica persoanelor interesate hotărârile Comisiei in termen de 5 zile de la data ședinței;

-urmărește modul in care sunt duse la îndeplinire masurile prevăzute in cuprinsul hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-organizează si tine la zi arhiva Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-asigura corespondenta cu alte Comisii si Servicii publice de asistenta sociala;

-comunica lunar Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București lista copiilor aflati in plasament si plasament in regim de urgenta la familii sau persoane, la asistent matemal profesionist, precum si a celor ce beneficiază de măsură de protecție la O.N.G.-uri;

-asigura secretariatul Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-asigura convocarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

-intocmeste proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor inaintate de către Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap si il inainteaza președintelui comisiei;

-intocmeste si inainteaza dosarele comisiei de evaluare a personelor adulte cu handicap;

-redactează si completează certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane adulte cu handicap care necesita protecție speciala;

-tine evidenta cazurilor prin registrele speciale din cadrul biroului;

-comunica certificatele de incadrare in grad de handicap pentru persoanele adulte;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 31 Compartimentul Audit Intern indeplineste următoarele atribuții principale :

-asigura certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara, prin verificarea legalității, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

-asigura examinarea legalității, regularității si conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

-asigura supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;

-realizează evaluarea economicității, eficacității si eficientei cu care sistemele de conducere si de execuție existente in cadrul instituției ori la nivelul unui program/proiect finanțat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

-asigura identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, după caz;

-organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 privind organizarea si funcționarea controlului financiar si a Gărzii financiare, Normele Ministerului Finanțelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991;

-asigura verificarea periodica a gestiunilor centrelor de plasament si a complexelor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor, după caz;

-examinează sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obținute;

-examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control a îndeplinirii deciziilor;

-identifica slăbiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operațiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, după caz;

-efectuează inspecția de audit intern ori de cite ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, funcționale si de sistem , propunând masuri pentru inlaturarea acestora ;

-intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu .

Art. 32 Serviciul Adopții îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - asigura luarea in evidenta a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna;

 • - asigura sprijinul necesar si informarea copiilor aflati in evidenta sa, opinia lor fiind consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si capacitatea lor de intelegere;

 • - acceseaza lista pentru copiii care au deschisa procedura adopției, aflati in evidenta R.N.A, in vedrea identificării si selectării din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;

 • - asigura determinarea compatibilității copil-familia potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor si opiniilor exprimate de acesta, in baza listei cu persoanele/familiile atestate, accesata in RNA, de la domiciliul copilului;

 • - realizează procesul de potrivire inițiala si practica a copiilor adoptabili aflati in evidenta R.N.A, cu persoanele/familiile adoptatoare cu reședința obișnuita in străinătate;

 • - asigura informarea prealabila a persoanei/familiei care isi exprima intenția de a adopta, prin furnizarea de informații referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania, la documentația necesara, demersurile si durata procedurilor adopției interne, precum si la serviciile de sprijin existente;

 • - realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, indeplinirea garanțiilor morale si a condițiilor materiale, precum si pregătirea acestora pentru asumarea, in cunoștința de cauza, a rolului de părinte;

 • - analizeaza caracteristicile sociale si medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreuna cu persoana/familia care solicita obținerea atestatului in vederea adopției;

 • - intocmeste raportul de ancheta sociala, iar la sfârșitul perioadei de evaluare raportul final privind acordarea/neacordarea atestatului de persoana/familie apta sa adopte;

 • - asigura pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare si organizează programe de pregătire pentru acestea;

 • - acorda sprijin persoanei/familiei adoptatoare in scopul îndeplinirii obligației acestora de a informa gradual copilul ca este adoptat;

 • - asigura urmărirea si monitorizarea evoluției copilului si a relațiilor dintre acesta si părinții sai adoptivi pe întreaga perioada de încredințare in vederea adopției prevăzută de lege;

 • - intocmeste rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul incredintat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte, formulând la sfârșitul perioadei de monitorizare propuneri privind revocarea măsurii de protecție sau după caz incuviintarea adopției;

 • - intocmeste rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul incredintat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte pana la soluționarea cererii de incuviintarea a adopției adresata instanței judecătorești prin hotarare judecătoreasca definitiva;

 • - realizează activitati postadoptie prin acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor care sa răspundă nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie cat si ulterior expirării acestei perioade;

 • - realizează activitatea de consiliere a adoptatului in vederea dezvăluirii identității părinților firesti/rudelor biologice, precum si consilierea si pregătirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactării;

 • - intocmeste raportul final privind încheierea perioadei de monitorizare post adopție si introduce in R.N.A copia electronica a acestuia;

 • - isi îndeplinește obligația de a introduce in R.N.A copia electronica a documentelor prevăzute de Legea nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum si a altor acte normative, in scopul organizării la nivel național a evidentei in materia adopției si a realizării etapei de potrivire;

 • - desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz;

 • - răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții;

 • - indeplineste orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu studiile absolvite;

 • - răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • - inainteaza Serviciului Juridic si Contencios dosarele copiilor/familiilor, in vederea avizarii/neavizarii dosarelor de atestare, sesizării instanței judecătorești cu privire la deschiderea procedurii adopției interne, incredintarii in vederea adopției, încuviințării in vederea adopției, precum si alte dosare ale căror cauze se soluționează de către instanța judecătoreasca;

 • - realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilitărilor parentale, indeplinirea garanțiilor morale, precum si pregătirea acestora pentru asumarea, in cunoștința de cauza, a rolului de părinte;

 • - analizeaza caracteristicile psihologice ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc impreuna cu persoana/familia care solicita obținerea atestatului in vederea adopției;

 • - intocmeste fisa de evaluare psihologica la sfârșitul perioadei de evaluare psihologica a persoanei/familiei apte sa adopte. Aceasta trebuie sa conțină propunerea vizând soluționarea cererii de eliberare a atestatului;

 • - asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați/adoptatului și familiei biologice.

 • - evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplinesca pentru a primi un copil in plasament/tutela ;

 • - verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoana ;

 • - intocmeste trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a coplului si a modului in care acesta este îngrijit;

 • - evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in îngrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste un raport de evaluare ;

 • - realizează activitățile de informare a părinților firești si rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului in care se afla efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament, precum si a modalităților concrete in care pot menține relații personale cu acesta, dar si asupra demersurilor necesare in vedrea reintegrării sau integrării copilului in familie;

 • - informează persoana/familia care s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minim 6 luni, alturi de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie sa le întreprindă in situația in care intenționează sa adopte copilul;

 • - sesizează Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța judecătoreasca, in vederea instituirii, modificării sau, după caz, a incetarii măsurii de protecție speciala plasament.

 • - urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum si modul in care părinții isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligațiile cu privire la copilul pentru care s-a încetat măsură de protecție speciala prin reintegrarea in familia sa, pe o perioada de minim 6 luni;

 • -  inainteaza dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna, Serviciului Adopții;

 • - răspunde pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu încredințate de șeful direct;

 • - oferă informații si asigura sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția planului individualizat de protecție este reprezentata de adopție, precum si pentru familia extinsa ;

 • - evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la garanțiile morale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament/tutela ;

 • - evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste un raport de evaluare ;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu competentele profesionale;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

 • - răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

 • - răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul compartimentului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful compartimentului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

  Art. 34 Serviciul


- Asistenți Matemali Profesioniști Îndeplinește următoarele

atribuții principale :

-respecta, promovează si garanteaza drepturile copilului stabilite prin Constituție si lege ;

-contribuie la intocmirea si instrumentarea planului individualizat de protecție in vederea stabilirii masurilor de protecție speciala a copilului;

-identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot deveni asistenți matemali profesioniști, in condițiile legii, -intocmeste si instrumentează dosarele de atestare a asistenților matemali profesioniști.

-intocmeste si prezintă C.P.C. - Sector 5 raportul de ancheta psiho- sociala privind evaluarea capacitatii de a deveni asistent matemal profesionist.

-propune C.P.C. Sector 5 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent matemal profesionist, -organizează cursuri de formare inițiala a asistenților matemali profesioniști si eliberează certificate de absolvire, -supraveghează activitatea asistenților matemali profesioniști si se intocmesc rapoarte privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, morale, sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit.

-acorda consiliere si sprijin asistenților matemali profesioniști in vederea indeplinirii obligațiilor ce le revin cu privire la copiii primiți in plasament.

-acorda asistenta, consiliere si propune acordarea de sprijin material si financiar familiei naturale sau familiei extinse in vederea reintegrării copilului aflat in plasament la asistent matemal profesionist.

 • - instrumentează dosarele copiilor pentru care urmeaza sa se instituie măsură de protecție speciala a plasamentului la un asistent matemal profesionist;

-instrumentează dosarele copiilor pentru care a fost stabilita măsură de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta la asistent matemal profesionist;

-verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala, dispuse de C.P.C. Sector 5 sau de instanța judecătoreasca.

-in cazul in care imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protecție speciala s-au modificat, sesizează de indata C.P.C. Sector 5 sau , după caz, aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios in vederea sesizării instanței judecătorești, pentru a modifica sau, după caz, a inceta măsură.

-comunica hotărârile judecătorești pronunțate in cauzele privind instituirea , reevaluarea si incetarea masurilor de protecție speciala a copiilor la asistent matemal profesionist , serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 precum si instituțiilor cu atribuții in acest domeniu ;

-monitorizează evoluția copiilor care au fost reintegrări in familie pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data incetarii măsurii de protecție speciala;

-Conform Ordinului nr. 1733/2015, art. 7 alin. 3 Serviciul Asistenta Matemala transmite Agenției de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București, copii certificate pentru conformitate cu originalul ale rapoartelor trimestriale de monitorizare intocmite, privind alocația de plasament;

-intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul serviciului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful serviciului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 3 5 Serviciul Protecție Tip Rezidențial îndeplinește următoarele atribuții principale : respecta, promovează si garanteaza drepturile copilului conform Legii 272/2004, Legii 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului si Constituției României;

instrumentează dosarele sociale in vederea institutirii măsurii de protecție speciala plasament in structurile rezidențiale din subordinea instituției, cat si in cadrul fundațiilor acreditate, conform Legii nr. 272/2004;

monitorizează si inceteaza masurile de protecție speciala pentru copiii carora li s-a instituit măsură de protecție speciala plasament in cadrul unităților rezidențiale, cat si pentru pentru cuplul mama/copil, in cazul admisiei mamei minore in centrul matemal;

monitorizează situația copiilor reintegrați in familia naturala pentru o perioada de minim 6 luni, intocmind rapoarte lunare de monitorizare (pentru copiii reintegrați in sectorul 5, iar pentru cei reintegrați in alte sectoare/judete solicita intocmirea acestora de către instituțiile competente), conform Legii nr. 272/2004 si Ordinului 288/2006;

intocmeste dispoziții de primar sau de director, in situația in care acestora le este delegat exercițiul drepturilor perintesti, pentru copiii beneficiari de măsură de protecție speciala, potrivit Legii nr. 272/2004 si Codului Civil; asigura managementul de caz pentru beneficiarii de măsură de protecție speciala din unitățile rezidențiale aflate in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 (Ansamblul Rezidențial “Sfanta Maria”, Ansamblul Rezidențial “Sfanțul Nicolae”, Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului — apartamente sociale de tip familial, Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati, Centrul Matemal), conform Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/o.n.g.-uri/persoane;

intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu; promovează pastrarea confidențialității cazurilor aflate in evidenta serviciului;

formarea, informarea si susținerea adecvata a familiei naturale/extinse pentru îngrijirea copilului, potrivit Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului si Legii asistentei sociale 292/2011;

evalueaza periodic nevoile copilului si revizuiește planul individualizat de protecție (PIP) in conformitate cu Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

facilitează procesul de menținere a relațiilor intre copil si familia naturala sau alte persoane importante din viata acestuia, potrivit standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial din Ordinului 21/2004

organizează, coordonează si monitorizează activitatile in care sunt implicați si alti specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului;

monitorizarea modului in care sunt puse in aplicare masurile de protecție speciala, in urma dispunerii plasamentului in unitățile rezidențiale din subordinea DGASPC sector 5, conform Legii nr. 272/20024 si Ordinului nr. 288/2006 colaborează cu alte servicii/birouri/compartimente de specialitate din cadrul instituției, alte instituții publice sau organisme private autorizate care actioneaza in domeniul protecției si promovării drepturilor copilului, in vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor, conform Hotărârii nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul- cadru de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului; monitorizează modul in care sunt puse in aplicare masurile de protecție speciala, in urma dispunerii plasamentului in cadrul ONG-urilor care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5, potrivit reglementarilor Legii 272/2004; reevaluează periodic progresele înregistrate, deciziile si intervențiile specializate in evoluția cazurilor aflate in evidenta, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului; monitorizează si consemnează evoluțiile înregistrate in implementarea planului individualizat de protecție pentru cazurile aflate in evidenta, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului; furnizează informații membrilor familiei privind serviciile sociale de sprijin disponibile in vederea menținerii copilului in familie, conform prevederilor Legii nr. 292/2011;

informează familia naturala a copilului, urmărind ca aceasta sa cunoască, sa inteleaga, sa accepte si sa acționeze in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea ce privește exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor cu privire la copil;

monitorizează modul in care copilul menține relațiile cu familia naturala sau cu alte persoane relevante pentru viata acestuia si evaluarea potențialului de reintegrare in familie pentru copiii aflati in evidenta serviciului, potrivit Legii 272/2004, Ordinului 21/2006, respectiv Ordinului nr. 288/2006;

pregătește reintegrarea copilului in familia naturala sau, după caz, integrarea intr-o familie substitutiva temporara, in familia adoptiva ori in alta forma de protecție speciala, atunci când aceasta este in interesul major al copilului, conform Ordinului 21/2006, respectiv Ordinul 27/2006;

sesizează autoritarilor cu competenta decizionala in domeniul protecției copilului, atunci când se constata apariția unei situării care impune necesitatea modificării sau incetarii măsurii de protecție speciala pentru cazurile aflate in evidenta;

întocmește, pastreaza, actualizeaza si gestionează documentația referitoare la situația copiilor care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament;

primește si înregistrează cazurile/sesizarile de abuz; repartizează cererile/sesizarile privind abuzul asupra copilului; efectuează evaluarea inițiala si detaliata prin profesioniștii din cadrul serviciului; planifica serviciile /intervențiile sociale; monitorizează si reevaluează periodic progresele înregistrate; închiderea cazului, conform prevederilor Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Motodologiei- cadru privind prevenirea si intervenția in echipa multidisciplinara si in rețea in situațiile de violenta asupra copilului si de violenta in familiei si a Metodologiei de intervenție multidisciplinara si interdisciplinara privind copiii exploatați si aflati in risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;

colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 3(


lire in Regim de Urgenta a (


5 următoarele atribuții


principale:

 • - asigura asistenta si sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

 • - asigura instituirea măsurii de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta in condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu completările si modificările ulterioare;

 • - intervine in cazurile copiilor expuși riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau instituțional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijării, in mediul lor de viata, când situația impune separarea acestora de familie/reprezentant legal;

 • - realizează evaluarea inițiala a situației copilului abuzat/neglijat si întocmește raportul de evaluare inițiala a situației copilului abuzat/neglijat;

 • - inainteaza Serviciului Juridic si Contecios documentele care argumentează instituirea măsurii de protecție speciala

 • - plasament in regim de urgenta, impreuna cu dispoziția de plasament in regim de urgenta, care in termen de 5 zile, sesizează instanța, in vederea mentinerii/inlocuirii /incetarii măsurii de protecție speciala ;

 • - intocmeste rapoarte de specialitate in situațiile in care se impune separarea copilului de mediul familial si/sau in situării in care dezvoltarea si integritatea sa fizica si psihica sunt periclitate si aduce la cunoștința Serviciului Juridic si Contencios, in vederea sesizării instanței, pentru stabilirea masurilor speciale de protecție pe calea ordonanței presedintiale, atunci când este necesar;

 • - depune diligentele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului plasat in regim de urgenta in serviciile de tip rezidențial, din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, respectiv familia extinsa/persoana;

 • - asigura reevaluarea situației socio-juridice a copiilor aflati cu măsură de protecție speciala in Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”;

 • - urmărește modul in care sunt aduse la indeplinire masurile prevăzute in cuprinsul hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentintei Tribunalului București ;

 • - tine evidenta beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”, precum si a copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecție speciala - plasament in regim de urgenta la persoana/familia extinsa;

 • - realizează statistica privind internările si externările copiilor din Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”, precum si a copiilor care beneficiază de măsură de protecție speciala - plasament in regim de urgenta la persoana/familia extinsa;

 • - asigura asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, in vederea audierii acestuia, la sediul instituției solicitante - secție de politie, DIICOT, Politia Capitalei, etc.; intocmeste raportul privind audierea minorului, care cuprinde concluziile preliminarii ale audierii; asigura includerea acestuia intr-un program de consiliere psihologica, daca este cazul;

 • - instrumentează cazurile copiilor părăsiți in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta București, când mama figurează cu domiciliul pe raza sectorului 5 sau când nu a putut fi identificata, in vederea instituirii măsurii de protecție speciala - plasament in regim de urgenta la asistent matemal profesionist;

 • - efectuează demersuri in vederea clarificării situației copiilor părăsiți in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta București, in situația in care mama figurează cu domiciliul pe raza altor autoritari administrativ - teritoriale, conform H.G. nr. 11303/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin administrației publice locale, instituțiilor si profesioniștilor implicați in prevenirea si intervenția in cazurile de copii aflati in situații de risc de părăsire sau părăsiți in unitari sanitare.

 • - colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celororlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale in vederea identificării situațiilor deosebite care apar in activitatea de protecție a copilului aflat in dificultate;

 • - acorda asistenta si sprijin de urgenta părinților copilului, urmărind daca aceștia isi pot asuma responsabilitatea si daca isi îndeplinesc rolul cu privire la copil, astfel incat sa prevină apariția situațiilor ce pun in pericol securitatea copilului;

 • - acorda copilului capabil de discernământ asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

 • - răspunde sesizărilor primite cu privire la cazurile de abuz fizic si psihic; intocmeste răspuns scris, in termenul prevăzut de legislația in vigoare, persoanelor fizice, reprezentanților instituțiilor publice care au efectuat sesizarea;

 • - respecta Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției drepturilor copilului si violenta in familie si intocmeste documentele prevăzute de acestea;

 • - coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie;

 • - realizează evaluarea inițiala a situației victimei violentei in familie si a copiilor acestuia; intocmeste raportul de evaluare inițiala si in funcție de caz, propune includerea in cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familei;

 • - participa la intocmirea contractului de furnizare de servicii sociale si a dispoziției de includere a victimei violentei in familie in cadrul Centrului de Adapostire a Victimei Violentei in Familie, si ulterior in cadrul Compartimentului de Recuperare, Reabilitare si Reinsertie Sociala, daca este cazul;

 • - efectuează demersuri, in vederea clarificării situației victimei violentei in familie si a copiilor acesteia, cu scopul reabilitarii/reinsertiei sociale;

 • - intocmeste rapoarte de incetare furnizare de servicii sociale si de monitorizare post-servicii pentru victima violentei in familie;

 • - colaborează la implementarea sistemului de înregistrare, raportare si management al cazurilor de violenta in familie;

 • - realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind cazurile de violență in familie și raportează trimestrial aceste date către Serviciul Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;

 • - comunica serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu, hotărârile judecătorești pronunțate in cauzele privind insitutirea, reevaluarea, încetarea masurilor de protecție speciala;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - efectuare de anchete sociale la solicitarea Direcțiilor Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din celelalte sectoare ale Municipiului București, județe sau alte instituții (Oficiul pentru Adopții, spitale, fundații, organizații nonguvemamentale, secții de politie, penitenciare, scoli, petenti etc, in vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecție pe raza teritoriala a acestora sau care se afla intr-o situație de abuz, neglijenta, abandon școlar etc;

 • - consilierea copiilor, a părinților acestora sau a altor persoane din anturajul copiilor (rude, prieteni, vecini etc);

 • - determinarea poziției copilului capabil de discernământ cu privire la măsură propusa pentru el, cu asigurarea cunoașterii situației sale de drept si de fapt;

 • - instrumentarea solicitărilor pentru « delegare de drepturi părintești » in cazul in care părinții sunt plecați la munca in străinătate. Pentru intocmirea dosarelor sunt necesare următoarele documente :

- cererea părintelui care pleca din tara cu mențiunea adresei unde va locui in străinătate ;

- fotocopie contract de munca a părintelui care lucrează in străinătate;

fotocopie act de identitate copil;

fotocopie act de identitate părinți si persoana către care se deleaga drepturile părintești (bunici, unchi etc);

fotocopie sentința de divorț (daca este cazul) ;

adeverințe medicale copil si persoana in grija caruia ramane copilul in Romania ;

adeverința școlara copil;

adeverința de venit sau talon de pensie pentru persoana in grija caruia ramane copilul in Romania ; cazier judiciar pentru persoana in grija careia ramane copilul in Romania;

fotocopie actul casei;

raport de evaluare psihologica a copilului si a persoanei in grija careia ramane copilul.

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Ari. 38 Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principalele :

 • - identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

 • - verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

 • - contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

 • - contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;

 • - informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

 • - coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

 • - comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

 • - reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

 • - eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

 • - colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și asistență psihopedagogică, respectiv a municipiului București în vederea respectării interesului superior al copilului;

 • - colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

 • - întocmește anual propuneri documentate privind înființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei.

In situația în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexă solicită specialiștilor transmiterea informațiilor de completare. Dacă informațiile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anunțată Comisia în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.h)

în vederea realizării atribuției prevăzute la alin. (1) lit. j), serviciul de evaluare complexă:

 • - transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului.

 • - împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la serviciul de evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele menționate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

SEC, în etapa de evaluare complexă, are următoarele atribuții:

 • - verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;

 • - verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;

 • - verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;

solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniștilor implicați în evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;

 • - realizează evaluarea sociala;

 • - realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de prezentul ordin în situațiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;

 • - programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situația în care părinții nu au făcut programare;

 • - aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;

 • - intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;

 • - ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.

Art. 39 Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si P principale:

atribuții


 • - evalueaza situația copiilor care au savarsit fapte prevăzute de legea penala dar care nu răspund penal, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potențialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de măsură de protecție adecvata:

 • - asigura si urmărește aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevăzută de legea penala dar care nu răspunde penal;

 • - propune Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 sau Instanței de judecata, instituirea măsurii de protecție speciala - supraveghere specializata pentru minorii care au savarsit fapte cu caracter penal dar nu răspund penal;

 • - consilierea si orientarea părinților si a copilului, in vederea sprijinirii integrării sociale a acestuia;

 • - popularizează in rândul minorilor consecințele penale ale activitatii infracționale desfășurate de aceștia;

 • - urmărește evoluția copilului delincvent după ce Comisia/instanta a dispus fata de acesta o măsură speciala de protecție;

 • - propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidențial specializat in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de voința părinților;

 • - asista la audierea minorilor care sunt cercetați penal la solicitarea Secțiilor de Politie sau a Parchetului;

 • - intocmeste rapoarte de evaluare pentru minorii care au avarsit fapte cu caracter penal la solicitarea Parchetului;

 • - asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la faptele savarsite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

 • - asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii in procesul de integrare in societate;

 • - comunica hotărârile judecătorești pronunțate cu privire la copiii delincventi serviciilor de specialitate din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu ;

 • - intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

 • - coordonează activitatea persoanelor pentru care Instanța de judecată a dispus efectuarea unei munci neremunerate in folosul comunității si comunica Serviciului de Probatiune situația acestora (luarea in evidenta, terminarea efectuării orelor de munca neremunerata in folosul comunității, tipurile de activitati prestate).

Ari. 40 Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc :

Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate in situații de risc este un compartiment din cadrul DGASPC Sector 5 care oferă servicii sociale de tip outreach consumatorilor de droguri injectabile, substanțe necunoscute cu efect psihoactiv (SNP) injectabile sau alte tipuri de droguri. Activitățile desfășurate in cadrul compartimentului diferă, de la servicii de harm reduction (schimb de seringi), asistenta medicala primara, testare HIV sau alte infecții asociate consumului de droguri, la activitati de prevenție antidrug, consiliere, informare si referire către servicii sociale specializate.

 • -  identifica zonele cu consum ridicat de heroina injectabila, SNP sau alte tipuri de droguri de pe raza sectorului 5;

 • -  asigura servicii sociale de tip outreach pentru persoanele vulnerabile, aflate in situații de risc, consumatori de heroina injectabila sau SNP (substanțe necunoscute cu effect psihoactiv) injectabile;

 • -  se deplasează in zonele cu consum ridicat de heroina injectabila, SNP sau alte droguri in vederea oferirii de servicii tip harm reduction - distribuție de seringi sterile pentru a reduce riscul infectării cu HIV, HVB, HVC intre consumatorii de droguri injectabile si colectaza seringile folosite de către consumatori;

 • -  distribuie prezervative in zonele cu consum ridicat de droguri ca modalitate de prevenție a infectării cu HIV si alte infecții asociate consumului de droguri injectabile;

asigura servicii de consiliere psihologica conusmatorilor care doresc sa beneficieze de un program de consiliere in vederea susținerii persoanei in tratamentul antidrog;

 • -  asigura servicii de consiliere sociala consumatorilor de droguri injectabile in funcție de nevoile identificate ale acestora: referire către servicii de asistenta specializate (adăposturi de noapte, centre pentru femei abuzate, centre de zi pentru copii - postcura si reabilitare); oferă sprijin pentru persoanele fara documente de identitate in vederea obținerii acestora; referire către agenția pentru ocuparea forței de munca, programe de calificare, formare si perfecționare si pregătirea pentru interviu;

asigura servicii medicale primare, manevre de resuscitare in caz de nevoie etc.;

 • -  efectuează la cerere testare rapida HIV, HVB, HVC;

 • -  efectuează sesiuni de informare si educare cu privire la reducerea riscului de infectare cu virusul HIV, hepatite virale de tip B si C, semne, simptome, cai de transmitere, diagnostic, masuri de prevenire, autoevaluarea riscului asociat comportamentului de injectare cu substanțe psihoactive, supradoza etc.;

 • -  asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la datele de identificare a consumatorilor de droguri;

 • -  colaborează cu Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Sector 5 (C.P.E.C.A. Sector 5) si cu alte instituții si O.N.G.-uri cu atribuții in domeniul intervenției pentru consumatorii de droguri;

 • -  indruma consumatorii de droguri către servicii specialzate de tratament medical (spital, CPECA Sector 5)

 • -  intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

 • -  colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • -  toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful de centru si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 41 Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - realizează informarea comunității cu privire la serviciile pe care le oferă si serviciile existente pentru copiii străzii si, după caz , la familiile acestora ;

 • - asigura identificarea zonelor de risc ( zonele care sunt frecventate de copiii străzii);

 • - in colaborare cu reprezentanții D.G.P.M.B.- Politia Sectorului 5, Direcției Generale de Politie Locala Sector 5 organizează acțiuni stradale periodice, in baza unui plan comun de intervenție ;

 • - in colaborare cu D.G.P.M.B — POLITIA SECTOR 5 elaborează planul comun de intervenție ;

 • - instrumentează dosarele copiilor străzii in vederea frecventării de către aceștia a unor servicii de zi , inclusiv medicale si educaționale , ori a preluării acestora in cadrul Adăpostului de zi si de noapte petru copiii străzii;

 • - instrumentează dosarele copiilor străzii in vederea instituirii măsurii de protecție speciala a plasamentului in regim de urgenta;

 • - comunica Serviciului Juridic si Contencios dispozițiile directorului general privind instituirea măsurii speciale de protecție a plasamentului in regim de urgenta in vederea sesizării instanței.

 • - colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celororlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale in vederea identificării situațiilor deosebite care apar in activitatea de protecție a copilului aflat in dificultate;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - participa la acțiunile de evacuare a familiilor din adăposturile improvizate sau din imobile in care locuiesc, la solicitarea reprezentanților Jandarmeriei, Politiei Locale Sector 5 sau cei ai secțiilor de politie aferente sectorului 5;

 • - preia sesizările telefonice si/sau scrise despre copiii sau familii cu copii care apeleaza la mila publicului, spala parbrizele mașinilor, locuiesc in strada, sunt exploatați prin munca, sesizări primite din partea persoanelor fizice si/sau din partea instituțiilor publice;

 • - sesizează Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de prezenta in Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii a copiilor cu domiciliul in raza lor de competenta si solicita actele necesare in vederea clarificării situației acestora si/sau transferul in unitățile administrativ-teritoriale unde părinții copiilor isi au domiciliul.

 • - respecta S.M.O. privind managementul de caz, conform Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

 • - respecta si promovează prevederile Cartei O.N.U. privind drepturile omului si ale copilului.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul serviciului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful serviciului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Familial Sf. Nicolae ” îndeplinește următoarele atribuții • - găzduire pe perioada nedeterminata

 • - îngrijire personala: fiecare copil beneficiază de un program de acomodare, a cărui durată și evenimente relevante sunt consemnate în dosarul copilului, copilul institutionalizat beneficiază de echipament si cazarmanent adecvat vârstei si nevoilor personale, asistenta medicala permanenta;

 • - reintegrare familiala si comunitara: copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament. Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. Părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale ale acestuia cu bunicii, frații și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie decât în cazurile în care instanța decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Reintegrarea copilului are loc atunci când se constata modificarea condițiilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecție speciala si sunt favorabile acestuia.

 • - educația - activitățile educaționale organizate zilnic se desfășoară intr-un spațiu special destinat și amenajat. Materialele alese sunt adecvate obiectivelor propuse și vor fi verificate zilnic pentru identificarea potențialelor pericole pentru siguranța și sănătatea copilului. Copii sunt insotiti zilnic la unitățile școlare la care sunt inscrisi, au program zilnic de efectuare a temelor, sunt antrenați uletrior in diverse activitati cu carăcter non formal.

 • - colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflati cu măsură de protecție speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

 • - realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale ansamblului

 • - elaboraza rapoarte de activitate;

 • - ascultarea opiniei copiilor in raprot cu varsta si gradul de maturitate precum si ale familiilor acestora si ale altor persoane importante pentru copii

 • - copiii sunt incurajati si sprinjiniti sa participe la desfasurarea activităților si sa isi asume responsabilități conform gradului de dezvoltare

 • - consiliere psihologica

 • - asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc

 • - ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare. Copiii trăiesc in condiții de siguranța si bunăstare, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz sunt soluționate promnpt si corect de către intregul personal conform legislației in vigoare.

 • - ii dezvolta responsabilitatea copilului față de propria persoană printr-o implicare cât mai mare în organizarea propriei vieți

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - formarea continua a personalului

 • - se ingrijeste cu aprovizionarea cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5. Locațiile sunt mobilate si amenajate adecvat nevoilor copiilor, iar copiii sunt incurajati sa-si decoreze camerele conform preferințelor.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Ansamblului Rezidențial vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Ansamblului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.  “Ciresarii II” îndeplinește următoarele atribuții


principale:

 • - reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara;

 • - găzduire pe perioada determinata;

 • - îngrijire personala prin asigurarea de amteriale igenico-sanitare si de igena personala precum si asigurarea conditilor de locuit apropiate ca cele din mediu familial

 • - asigurarea hranei prin elaborarea unui meniu zilnic printr-o alimentație echilibrata in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesrul de calorii si elemente nutritive

 • - orientare școlara si profesionala

 • - consiliere psihologica si de specialiate

 • - de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritarilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea următoarelor activitatii:

 • - informarea beneficiarilor prin aducerea la cunoștința a ghidului de prezentare a serviciilor oferite in cadrul CPRU Ciresarii II

 • - activitati de promovare a imaginii centrului in comunitate

 • - activitati de comunicare si colaborare permanenta cu alte instituții publice locale,organizații ale societarii civile active in comunitate in folosul beneficiarilor

 • - elaborarea de rapoarte de activitate

 • - de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activitati:

 • - activitati de intervenție de specialitate si reabilitare

 • - orientare școlara si profesionala,

 • - încadrare după caz intr-un grad de handicap,

 • - stabilirea identitatii/inregistrarea tardiva a nașterii,

 • - colaborarea permanenta cu biroul de evidenta a populației in vederea eliberării cârtii de identitate/cartii provizorii de identitate,

 • - vizite la domiciliul părinților sau după caz a familiei lărgite, in scopul reintegrării sau menținerea legăturii cu familia

 • - pentru combaterea marginalizarii, discriminării copii sunt inscrisi intr-o forma de invatamant recunoscuta de stat(invatamant de masa, programul a 2-a sansa si invatamantul frecventa redusa)

 • - activitati de asigurare a sanatatii copiilor

 • - de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activitati:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

 • - formarea continua a personalului din cadrul centrului

 • - evaluarea anuala a calitatii serviciilor prestate de către personalul angajat

 • - evaluarea tuturor activităților intreprinse in interesul beneficiarilor

 • - elaborarea de masuri care sa conducă la imbunatatirea calitatii activitatiilor desfășurate de resursele umane alocate serviciului

 • - de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

 • - activitati de intretinere a patrimoniului instituției in vederea asigurării unor servicii sociale de inalta calitate

 • - elaborarea unor masuri de gospodărire raționala a consumurilor de utilitati( apa, gaze, curent electric)

 • - elaborarea de masuri care sa conducă la imbunatatirea calitatii activitatiilor desfășurate de resursele umane alocate serviciului

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul serviciului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful serviciului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Rezidențial de tip Familial „ Sf. Maria ”

■atribuții


principale :

 • - găzduire pe perioada nedeterminata

 • - îngrijire personala: fiecare copil beneficiază de un program de acomodare, a cărui durată și evenimente relevante sunt consemnate în dosarul copilului, copilul institutionalizat beneficiază de echipament si cazarmanent adecvat vârstei si nevoilor personale, asistenta medicala permanenta;

 • - reintegrare familiala si comunitara: copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament. Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. Părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale ale acestuia cu bunicii, frații și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie decât în cazurile în care instanța decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Reintegrarea copilului are loc atunci când se constata modificarea condițiilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecție speciala si sunt favorabile acestuia.

 • - educația - activitățile educaționale organizate zilnic se desfășoară într-un spațiu special destinat și amenajat. Materialele alese sunt adecvate obiectivelor propuse și vor fi verificate zilnic pentru identificarea potențialelor pericole pentru siguranța și sănătatea copilului. Copii sunt insotiti zilnic la unitățile școlare la care sunt inscrisi, au program zilnic de efectuare a temelor, sunt antrenați uletrior in diverse activitati cu caracter non formal.

 • - colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor aflati cu măsură de protective speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

 • - realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale ansamblului

 • - elaborează rapoarte de activitate;

 • - ascultarea opiniei copiilor in raport cu varsta si gradul de maturitate precum si ale familiilor acestora si ale altor persoane importante pentru copii

 • - copiii sunt încurajați si sprinjiniti sa participe la desfasurarea activităților sis a isi assume responsabilități conform gradului de dezvoltare

 • - consiliere psihologica

 • - asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc

 • - ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare. Copiii trăiesc in condiții de siguranța si bunăstare, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz sunt soluționate promnpt si corect de către intregul personal conform legislației in vigoare.

 • - ii dezvolta responsabilitatea copilului față de propria persoană printr-o

implicare cât mai mare în organizarea propriei vieți

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - formarea continua a personalului

 • - se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotiti(potrivit cerințelor unitarii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5. Locația este mobilată si amenajata adecvat nevoilor copiilor, iar copiii sunt incurajati sa-si decoreze camerele conform preferințelor.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Ansamblului Rezidențial vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Ansamblului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 45 Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii indeplineste următoarele atribuții principale :

 • - adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii este un serviciu alternativ la institutionalizarea de tip clasic a copiilor străzii, avand drept scop socializarea si educarea acestora, funcționând permanent si asigurând acestor copii ai străzii rezidenta de noapte si de zi, hrana, imbracaminte, educație, invatamant, asistenta medicala si sociala, precum si consiliere juridica.

 • - admiterea copilului in adăpostul de zi si de noapte se va face in baza referatului vizat de șeful de adapost si intocmit de echipa multidisciplinara, in baza caruia ulterior se va emite de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 o dispoziție de rezidenta temporara, care va fi adusa la cunoștința Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 in următoarea ședința a acesteia.

 • - in perioada in care copiii vor fi găzduiri aici, asistenții sociali vor identifica cea mai buna soluție pentru evitarea institutionalizarii copilului sau pentru întoarcerea sa in strada. Astfel se vor avea in vedere următoarele :

Rezolvarea problemelor specifice in strada si care au un caracter urgent (probleme de ordin medical si material), prin:

 • a) însoțirea copiilor la un serviciu medical competent;

 • b) indrumarea copiilor spre un adapost in condiții climaterice severe;

 • c) acordarea unui minim ajutor material (hrana, imbracaminte si incaltaminte) numai in situării de urgenta.

Oferirea de protecție si sprijin moral si educativ copiilor din strada (cu prioritate copiilor mai mici si fetelor), prin:

 • a) intervenția echipelor sociale in mediul străzii, aplicând metode si mijloace adecvate situațiilor întâmpinate;

 • b) activitati educative (organizarea de activitati la cinematografe, muzee, parcuri, stadioane);

Identificarea copiilor contactați pentru a face posibila ancheta sociala. Se dorește intocmirea unei preanchete sociale si predarea acesteia coordonatorului de program aflat in legătură cu instituțiile non-guvemamentale responsabile in luarea masurilor de protecție sociala;

Informarea copiilor străzii asupra drepturilor lor si asupra existentei centrelor socio-educative de zi si rezidențiale prin distribuirea unor materiale informative si discuții pe marginea lor (broșuri ce conțin Convenția ONU privind drepturile copilului, pliante care prezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 etc.).

Primirea voluntara a copiilor străzii in acest adapost va fi îndeplinita de personalul de specialitate angajat , care va asigura toate condițiile pentru a-i oferi copilului protecție, educație si socializare. Se vor avea in vedere:

Evaluarea complexa a copilului străzii, familiei si capacitatii comunitarii

Evaluarea reprezintă procesul prin care se realizează o analiza a cauzelor care au dus la ajungerea copilului in strada, analiza situației copilului (din punct de vedere medical, social, juridic, educațional etc.), analiza condițiilor comunitare de asistenta si sprijin, a familiilor dispuse sa ia in îngrijire copiii in dificultate, precum si monitorizarea acestuia.

Asigurarea spațiului de locuit si gasirea unor alternative la institutionalizare pentru copii străzii.

In perioada tranzitorie, in care personalul calificat va cauta o alternativa pentru acești copii ai străzii, copilul din evidenta adăpostului va beneficia de asistenta, ingrijire, protecție, ocrotire si educație, asistenta medicala, consiliere psihologica.

Pregătirea familiilor pentru primirea copilului.

Echipa de lucru va pregăti familiile care au in ingrijire copii aflati in evidenta Adăpostului precum si reinsertia lor familiala.

Restabilirea si consolidarea legaturilor cu familia de origine

Activitatea de restabilire si consolidare a legăturii familiale este una prioritara. Numai in cazul in care nu este posibila reintegrarea copilului in familia de origine, atunci se va urmări stabilirea unei masuri de protecție.

Trasarea proiectelor personale de reintegrare

Echipa de intervenție va elabora proiecte personale de integrare pentru copiii din grupul tinta in funcție de situațiile particulare ale fiecărui copil.

Mediatizarea fenomenului copiilor străzii

Mediatizarea fenomenului copiilor străzii are ca obiectiv sensibilizarea opiniei publice si implicarea comunității locale in protecția si îngrijirea copiilor străzii. Aceasta activitate se desfasoara in etape concepute astfel încât sa asigure maxim de eficienta.

- toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Adăpostului de Zi de Noapte pentru Copiii Străzii vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful Adăpostului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.


atribuțiiServiciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități, inclusiv cu tulburări neuropsihice grave, (S.R.D.) are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.

Activitățile de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață și a unora dintre activitățile legate de reintegrarea/integrarea familială se acordă obligatoriu în locația SRD. Celelalte activități se pot acorda de către același furnizor sau de alți furnizori de servicii, în aceeași locație sau în alte locații decât cea în care are loc găzduirea copilului, însă accesul la aceste activități este asigurat și monitorizat de SRD în responsabilitatea căruia se află copilul și care îi asigură găzduire.

Componenta rezidențiala pentru copii:

- asigura activitati de abilitare / reabilitare care pot fi după caz : kinetoterapie si masaj , logopedie , terapie psiho-motrica si de abilitate manuala, terapii prin invatare, dezvoltarea abilităților de autocontrol, organizarea si formarea autonomiei personale , reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv -motorie, terapie ocupationala si

de


diverse


forme


de


psihoterapie          de          expresie,          diverse          forme          de          psihoterapie,etc.

- oferă servicii pentru protecția copilului cu dizabilitati, inclusiv cu tulburări neuropsihice grave


 • - fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice și în baza hotărârii comisiei pentru protecția copilului / instanței judecătorești care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare școlară și planul de servicii personalizat

 • -  asigură condițiile necesare pentru toți copiii aflați în protecție specială pentru ca aceștia să poată contacta și implica în viața lor orice persoană, instituție, asociație sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepția restricțiilor prevăzute în planul de servicii personalizat și programele de intervenție specifică.

 • - asigura dreptul la intimitate al copiilor, al spațiului personal și al confidențialității într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

 • - unitatea asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale fiecărui copil, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate.

 • - realizează promovarea și sprijinirea, prin materiale și mijloace corespunzătoare, a educației formală și non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilitătii/handicapului și potențialului lor de dezvoltare.

 • - asigura pentru copii oportunități multiple de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare, conform vârstei, potențialului de dezvoltare, intereselor și opțiunilor personale.

 • - asigura accesul și participarea copiilor la activități variate și eficiente de abilitare și reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

 • - aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesați, cu privire la incidentele deosebite survenite in legătură cu protecția copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

 • - unitatea colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil și familie din comunitate și totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât și în exteriorul său ;

 • - intocmeste pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de intervenție si il revizuiește periodic (conform standardelor minime obligatorii), in funcție de necesitați;

 • - elaborează si desfasoara programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educaționale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea școlara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru părinți, activitati de recuperare specifice);

 • - ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare;

Șeful Centrului intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

In Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati se asigura :

 • - ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice ori intelectuale;

 • - sprijin pentru realizarea igienei corporale;

- consultații și tratamente la cabinetul medical, în instituții medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;

 • - servicii de îngrijire-infirmerie;

 • - medicatia adecvata diagnosticului;

 • - servicii de consiliere psihologica;

 • - îngrijire speciala si securitate sociala ;

 • - ocrotire si educație personalizata;

 • - protecție împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ;

- asigurarea alimentației variate in funcție de varsta si patologia asistatilor;

Evidenta scriptica a beneficiarilor centrului se face la intrarea acestora in Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati prin Înscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Centrului.

-Toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful Centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5

Art. 47 Complexul de Servicii îndeplinește următoarele atribuții principale :

Sociale de Tip Familial


Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial reprezintă o componenta funcționala din subordinea D.G.A.S.P.C. - sector 5, fiind constituit dintr-un număr de 4 (patru) apartamente situate in diverse locații (adrese) din comunitatea locala Sector 5, avand drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copiilor/tinerilor aflati cu masuri de protecție speciala, conform următoarelor principii:

 • - Promovarea modelului familial de îngrijire a copilului;

 • - Asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • - Asigurarea protecției copilului pe o perioada determinata pana in momentul integrării acestuia in familie.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial asigura copiilor/tinerilor protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lor. Acestea se refera la: dreptul la identitate si la o istorie proprie, dreptul la menținerea contactului permanent si nemijlocit cu părinții, dreptul la exprimarea libera a opiniei, dreptul la protecție împotriva oricărei forme de abuz sau neglijenta, dreptul la reevaluarea periodica a măsurii de protecție stabilite, dreptul la educație si instrucție, dreptul la odihna, vacanta, activitati culturale si artistice, dreptul la sanatate, dreptul la securitate sociala, dreptul la readaptare fizica si psihologica si reintegrare sociala.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial asigura copiilor/tinerilor rezidenti in apartamentele sociale primire si găzduire, îngrijire si întreținere zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medical generala adaptata permanent nevoilor individuale ale copiilor, educație pentru sanatate, pentru invatatura si aplicarea deprinderilor igienice, relative la propria persoana si la mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc, aceste activitati desfasurandu-se in concordanta cu standardele minime obligatorii specifice serviciilor rezidențiale.

Șeful Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. - Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata , in domeniul științelor socio-umane sau administrative.

In activitatea sa, coordonatorul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5, hotărârile Comisiei pentru Protecția Copilului si normele legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate.

Conducerea Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului este obligata sa asigure tuturor copiilor ocrotiți frecventarea unei instituții școlare corespunzătoare ținând seama si de opțiunea copilului.

Asigura tuturor copiilor ocrotiți orientarea scolar-profesionala corespunzătoare, ținând seama de abilitățile si opțiunile acestuia.

Accesul copiilor in Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului se face pe baza hotărârii de plasament emisa de către Comisia pentru Protecția Copilului/sentintei judecătorești prin care se instituie plasamentul;

Evidenta scriptica a copilului se face la intrarea acestuia in Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului prin inscrierea in registrul general privind evidenta rezidentilor, in ordinea sosirii. Registrul se pastreaza permanent la sediul Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Copilului.

Odata ce primirea in unitate s-a realizat, copilul beneficiază imediat de un program de masuri, care sa asigure igiena, hrana, odihna si sprijin psihologic pentru evitarea traumelor separării.

Dosarul copilului va cuprinde următoarele acte:

Hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca;

Certificatul de naștere in original;

Buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani;

Fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare;

Ancheta sociala privind situația familiala a copilului;

Adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

Adeverința de venit a părinților (părintelui după caz);

Contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar;

Planul de servicii/planul de recuperare întocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara;

Planul de protecție individualizat;

Hotararea de externare emisa de Comisia pentru Protecția Copilului.

Dosarele copiilor se pastreaza in arhiva D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/ Sentinței judecătorești la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se întemeiază pe următoarele motive:

Reitegrarea in familia naturala;

Adopție;

Plasament familial;

Schimbarea formei de protecție sau încheierea studiilor pentru pregătirea profesionala.

La plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

Toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului -apartamente Sociale de Tip Familial vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful complexului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 48. Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice

Se organizează și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, aflat sub directa coordonare a Directorului General Adjunct pentru Protecția Specială a Copilului, ca măsură activă de prevenire conflictelor și violenței domestice în conformitate cu prevederile Legii 217/2003 cu completările Legii 174/2018.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice asigură informarea și sensibilizarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la efectele violenței domestice, scopul, activitățile, beneficiile și serviciile oferite, precum și modalitățile de accesare a acestora.

Pune la dispoziția oricăror persoane interesate, materiale informative, privind activitățile derulate, serviciile oferite, personalul de specialitate, facilitățile oferite.

Desfășoară programe destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

B. Structura Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice este următoarea:

 • 1.  Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice;

 • 2.  Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice;

 • 3.  Centrul de Asistență destinat Agresorului.

  1. Centrul de


;nță a Victimelor Violenței Domestice

Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței în Familie are următoarele atribuții:

 • a)  asigură protecția victimei violenței domestice, cu acordul acestora prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

 • b)  asigură găzduire, hrană și îngrijire victimelor violenței domestice, pe o perioadă determinată cuprinsă între 7 -60 zile;

 • c)  asigură servicii de asistență socială

 • d)  asigură servicii de consiliere psihologică, suport emoțional;

 • e)  asigură servicii de consiliere juridică;

 • f)   accesul la îngrijiri medicale curente, asigurate de spitalele și instituțiile medicale partenere;

 • g)  informarea beneficiarilor centrului cu privire la serviciile și beneficiile oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 5, pe care le pot accesa aceștia, respectiv:

suportarea cheltuielilor ocazionate de obținerea certificatului medico-legal;

suportarea cheltuielilor ocazionate de întocmirea actelor de identitate;

suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor medicale specifice, recomandate de medicul specialist, precum și achiziționarea rețetelor medicale, prescrise de acesta, pentru victima violenței domestice, când nu are calitatea de asigurat, precum și în situația în care veniturile acestuia sunt insuficiente;

scutirea de la plata creșei pentru copiii preșcolari, conform HCL Sector 5 nr. 40/2016, privind suportarea de la bugetul local, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului educațional și instituțional, și înscriți în creșele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

alocația pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei;

plata chiriei pe o perioadă de 3 ani, conform HCL Sector 5 nr 147/2017, privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor rezidente pe raza sectorului 5;

prestații financiare excepționale conform Legii 272/2004 și HCL Sector 5 nr. 41/2016, privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru, în vederea acordării prestației financiare excepționale;

ajutorul de urgență, conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, și HCL Sector 5 nr. 146/2017, privind aprobarea Listei de situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

victima violenței domestice cu grad de handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 5, va beneficia de drepturile bănești, conform HCL nr. 45/2016 și Legii 448/2006;

toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul centrului vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi elaborat de către șeful de centru al Centrului de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice și aprobat de Consiliul Local Sector 5;

 • h)  colaborează cu poliția și jandarmeria pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

 • i)   asigură consilierea membrilor de familie aflați în dificultate;

 • j)   sesizează autoritățile, în cazul în care constată acte de violență domestică împotriva copiilor și colaborează cu D.P.D.C. din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în centru;

 • k)  elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite în centru (nr. de beneficiari, vârsta, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

 • l)   inițiază programe speciale de protecție și asistență destinate victimelor violenței domestice;

 • m) asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

 • n)  colaborează cu autoritățile publice centrale și locale implicate în combaterea violenței domestice, precum și cu organizații neguvemamentale care desfășoară activități în domeniu;

 • o)  colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.A.S.P.C., județene, respectiv a municipiului București, și a altor organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților - țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

 • p)  colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului.

Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgență sau, după caz, cu aprobarea conducerii centrului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție. Internarea victimelor în centru se face numai cu acordul acestora. Pentru minorii cu vârsta sub 10 ani, acordul este dat de părintele neagresor sau, după caz, reprezentantul legal, iar copiii cu vârsta peste 10 ani, își exprimă, acordul scris, cu privire la internarea în cadrul centrului.

Admiterea în adăpost se realizează la cererea beneficiarului, în urma realizării evaluării inițiale, concretizată într-un raport de evaluare inițială, întocmit de reponsabilul de caz/managerul de caz, în colaborare cu specialiștii din cadrul adăpostului (psiholog, consilier juridic, asistent social), prin Dispoziția Directorului General DGASPC Sector 5. Raportul de evaluare inițială trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: date despre victimă (numele și prenumele, CNP, data și locul nașterii, domiciliul), date despre persoana care însoțește victima (solicitant, data solicitării, detalii despre solicitare), date despre copii, dacă este cazul (numele și prenumele, domiciliul), starea victimei în momentul evaluării (aspectul exterior, starea psihică, starea de sănătate), descrierea evenimentului, legătura victimei cu membrii familiei extinse și cu agresorul.

Acordarea serviciilor se face în baza unui contract pentru acordarea de servicii sociale, victima putând solicita încetarea contractului prin formularea unei cereri în acest sens.

Dosarul beneficiarului va cuprinde următoarele acte:

J nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal;

cerere din partea victimei;

proces verbal al poliției, după caz;

plângere penală, după caz;

raport de evaluare inițială;

certificat medico-legal, după caz;

angajamentul de confidențialitate al victimei;

copii de pe actele de identitate ale victimei și, după caz, ale copiilor acesteia;

acte medicale, după caz;

ordin de protecție, după caz;

evaluare psihologică;

program personalizat de consiliere;

plan de servicii;

dispoziția de numire a managerului de caz;

dispoziția de admitere emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5; contract pentru acordarea de servicii sociale;

dispoziția de revocare a admiterii emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Șeful Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. - Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata, in domeniul științelor socio-umane .

2. Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice

Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice are următoarele atribuții:

 • a)  asigură hrana, găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, pe o perioadă determinată, de maximum 90 zile, în situații excepționale se poate aproba prelungirea acestei perioade de până la 180 zile, numai cu aprobarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • b)  asigură prin consiliere juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viață activă, inserția socială și profesională a victimelor;

 • c)  identificarea mediilor în care pot fi inegrate victimele violenței domestice;

 • d)  asigurarea accesului la îngrijiri medicale curente, asigurate de spitalele și instituțiile medicale partenere;

 • e)  asigură în desfășurarea altor activități, după caz, privind inserția/reinserția socială, informare, orientare vocațională sau alte activități administrative;

 • f)   informarea beneficiarilor centrului cu privire la serviciile și beneficiile oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 5, pe care le pot accesa aceștia, respectiv:

suportarea cheltuielilor ocazionate de obținerea certificatului medico-legal;

suportarea cheltuielilor ocazionate de întocmirea actelor de identitate;

suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor medicale specifice, recomandate de medicul specialist, precum și achiziționarea rețetelor medicale, prescrise de acesta, pentru victima violenței domestice, când nu are calitatea de asigurat, precum și în situația în care veniturile acestuia sunt insuficiente;

scutirea de la plata creșei pentru copiii preșcolari, conform HCL Sector 5 nr.40/2016, privind suportarea de la bugetul local, a contribuției părinților /reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului educațional și instituțional, și înscriți în creșele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

alocația pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei; plata chiriei pe o perioadă de 3 ani conform HCL Sector 5 nr 147/2017, privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor rezidente pe raza sectorului 5;

prestații financiare excepționale conform Legii 272/2004 și HCL Sector 5 nr.41/2016, privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru, în vederea acordării prestației financiare excepționale;

ajutorul de urgență, conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, și HCL Sector 5 nr. 146/2017, privind aprobarea Listei de situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

victima violenței domestice cu grad de handicap, cu domiciliul pe raza sector 5, va beneficia de drepturile bănești, conform HCL nr. 45/2016 și a Legii 448/2006;

toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul centrului vor fi prezentate detaliat în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi elaborat de către șeful de centru al Centrului de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice și aprobat de Consiliul Local Sector 5;

 • g)  colaborează cu Poliția și Jandarmeria, pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

 • h)  asigură consilierea membrilor de familie aflați în dificultate;

 • i)   sesizează autoritățile, în cazul în care constată acte de violență domestică împotriva copiilor și colaborează cu D.P.D.C. din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în centru;

 • j)   elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite în centru (nr. de beneficiari, vârsta, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație , venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

 • k)  pot iniția programe speciale de protecție și asistență destinate victimelor violenței domestice;

 • l)  asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

 • m) colaborează cu autoritățile publice centrale și locale implicate în combaterea violenței domestice, precum și cu organizații neguvemamentale care desfășoară activități în domeniu;

 • n)  colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.A.S.P.C., județene , respectiv a municipiului București, și a altor organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților - țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

 • o)  colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului.

Admiterea în centru se realizează la cererea beneficiarului, în urma realizării evaluării inițiale/reevaluării situației, concretizată într-un raport de evaluare inițială/reevaluare, întocmit de reponsabilul de caz/managerul de caz, în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului (psiholog, consilier juridic, asistent social), prin Dispoziția Directorului General DGASPC Sector 5. Raportul de evaluare inițială/reevaluare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: date despre victimă (numele și prenumele, CNP, data și locul nașterii, domiciliul), date despre persoana care însoțește victima (solicitant, data solicitării, detalii despre solicitare), date despre copii, dacă este cazul (numele și prenumele, domiciliul), starea victimei în momentul evaluării (aspectul exterior, starea psihică, starea de sănătate), descrierea evenimentului, legătura victimei cu membrii familiei extinse și cu agresorul.

Acordarea serviciilor se face în baza unui contract pentru acordarea de servicii sociale, victima putând solicita încetarea contractului prin formularea unei cereri în acest sens.

Dosarul beneficiarului va cuprinde următoarele acte:

J cerere din partea victimei;

J proces verbal al poliției, după caz;

nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

J angajamentul de confidențialitate al victimei;

J copii ale actelor de identitate ale victimei și, după caz, ale copiilor acesteia;

J raport de evaluare inițiala, dacă accesează, direct, centrul de reabilitare a victimelor violenței în familie;

J raport de reevaluare, prin care se propune includerea în cadul centrului de reabilitare, în situația în care a tranzitat centrul de primire în regim de urgență;

•f plângere penală, după caz;

J certificat medico-legal, după caz;

acte medicale, după caz;

J ordin de protecție, după caz;

raport de evaluare detaliata;

V evaluare psihologică;

■S program personalizat de consiliere;

■S plan de servicii;

■S dispoziția de admitere emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5;

J dispoziția de numire a managerului de caz;

J contract pentru acordarea de servicii sociale;

J contract pentru acordarea de servicii sociale;

J dispoziția de revocare a admiterii emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Șeful Centrului de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. - Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Centrului de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata, in domeniul științelor socio-umane .

3.

Centrul de Asistență destinat Agresorului oferă, în regim rezidențial, următoarele:

consiliere psihosocială și suport emoțional; consiliere juridică ;

informare;

mediere familială

orientare vocațională.

Centrul de Asistentă destinat Agresorului are următoarele atribuții:

 • a)  asigură și facilitează accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare după caz;

 • b)  oferă servicii de consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate, în vederea depășirii situațiilor de risc;

 • c)  elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, numâr de copii aflați în întreținerea lor, frecvența și natura agresiunii);

 • d)  colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.A.S.P.C., județene, respectiv municipiului București și cu alte organsime implicate în campaniile de informare și educare a comunitaților-țintă precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

 • e)  colaborează cu autoritățile publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvemamentale care desfașparâ activități în domeniu.

 • f)  colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de asistentă destinat agresorului.

Admiterea în centru se realizează la cererea beneficiarului, în urma realizării evaluării inițiale, concretizată într-un raport de evaluare inițială, întocmit de reponsabilul de caz/managerul de caz, în colaborare cu specialiștii din cadrul centrului (psiholog, consilier juridic, asistent social), prin Dispoziția Directorului General DGASPC Sector 5. Raportul de evaluare inițială trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: date despre agresor (numele și prenumele, CNP, data și locul nașterii, domiciliul, antecedente penale), date despre victimă (numele și prenumele, CNP, data și locul nașterii, domiciliul), date privind referirea cazului (solicitant, data solicitării, detalii despre solicitare), date despre copii, dacă este cazul (numele și prenumele, domiciliul), descrierea evenimentului, legătura agresorului cu membrii familiei extinse și cu victima.

Dosarul beneficiarului va cuprinde următoarele acte:

notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

cerere din partea beneficiarului;

acte de identitate, care să ateste domiciliul pe raza sectorul 5, București;

contractul de furnizare de servicii;

plan de servicii;

raport de evaluare inițială;

documente medicale, daca este cazul;

dovada veniturilor;

cazier judiciar;

plan personalizat de consiliere;

fișe de consiliere;

adeverință de venit impozabil (certificate fiscale de la Administrația Finanțelor Publice);

dispoziția de admitere emisă de Directorul General al DGASPC Sector 5;

dispoziția de numire a managerului de caz;

dispoziția de revocare a admiterii emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Șeful Centrului de Asistenta destinat Agresorului asigura conducerea si coordonarea acestuia si este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. - Sector 5, prin dispoziție, in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef al Centrului de Asistenta destinat Agresorului trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata, in domeniul științelor socio-umane.

 • 4. Personalul de conducere și execuție

Personalul de conducere și execuție va îndeplini sarcinile ce-i revin, conform fișei postului.

Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului centrelor și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Toți salariații au obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul lor de activitate, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea centrelor, menite să concure la realizarea integral a atribuțiilor, la îmbunătățirea activității acestora atât în timpul programului de lucru, cât și în afara acestora.

Toți salariații au obligația să asigure confidențialitatea informațiilor obținute de la asistații centrelor în temeiul exercitării atribuțiilor profesionale.

Toți salariații au obligația de a avea o conduită ireproșabilă în fața asistaților, să fie onești, loiali scopului și obiectivelor unității, să aibă o atitudine demnă, civilizată și decentă în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

Neîndeplinirea integrală și la termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii.

Art. 49 Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale :

realizează evaluarea psihosocială și instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confrunta temporar cu o situație excepționala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,in vederea acordării de prestații financiare excepționale;

verifică îndeplinirea condițiilor legale in vederea acordării de prestații financiare exceptionale/stimulent educațional, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, si pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistentă socială;

întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistentă socială (prestații financiare exceptionale/stimulent educațional, crese sociale) acordate din bugetul local.

comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile si facilitările la care sunt îndreptățiri, potrivit legii si urmărește si răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii si persoanele îndreptățite la beneficiile de asistentă socială;

realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor (evaluare inițiala,evaluarea detaliata, intocmirea planului de servicii, monitorizarea, contractul cu familia,procedura de admitere, incetarea/revocare a dispoziției, etc) in vederea acordării serviciilor sociale furnizate de Centrul Matemal Sf. Maria, Complexul de servicii socio-educative pentru copii si centrele de zi;

realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care solicita suportarea de la bugetul local a contribuției aferente frecventării creselor din subordinea instituției.

acorda servicii de specialitate si sprijină demersul de repatriere a copiilor aflati in situație de risc;

orientarea și acompanierea beneficiarilor pentru consiliere juridica si medicala in vederea obținerii drepturilor legale ;

realizează informarea părinților cu privire la drepturile si obligațiile pe care le au fata de proprii copii;

realizează informarea si consilierea beneficiarilor cu privire la beneficii si servicii sociale ce pot fi accesate in conformitate cu prevederile legale.

mediază între femeia gravida aflată în situație de criză, cu risc de părăsire a copilului și serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultațiile pre-/post- natale;

distribuie lunar, în mod gratuit, lapte praf formulă pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, suplinind sau înlocuind necesarul de lapte matern.

are responsabilitatea de a identifica / interveni în obținerea actelor de identitate ale beneficiarilor inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acestora sau obținerea actelor de stare civila ;

colaborează cu centrele matemale din alte unitari administrativ teritoriale pentru prevenirea separării noului născut de mama;

 • -  initiaza si derulează parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educație sexuala si contraceptiva ;

 • -  are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi informare si consiliere mamelor cu risc de abandon ;

 • -  inițiază și implementează programe de prevenire abandonului familial;

previne abandonul familial/școlar prin facilitarea accesului copiilor la grădinițele din comunitate (prin plata alocației de hrană) și în centrele de zi proprii DGASPC Sector 5 ;

derulează in grădinițe, școli și licee programe de educație pentru sanatate, educație sexuală si educație comunitara;

 • -  dezvolta programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

 • -  tine evidenta cazurilor pentru care se solicita înscrierea intr-o unitatea de educație timpurie/cresa si instrumentează dosarul copiilor in vederea admiterii in cresele din subordinea instituției.

 • -  respecta si promovează SMO omologate privind serviciile sociale pentru părinți si copii, serviciile de zi si centrele matemale;

 • -  respecta SMO privind managementul de caz ;

 • -  respecta si promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile copilului;

 • -  întocmește rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu ;

 • -  promovează pastrarea confidențialității cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

 • -  monitorizează cazurile aflate in evidentele serviciului;

 • -  initiaza programe, proiecte si planuri antisaracie care au ca scop combaterea marginalizarii sociale in rândul

 • -  copiilor cu risc crescut de abandon școlar si instituțional;

 • -  identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri,sponsori) pentru obținerea de finanțări cu

 • -  scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

 • -  realizează, in limita competentelor, consilierea psihosociala a copiilor si familiilor acestora in vederea prevenirii separării copilului de familie ;

 • -  colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare si integrate ;

 • -  sa dezvolte programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

fundamentează proiectele de dispoziții ale Directorului General precum si proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 si le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

 • -  întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 5 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate .

are in subordine Compartimentul evaluare, consiliere, monitorizare relații personale si sprijin pentru părinți si copii.

Art. 50 Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale si Sprijin pentru Copii si

sprijină menținerea relațiilor personale părinte -copil pentru familii aflate in una din următoarele situații: proces de separare, divorț cu minori, stabilire domiciliu minor, dificultăți in desfășurare programului de legaturi personale;

acorda prin personalul de specialitate pentru restabilirea si menținerea relațiilor, consiliere copilului si a părinților sai, la solicitarea acestora;

monitorizează relațiile personale părinte copil pentru o durata de pana la 6 luni in cazul în care părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de către aceștia, la cererea părintelui la care nu locuiește în mod statornic copilul;

întocmește rapoarte de specialitate pe toata perioada de monitorizare a programului de legaturi personale; asigura garantarea si respectarea dreptului minorului pe parcursul procedurii de executare silita a hotărârilor judecătorești referitoare la minor;

intocmeste toata documentația necesara pentru stabilirea unui program de consiliere psihologic, in vederea sesizării instanței de judecata in caz de refuz al minorului in cadul executării silite;

realizează la solicitarea instanțelor de judecata si in acord cu competentele profesionale ale specialiștilor, consiliere psihologica a părinților din perspectiva abilităților parentale;

realizează consiliere psihologica a minorilor in scopul reducerii consecințelor negative si aspectelor disfunctionale a divorțului si separării părinților.

realizează evaluarea psihologică și consilierea psihologica a minorilor in scopul identificării stărilor psihologice si/sau boala si a mecanismelor psihologice de etiopatogenoza si/sau de sanogeneza la solicitarea instanțelor de judecata si a altor instituții abilitate (politie, parchet, etc) si in acord cu competentele profesionale ale specialiștilor in speța referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de vizitare minor;

realizează la solicitarea instanțelor de judecata si in acord cu competentele profesionale ale specialiștilor, evaluarea psihologica a părinților din perspectiva abilităților parentale;

informarea părinților cu privire la drepurile si obligațiile pe care le au fata de proprii copii;

informarea si consilierea de specialitate atunci când programul de legaturi personale dintre copil-parinte nu este clar definit in convenția notariala/hotararea judecatoreasc sau intre părinți;

respecta SMO privind managementul de caz ;

respecta si promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile copilului; intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in cadrul compartimentului;

promovează pastrarea confidențialității cazurilor sociale aflate in atentia compartimentui; monitorizează cazurile aflate in evidentele compartimentului;

identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri,sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor compartimentului;

colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare si integrate ;

sa dezvolta programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

principale;

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati este o unitate funcționala a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului al cărui scop este prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Accesul beneficiarilor se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv in baza planului individualizat de protective prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 5.

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati oferă servicii de ingrijire, hrana si recuperare si servicii de abilitare -reabilitare in funcție de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar, prevăzute in planul de servicii si planul de recuperare.

Principalele atribuții ale Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati sunt următoarele:

-de furnizare a serviciilor sociale de interes public local

îngrijire

Educare și dezvoltare timpurie

Supraveghere

Consiliere psihosocială și suport emoțional

Asistență și recuperare medicală, după caz

Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă

Socializare și petrecere a timpului liber

Reintegrare familială și comunitară

Orientare vocațională

Conștientizare și sensibilizare a populației

abilitare reabilitare

asigură activitățile instructiv-educative, de dezvoltare a abilităților și disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative, conform planului de intervenție individualizat;

elaborează programe proprii de dezvoltare a abilităților și disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative, colaborând cu centre similare, cu organizații neguvemamentale

Alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative

-de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate:

colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap in vederea identificării beneficiarilor si evaluării initale a nevoilor specifice

colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si active

asigură aplicarea politicilor și strategiilor naționale, județene și locale, în concordanță cu specificul centrelor de zi, întocmind proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității de protecție specială a persoanelor cu handicap asistate

realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi

elaborează rapoarte de activitate;

 • - de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia

ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii de integrare si incluziune in viata sociala.

Consiliază părinții si familia lărgită a beneficiarilor cu dizabilitati

 • - de asigurare a calității serviciilor sociale :

elaborează instrumente standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

formarea si informarea personalului

asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite și a standardelor ocupaționale specifice personalului încadrat;

-de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • - Aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, , aparatura electrocasnica, si cele necesare activităților desfășurate cu copiii ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii) , întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

-Toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful Centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5

Art. 52 Centrul de Zi „

Centrul de Zi „Sf.Ana” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 3 si 18 ani;

Centrul de zi are ca obiectiv inlocuirea treptata a centrelor de plasament de tip clasic, asigurând ingrijirea si securitatea copiilor pe timpul zilei, fiind un serviciu alternativ la institutionalizare;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura ingrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ; desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

facilitarea/medierea inscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar ;

informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilitărilor de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate;

asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

identifica familii aflate in dificultate;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte:

planul de servicii sau, după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori;

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare- daca este cazul;

certificat de căsătorie;

sentința de divort-daca este cazul;

dovada spațiului de locuit;

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar;

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.Ana” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

șeful Centrului de Zi întocmește Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Centrul de Zi „GEORGE CALINESCU ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „ George Calinescu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Gimnaziale „ George Calinescu „ ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ; Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura ingrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate ;

asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca;

acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

identifica familiile aflate in dificultate ;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate ;

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte:

planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului întocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.G.Calinescu” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 54 Centrul de Zi „ Mihail Sadoveanu .. îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „ Mihail Sadoveanu ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Gimnaziala nr. 134 ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

 • -  desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

 • -  desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

asigura înscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

intocmeste pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat; previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

 • -  informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

 • -  desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate ;

 • -  asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

 • -  asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca ;

 • -   acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

 • -   desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

 • -   identifica familiile aflate in dificultate ;

 • -  intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

 • -  asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru ;

certificat de naștere al copilului (copie);

carte de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.M.Sadoveanu” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Centrul de Zi „ Sf.Maria ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii (băieți si fete) cu vârste cuprinse intre 6 luni si 5 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „Sf. Maria „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsura de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Toate activitățile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in M.O.F. si R.O.I. care sunt elaborate de șeful centrului si aprobate de Directorul General al DGASPC Sector 5

- asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ; facilitează inscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

informează părinții cu privire la problematica copiilor lor, a abilităților si deprinderilor ce trebuie consolidate ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația copil -familie - comunitate ;

asigura consiliere pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

identifica familiile aflate in dificultate ;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

realizează un registru electronic cu toti beneficiarii serviciului social Centrul de Zi;

asigură informarea și consilierea beneficiarilor ( părinți si aparținătorii legali) , precum și informarea populației privind serviciul social Centrul de Zi;

facilitează inscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc, inainite de ieșirea din centrul de zi, intr-o forma de invatamant preșcolar - gradinta

planifică și realizează activitățile de formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care oferă servicii sociale in cadrul Centrului de Zi;

colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

elaborează planul anual de acțiune al Centrului de Zi;

aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire, identificare, evaluare si soluționare a a acuzațiilor de abuz asupra copiilor, precum si de prevenire și combatere a violenței domestice.

dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie, identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere.

realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale din Centrul de Zi;

toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Centrului de zi si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Ari. 56 Centrul Matemal „ Sf. Maria,, îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul Matemal „Sf.Maria” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază cupluri mama-copil (inclusiv mame minore ) cu domiciliul pe raza sectorului 5, aflate in risc de a fi excluse din familie sau școala ;

Beneficiarii Centrului Matemal „Sf. Maria” sunt mame cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, care se afla la prima naștere, mame minore aflate in riscul de a fi excluse din familie sau școala, cupluri mame-copii fara sprijin din partea familiei lărgite, mame care prezintă dificultăți de reisertie sociala si profesionala, fara resurse materiale si financiare, mame care provin din familii dezorganizate, mame impreuna cu alti copii pana in varsta de 11 ani, femei însărcinate in ultimul trimestru de sarcina, mame si femei victime ale violentei domestice, mame singure fara un loc de munca stabil si fara venituri;

Se acorda asistare pentru cuplurile mama-copil menționate pe o durata determinata de pana la 6 luni sau cu posibilitatea de prelungire pana la 12 luni pentru cazurile dificile;

Centrul matemal este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

si in cazul mamelor minore, măsură de protecție va fi instituita prin intermediul Serviciului de Tip Rezidențial;

Accesul cuplurilor mame-copii in centrul matemal se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului sector 5 si dispoziția directorului general, respectiv in baza planului individualizat de protecție ce va fi prezentat Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 sau instanței de judecata de la caz la caz pentru stabilirea unei masuri speciale de protecție;

Centrul matemal urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

In activitatea sa, coordonatorul centrului matemal se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C. sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Toate activitatile prevăzute a se desfasura in centrul matemal vor fi prezentate detaliat in M.O.F. si R.O.I. care sunt elaborate de șeful centrului matemal si aprobate de Directorul General al DGASPC Sector 5.

Atribuțiile Centrului Matemal sunt următoarele :

 • - identificarea si selectarea beneficiarilor prin intermediul Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

 • - asigura găzduire, hrana , asistenta medicala si îngrijire cuplurilor mame-copil/ii, prevenind

 • - institutionalizarea acestora;

 • - realizarea de sesiuni de consiliere si orientare educaționala pentru mame;

 • - realizare de sesiuni de consiliere sociala si psihologica individuala sau de grup pentru mame;

 • - realizarea de sesiuni de consiliere cu membrii familiei extinse;

 • - sprijin in reintegrarea familiala, comunitara si profesionala;

 • - desfasurarea de activitati recreative cu cuplurile mama-copil/ii;

 • - încurajarea beneficiarilor privind implicarea in desfasurarea de proiecte;

 • - monitorizarea cazurilor pe o perioada de 6 luni după ieșirea din programul centrului matemal;

 • - realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • - realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege;

 • - colaborează cu organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • - planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

 • - elaborează planul anual de acțiune al Centrului Matemal;

 • - aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot persoanele beneficiare;

 • - asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind serviciul social Centrul Matemal;

 • - primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • - elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care cuplul mama-copil are dreptul;

 • - asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire, identificare, evaluare si soluționare a acuzațiilor de abuz asupra copiilor, precum si de prevenire și combatere a violenței domestice

 • - identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere

 • - sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului București.

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului Matemal vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

CRESA SF. STELIAN este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand drept scop asigurarea creșterii , educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Cresa Sf. Stelian asigura creșterea, educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptamanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Stelian este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata , in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a)  cerere de înscriere;

 • b)  copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c)  copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

 • d)  adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e)  adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f)  fisa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

 • g)   analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) împreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Cresa Sf. Stelian are următoarele atribuții:

 • - efectuarea triajului epidemiologie zilnic si examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe saptamana,de regula la revenirea copiilor din familie;

 • - monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor;

 • - stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curative-profilactice si de educație;

 • - efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa,precum si a triajului epidemiologie al copiilor;

 • - examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vedere starea de sanatate a acestora;

 • - urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala;

 • - colaborarea cu medicul de famile si cu ceilalți specialisit din policlinica,precum si cu familia;

 • - organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

 • - intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-sanitar;

 • - controlarea inopinanta a stării igienico-sanitara a tuturor încăperilor;

 • - controlarea zilnica a modului de păstrare,depozitare,manipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

 • - controlarea zilnica a intocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste,modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte;

 • - instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor ,pentru prevenirea accidentelor;

-organizarea si realizarea activităților privind programul de viata al copiilor(toaleta,imbracarea,dezbrăcarea,curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor;

 • - asigurarea activitatii de curățenie,aerisire si igienizare a tuturor spatiilor in care se desfasoara activitățile cresei;

 • - asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei,accesoriilor de pat,precum si a echipamentului copiilor existente in dotarea patrimoniala a creselor;

 • - controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • - luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

 • - asigurarea unui program complex,adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

 • - luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

 • - acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire,pana la internarea copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu.

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 58 Cresa ,.Sf. Andrei” îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA SF. ANDREI este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Sf. Andrei asigura creșterea , educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptamanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Andrei este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a) cerere de inscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

 • d) adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

 • g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) impreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Sf. Andrei are următoarele atribuții:

 • - examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe saptamana,de regula la revenirea copiilor din familie;

-monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor;

 • - stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativ-profîlactice si de educație;

 • - efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa,precum si a triajului epidemiologie zilnic al copiilor;

 • - examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vedere starea de sanatate a acestora;

 • - urmărirea înregistrărilor, rezultatele examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala;

 • - colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica, precum si cu familia;

 • - organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

 • - intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului

 • - controlarea inopinata a stării igenico-sanitara a tuturor încăperilor cresei;

 • - controlarea zilnica a modului de păstrare,depozitare,manipulare,tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

 • - controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste,modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte;

 • - instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

 • - organizarea si realizarea activităților privind programul de viata al copiilor

(toaleta,imbracarea,dezbrăcarea,curățenia) in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor;

 • - asigurarea activitatii de curățenie ,aerisire si igienizare a tuturor spatiilor in care se desfasoara activitățile cresei;

 • - asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei,accesoriilor de pat,precum si a echipamentului copiilor ,existente in dotarea patrimoniala a creselor;

 • - controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igenico-sanitare;

 • - luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

 • - asigurarea unui program complex,adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

 • - luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

 • - acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire ,accidentare pana la anunțarea parintelui/reprezentantului legal al copilului si/sau amplasare in izolator.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 59 Cresa “Ariei si Aurora” îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA ARIEL si AURORA este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand drept scop asigurarea creșterii , educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt incadrati in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Cresa Ariei si Aurora asigura creșterea, educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar implineste varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani.

Cresa Ariei si Aurora este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 .

înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare inscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare in vederea adopției;

 • d) adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fisa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

 • g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) impreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Ariei si Aurora are următoarele atribuții:

examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana, de regula la revenirea copiilor din familie ;

monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor;

stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa , precum si a triajului epidemiologie al copiilor ; examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de sanatatate a acestora;

urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ; organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

intocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-sanitar ;

controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor încăperilor cresei;

controlarea zilnica a modului de păstrare, depozitare, manipulare, tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

controlarea zilnica a intocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

organizarea si realizarea activităților privind programul de viata al copiilor (toaleta , imbracarea, dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor;

asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activitățile cresei;

asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor;

controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ; controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , amnipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

asigurarea unui program complex , adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

acordarea primului ajutor si a ingrijirilor medicale necesare in caz de imbolnavire , pana la internare

a copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 60 Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii are următoarele atribuții principale :

Complexul de servicii socio-educative pentru copii este destinat cu titlu gratuit copiilor care domiciliază in sectorul 5, ce provin din familii defavorizate sau vulnerabile, copii cu risc de abandon școlar, copiilor cu intarzieri in dezvoltare, copiilor cu dizabilitati si părinților acestora.

Complexul de servicii socio-educative pentru copii este o componenta funcționala a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, fiind structurat ca un sistem integrat de servicii oferit atat copiilor cu handicap cat si celor aflati in situații de risc de abandon școlar si instituțional, dar si tinerelor mame.

Astfel acesta reprezintă un continuum de servicii socio-educative strucutrat astfel: Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati; Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți si copii cu dizabilitati; Centrul de zi pentru adolescenți; Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii.

A .Centrul de zi pentru recuperare a copiilor cu dizabilitati - are următoarele atribuții principale :

-identificarea beneficiarilor se realizează de către Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului in colaborare cu Serviciul de Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati, avand la baza evaluarea inițiala a nevoilor individuale ce sunt ulterior evidențiate si in planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati, incluși in cadrul centrului de zi;

-colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

-realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi;

 • - întocmește pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de intervenție si il revizuiește periodic (conform standardelor minime obligatorii), in funcție de - elaborează si sa desfasoara programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educaționale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea școlara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru părinți, activitati de recuperare specifice)

-asigurarea hranei si a spațiului adecvat pentru odihna de la caz la caz;

 • - ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare;

-colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii;

-propune proiecte si programe cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, cu atribuții in protecția drepturilor copilului;

 • - specialiștii se deplasează la domiciliul si oferă servicii de kinetoterapie, logopedie, suport psihologic, asistenta sociala si activitati educaționale copiilor cu dizabilitati nedeplasabili;

 • - intervenție specializata la domiciliul in vederea recuperării si reintegrării copiilor nedeplasabili in societate;

-la cererea parintilor/reprezentantilor legali, pentru copii cu dizabilitati severe si nedeplasabili , saptamanal o echipa mobila formata din angajatii Centrului de Zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati se va deplasa la domiciliul acestora pentru realizarea terapiilor specifice ;

 • - dezvoltarea de abilitați cognitive, capacitatea de invatare, socializare etc.

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

B. Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți si copii cu nevoi speciale are următoarele atribuții principale:

 • - consiliază, informează și îndrumă familia/reprezentanții legali ai copilului elaborând recomandări privind modalitățile de:integrare socială și combaterea discriminării;acces la cele mai utile forme de terapie și recuperare;

 • - includere în sistemul de învățământ special ( grădinițe și școli speciale pentru hipoacuziei, nevăzători ,etc).

 • -  promovează și facilitează integrarea/reintegrarea socială acopiilor, aceștia urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială si segregare școlara.

 • - elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare copil care cuprind activități, servicii, terapii specifice.

-colaborează și Stabilește legături cu diferiteunități școlare, centre de recuperare, clinici medicale, ONG-uri care activează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilitati;

-facilitează participarea copiilor si părinților la cursuri de perfecționare, simpozioane, grupuri de lucru, manifestări culturale, competiții sportive organizate pentru copiii/persoanele cu dizabilități;

-propune proiecte si programe cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă copii cu nevoi speciale ;

- toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • -  asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora;

 • -  desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • - facilitarea/medierea inscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

-întocmește pentru fiecare copil înscris un program educativ-recreativ personalizat;

-asigura asistenta educaționala prin desfasurarea de activitati instructiv-educative, rezolvarea de probleme aplicative pentru noțiunile teoretice care trebuiesc cunoscute prevenindu-se astfel abandonul școlar ;

-asigura educație infromala si nonformala: activitati pentru dezvoltarea creativității si a resurselor personale, de antrenare a spiritului de cooperare/competitie si a unor abilitați de comunicare, motrice si cognitive

-informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare;

-desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate;

-asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

-desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

-desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

-intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

-asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copilului;

- toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

D. Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă are următoarele atribuții principale:

Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta este responsabil de asigurarea tuturor condițiilor de dezvoltare armonioasa a personalității copiilor sau tinerilor aflati în evidenta sa, în sfera deprinderilor de viata independenta.

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura premisele si condițiile pentru implementarea programelor de intervenție specifica pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta potrivite cu vârsta, personalitatea si aspirațiile fiecărui copil/tânar.

- pentru fiecare copil si fiecare tânăr aflat în evidenta sistemului de protecție a drepturilor copilului se asigura elaborarea si implementarea unui PIS pentru dezvoltarea DVI, care este parte integranta fie a planului individualizat de protecție atunci când se decide o măsură de protecție, fie a planului de servicii atunci când se urmărește prevenirea abandonului si institutionalizarii sau menținerea lui în familie după încetarea măsurii de protecție.

 • - calitatea activitatilor de dezvoltare a DVI se asigura prin interventiaĂ unor echipe interdisciplinare, respectarea demnității si integrității persoanei, exprimarea opiniei, consultarea si solicitarea acordului copilului/tânarului, participarea activa a familiei / reprezentantului legal si a altor persoane importante pentru copil/tânar sau pentru implementarea PIS.

 • - centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura, pentru fiecare copil/tânar aflat în evidenta sa, evaluarea competentelor, deprinderilor, aptitudinilor, potențialului si a carențelor în dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, în context sociofamilial, utilizând instrumente adecvate si luând în considerare opinia si aspirațiile personale ale copilului/tânarului.

 • - fiecare copil/tânar aflat în evidenta sistemului de protecție beneficiază de un program de intervenție specifica pentru dezvoltareadeprinderilor de viata independenta în funcție de nevoile sale individuale si de contextul socio familial în care trăiește si se dezvolta. Programul asigura individualizarea procesului de educație, socializare la care are dreptul fiecare copil/tânar, coerenta si continuitatea intervenției, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea libera a opiniei, antrenarea si responsabilizarea copilului/tânarului fata de propriul proces de educare si integrare sociala, mobilizarea resurselor familiale.

 • - centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta desfasoara activitati structurate sau semistructurate de pregătire si stimulare a autonomizării copiilor si tinerilor, de stimulare a individualității si dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependenta la independenta personala.

-centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura desfasurarea activitatilor de pregătire a fiecărui copil/tânar, în raport cu vârsta, studiile si legislația în vigoare, în vederea integrării active a acestuia pe piața muncii la parasirea sistemului de protecție.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copilului;

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat Regulamentul de Organizare si Funcționare, care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

E.Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii are următoarele atribuții principale

Centrul de consiliere si sprijin pentru părinți si copii, este un serviciu de zi care sprijină si asista parintii/potentialii părinți pentru a face fata dificultăților psiho-sociale care afecteaza relațiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separații copilului de familia sa, si sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.Totodata acesta asigura copiilor servicii destinate prevenirii abandonului școlar si instituțional prin oferirea unor mese calde si respectiv odihna, de la caz la caz.

 • - desfasoara activitati de informare si sensibilizare privind problematica copilului si a familiei, de promovare a serviciilor oferite si Stabilește relații de colaborare cu instituții, organizații si/sau alte grupuri de suport comunitar;

 • - realizează evaluarea inițiala a clientilor în maxim 3 zile de la primirea solicitării.

 • - echipa centrului de consiliere si sprijin pentru părinți si copii elaborează planul personalizat de consiliere în maxim 5 zile de la realizarea evaluării detaliate ;

 • - susținerea masurilor, acțiunilor si activitatilor necesare realizării in condiții optime a educației timpurii in rândul copiilor;

 • - acorda servicii de hrana si odihna temporara pentru beneficiarii directi, de la caz la caz ;

 • - Responsabilul planului personalizat de consiliere asigura desfasurarea activităților de monitorizare a cazului si propune închiderea cazului.

 • - asigura condiții optime si oferă servicii de consiliere si informare beneficiarilor sai.

 • - oferă părinților programe de sprijin si educație parentala pentru formarea si dezvoltarea competentelor si abilitărilor parentale.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copiilor;

 • - identifica potențiale beneficiare, mame si mame minore aflate in situație de risc la nivelul comunitarii locale sector 5;

 • - evaluează nevoile individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane din categoriile de beneficiari;

 • - asigura servicii de consiliere psihologica și sociala in funcție de nevoile identificate ale beneficiarele si familiilor acestora;

 • - derulează activitati de educație sexuala precum si privind metodele contraceptive;

 • - asigurarea accesului la activitățile de planning familial;

 • - suport și orientare pentru mamele aflate in situație de risc si familiile acestora.

 • - derularea de programe specifice pentru depășirea situației de dificultate în care se găsesc beneficiarele.

 • - propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copiilor ;

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in proceduri si in ROI care sunt elaborate de șeful centrului si aprobate de către Directorul General al DGASPC sector 5.

  Art, (


„ Ferentari” are următoarele atribuții principalej

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica organizat in subordinea DGASPC sector 5 si care are drept obiect de activitate imbunatatirea accesului persoanelor aflate in situării de risc, in special a celor de etnie roma, la servicii sociale integrate de: informare, consiliere sociala si vocationala, activitati educative si culturale, sprijin in gasirea unui loc de munca, depășirea unor situării de criza, activitati de socializare si petrecere a timpului liber, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activitati de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, acces la o Banca de produse.

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” - atribuții principale:

realizează informarea comunității cu privire la serviciile pe care le oferă Centrul Social-Comunitar „Ferentari”: banca de produse; sala de lectura; spațiu de recuperare-socializare; punct de închiriat jucării; orientare vocationala si profesionala;

desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

asigura accesul beneficiarilor la serviciile oferite in cadrul centrului: banca de produse alimentare si nealimentare, biblioteca si sala de lectura, spațiu de recuperare si socializare, punct de închiriat jucării; desfasoara activitati cu beneficiarii centrului in vederea susținerii acestora sau a familiilor lor aflate in risc de excluziune sociala;

colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sector 5, cu alti furnizori de servicii sociale, organisme private autorizate sau structuri ale societății civile in vederea îmbunătățirii serviciilor oferite si a accesării acestor servicii de către grupurile vulnerabile, aflate in risc de excluziune sociala;

asigura activitati de socializare in vederea prevenirii riscului de excludere sociala a unor categorii precare, aflate in risc de excluziune;

asigura activitati pentru formarea deprinderilor de viata independenta si creșterea stimei de sine a beneficiarilor centrului in funcție de varsta, nevoile identificate ale acestora si gradul de maturizare;

se preocupa de formarea unui optim motivational in scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional pentru beneficiarii centrului;

sprijină beneficiarii centrului si identifica masuri alternative de integrare socio-profesionala a acestora; asigurarea prepararea si servirea unei mese calde pe zi copiilor care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Centrului Comunitar Ferentari

urmărește imbunatatirea abilităților parentale, sprijinirea familiilor monoparentale si facilitarea accesului, prin informare si referire, la servicii de creștere si îngrijire a copiilor;

initiaza activitati specifice in vederea integrării pe piața muncii, calificare/recalificare a beneficiarilor centrului.

Art. 62 Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala are următoarele atribuții principale:

Activitățile derulate in cadrul Centrului de Recreere si Dezvoltare Personala contribuie la prevenirea marginalizarii sociale, susțin procesul de școlarizare a copiilor si vor reduce riscul de abandon școlar in rândul copiilor care provin din familii defavorizate.

Activitățile din acest centru au caracter multifuncțional si transdisciplinar fiind grupate pe grupe de varsta si pe domenii de interes, cum ar fi:

-dezvoltarea personala a copilului (educația timpurie prin joc un factor fundamental in dezvoltarea abilităților de motricitate, orientare in spațiu si recunoașterea obiectelor si persoanelor, dezvoltare personala, curaj si inițiativa, cursuri de atitudine, comportament si limbaj pentru copii, cursuri pentru dezvoltarea atenției, a puterii de concentrare si a gândirii strategice a copiilor);

 • - dezvoltarea cunoștințelor si aptitudinilor in domeniul științelor umaniste (cursuri limbi străine, lecturi, concursuri de literatura si cultura generala);

 • - dezvoltarea cunoștințelor si aptitudinilor in domeniul științelor reale (cursuri fizica aplicata, informatica, jocuri logice);

 • - arta (arta decorativa, pictura, canto,modelaj, actorie/cinematograf, teatru);

 • - educație fizica (piscina/cursuri de inot, karate, sah);

 • - educație sanitara;

 • - educație rutiera;

- activitati specifice unui centru de zi pentru copii din grupa de varsta 5 ani - 14 ani (găzduire temporara inclusiv cu o camera de odihna, sprijin in efectuarea temelor, activitati de consiliere a copiiilor si părinților,oferirea de hrana).

Art. 63 Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte îndeplinește următoarele atribuții principale:

duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local sector 5 privind masurile de asistenta si protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • - desfasoara activitati de identificare in teren a nevoii sociale individuale, familiale si de grup pentru prevenirea

marginalizarii persoanelor adulte si vârstnicilor;

 • - identifica persoanele adulte/vârstnice aflate in situații de risc, in vederea realizării de acțiuni si masuri cu caracter

preventiv;

 • - răspunde solicitărilor primite de la orice persoana vârstnica ori persoana adulta domiciliata pe raza Sectorului 5 in

conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • - SASPA intervine in situații de urgenta cu sprijinul reprezentanților altor instituții abilitate in acest sens (Politie,

Politie Locala, Pompieri, Ambulanta), insoteste persoanele aflate in situații de urgenta la camera de garda pentru evaluare medicala si internare;

 • - avizeaza pentru legalitate dosarele privind intemarea/extemarea beneficiari in cămine destinate persoanelor

vârstnice;

 • - intocmeste contractele si convențiile care se impun in vederea acordării drepturilor de asistenta sociala pentru

persoane adulte;

 • - instrumentează dosare privind acordarea drepturilor la cantina sociala;

 • - avizeaza pentru legalitate dosarele privind drepturile de cantina sociala, precum si Dispozițiile emise in vederea

acordării acestora;

 • - depune diligente pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte;

 • - asigura reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului executiv, in fata instanțelor

judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor adulte;

 • - acorda servicii de asistenta sociala a persoanei adulte si a persoanei vârstnice aflate in dificultate constând in:

A) îngrijire la domiciul

mediatizeaza drepturile persoanelor vârstnice cu privire la ingrijirea la domiciliu in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare prin intermediul cabinetelor medicilor de familie;

ingrijirea la domiciliu se acorda la cerere sau in regim de urgenta si presupune următoarele etape:

consiliere in vederea intocmirii unui dosar;

primirea si înregistrarea dosarelor in Registrul pentru evidenta lucrărilor, verificarea documentelor, verificarea in sistemul PATRIMVEN;

in cazul dosarului complet se efectuează ancheta sociala;

se intocmeste fisa socio-medicala si geriatrica in vederea stabilirii gradului de dependent conform HG 886/2000;

in urma analizei dosarului se va întocmi un referat cu propunerea de acordare sau de respingere a cererii privind acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu, se intocmeste planul individualizat de intervenție;

se informează solicitantul cu privire la obligația de a comunica, in scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, componenta familiei, a veniturilor realizate, in termen de 10 zile de la data modificării;

se încheie contract de prestări servicii, angajament de plata a contribuției personale stabilita prin HCL 15/2017, se radacteaza referat cu propunere acordare servicii de îngrijire la domiciliu, in cazul in care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate se va intomi referat de respingere a acordării de astfel de servicii;

se emite dispoziția Directorului General de acordare ori de respingere de servicii de îngrijire la domiciliu;

se comunica beneficiarului dispoziția si un exemplar al contractului, fapte consemnate in Caietul de corespondenta, se repartizează îngrijitor la domiciliu, se efectuează nota de informare către Serviciul Resurse Umane privind adresa unde isi desfasoara activitatea inrijitorul la domiciliu si programul de lucru pentru completarea cu un act adițional a contractului sau de munca;

in cazul dosarului incomplet, in conformitate cu Metodologia, se face adresa prin care se solicita completarea cu documentul/documentele lipsa, daca in 15 zile nu este completat dosarul, se revine cu o noua adresa, daca nici după cea de a doua solicitare nu se completează dosarul, in alte 15 zile, se face adresa de respingere a cererii;

in situațiile de urgenta se efectuează ancheta sociala si fisa socio-medicala si se repartizează imediat un ingrijitor la domiciliu, apoi se efectuează demersuri in vederea obținerii documentelor necesare intocmirii dosarului (adrese către medicii de familie pentru recomandări medicale, către Evidenta Populației in vederea obținerea informațiilor cu privire la existenta unor apartinatori, la Casa de Pensii din care se reiasa cuantumul pensiei, ANAF in vederea stabilirii veniturilor);

de asemenea, in situațiile de urgenta, daca după repartizarea imediata a îngrijitorului la domiciliu si după evaluarea cauzei se constata ca serviciile de îngrijire la domiciliu nu sunt suficiente se vor demara masuri necesare institutionalizarii;

pentru ingrijiri la domiciliu acordate de către îngrijitorii angajați ai instituției, se efectuează lunar vizite de monitorizare si se încheie raport in acest sens, se colectează contribuțiile personale stabilite conform HCL sector 5 nr. 15/2017;

se întocmește tabel nominal cu persoanele beneficiare de îngrijire si valoarea contribuției personale, se predau casieriei si se primesc chitanțele care conțin sumele achitate; se inmaneaza beneficiarilor chitanțele;

angajatii Serviciului tin evidenta dosarelor personale ale beneficiarilor si urmăresc respectarea perioadei de reactualizare a diferitelor documente;

la interval de 6 luni se efectuează reevaluarea dosarului, se reintocmeste ancheta sociala, fisa socio-medicala si geriatrica si planul individualizat de intervenție; in ipoteza in care in urma reevaluării se constata ca nu se mai îndeplinesc condițiile de acordare se face referat cu propunere de încetare si se emite dispoziție in acest sens. Dispoziția este comunicata beneficiarului;

semestrial Serviciul are obligația conform Ordinului 2126/2014 sa organizeze sesiuni de instruire atat a personalului de ingrijitore la domiciliu cu privire la activitățile de îngrijire acordate, cat si a persoanlului SASPA, in vederea cunoașterii prevederilor Codului de Etica, instruirea, cunosterea si combaterea formelor de abuz si neglijare care vor fi consemnate in Registrul privind perfecționarea continua a personalului;

la nivelul serviciului se întocmește si se actualizeaza baza de date in format electronic;

toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul serviciului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful serviciului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

B) Institutionalizarea in centre rezidențiale

mediatizeaza drepturile persoanelor vârstnice la serviciile sociale, acordate in centrelor rezidențiale, prin cabinetele medicilor de familie;

serviciile sociale oferite prin intermediul centrelor rezidențiale se acorda la cerere sau in regim de urgenta si presupune următoarele etape:

consiliere in vederea intocmirii unui dosar;

primirea si înregistrarea dosarelor in Registrul pentru evidenta lucrărilor;

verificarea documentelor, verificarea in sistemul PATRIMVEN;

in cazul dosarului complet se efectuează ancheta sociala;

se întocmește fisa socio-medicala si geriatrica in vederea stabilirii gradului de dependent conform HG 886/2000;

se întocmește planul individualizat de intervenție;

se informează aparținătorii cu privire la obligația de a comunica, in scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, component familiei, a veniturilor realizate in termen de 10 zile de la data modificării;

se incheie contract de prestări servicii si angajament de plata cu privire la contribuția personala stabilita conform Legii 17/2000;

se radacteaza referat cu propunere de institutionalizare, in cazul in care nu sunt indeplinite condițiile de eligibilitate se va intocmi referat de respingere a acordării de astfel de servicii,

se emite dispoziția Directorului General de acordare a servicii in regim residential;

se comunica beneficiarului dispoziția si un exemplar al contractului, fapte consemnate in Caietul de corespondenta;

se institutionalizeaza intr-unui dintre centrele rezidențiale cu care DGASPC sector 5 are încheiata convenție de colaborare si caruia i s-a cerut acordul scris privind institutionalizarea persoanei vârstnice;

in cazul dosarului incomplet se face adresa prin care se solicita completarea cu documentul/documentele lipsa, daca in 15 zile nu este completat dosarul se revine cu o noua adresa, daca nici după cea de a doua solicitare nu se completează dosarul, in alte 15 zile, se face adresa de respingere a cererii;

in cazul institutionalizarii in regim de urgenta (persoane fara adapost, persoane fara apartinatori) se solicita fundației acordul scris in acest sens, după primirea acordului se solicita, in funcție de situație, sprijinul ambulantei-transport pacienti in vederea transportării către cămin;

se face adresa către fundație prin care se solicita internarea incepand cu data la care beneficiarul a fost preluat; urmeaza întocmirea dosarului si se efectuează demersuri in vederea obținerii documentelor necesare (adrese către medicii de familie pentru recomandați medicale, unitati spitalicești, către Evidenta Populației in vederea obținerea informațiilor cu privire la existenta unor apartinatori, la Casa de Pensii din care se reiasa cuantumul pensiei, ANAF in vederea stabilirii veniturilor, etc);

după obținerea tuturor informațiilor necesare intocmirii dosarului se întocmește referat cu proprunere de acordare a serviciilor socio-medicale in regim residential;

se emite dispoziția Directorul General;

trimestrial se evalueaza modul de acordare a serviciilor si efectuează un raport in acest;

anterior încheierii convențiilor, se verifica daca fundațiile îndeplinesc condițiile legale conform Legii 197/2012, iar in cazul in care exista documente care nu mai sunt in termen (autorizații) se solicita actele reactualizate;

intre 1 si 5 ale lunii se primește anexa la factura, se verifica documentele justificative;

se face adresa cu acordul emiterii facturii;

când se primește factura se face referat către contabilitate prin care se propune decontarea/achitarea facturii, in spatele propunerii se ataseaza factura si actele justificative.

întocmește contracte, convenții, acte adiționate, precum si orice alte documente prin care se asigura acordarea drepturilor de asistenta sociala pentru persoane adulte conform legii 292/2011;

tot la nivelul SASPA sunt întreprinse activitati in vederea soluționării cazurilor sociale, precum acte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, demersuri in vederea obținerii pensiei pentru limita de varsta sau pensie de invaliditate, certificat de handicap, evaluări medicale si referate de stare prezenta, sprijin in vederea obținerii ajutorului de urgenta, demersuri in vederea obținerii ajutorului social;

participa la procedura de evacuare/executare silita imobiliara:

participa la acțiunile de evacuare solicitate de către Birourile Executorilor Judecătorești, Jandarmeriei Romane si Politiei Locale sector 5,

evaluaza situația socio-economica a familiei,

informează persoanele sau familiile evacuate cu privire la serviciile de asistenta sociala oferite de către DGASPC sector 5,

oferă sprijin in obținerea drepturilor de asistenta sociala;

oferiră consiliere psihologica, sociala, administrativa si juridica:

cererile ce au ca obiect consilierea persoanelor fizice ori juridice ce domiciliază pe raza sectorului 5 se consemnează in Registru,

se intocmeste ancheta sociala in vederea stabilirii situației de fapt,

se formulează adrese către alte instituții, precum unitati spitalicești, Evidenta populației, Casa de pensii, ANAF in vederea verificării veridicității informațiilor oferite de către petenti,

angajatii Serviciului stabilesc, de comun acord cu petentul, data la care se va efectua consilierea, consilierea efectiva este oferita de către o echipa interdiscipinara,

se întocmesc referate/procese-verbale de consiliere si se consemnează in registrul special pentru consiliere; efectuaza anchete sociale solicitate de către instanțele de judecata in vederea soluționării cererilor de acordare a ajutorului public judiciar;

soluționează reclamantiile formulate de către beneficiari;

oferiră răspunsuri la solicitări simple:

negații,

adeverințe;

soluționează alte cazuri semnalate de către persoane fizice ori juridice;

înregistrare tardiva a nașterilor;

inhumari cazuri sociale;

gestionează si asigura respectarea procedurilor privind înhumarea gratuita a apersoanelor decedate neidentificate/nedeclarate de familie sau fara apartinatori legali aflate pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 5,

in vederea bunei colaborări a cazurilor de deces neidentificate, nedeclarate de familie sau fara apartinatori legali personalul SASPA colaborează cu: Direcția Generala a Politiei Municipiului București, Serviciul Omoruri-Departamentul Morti Suspecte, Secțiile de Politie de pe raza administrațive-teritoriala a sectorului 5, Politia Locala sector 5, Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici”, Unitati spitalicești, DGASMB, Direcția de evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a Municipiului București, Operatorul economic care prestează servicii de înhumare prevăzute in anexa HCGMB nr. 125/2011 cu care DGASMB are convenții de colaborare, Cabinete Medicale, Serviciul de Ambulanta Bucuresti-ilfov, Starea Civila sector 5, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 5, Administrația Cimitirelor si Crematoriile Umane, Serviciul Administrativ Cimitir Straulesti II,

se solicita echipei operative de la Direcția Generala a Politiei Municipiului București, Serviciul Omoruri -Departamentul Morti Suspecte pentru eliberarea negației care atesta ca nu sunt constatate suspiciunui asupra decesului si aprobarea eliberării certificatului constatator al decesului de la un medic de familie au o unitate sanitara autorizata,

obținerea certificatului constatator al decesului de la un medic de familie, Serviciul Ambulanta Bucuresti-Ilfov sau de la un cabinet medical după constatarea decesului de către aceștia,

tehnoredactarea si înregistrarea documentației necesare obținerii de aprobări in vederea inhumarii persoanei decedate,

solicitarea unei adeverințe de identificare a datelor persoanei decedate de la Direcția Evidenta Populației sector 5, Direcția pentru Evidenta Populației a Municipiului București,

obținerea unei înregistrări de autorizare si înregistrarea tardiva a decesului si înhumarea cadavrului de la Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 5,

se obține adeverința de înhumare a persoanei decedat de la Primăria Sector 5, Serviciul Stare Civila,

se solicita aprobarea obținerii unui loc de veci gratuit pentru o durata de 7 ani de la Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane,

se instiinteaza operatorul economic care prestează servicii de inhumare prevăzute in anexa HCGMB nr. 125/2011 cu care DGASMB are contract de prestări servicii, cu privire la decesul persoanei fara apartinatori legali si deplasarea acestora in vederea ridicării cadavrului,

se instiinteaza Serviciului Administrativ Cimitir Straulesti II cu privire la obținerea unui loc de veci gratuit de la Administrația Cimiterelor si Crematoriilor Umane;

identifica ONG-uri care au ca activitate ocrotirea si socializarea persoanelor vârstnice;

promovează parteneriate cu ONG-uri pentru a largi sfera serviciilor existente si initiaza noi servicii in domeniul protecției persoanelor adulte;

desfasoara activitati de informare cu privire la drepturile si obligațiile persoanelor adulte aflate in dificultate; identifica resursele comunitare care pot fi utilizate in vederea soluționării cazurilor sociale;

asigura intervenția rapida in cazul persoanelor adulte aflate in dificultate, care necesita un ajutor imediat in vederea rezolvării unor situații excepționale si neprevăzute (violenta in familie, abuzul, exploatarea, tratamente inumane sau degradante, lipsa unei locuințe)

colaborează cu “Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie”;

identifica persoane fara adapost si le insoteste la centre destinate persoanelor fara locuința;

colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC sector 5 in vederea soluționării cererilor înregistrate; colaborează cu alte instituții abilitate in vederea unei bune rezolvări a cererilor inregistrate;

asigura secretariatului si arhiva:

întocmește, menține si actualizeaza baza de date cu persoanele adulte/varstnice care formulează cereri, tine evidenta lucrărilor si documentației in cadrul Serviciului;

întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritari superioare;

intocmeste si fundamentează Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 din domeniul de activitate al Serviciului;

indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege.

- promovarea ansamblului de masuri si programe de protecție sociala a persoanelor vârstnice: consiliere, activitati de grup/socializare, informare prin personal de specialitate din diferite domenii de interes cu scopul combaterii marginalizarii sociale.

- promovarea si dezvoltarea unei serii de masuri care sa permită persoanelor vârstnice sa-si aleaga liber modul de viata pentru a avea o existenta independenta in mediul lor obișnuit.

Spalatoria sociala este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica si oferit gratuit, organizat si administrat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, al cărui scop este realizarea masurilor de asistenta sociala la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, in vederea păstrării unei stări de curățenie optime in rândul beneficiarilor eligibili care sunt persoane fara adapost, persoane asistate social, persoane cu venituri mici/ fara venituri, șomeri, persoanele vârstnice neajutorate, familii/ persoane nevoiașe care nu au apa curenta, familii sarace care nu au mașini de spalat, familii/ persoane care locuiesc in zonele unde nu exista racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei, si au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5.

In consecința obiectivele spălătoriei sociale vizeaza cu precădere următoarele :

imbunatatirea condiitilor de igiena in comunitățile sarace; scăderea riscului de îmbolnăvire cauzat de lipsa igienei hainelor;

acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor in școli și grădinițe, pe motiv de igiena precara, precum si sprijinirea femeilor din comunitățile sarace cărora, cel mai adesea, le revine rolul de a spala hainele membrilor familiei;

realizarea unor programe de informare si asigurarea unei minime igiene personale;

scăderea riscului de excluziune sociala, cauzata de lipsa igienei și a prezentei bolilor derivate din aceasta; dezvoltarea comunitara, pe fondul imbunatatirii respectului de sine;

creșterea calitatii vieții prin acordarea serviciilor de igiena personala - curatarea si spalarea rufelor.

Beneficiarii vor face dovada lipsei veniturilor ori a veniturilor mici printr -o adeverința, precum si a unui document care atesta faptul ca aceștia se afla in evidentele serviciilor sociale de pe raza sectorului 5. Serviciile spălătoriei sociale se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, in baza cererilor inregistrate, a documentelor doveditoare si in urma anexării la dosar a raportului de ancheta sociala. Beneficiază de serviciile sociale prestate de spalatoria sociala familiile și persoanele singure care locuiesc pe raza sectorului 5 din municipiului București, cu cetățenie româna, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 500 lei.

Ari. 66 Baia Publica Sociala are următoarele atribuții principale :

Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica, organizat si administrat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, al cărui scop este realizarea masurilor de asistenta sociala la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, in vederea păstrării unei stări de curățenie optime in rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata, avand ca scop

final creșterea stimei si încrederii in sine, crerea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate, promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții.

Baia publica sociala va avea următoarele atribuții principale:

asigurarea accesului la dusuri cu apa calda si rece in vederea realizării igienei personale pentru familiile, copii si persoanele aflate in nevoie din sectorul 5;

imbunatatirea condiitilor de igiena in comunitățile sarace, scăderea riscului de îmbolnăvire datorat lipsei de igiena corporala, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor in școli și grădinițe pe motiv de igiena precara;

programe de informare si asigurarea unei minime igiene personale prin intermediul unei bai publice comunitare; scăderea riscului de excluziune sociala datorata lipsei igienei corporale și a prezentei bolilor derivate din aceasta; desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sanatate individuala și publica, dezvoltare comunitara;

creșterea calitatii vieții prin acordarea serviciilor de igiena personala - curatarea si reîmprospătarea corpului si creșterea respectului de sine;

promovarea serviciului in rândul comunității.

Art. 67 Locuința temporara pentru persoanele adulte fara adapost

Locuința temporara pentru persoanele adulte fara adapost are drept scop asigurarea unor servicii de evaluare si integrare/reintegrare sociala, inclusiv de găzduire pe o perioada determinata, pentru persoanele fără adăpost depistate si identificate pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 5, din Municipiul București.

In perioada in care persoanele adulte fara adapost vor fi găzduite, se vor identifica cele mai bune soluții pentru reintegrarea acestora in societate, in familie si/sau pe piața muncii, efectuarea demersurilor pentru prevenirea reîntoarcerii in mediul stradal si rezolvarea problemelor specifice care au un caracter urgent (igienizare, deparazitare, echipare, asistenta medicala primara, hrana sau întocmirea unor documente de identitate valabile).

Beneficiarii sunt acele persoane care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării în condiții de siguranță. Aceste persoane sunt:

persoanele adulte fara adapost, care au domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5;

persoane adulte fără adăpost identificate pe raza sectorului 5 în vederea repartizării lor către sectorele/orașele de reședință;

persoanele adulte ajunse în stradă, după evacuarea din locuințe, cu domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5, în situația în care nu au putut fi identificate alte soluții;

agresorii victimelor violentei in familie, cu domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5, evacuați din locuința ca urmare a aplicării prevederilor legale in vigoare si la cererea acestora;

Art. 68 Serviciul Acordare Beneficii Sociale ini

oferă consiliere in vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale prevăzute de legislația in vigoare (ajutor 85

de urgenta, ajutor de urgenta pentru plata chiriei, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neintrerupta, tichete sociale acordate pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenti pe raza sectorului 5);

verifica indeplinirea condițiilor de eligibilitate pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererile depuse la registratura DGASPC sector 5 in vederea obținerii diverselor tipuri de beneficii sociale, a informațiilor ce se regăsesc in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si pe baza anchetei sociale efectuata la adresa indicata de titularul cererii;

efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de beneficii sociale;

reevaluează periodic, in condițiile legii, situația persoanelor/familiilor carora le-a fost stabilit dreptul la diverse beneficii sociale;

intocmeste fisa de calcul a punctajului realizat si a sprijinului financiar acordat ca ajutor de urgenta pentru plata chiriei, in baza Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si a HCL sector 5 nr.147/28.09.2017, completata prin HCL sector 5 nr.165/31.10.2017 si a referatului de prezentare;

prezintă situația socio-financiara a solicitantului in cadrul comisiei de analiza a cererilor depuse in vederea acordării ajutorului de urgenta;

intocmeste referatul de propunere si dispoziția de acordare/respingere/suspendare/repunere in plata/recuperare a diverselor beneficii sociale;

intocmeste repartițiile pentru efectuarea orelor de munca in folosul comunitarii locale, comunica persoanei menționata in Dispoziția Primarului obligația de a efectua ore de munca in folosul comunitarii locale si ia angajamentul acestei persoane pentru efectuarea orelor;

intocmeste si actualizeaza registrul de consiliere in vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale in cazul persoanelor care locuiesc pe raza sectorului 5;

intocmeste si actualizeaza baza de date, in format electronic, a beneficiarilor de ajutor de urgenta, ajutor de urgenta pentru plata chiriei, tichete sociale, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neintrerupta;

soluționează cererile persoanelor care locuiesc pe raza sectorului 5 al Municipiului București privind:

acordarea de ajutoare de urgenta in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat si ale HCL sector 5 nr.146/28.09.2017;

acordarea de ajutoare de urgenta pentru plata chiriei in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si ale HCL sector 5 nr.147/28.09.2017, completata prin HCL sector 5 nr.165/31.10.2017;

acordarea unor beneficii sociale cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neintrerupta, in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, cu modificările si completările ulterioare si ale HCL sector 5 nr.61/26.09.2013;

acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenti pe raza sectorului 5, in conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011 si HCL sector 5 nr.43/2016;

avizeaza pentru legalitate dosarele intocmite in vederea acordării diverselor beneficii sociale, precum si dispozițiile Primarului sectorului 5 de acordare/respingere/suspendare/repunere in plata/recuperare a drepturilor acordate in mod necuvenit;

asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputemicire din partea directorului general, in fata instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea beneficiilor sociale;

face propuneri pentru acordarea beneficiilor sociale in bani, in natura sau prin plata unor cheltuieli de intretinere și încălzire a locuinței, la preturile și tarifele stabilite prin lege, pe care le prezintă spre avizare Directorului General; face propuneri pentru acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei in bani, conform criteriilor pentru evaluarea situației socio-economice si punctajului acordat conform HCL sector 5 nr.147/28.09.2017 si a acordului de principiu incheiat intre solicitant si proprietarul locuinței, referitor la perioada de Închiriere si cuantumul lunar solicitat drept chirie care insoteste cererea de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

aduce la cunoștința solicitantilor sau, după caz, beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea/respingerea/suspendarea/repunerea in plata/recuperarea diverselor beneficii sociale;

participa la acțiunile de evacuare a persoanelor/familiilor din adăposturi improvizate, locuințe retrocedate, locuințe pierdute ca urmare a neplății utilităților, la solicitarea executorilor judecătorești, a reprezentanților jandarmeriei, a Politiei Locala sector 5 sau la solicitarea reprezentanților secțiilor de politie de pe raza sectorului 5;

identifica, monitorizează si intreprinde demersurile necesare pentru relocarea sau institutionalizarea persoanelor adulte fara adapost;

sesizează serviciului de specialitate din cadrul DGASPC sector 5 orice caz de violenta domestica si propune luarea masurilor legale, ce intra in competenta serviciilor din cadrul Direcției Persoanei Adulte si Familiei;

aduce la indeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 privind masurile de asistenta și protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

are in subordine Compartimentul Venit Minim Garantat, Compartimentul pentru Alocație Susținerea Familiei si Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței;

intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 in domeniul sau de activitate;

primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului; intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritari superioare;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC sector 5 si cu alte instituții pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Art. 69. Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul comunitar

Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar asigură condiții de siguranță și confort pentru desfășurarea activităților de:

recreere și socializare, astfel încât beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil și sigur. Este amplasat comunitate astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile ei: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relații sociale

-servicii/activități de socializare, cultural-educative, de petrecere a timpului liber prin organizarea de conferințe, seminarii, prelegeri, prezentări, organizarea a diferite jocuri de societate, organizarea unei biblioteci și a unei săli de lectură;

-programe de ergoterapie, de stimulare mentală, sesiuni de discuții pe diverse teme, servicii comunitare de consiliere;

-servicii/acțiuni de informare a comunității locale cu privire la efectele îmbătrânirii și posibilitățile de optimizare ale acesteia, activități de voluntariat pentru motivare, animare și mobilizare a persoanelor vârstnice;

-servicii/activități de petrecere a timpului liber/socializare într-un alt cadru decât cel al centrului;

-servicii/activități de întrajutoarare și de acordare a unor forme de sprijin permanent/ocazional, activități recreativ-distractive și de petrecere a zilelor onomastice ale membrilor centrului;

-organizarea de excursii și pelerinaje la cele mai importante obiective cultural-spirituale;

-organizarea de întâlniri cu personalități ale vieții cultural-artistice locale și naționale;

-organizarea de întâlniri cu specialiști din diverse domenii (reprezentanții Casei de Pensii, medici, avocați) pentru a explica și a oferi soluții pensionarilor la anumite probleme cu care aceștia se confruntă;

-servicii/activități de consiliere pentru sănătate în vederea prevenirii îmbolnăvirii și a accidentelor: prin organizarea unei serii de cursuri cu largă audiență pentru vârstnici pe teme de interes medical specifice vârstei a treia: kinetoterapie, fitoterapie, tratamente naturiste, alimentație/diete naturiste, auto-masaj, masaj ocular, fineturi, decocturi, apiterapie, meloterapie, cromoterapie, talasoterapie etc.

-servicii/activități de consiliere juridică;

-servicii/activități de consiliere psiho-socială individuală și de grup;

-servicii/activități de asistență în rezolvarea problemelor administrative;

-servicii/activități de consiliere socială;

-servicii/activități de asistență psiho-socială, incluzând consilierea psihologică și medierea conflictelor familiale.

Art. 70 Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare;

 • - primește, inregisfieaza si verifica cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011 cu modificările si completările ulterioare;

 • - verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011 cu modificările si completările ulterioare, precum si datele referitoare la beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuinței (energie termica/gaze naturale/lemne/energie electrica), asigurând confidențialitatea informațiilor;

 • - instrumentează dosarele de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței;

 • - inainteaza Primarului sectorului 5 cererile si anchetele sociale privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana împuternicita in acest scop;

 • - avizeaza pentru legalitate dosarele de acordare a jutorului pentru incalzirea locuinței, precum si dispozițiile de acordare, modificare, respingere sau încetare a acestuia;

 • - efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat, in mod obligatoriu in cazul celor care au solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu energie electrica si ori de câte ori este necesar sau exista vreo sesizare in celalalte cazuri;

 • - redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului social, in termenul legal;

 • - aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și încetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței, in termenul legal;

 • - transmite situații centralizatoare lunare, precum si bazele de date aferente, cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuinței, furnizorilor de energie termica, energie electrica, respectiv gaze naturale si Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

 • - verifica borderourile transmise de către furnizori si le supune avizării Primarului sectorului 5, după avizare acestea devenind documente de plata, in baza carora Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București decontează, de la bugetul de stat, către furnizori, sumele acordate ca ajutor pentru incalzirea locuinței;

 • - transmite rapoarte statistice către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

 • - efectuează ori de câte ori este nevoie verificări in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si la alte instituții din administrația publica locala sau centrala, pentru a constata daca sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate in ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.70/2011;

 • - întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate in mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinței (transmitere adrese de înștiințare către titularii dreptului necuvenit, intocmire referat si dispoziție pentru recuperarea sumelor, intocmire si actualizare evidenta sume recuperate, intocmire documentație pentru recuperarea pe cale judecătoreasca a sumelor acordate in mod necuvenit ca ajutor pentru incalzirea locuinței, transmiterea situațiilor către organele de urmărire fiscala);

 • - eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea compartimentului;

 • - intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritari superioare;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

 • - pregătește semestrial si anual documentația spre arhivare si propune pastrarea acesteia in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor compartimentului.

Art. 71 Compartimentul Venit Minim Garantat

 • - asigura consilierea si informarea solicitantilor asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra beneficiilor si serviciilor disponibile pe plan local, in conformitate cu legislația in vigoare in domeniul asistentei sociale, la data solicitării;

 • - asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

 • - înregistrează cererile si declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de ajutor social, insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de mebrii acesteia si le soluționează in termen legal;

 • - instrumentează dosarele de venit minim garantat;

- avizeaza pentru legalitate dosarele de venit minim garantat, precum si dispozițiile de acordare, modificare, suspendare, respingere sau încetare a acestuia;

 • - asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputemicire din partea Directorului General al DGASPC sector 5, in fata instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici etc., in cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.416/2001;

 • - efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

 • - reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, in condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu in vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, conform cu prevederile legale in vigoare si propune luarea masurilor ce se impun;

 • - intocmeste si verifica lunar fișele de calcul, conform legislației in vigoare, privind acordarea, modificarea cuantumului, recuperarea sumelor incasate necuvenit, încetarea plătii ajutorului social;

 • - calculează numărul de ore de munca in folosul comunității pe care trebuie sa le efectueze lunar beneficiarii de ajutor social, care sunt apti de munca si intocmeste lunar repartiile pentru aceste persoane, conform Planului de acțiuni si lucrări de interes public local aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al sectorului 5;

 • - monitorizează efectuarea orelor de munca in folosul comunității locale si ataseaza la dosarul persoanl toate documentele justificative care atesta efectuarea orelor de munca (fisa de protecția muncii, foaia de pontaj si adeverința eliberata de instituția in cadrul careia au fost efectuate orele de munca);

 • - redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și încetarea ajutorului social, in termenul legal;

 • - face propuneri pentru acordarea ajutorului social in bani, in natura sau prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței, la preturile și tarifele stabilite prin lege pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • - transmite in termen legal către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București situațiile statistice, situația centralizatoare privind plățile, borderoul si xerocopii după toate documentele justificative care au stat la baza întocmirii dosarului de ajutor social;

 • - intocmeste lunar Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, a ajutorului de urgenta, il supune spre avizare Primarului sectorului 5, apoi il transmite către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

 • - înregistrează cererea si verifica documentele justificative atașate, in baza carora beneficiarii de ajutor social solicita acordarea sprijinului financiar pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, acordat potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002;

 • - calculează sumele care pot fi acordate sub forma de ajutor financiar pentru achitarea unei parti din datoriilor către furnizorii de servicii de stricta necesitate (energie electrica, gaze naturale, apa potabila, gunoi menajer etc.);

 • - redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare pentru stabilirea dreptului la ajutor financiar acordat in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

 • - inregistreaza cererea si verifica documentele justificative atașate, in baza carora se solicita acordarea ajutorului de înmormântare in cazul decesului unei persoane beneficiara de ajutor social;

 • - soluționează cererea mai sus menționata prin intomirea referatului de propunere si a dispoziției Primarului sectorului 5 referitoare la acordarea sau respingerea acestui tip de ajutor;

 • - la începutul fiecărui sezon rece, verifica, prin efectuarea anchetelor sociale, eligibilitatea beneficiarilor de ajutor social in vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si propune acordarea acestui drept;

 • - redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței si intocmeste statul in baza caruia se achita, din bugetul local, acest drept pentru întreaga perioada a sezonului rece;

 • - efectuează lunar, trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este nevoie verificări in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si la alte instituții din administrația publica locala sau centrala, pentru a constata daca sunt indeplinite condițiile de eligibilitate in ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.416/2001 si Legea nr. 116/2002;

 • - intocmeste si eliberează adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social, conform legislației in vigoare;

 • - primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea compartimentului;

 • - intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritari superioare;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

 • - pregătește semestrial si anual documentația spre arhivare si propune pastrarea acesteia in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • - aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și încetarea ajutorului social/ajutorului financiar pentru prevenirea marginalizarii sociale/ajutorului de înmormântare, in termenul legal;

 • - aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 5 privind masurile de asistenta și protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART. 72 Serviciul Susținerea Familiei si Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale :

primește cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, cu modificările si completările ulterioare;

instrumentează dosarele pentru acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, cu modificările si completările ulterioare;

acorda consultanta privind modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare;

verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr.148/2005, cu modificările si completările ulterioare;

inainteaza Primarului Sectorului 5 cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr.148/2005, cu modificările si completările ulterioare, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana imputemicita in acest scop;

intocmeste lunar borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de actele normative mai sus menționate;

transmite pe baza de borderouri cererile înregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

intocmeste si transmite saptamanal cererile si tabelul nominal cu modificările intervenite in cazul incetarii/suspendarii plătii drepturilor mai sus menționate;

primește cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările si completările ulterioare;

instrumentează dosarele pentru acordarea alocației de stat conform Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările si completările ulterioare;

acorda consultanta privind modalitatea de acordare a alocației de stat;

verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea dreptului mai sus menționat;

intocmeste lunar borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr.61/1993, cu modificările si completările ulterioare;

transmite pe baza de borderouri cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/persoane;

intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de

Dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 in domeniul sau de activitate;

colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART.73 Compartimentul alocație pentru susținerea familiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

primește cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

instrumentează dosarele privind acordarea alocației pentru susținerea familiei in condițiile Legii nr.277/2010, cu modificările si completările ulterioare;

efectuează anchete sociale pentru alocația de susținere a familiei, conform Legii nr.277/2010, cu modificările si completările ulterioare;

inainteaza Primarului sectorului 5 documentația pentru stabilirea, modificarea si încetarea drepturilor prevăzute de Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare, in vederea certificării lor de către acesta;

transmite lunar pe baza de borderouri beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, insotite de actele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/persoane;

intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de

Dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 in domeniul sau de activitate;

colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Art. 74

Beneficiarul serviciilor și activităților de asistenta medicala comunitara este colectivitatea locala a sectorului 5, iar in cadrul acesteia, in mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile : persoanele care se găsesc in următoarele situării:

 • a) nivel economic sub pragul sărăciei;

 • b) șomaj;

 • c) nivel educațional scăzut;

 • d) diferite dizabilitati, boli cronice;

 • e) boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paleative;

 • f) graviditate;

 • g) vârsta a treia;

 • h) vârsta sub 16 ani;

 • i) fac parte din familii monoparentale;

 • j) risc de excluziune sociala.

Atribuții:

 • - cultivarea increderii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatrea de romi de la nivelul local al sectorului 5;

 • - facilitarea comunicării intre membrii comunitarii de romi si personalul medico-sanitar;

 • - catagrafierea gravidelor si lehuzelor in vedea efectuării controalelor medicale periodice pre- si post-natale; explicarea necesității si importantei efectuării acestor controale; insotirea femeilor la aceste controale; facilitarea comunicării cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;

 • - catagrafierea populației infantile a comunitarii de romi;

 • - explicarea noțiunilor de baza, a avantajelor si importantei asistentei medicale a copilului;

 • - urmărirea înscrierii nou născutului pe listele medicului de familie;

 • - explicarea avantajelor includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;

 • - explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinței si spatiilor comune, popularizarea in comunitatea de romi a masurilor de igiena dispuse de autoritatile competente;

 • - facilitarea acordării primului ajutor prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si insotirea echipelor care acorda asistenta medicale de urgenta;

 • - mobilizarea si insotirea membrilor comunitarii la acțiunile de sanatate publica: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare si conștientizare din domeniul promovării sanatatii, acțiuni de depistare a bolilor cronice, explicarea rolului si scopului acestora;

 • - participarea la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București;

 • - semnalarea cadrelor medicale a apariției problemelor deosebite din cadrul comunitarii: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicării, probleme de igiena a apei;

 • - semnalarea in scris Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București a problemelor identificate privind accesul membrilor comunitarii rome la serviciile de asistenta medicala primara;

 • - identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunitarii locale a sectorului 5;

 • - determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

 • - culegerea de date despre starea de sanatate a familiilor rezidente pe raza teritoriala a sectorului 5;

 • - identificarea, umarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou născutului;

 • - efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând masurile necesare de protecție a sanatatii mamei si a nou născutului;

 • - participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a evetualelor focare de infecție;

 • - îndrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul medical periodic;

 • - identificarea si evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate si propunerea de soluții de depășire a problemelor sociale;

 • - evaluarea necesităților comunitarii si contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente si/sau inițierea de servicii sociale noi;

 • - mobilizarea comunitarii si stabilirea de parteneriate in scopul soluționării problemelor beneficiarilor;

 • - completarea cu regularitate a documentației din cadrul compartimentului: registrul de evidenta a persoanelor care solicita audienta, registrul de evidenta a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor, etc.;

 • - identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

 • - intocmirea de statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

 • - realizarea de activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

 • - pregătirea semestriala si anuala a documentației pentru arhivare, cu indicarea termenului de păstrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

colaborarea cu celelate servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor compartimentului.

Art. 75 Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

 • - întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată: evaluarea sociala asigurata de asintenti sociali; evaluarea medicala asigurata de medici de specialitate; evaluarea psihologica asigurata de psihologi; evaluarea vocationala sau a abilităților profesionale asigurata de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare; evaluarea abilităților si a nivelului de integrare sociala asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi sau asistenți sociali;

 • - recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

 • - avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;

 • - evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • - recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

 • -  evalueaza gratuit si orientează profesional orice persoana cu handicap in vederea integrării si reintegrării in

munca,

indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap, acccesibilizeaza informarea si alegerea activitatii, conform cu dorințele si aptitudinile sale;

 • - realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate .

Art. 76 Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - efectuează anchete sociale pentru verificarea condițiilor privind acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav si accentuat;

 • - efectuează verificări la domiciliul persoanelor cu handicap in urma solicitărilor din partea altor instituții publice (centre de recuperare si reabilitare, de îngrijire si asistenta, cămine atelier, servicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 ;

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav in vederea acordării prestațiilor sociale lunare, in urma opțiunii pentru indemnizația echivalenta a părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav sau adultului cu handicap grav/ reprezentantului sau legal;

 • - instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc găzduire în Centre de îngrijire si Asistență pentru Persoanele cu Handicap, Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica etc. ;

 • - sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate in subordine, sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare in centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate sub coordonarea Direcției Generale De Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

 • - sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele și pentru aceasta, in colaborare cu alte autoritari publice ale statului;

 • - realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap;

 • - realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap și familiile acestora ;

 • - realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap;

 • - propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecția specială a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistența socială și socio-medicală;

 • - propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala, in funcție de restantul funcțional al acestora;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

 • - are in subordine Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • - promovează si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • - asigura acordarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati in condițiile legii, in baza strategiilor, pe termen mediu si lung, de organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - actioneaza pentru promovarea alternativelor la protecția institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;

 • - propune spre decontare facturi emise de instituții publice sau furnizori privați de servicii sociale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de intretinere ale persoanelor cu handicap, in baza contractelor pentru furnizarea de servicii sociale încheiate cu aceștia.

Art.77 Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - asigura monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • - identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot devenit asistenți personali profesioniști, in condițiile legii; asigura formarea continua de asistenți personali profesioniști atestati; evalueaza si monitorizează activitatea acestora.

 • - asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activității prestate de către asistenții personali si asistenții personali profesioniști, periodic ;

 • - urmărește îndeplinirea planului individual de recuperare stabilit de către Comisia de Evaluare Medicala pentru persoana cu handicap grav;

 • - acorda servicii de consiliere si sprijin in vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin asistentului personal profesionist cu privire la îngrijirea si protecția persoanei adulte cu handicap grav;

 • - organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali/asistenților personali profesioniști;

 • - sprijină persoana cu handicap grav, in vederea găzduirii intr-un centru de tip respiro sau gasirea unui inlocuitor pe perioada concediului de odihna al asistentului personal profesionist;

 • - intocmeste dosarul persoanei cu handicap grav pentru a stabili posibilitatea de a beneficia de indemnizația echivalentă salariului asistentului personal, pe perioada concediului legal de odihna a asistentului personal, și întocmește dispozițiile pe care le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5 ;

 • - verifica si controlează intocmirea raportului de activitate cu privire la evoluția persoanei cu handicap in funcție de obiectivele programului individual de recuperare si integrare sociala;

 • - verifica si supraveghează modul in care se desfasoara programul individual de recuperare si integrare sociala stabilit de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap;

 • - verifica si sesizează orice eventuala modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

 • - tine evidenta persoanelor cu handicap care beneficiază de programe individuale de recuperare si integrare sociala;

 • - efectuează verificări la domiciliul asistenților personali in urma solicitărilor din partea altor instituții publice(servicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - avizeaza pontajele lunare elaborate de către Serviciul Resurse Umane, in baza carora se efectuează plata asistenților personali;

 • - propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala;

 • - realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

 • - toate activitățile prevăzute a se desfasura in cadrul compartimentului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful compartimentului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 78 Serviciul principale :

 • - acorda plata pentru prestațiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap cu domiciliul/resedinta in sectorul 5 , in conformitate cu prevederile Legii nr 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificările si completările ulterioare cu precizarea ca plata se realizează din oficiu ;

 • - intocmeste referatele de inaintare in plata pentru prestația sociala in funcție de gradul de handicap al fiecărui beneficiar si le inainteaza serviciului de specialitate pentru viza CFP ;

 • - primește documentația care sta la baza acordării indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal gradația zero , pentru persoanele cu handicap grav /reprezentanții legali ai acestora care opteaza pentru primirea ei ;

 • - primește si verifica documentația necesara acordării alocației de stat pentru minorii cu handicap, respectiv a normei de hrana HIV/SIDA pentru minorii cu acest diagnostic si are atribuții in transmiterea datelor si dosarelor către A.P.I.S. București pana la data de 5 ale fiecărei luni ;

 • - intocmeste referatele de inaintare pentru plata beneficiarilor cu handicap si tipărește dispozițiile de stabilire a dreptului la prestația sociala cu ajutorul Programului de lucru SeeSoft-Dsmart, aplicație utilizata la nivel național si agreata de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale ,cu rol important in centralizare si colectarea datelor;

 • - lunar , tipărește si verifica borderourile de plata pentru beneficiarii aflati in evidenta serviciului;

 • - lunar , editează si verifica documentațiile pentru posta si instituțiile bancare necesare fectuarii plăților pe mandat, respectiv in cont bancar si transmite acestora actele necesare ; are responsabilitate in tipărirea si verifica rea mandatelor pe baza carora se realizează achitarealunara a prestațiilor sociale si le transmite oficiului central de posta;

 • - primește cererile pentru acordarea facilităților de transport RATB, METROU, CFR, AUTO-INTERURBAN si eliberează legitimațiile si biletele de călătorie ;

 • - primește cererile persoanelor cu handicap sau a reprezentanților legali ai acestora privind eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, precum si a rovignietelor gratuite in condițiile legii;

 • - colaborează in mod permanent cu Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor in vederea introducerii in programul de lucru a datelor necesare in vederea efectuării plăților lunare si a emiterii tuturor documentelor care presupun realizarea plăților pe fiecare luna ;

 • - intocmeste contractele si convențiile care se impun in vederea acordării drepturilor persoanelor cu handicap ;

 • - avizeaza pentru legalitate contractele, convențiile, precum si orice alte documente prin care se asigura acordarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

 • - asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputemicire din partea directorului general, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - eliberează adeverințe pentru DAFI in vederea stabilirii chiriei, in condițiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuința, deținute de stat sau din unitățile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, daca persoana are handicap accentuat sau grav ;

 • - întocmește lunar tabelele cu persoanele cu handicap care au solicitat la depunerea dosarului de acordare drepturi cartele METROREX si referatul prin care se solicita Serviciului Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu achiziționarea acestora;

 • - verifica facturile fiscale emise de către R.A.T.B., C.F.R., precum si cele aferente transporturilor rutiere interurbane , pentru care exista Convenții de colaborare si le inainteaza Serviciului Contabilitate spre decontare ;

 • - verifica reordonantarea mandatelor poștale neridicate la timp de către beneficiari si transmite aceste date Serviciului Contabilitate pentru luarea masurile care se impun in condițiile legii;

 • - înregistrează dispozițiile pentru acordarea tuturor categoriilor de prestații sociale cuvenite adultului cu handicap, respectiv copilului cu handicap sau după caz reprezentanților legali ai acestora, in Registrul de Dispoziții al instituției;

 • - primește si instrumentează dosarele persoanelor cu handicap pentru acordarea beneficiilor sociale complementare asa cumse prevede in HCL Sector 5 , funcție de îndeplinirea criteriilor de eligilibilitate;

 • - controlează si verifica in fapt aplicarea dispozițiilor legale in vigoare in ceea ce privește accesibilitatile persoanelor cu handicap si a

accesului neîngrădit al acestora in instituțiile publice si cultural sportive, mijloace de transport in comun special adaptate pentru cei cu nevoi speciale);

 • - sesizează autoritatile competente pentru adoptarea masurilor legale in vederea respectării legislației privind accesibilitatile acordate pentru persoanele cu handicap ;

 • - colaborează cu Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea bazelor de Date pe linia furnizării de date din Registrul National de Evidenta a Persoanlor in vederea prevenirii acordării in mod eronat de beneficii sociale persoanelor beneficiare de drepturi de asistenta sociala;

 • - colaborează in mod permanent cu Serviciul de Stare Civila, precum si cu Casa de Pensii a Sectorului 5 -Serviciul Stabilire Plăti in vederea inregistrarii si identificării situațiilor ce pot afecta corectitudinea plăților prestațiilor sociale efectuate de către serviciul de specialitate in baza prevederilor Legii 448/2006 ;

 • - realizează atribuții in ceea ce privește exportul lunar de date realizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1106/09.03.2011 al Ministrului Muncii Familiei .Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru constituirea si administrarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap (RENPH);

 • - primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului;

 • - întocmește statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritari superioare ;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

 • - intocmeste , fundamentează si pune in aplicare Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Art. 79 Serviciul Contabilitate îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniala si rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cat si in relațiile cu clientii,furnizorii,băncile,organele fiscale, persoane fizice sau juridice;

 • - controlul operațiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

 • - respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar-contabila, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor, privind intocmirea si utilizarea acestora, potrivit legislației in vigoare ;

 • - întocmește si verifica balanțele de verificare centralizate lunar;

 • - intocmeste si verifica darea de seama contabila ;

 • - participa la inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile legislației in vigoare ;

 • - asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, înregistrate in contabilitate;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritari;

 • - urmărește angajarea patrimoniala in baza aprobării conducerii instituției (contracte);

 • - asigura evidenta sintetica si analitica a sumelor evidențiate in dările de seama, balanțe si a altor situării;

 • - organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare ;

 • - aduce la indeplinire dispoziții referitoare la reținerea penalităților si a imputatiilor;

 • - urmărește si verifica garanțiile de gestiune ;

 • - intocmeste in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -Forexebug.

  principale:  Patrimoniu îndeplinește următoarele atribuții


 • - intocmeste proiectul de buget al instituției in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Compartimentul Achiziții Publice , Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Serviciul Resurse Umane ;

 • - intocmeste contul de execuție ;

 • - intocmeste execuția bugetara centralizata a D.G.A.S.P.C. Sector 5.;

 • - propune proiectul de buget cu finanțare de la bugetul local, de stat, precum si rectificarea acestuia pe parcursul exercițiului financiar;

 • - intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al instituției, precum si rectificarea acestuia;

 • - in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

 • - in colaborare cu Serviciul Contabilitate efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziția conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor bănești;

 • - urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • -  asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, inregistrate in contabilitate;

 • - urmărește incadrarea bugetara in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • - analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva ;

 • - avizeaza achiziționarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si bunurilor si serviciilor cuprinse in bugetul aprobat;

 • - asigura deschiderea finanțării prin intocmirea lunara a cererii de credite ;

 • - întocmește lista cu mijloacele fixe finanțate de la bugetul local;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritari;

 • - intocmeste in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

 • -  asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C. Sector 5: clădirile, mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protecție a persoanelor vârstnice, crese si centre de zi, etc.;

 • - organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituțiilor ;

 • - tine evidenta fizica a mijloacele fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unitarii;

 • - intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achiziționării lor conform legislației in vigoare

 • - face propuneri si verifica actele pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral, in urma Proceselor Verbale primite de la comisiile de inventariere;

 • -  inventariază anual sau ori de cate ori este nevoie (in situațiile prevăzute de legislația in vigoare), patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • - intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale directorului in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -Forexebug.

Art, 81 Serviciul Financiar, Salarizare îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - asigura plata drepturilor de personal si a indemnizațiilor prevăzute de lege, etc.;

 • - ridicare si depunere de numerar ;

 • - ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

 • - intocmeste raportări statistice specifice in domeniul sau de activitate,;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • - asigura colaborarea permanenta cu Trezoreria Statului Sector 5 si instituții bancare;

 • - efectuează plăti prin casierie pe baza statelor;

 • - asigura ridicarea si depunerea de numerar pentru fiecare subcapitol bugetar;

 • - intocmeste statele de plata ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - operează rețineri salariale conform legilor;

 • - retine garanțiile materiale gestionarilor;

 • - intocmeste si transmite, lunar si anual, situații statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 5;

 • - intocmeste si transmite lunar, semestrial la Administrația Financiara a Sectorului 5 declarațiile privind structura si cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - intocmeste si transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 5, la Casa de Asigurări de Sanatate, la Agenția Municipiului București pentru Ocuparea Forței de Munca declarațiile privind contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale de sanatate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

 • - intocmeste si transmite lunar la Administrația Financiara a Sectorului 5 situația privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

 • - intocmeste documentele necesare pentru impozitul pe venitul anual ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - primește declarațiile privind impozitul pe venit, precum si actele necesare deducerilor personale suplimentare, in vederea stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -

Forexebug;

- intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții

ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

Art. 82 Compartimentul Achiziții Publice - intocmirea proiectului de program de achiziții si programului de achiziții, avand in vedere necesarele elaborate de serviciile, birourile si compartimentele D.G.A.S.P.C. Sector 5 , pentru efectuarea de achiziții publice ;

- utilizează site-ul


!, pentru publicarea documentațiilor standard in funcție de procedurile de

atribuire;

 • - intocmeste documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei de preț de către ofertanti;

 • - intocmeste documentația necesara aplicării procedurilor legale in vederea atribuirii contractelor de achiziție publica ;

 • - face propuneri, avand in vedere nota de estimare a valorii contractelor de achiziției publica intocmita de către Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu, Compartimentul Monitorizare Contracte si Serviciul Contabilitate, privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publica;

 • - asigura indeplinirea tuturor actelor prevăzute de lege , in forma si in termenele prevăzute de aceasta , in procesul de incheiere a contractelor de achiziție publica;

 • - organizează licitații si realizează selectări de oferte in condițiile legii pentru achizițiile publice necesare pentru buna desfășurare a activitatii de protecție a copilului aflat in dificultate ;

 • - după incheierea contractelor de achiziție publica asigura comunicarea lor către Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu si Compartimentul Monitorizare Contracte, respectiv Serviciul Contabilitate ;

 • - tine arhiva dosarelor de achiziție publica incheiate de către instituție ;

 • - intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al Sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale Directorului General in domeniul sau de activitate;

 • - intocmeste note de calcul si fundamentare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand in vedere necesarele intocmite de către serviciile, birourile si compartimentele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - întocmește si inainteaza către Ministerul Finanțelor Publice rapoartele trimestriale privind contractele de achiziție publica atribuite de către D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 83 Compartimentul Monitorizare


 • - intocmeste in format electronic situația derulării contractelor de achiziție publica incheiate la nivelul instituției, atat sub aspect valoric, cat si cantitatiav, precum si al respectării obligațiilor contractuale ;

 • - tine evidenta contractelor incheiate de către DGASPC Sector 5, atat cantitativ cat si valoric ;

 • - urmărește derularea contractelor de achiziții publice incheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii si executanti de lucrări;

 • - intocmeste in colaborare cu Serviciul Adminstrativ, Aprovizionare si Compartimentul Achiziții Publice nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

  Art. 84 Serviciul
 • - asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C. Sector 5 : clădirile,mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice (instrumentar medical), mobilierul din Centrele de Plasament, respectiv Complexele Sociale, Centrele de Zi, Apartamente, Crese ;

 • - realizează investițiile aprobate in condițiile legii;

 • - organizează tabere si excursii pentru copiii care au o măsură de protecție in centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - urmărește derularea contractelor de achiziții publice incheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii si executanti de lucrări;

 • - asigura utilizarea,gestionarea si întreținerea curenta a aparatelor de comunicație, a parcului auto,a copiatoarelor xerox si rețelei de calculatoare si mașini de scris;

 • - vizeaza necesarul de alimente, materiale si reparații curente ale aparaturii din dotare si imobilelor din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - colaborează cu administratorii din Centrele de Plasament, Complexele Sociale, Centrele de Zi, Apartamente, Crese pentru buna desfășurare a activității acestora, si sesizează eventualele nereguli persoanei competente sa ia masuri;

 • - intocmeste note de calcul si de fundamentare pentru întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - verifica facturile insotite de documentele cerute de Serviciul Contabilitate si acorda bun de plata, predandu-le acestuia;

 • - organizează si supraveghează efectuarea si întreținerea curățeniei in sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5.;

 • - organizează si supraveghează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul D.G.A.S.P.C. sSctor 5, a gestiunii materialelor si întocmește documentația necesara ;

 • - intocmeste in colaborare cu Compartimentul Achiziții Publice, Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu, Compartimentul Monitorizare Contracte si Serviciul Contabilitate nota de estimare a valorii contractelor de achiziție publica ;

 • - primește necesarele de materiale si alimente de la Centrele de Plasament, Complexele Sociale , Centrele de zi, Creselor vizate de persoanele competente;

 • - intocmeste si tine evidenta comenzilor pe furnizori , Centre de Plasament , Complexe Sociale , Centre de zi si Serviciul Asistenta Matemala Profesioniști;

 • - asigura aprovizionarea curenta cu alimente si produse de intretinere pentru D.G.A.S.P.C.sector 5;

 • - urmărește livrarea in termen a produselor comandate in cantitatile, la calitatea si prețul stabilit;

 • - solicita si tine evidenta stocurilor din magaziile Centrelor de Plasament, Complexelor Sociale , Centrelor de zi, Creselor si le compara cu necesarul solicitat;

 • - intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzător referatelor de necesitate .

 • - asigura buna exploatare a parcului auto al D.G.A.S.P.C. Sector 5 conform legislației in vigoare;

 • - coordonează desfasurarea activităților de transport de natura a asigura realizarea obiectului de activitate al instituției, respectiv realizarea masurilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricăror persoane aflate in nevoie ;

 • - face propuneri pentru aprovizionarea unitarii cu carburanți, lubrifianti necesare funcționarii autovehiculelor din dotare;

 • - face propuneri pentru achiziționarea de piese de schimb si accesorii necesare reparațiilor curente ale autovehiculelor atunci când este cazul si certifica necesitatea acestora;

 • - primește si calculează foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta si consumul mediu de carburant;

 • - calculează consumul mediu zilnic de combustibil al autovehiculelor ;

 • - intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor ;

 • - intocmeste si calculează F.A.Z. -urile autovehiculelor ;

 • - urmărește si tine evidenta reviziilor tehnice, anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculelor;

 • - urmărește plata obligațiilor datorate către stat pentru autovehiculele din dotare, conform legislației in vigoare ;

 • - intocmeste dosare tehnice (înscriere, radiere, etc) si urmărește încadrarea in cotele de consum alocate lunar;

 • - răspunde de întreținerea si buna funcționare a autovehiculelor din dotare;

 • - intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al Sectorului 5, respectiv proiectele de dispoziții ale Directorului General in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului .

CAP.VI. RELAȚIILE FUNCȚIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AT-D.G.A.S.P.C. SECTOR 5,

ART._85 Serviciile, birourile, compartimentele si celelalte componente ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal al lucrărilor al căror obiect implica colaborarea in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

> Toți salariatii D.G.A.S.P.C.


Sector 5 au obligația de a îndeplini atribuțiile cuprinse in fisa postului precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.

Conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 poate insarcina salariatii sa indeplineasca si alte atribuții decât cele prevăzute din fisa postului potrivit funcției ocupate si studiilor absolvite, altele decât cele din domeniul de activitate al serviciului unde sunt încadrați, in cazul in care un alt serviciu/birou înregistrează întârzieri in realizarea lucrărilor in scopul îmbunătățirii activitatii de ansamblu a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 87 Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 răspunde penal, material, disciplinar sau adminsitrativ de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

ART._88 Salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5 au obligația sa asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor si a documentelor din compartimentele respective.

ART. 89 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii si salarizării.

ART,_90 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se va difuza sub semnătură, la luarea la cunoștința de către toti salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 91 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5, Nr.______________ din __________________ si intra in vigoare de la data de


104