Hotărârea nr. 200/2018

Hotărârea nr. 200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenti în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, azi 22.08.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr... VaJ49../..^..'Q2'.....20i8,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, lit. a, lit. b, lit. c, lit. e, lit. r, art. 7, art. 8, alin.(l), lit. a, art. 9, alin. (1), lit. a, art. 11, lit. b, art. 15, alin. (1) și alin. (3), art. 54, alin. (1) și art. 55, alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011,

în concordanță cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare lunară de 100 de lei, pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5, ale căror venituri lunare nu depășesc plafonul de 830 de lei.

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, așa cum este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 43/25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza Sectorului 5, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 25/26.01.2018 privind completarea HCL Sector 5 nr. 43/2016.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOO

ROMÂNIA

ij'o-îoio iiAnni,r-.rM7

Anexă la HCLSector 5 nr..^^.../^$^018

METODOLOGIE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 modalitatea prin care pensionarii din sistemul public de pensii care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5 pot beneficia de tichete sociale cu o valoare lunară de 100 de lei, în vederea achiziționării de bunuri și servicii.

I. Cadrul legal general

♦    Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

♦    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

♦    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

♦    HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

♦    HGR nr. 778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

♦    OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

♦    OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

n. Definiții

în sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a) Tichet social - instrument care oferă un control asupra modului în care

titularii dreptului utilizează fondurile primite ca beneficiu social și care indică valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziționate în baza acestuia;

ROMÂNIA

13 0-3SI a I SA(in*TOni« lM ’fiCUK’.

b) Bunuri/servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor sociale - produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă personală, servicii medicale (inclusiv medicamente și intervenții medicale de mică amploare -proteze, ochelari, mici operații), precum și unele bunuri de larg consum.

m. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința stabilit(ă) în mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă pensionarilor care au domiciliul/reședința

stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în sectorul 5; pensionarilor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

De asemenea, pensionarii care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5, dar nu au domiciliul/reședința legal stabilit(ă), nu pot beneficia de tichetele sociale acordate de la bugetul local.

♦    calitatea de pensionar inclus în sistemul public de pensii;

♦    cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, dacă nu există și alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobânzi la conturile bancare, venituri realizate din jocuri de noroc etc.;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate;

♦    activele financiare deținute, respectiv depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

în cazul în care solicitantul deține un cont bancar cu o valoare mai mică de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar sau a venitului net mediu pe membru de familie se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

La stabilirea venitului lunar al pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenți pe raza sectorului 5 și care depun cerere pentru acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale, nu se ia în calcul valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, acordat în temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Au dreptul la acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale pensionarii din sistemul public de pensii rezidenți pe raza sectorului 5, care dispun lunar de un venit mai mic sau egal de 830 lei.

Prin pensionari rezidenți pe raza Sectorului 5 se înțeleg acele persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legislația în vigoare, care au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 5 și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5.

Au dreptul la beneficii sociale fiecare din membrii familiei care locuiesc pe raza Sectorului 5 în măsura în care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legilația în vigoare și realizează venituri mai mici sau egale cu valoarea de 830 lei.

Pensionarii care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 830 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familale, nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

în cazul în care soțul/soția persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale deține în proprietate bunurile mobile sau imobile care nu sunt considerate de strictă necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(ă) eligibil(ă) pentru a fi inclus în proiectul social.

IV. Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a tichetelor sociale are la bază cererea titularului depusă la sediul DGASPC Sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele documente:

>    xerocopie a actului de identitate;

>    xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea;

>    declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în proprietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta metodologie;

>    în cazul persoanelor care locuiesc la bloc, se va prezenta în mod obligatoriu și o adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

în situația în care pe parcursul monitorizării acordării beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale există indicii privind neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții DGASPC Sector 5 vor efectua verificările care se impun.

Pe perioada verificărilor acordarea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se suspendă. Suspendarea dreptului la tichete sociale se realizează prin dispoziția Primarului Sectorului 5, aceasta comunicându-i-se titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că titularul îndeplinește condițiile de acordare a dreptului în discuție, atunci se va relua acordarea tichetelor sociale, titularul dreptului beneficiind inclusiv de restanțele aferente perioadei în care dreptul a fost suspendat. Reluarea acordării tichetelor sociale și acordarea drepturilor

ROMÂNIA


15 0 3510 ISAnOAruniM Im‘tiCUI lA


restante se realizează prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5.

în situația în care în urma verificărilor efectuate se va constata că titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune încetarea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit. încetarea dreptului la beneficii sociale și, după caz, recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit se vor dispune prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica titularului în termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiilor sociale următoarele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

>    imposibilitatea de a efectua ancheta socială la domiciliului solicitantului.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se va

realiza prin dispozițtie a Primarului Sectorului 5 la propunerea motivată a DGASPC Sector 5. Dispoziția se va comunica petentului în termen de 15 zile de la emiterea ei.

V.    Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, titularul are obligația de a menționa corect venitul lunar realizat, precum și bunurile mobile și imobile deținute în proprietate de acesta sau de soț/soție, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Titularii beneficiilor sociale au obligația să comunice DGASPC Sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri sau starea materială, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Nerespectarea obligației menționată mai sus conduce la suspendarea dreptului la acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale, până la clarificarea situației.

Neprezentarea documentelor justificative solicitate, ca urmare a verificărilor efectuate la nivelul SABS, în termen de 10 zile lucrătoare, conduce la încetarea dreptului și, după caz, recuperarea sumelor acordate în mod necuvenit.

VI.    încetarea dreptului la beneficii sociale

Dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații:

•    la cererea expresă a beneficiarului;

•    în caz de deces/declarare judecătorească a decesului beneficiarului;

•    în condițiile în care, în urma unei reevaluări prin anchetă socială a situației socio-economice a titularului, se constată că persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

•    dacă titularul dreptului refuză să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale;

•    în cazul în care beneficiarul se internează într-un cămin pentru persoane vârstnice;

•    în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa pe raza altei unității administrativ teritoriale;

•    în diverse cazuri de forță majoră (ex.: lipsa finanțării proiectului social etc.).

în situația în care se impune încetarea dreptului la beneficii sociale, la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Sector 5 se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale, care va cuprinde:

•    datele de identificare ale beneficiarului;

•    motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

•    data la care încetează acordarea beneficiilor.

Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului Sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

în cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

VII. Acordarea efectivă a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda în limita bugetului aprobat cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

Titularii dreptului la beneficii sociale pot intra în posesia tichetelor sociale după cum urmează:

•    la casieria instituției, prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată;

•    la domiciliu, prin serviciile de curierat contractate de DGASPC Sector 5.

în situația în care persoana se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor sociale, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al acesteia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de aceasta.

în cazul în care un titular al dreptului la beneficii sociale decedează înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acestea nu mai pot fi ridicate de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici tichetele sociale aflate în soldul DGASPC Sector 5.

Tichetele sociale pot fi folosite doar în perioada de valabilitate inscripționată pe acestea.

Nu pot fi achiziționate cu tichete sociale țigări sau băuturi alcoolice.

ROMÂNIA

în cazul în care se constată că au existat persoane care au beneficiat în mod necuvenit de tichetele sociale, Primarul Sectorului 5 va dispune recuperarea sumelor respective, în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

Dispoziția de recuperare a sumelor încasate în mod necuvenit se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Beneficiarii de tichete sociale aflați în evidențele DGASPC Sector 5 vor continua să beneficieze de acestea în măsura în care îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale prezentei hotărâri.

DGASPC Sector 5 va face toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziției Primarului.

VIU. Monitorizarea proiectului social

Monitorizarea și reevaluarea persoanelor incluse în proiectul de acordare a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale sunt realizate prin intermediul Serviciului Acordare Beneficii Sociale și implică:

•    verificări semestriale efectuate la Casa Națională de Pensii Publice;

•    verificări anuale efectuate după încheierea anului fiscal și actualizarea datelor în baza de date a ANAF;

•    verificări la Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazelor de Date, pentru identificarea titularilor de drepturi care au decedat sau nu mai au domiciliul stabilit pe raza sectorului 5, ori de câte ori este cazul;

•    efectuarea de anchete sociale ori de câte ori este necesar.

Prezenta metodologie este operaționalizată în anexele atașate, care fac parte integrantă din aceasta:

1.    Anexa nr.l: Procedurile de lucru utilizate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale;

2.    Anexa nr.2: Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale;

3.    Anexa nr.3: Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local sub formă de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse;

4.    Anexa nr.4: Ancheta socialăjutilizată în procesul de instrumentare a dosarului.


Anexa nr. 1 la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

PROCEDURI DE LUCRU pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale în vederea acordării tichetelor sociale

1.    Procedură privind informarea cetățenilor/beneficiarilor

1.1.    Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale.

1.2.    Serviciul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

1.3.    La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat, după cum urmează:

•    luni și marți, între orele 9°°- 12°°;

•    miercuri și joi, între orele 13°° - 16°°.

Cel puțin o persoană din cadrul SABS este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

De asemenea, informații referitoare la acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale vor putea fi obținute de pe site-ul Primăriei sectorului 5, respectiv al DGASPC Sector 5, precum și de la info-chioșcurile situate pe raza Sectorului 5.

1.4.    Serviciul deține un registru de evidență privind informarea solicitanților/ beneficiarilor, în care se înscriu: numele complet al solicitantului/ beneficiarului/reprezentantului legal, tema informării, data la care s-a efectuat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea.

2.    Procedură de accesare a beneficiilor sociale

2.1. Activitatea de soluționare a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale se organizează prin intermediul Serviciul Acordare Beneficii Sociale.

România

2.2.    Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la SABS pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

2.3.    Dacă solicitarea este adresată în scris, reprezentanții SABS vor întocmi un răspuns scris în termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările și informațiile necesare în vederea accesării beneficiilor sociale.

2.4.    în cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate, i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

2.5.    Cererea de acordare a beneficiilor sociale, însoțită de documentele justificative se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Documentele justificative care trebuie atașate cererii sunt următoarele:

>    xerocopie a actului de identitate al solicitantului;

>    xerocopie a actului de identitate al reprezentantului legal;

>    xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea;

>    declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în prorietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta metodologie.

2.5.    După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC Sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul SABS și se repartizează unui asistent social pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

2.6.    în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a beneficiilor sociale și se propunere respingerea cererii.

2.7.    Persoana care primește și înregistrează cererea de acordare a beneficiilor sociale urmărește modul de completare a acesteia și verifică corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele aspecte:

•    datele de identificare ale titularului și/sau reprezentantului legal;

•    veniturile nete realizate de solicitant;

•    bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea solicitantului sau a soțului/ soției, care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale.

Criterii de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale:

•    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă pensionarilor care au domiciliul/reședința stabilit(ă) în mod legal la o adresă situată în sectorul 5; pensionarilor care, deși au în Pag. | 8

actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

De asemenea, pensionarii care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5, dar nu au domiciliul/reședința legal stabilit(ă), nu pot beneficia de tichetele sociale acordate de la bugetul local.

♦    calitatea de pensionar inclus în sistemul public de pensii;

♦    cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, dacă nu există și alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobânzi la conturile bancare, venituri realizate din jocuri de noroc etc.;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate;

♦    activele financiare deținute, respectiv depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

în cazul în care solicitantul deține un cont bancar cu o valoare mai mică de 3.000 lei, la stabilirea venitului net lunar sau a venitului net mediu pe membru de familie se iau în considerare doar veniturile obținute din dobândă.

La stabilirea venitului lunar al pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenti pe raza sectorului 5 si care depun cerere pentru acordarea de benficii sociale sub forma de tichete sociale, nu se ia in calcul valoarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap , acordat in temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap.

Au dreptul la acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale pensionarii din sistemul public de pensii rezidenți pe raza sectorului 5, care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 830 lei.

Prin pensionari rezidenți pe raza Sectorului 5 se înțeleg acele persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legislația în vigoare, care au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 5 și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5.

Au dreptul la beneficii sociale fiecare din membrii familiei care locuiesc pe raza Sectorului 5 în măsura în care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legilația în vigoare și realizează venituri mai mici sau egale cu valoarea de cel mult 830 lei.

Pensionarii care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 830 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familale, nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

în cazul în care soțul/soția persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale deține în proprietate bunurile mobile sau imobile care nu sunt considerate de strictă necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(ă) eligibil(ă) pentru a fi inclus în proiectul social.

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda în limita bugetului aprobat cu aceasta destinație în bugetul DGASPC Sector 5.

2.8.    După verificarea documentației depusă în vederea acordării de beneficii sociale, se va aduce la cunoștință solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia obligația de a comunica, în scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

2.9.    Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la acordarea de beneficii sociale (cerere, documente justificative, anchetă socială), cele emise ulterior în cadrul DGASPC Sector 5, cele emise de Primarul Sectorului 5 privind stabilirea sau încetarea dreptului la acordarea de beneficii sociale, precum și cele prezentate ulterior de beneficiar.

2.10.    Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul SABS pe o perioadă de 3 luni, la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentatului legal putându-se elibera o xerocopie a acestuia. SABS ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

2.11.    Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

în situația în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la beneficii sociale se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

în cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

2.12.    O cerere de acordare a beneficiilor sociale poate fi respinsă din următoarele motive:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

>    imposibilitatea de a efectua ancheta socială la domiciliului solicitantului.

Constituie motiv de respingere a solicitării și neprezentarea tuturor

documentelor justificative solicitate în vederea soluționării cererii de acordare a beneficiilor sociale.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

3. Procedură privind încetarea dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale

3.1. Dreptul la beneficii sociale încetează în următoarele situații:

•    la cererea expresă a beneficiarului;

•    în caz de deces/declarare judecătorească a decesului beneficiarului;

•    în condițiile în care, în urma unei reevaluări prin anchetă socială a situației socio-economice a titularului, se constată că persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

•    dacă titularul dreptului refuză să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale;

•    în cazul în care beneficiarul se internează într-un cămin pentru persoane vârstnice;

•    în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa pe raza altei unității administrativ teritoriale;

•    în diverse cazuri de forță majoră (ex.: lipsa finanțării proiectului social etc.).

3.2.    în cazul încetării dreptului la beneficii sociale la cererea titularului, acesta sau reprezentantul său legal va depune o cerere scrisă la registratura generală a DGASPC Sector 5, care poate fi sau nu motivată.

3.3.    în celelalte cazuri precizate anterior, în urma evaluărilor realizate și în baza documentelor justificative întocmite, la nivelul SABS se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale, care va cuprinde:

•    datele de identificare ale beneficiarului;

•    motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

•    data la care încetează acordarea beneficiilor.

3.4.    Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului Sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

în cazul în care este emisă o dispoziție globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

3.5.    Persoana din cadrul SABS responsabilă cu informarea beneficiarilor va comunica dispoziția de încetare a dreptului la beneficii sociale, în termen de 5 zile de la emitere.

4. Procedură privind sesizările și reclamațiile

4.1.    SABS pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale și/sau reprezentanților lor legali formulare tipizate pentru înregistrarea sesizărilor/ reclamațiilor.

Beneficiarii ce nu pot comunica verbal și/sau scris vor fi sprijiniți în acest demers de persoana de referință desemnată și/sau de reprezentanții legali.

4.2.    SABS pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale următoarele mijloace prin care aceștia pot sesiza diferite aspecte referitoare la modul de acordare a serviciilor:

■ ■

ROMÂNIA

♦    la sediul SABS din Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5;

♦    la numărul de telefon: 021-423.28.36;

♦    prin e-mail la adresele:    prelucrare.date@dgaspc5.ro sau

beneficiisociale@ dgaspc5.ro;

♦    online folosind formularele de sesizări din site-ul DGASPC Sector 5.

4.3.    Reclamațiile/sesizările sunt adresate conducerii DGASPC Sector 5, care în funcție de elementele reclamate/sesizate va dispune efectuarea de verificări la nivelul instituției sau la domiciliul persoanei reclamate.

4.4.    în funcție de natura aspectelor semnalate în sesizare/reclamație, modalitățile de informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la demersurile întreprinse la nivelul DGASPC Sector 5 pot fi: adresă scrisă, transmisă cu sau fără confirmare de primire, telefonic, e-mail.

4.5.    în urma concluziilor trase după efectuarea verificărilor, răspunsul în scris va fi transmis beneficiarului/reprezentantului legal în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării/reclamației sau se vor sesiza alte instituții abilitate să cerceteze aspectele semnalate în sesizare/reclamație.

Răspunsul comunicat beneficiarului/reprezentantului legal va fi înregistrat în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

5. Procedură privind efectuarea anchetei sociale în cazul persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

5.1.    Ancheta socială se efectuează în baza oricărei cereri de acordare a tichetelor sociale.

5.2.    Pentru efectuarea anchetei sociale, inspectorul/inspectorii, dacă sunt în echipă, se deplasează la adresa indicată în cerere de solicitantul beneficiilor sociale.

5.3.    Completarea rubricilor referitoare la datele de identitate ale persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, precum și ale celorlalți membri ai familiei, se face prin confruntarea cu actele de identitate originale.

5.4.    înainte de a trece la completarea rubricilor privitoare la sursele, tipurile și cuantumurile veniturilor nete individuale și familiale, inspectorii vor reaminti solicitantului, precum și celorlalți membri ai familiei, că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform art.326 Cod Penal.

5.5.    Pe baza declarațiilor făcute pe proprie răspundere de către solicitantul/reprezentantul legal al persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, inspectorul va completa toate rubricile din formularul de anchetă socială, înregistrând, de asemenea, și bunurile în proprietate sau folosință, care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI    ,......

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5    l|W

ROMÂNIA

i3O-:o!O is-'r^AT-iw upncuMi

5.6.    La rubrica de motivare a propunerii de acordare sau nu a beneficiilor sociale, inspectorii care au efectuat ancheta socială vor face referire și la alte date decât cele economice, date calitative, necuantificabile, dar care pot întregi imaginea asupra condițiilor de viață ale persoanei ce solicită dreptul la servicii socio-medicale.

5.7.    Pentru confirmarea veridicității unor declarații, precum și pentru verificarea nivelului de încredere al subiecților anchetați, inspectorii pot utiliza informații și de la alte persoane, respectiv vecini care cunosc situația familială și material-economică a persoanei/familiei în cauză.

5.8. La efectuarea anchetei sociale pot participa și reprezentanți ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale locale.

5.9. Revenirea la ancheta socială se face în următoarele situații:

♦    când există o sesizare scrisă întemeiată a unei persoane fizice sau juridice;

♦    când funcționarul care întocmește dosarul de acordare a dreptului la beneficii sociale constată că există neconcordanțe între cele declarate de solicitant și datele înscrise în celelalte documente justificative;

♦    ori de câte ori este necesar sau solicitat, în mod întemeiat, de conducerea instituției.


Anexa nr.2 la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării beneficiilor sociale


**•*


Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Mai mult de un autoturism, indiferent de vechimea acestuia

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Terenuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Anexa nr. 3. la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

CERERE pentru acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local sub formă de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse

Subsemnatul(a):

Al. Date personale ale solicitantului Numele:

Prenumele:

Codul numeric personal:

Act de identitate/doveditor*)..........

Eliberat de................................

Nume și prenume soț/soție (dacă este cazul):

CNP soț/soție:

Seria..............Nr................................

La data de..........................................


Str...................................................

Nr........

-,B1.....

....., Sc.....

....., Ap..........

Sector..

Str......

Nr........

..,B1.....

....., Sc.....

....., Ap...........


A2. Domiciliul legal stabilit:

A3. Adresa în fapt:

(dacă este cazul)

A4. Nr. telefon de contact:

A5. Starea civilă:

A6. Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială:


□    Căsătorit(ă);D Divorțat(ă);D Văduv(ă);

□    Despărțit în fapt; □ Necăsătorit(ă);

□    Uniune consensuală.

□    Da;

□    Nu.

Vă rog să aprobați acordarea, de la bugetul local, a beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale.

Venitul net total realizat în luna anterioară depunerii cererii este de...........lei.

Sursă venit    Cuantum venit (lei)

Lista cu bunuri mobile/imobile ce conduc la excluderea de la acordarea beneficiilor sociale

în cazul în care titularul și/sau soțul/soția dețin(e) bunuri din lista de mai jos, vă rugăm să încercuiți numărul corespunzător.

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Mai mult de un autoturism, indiferent de vechimea acestuia

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcționare.

Terenuri/animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Atenție: falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 292 Cod Penal.

Nume și prenume solicitant,

DataSemnătura,


ROMÂNIA


Anexa nr.4 la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

ANCHETA SOCIALĂ - efectuată la data de.......................


Scopul efectuării anchetei sociale:

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale.

I. Persoana evaluată:


Numele:

Prenumele:

Codul numeric personal:

Act de identitate.........................

Eliberat de................................

Domiciliul legal stabilit:


Adresa în fapt:

(dacă este cazul)

Nr. telefon de contact:


Seria..............Nr................................

La data de..........................................

Str...................................................

Nr........... Bl........... Sc........... Ap.........

Sector..........

Str...................................................

Nr.........., Bl.........., Sc.........., Ap..........,


Starea civilă:


□    Căsătorit(ă);D Divorțat(ă);D Văduv(ă);

□    Despărțit în fapt; □ Necăsătorit(ă);

□    Uniune consensuală.


Nume și prenume soț/soție (dacă este cazul):

CNP soț/soție:


Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială:

Profesia:

Ocupația:

Studii:

Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul):

Decizie asupra capacității de muncă (dacă este cazul):

Pag. | 17


□    Da;

□    Nu.


□    fără; □ primare; □ gimnaziale;

□    liceale; □ universitare;

Nr............./.......................................

Grad de handicap:.................................

Valabilitatea certificatului:.......................

Nr............./.......................................

Capacitatea de muncă............................MUNICIPIUL BUbUKLO 1 I    p

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5    iKQO

ROMÂNIA

Gradul de invaliditate.............................

Valabilitatea certificatului:.......................

Copii: □ da/ □ nu (dacă da, completeți tabelul de mai jos):

Nume si prenume

Data nașterii

Adresă

Telefon

Reprezentant legal/persoana de contact în caz de urgență:

Numele:    ......................................................

Prenumele:    ......................................................

Codul numeric personal:    □□□□□□□□□□□□□

Calitatea:    □ soț/soție; □ fiu/fiică;

□    rudă - relația de rudenie......................;

□    alte persoane....................................

Domiciliul legal stabilit:


Adresa în fapt:

(dacă este cazul)

Nr. telefon de contact:


Str...................................................

Nr........

-,B1.....

....., Sc.....

...... Ap..........

Sector..

Str......

Nr........

..,B1.....

....., Sc.....

....., Ap...........


n. Evaluarea socio-economică:

T .    □ casă la curte; □ apartament la bloc;

A.    Locumța:    n n

LI alte situații............................................

□    proprietate personală;

Situația juridică a locuinței:    □ închiriată; □ comodat;

□    alte situații...........................................

□    trăiește singur; □ cu soț/soție;

B.    Rețea de familie:    □ cu copii; □ cu alte rude;

□    cu alte persoane.

C. Situația economică:

Nr.

cit.

Componența familiei

Veniturile familiei

Nume și prenume

CNP

Relația de rudenie

Ocupație

Sursa

Cuantum

(lei)

1

2

3

4

Total =

Venit net pe membru (VMF) =

de familie

Alte tipuri de venit/ajutoare financiare de care beneficiază:

Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea titularului:

Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea soțului/soției:

Titularul deține conturi bancare cu o valoare mai mare de 3.000 lei □ da; □ nu.

E. Evaluarea stării de sănătate (afecțiune/intervenții chirurgicale/certificate medicale și de evaluare și încadrare într-o categorie de persoane cu handicap)

HI. Rezultatele evaluării:

Nevoile identificate:

1..............................................................................................

2..............................................................................................

IV. Concluzii/recomandări/propuneri:

Specificăm faptul ca persoana în cauză □ pune / □ nu pune la dispoziție fotocopii ale documentele justificative.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI    ......

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOO

ROMÂNIA

ii o-ssiois.MUiArci.itf iwncuwi

Atașăm prezentei, fotocopii ale următoarelor documente:

Ancheta socială s-a efectuat în prezenta următoarelor persoane (nume și prenume, calitatea, semnătura, data)

1....................................................................................................

2....................................................................................................

întocmit,    Titular,

Nume și prenume angajat DGASPC Sector 5    Nume și prenume

Semnătura.......................................... Semnătură............................................

Sau reprezentant legal, dacă este cazul

Nume și prenume


Pag. | 20