Hotărârea nr. 198/2018

Hotărârea nr. 198/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit in ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DGTC-DTI 9/14.08.2018 al Direcției Generale de Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională -Serviciul Relații cu Mass - Media și Societatea Civilă, și al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76296/21.08.2018;

Luând în considerare :

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și al Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

HCL Sector 5 nr. 150/6.07.2018, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova;

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.821 81/20.07.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. 68729/20.07.2018;

Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2026/20.07.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. 68785/23.07.2018;

HCGMB nr. 433/ 26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica Moldova;

Conform art. 14, art. 15 alin (2), (3), (4) și (5), art. 16 alin (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. ”f”, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să încheie în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova, prevăzut la Art. I la prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Generală de Transparență și Control - Direcția Generală de Transparență Instituțională, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5

Anexă la IICL Sector 5 Nr. ZZL 27.08.2018

Acord de Cooperare între

SECTORUL SAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA Și

MUNICIPIUL UNGIIENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limba, istorie, cultură și tradiții, și în dorința consolidării relațiilor de colaborare între autoritățile administrației publice locale din Sectorul 5 a! Municipiului București din România și din Municipiul Ungheni din Republica Moldova, denumite în continuare „Părți”,

Atașate principiului potrivit căruia autoritățile locale se angajează să contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățole pe care le reprezintă,

Au convenit deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și promovarea de schimburi de experiență și de bune practici în vederea implementării unor priecle de dezvoltare economică și socială în beneficiul celor două comunități, după cum urmează:

Art.l - Conform principiului respectului reciproc, al egalității și al avantajelor reciproce, ambele părți convin să pună bazele unor schimburi de experiență și de bune practici între cele două autorități locale, să întărească legăturile și comunicările reciproce și să contribuie la prosperitatea comună și dezvoltarea ambelor entități administrative.

Art.2 - Părțile au convenit să intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economică, științifică, culturală), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec țările lor.

Art.3 - Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc-avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv, persoanelor juridice care funcționează legal în circumscripțiile aflate sub jurisdicția lor, condițiile cele mai favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial. Ele vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale și comerciale, inclusiv a investițiilor, precum și cooperarea directă între întreprinderi. Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile și firmele mici și mijlocii. Părțile pot participa la expozițiile și târgurile organizate în țările lor, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, acțiuni de cooperare și schimburi cu autorități locale și oameni de afaceri din alte state, în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.

Art.4 - Părțile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protecției mediului înconjurător. Ele vor contribui la elaborarea și aplicarea unei strategii privind prevenirea și combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor.

Art.5 - Părțile vor colabora, în limita posibilităților lor economice, la extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special a celor rutiere, precum și a telecomunicațiilor.

Art.6 - Pe baza unor programe corespunzătoare, părțile vor lărgi, în limitele posibilităților lor economice, schimburile culturale și vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociații de cultură și artă. Ele vor sprijini colaborarea între școlile de toate gradele și categoriile, facilitând atât schimbul de experiență și de bune practici între elevi, studenți, cadre didactice și cercetători, care doresc să participe la competițiile și taberele rerecreaționale care vor fi organizate alternativ în cele două unități administrativ- teritoriale.

Art.7 - Părțile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului care vor acționa la cluburile sportive interesate.

Art.8 - Cele douaă Părți vor sprijini realizarea de schimburi de experiență în domeniul economiei și comerțului, al gestionării orașului, al protecției mediului, al tehnologiei științifice și al educației, culturii și sportului, al turismului, precum și schimburile interculturale dintre tineri, pentru adâncirea cooperării și obținerea unei dezvoltări comune.

Art.9 - Prezentul Acord de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării.

Art.10 - Orice Parte poate denunța Acordul de Cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

Art.ll - Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările produc efecte la data semnării. Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și produce efecte la data semnării.

Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Acord de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. în acest caz, prezentul Acord de Cooperare își încetează valabilitatea începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.

încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnat la.........................................., la data de........................, în două exemplare originale, în limba

română, toate textele fiind egal autentice.

Pentru

Sectorul 5 al Municipiului București din ROMÂNIA

Pentru

Municipiul Ungheni din REPUBLICA MOLDOVA

Primar,


Primar,


EjȘEDINȚĂ,

r^fÂWLAZAROV