Hotărârea nr. 196/2018

Hotărârea nr. 196/27.08.2018 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate nr. 560/ 25.06.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5;

-    Expunerea de motive a Primarului Sector 5 nr. 76280/21.08.2018;

-Adresa nr. 4832039/26.02.2018 a Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 - București;

-Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

-Anunțul nr. 21/26.06.2018 privind deschiderea procesului de dezbatere publică; -Procesul-Verbal de afișare nr. 22/26.06.2018;

-Procesul-Verbal de dezafișare nr. 32/24.07.2018;

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) și ale art. 81, alin. (4), din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1: Se aprobă Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică-Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Poliție Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr


/27.08.2018ANEXA la HCL Sector 5 nr /% 727,08.2018

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 5

IN PERIOADA 2017-2020

PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

CAPITOLUL A: PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

> SECȚIUNEA A1: Prevenirea în școală

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

1.1. Implementarea la nivel local a unui proiect, de intervenție timpurie în mediul preșcolar, prin creșterea influenței factorilor de protecție și scăderea influentei factorilor de risc.

- 1 proiect de intervenție timpurie în mediul preșcolar;

-    1 proiect;

-    Număr de beneficiari direcți;

-    Număr beneficiari indirecți;

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă.

1.2. Implementarea unui proiect

- 1 proiect de

- 1 proiect;

Anual

2017-

- CPECA Sector 5,

local de educație nonformală, în vederea dezvoltării personalității de tip

asertiv și a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte și responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool,

droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, proiecte adresat elevilor

educație nonformală adresate elevilor de gimnaziu;

-    Număr de beneficiari direcți;

-    Număr de beneficiari indirecți;

-    Număr de materiale informative;

2020

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă.

1.3. Dezvoltarea la nivel local a unui proiect de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitar

- 1 proiect de informare, educare, conștientizare

-    1 proiect,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de materiale informative distribuite.

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Instituții de invatamant din sectorul 5

Inspectoratul Școlar Sector

5

1.4. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, bazate pe principiile educației între egali în învățământul preuniversitar.

- 1 proiect

-    1 proiect,

-    Număr de elevi formați să desfășoare activități de prevenire.

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă.

1.5. Implementarea unui proiect orientat pe activități de petrecere a timpului liber (culturale, artistice și sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresat

- 1 proiect

-    1 proiect,

-    Număr de beneficiari direcți,

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    A utoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă

elevilor din învățământul preuniversitar și universitar

1.6. Implementarea unui proiect de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinți dependenți de tutun, alcool și droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu comportament deviant)

- 1 proiect

-    1 proiect,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de grupuri la risc,

-    Număr de materiale informative

Anual

2017 -2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă.

1.7. Implementarea în rândul populației școlare a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) în funcție de rezultatele studiului ESPAD din 2015.

- 0 campanie națională de prevenire în funcție de rezultatele studiului ESPAD.

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de materiale de campanie distribuite,

-    Număr sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr apariții TV/articole presă Scrisă.

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

Societatea

civilă,

-    Mass media,

-    Societatea civilă.

2. Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării

transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat, în cadrul

programelor școlare, extrașcolare și

de petrecere a timpului

liber.

2.1 Implementarea, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis.

- 0 campanie națională de prevenire a consumului de canabis

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de materiale de campanie distribuite,

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Număr sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr apariții TV/articole presă scrisă.

- Mass media.

2.2. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire indicată a consumului de droguri adresat

elevilor din învățământul preuniversitar și universitar, aflați la debutul consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive (FR.ED

goes net)

- 1 proiect de prevenire indicată a consumului de droguri

-    Aria de acoperire,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de materiale informative distribuite,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr sesiuni/întâlniri

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

> SECȚIUNEA A2: Prevenirea în familie

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele

pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare și conștientizare cu

privire la efectele consumului de droguri

1.1. Implementarea unei campanii naționale de

informare, educare și conștientizare a familiilor

-    0 campanie națională

Aria de acoperire,

-    Număr de parteneriate,

-    Aria de acoperire,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de sesiuni/întâlniri,

-    Număr apariții TV/presă scrisă

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

1.2 Implementarea de activități de prevenire indicată adresate mamelor consumatoare de droguri.

- 4 activități anual

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de sesiuni/întâlniri,

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă

2. Dezvoltarea rolului

proactiv al familiilor în viața copiilor

în vederea formării sau

întăririi abilităților pentru creșterea influenței factorilor de protecție

2.1. Implementarea unui proiect de tip „Școala părinților" de formare de abilități cu rol de factori de protecție în consumul de droguri.

- 1 proiect

-    Număr de sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă

2.2. Implementarea unui proiect național de formare de abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri

- 1 proiect

-    Aria de acoperire,

-    Număr de sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă.

> SECȚIUNEA A3: Prevenire comunitară

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în cadrul

1.1. Implementarea unui proiect de prevenire a consumului de droguri adresate

- 1 proiect local

-    Număr de proiecte,

-    Număr de

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5, -DGPL Sector 5,

grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile și particularitățile acestora

grupurilor vulnerabile

sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de materiale informative

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în

implementarea

Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

1.2. Implementare in rândul copiilor care beneficiază de o măsură de protecție speciala, intr-o componenta de tip rezidențial, a unei campanii locale de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive

- 0 campanie de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive in componentele de tip rezidențial aflate in subordinea DGASPC

Sector 5

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de materiale de campanie distribuite,

-    Număr sesiuni/întâlniri,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr apariții TV/articole presă scrisă.

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 55,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog, Societatea civilă,

-    Mass media,

-    Societatea civilă.

2. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială și particularitățile acestora

2.1 Implementarea unei campanii naționale de

prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool, la locul de muncă.

- 1 campanie națională

-    1 Campanie națională

-    Număr de categorii profesionale beneficiare,

-    Număr de beneficiari direcți,

-    N umăr de beneficiari indirecți,

-    Număr de

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în

implementarea

Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

materiale

distribuite,

-    Număr de apariții mass

media,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de agenți economici beneficiari

3. Adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber

3.1. Implementarea unui proiect local de prevenire a consumului de droguri, în spații recreaționale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.)

- 1 proiect

-    1 proiect

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de materiale informative,

-    Număr sesiuni/întâlniri

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5, -DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

> SECȚIUNEA A4: Campanii de reducere a cererii de droguri

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a

populației generale și a populației la

risc asupra efectelor,

riscurilor și consecințelor negative

ale consumului de

droguri în vederea neînceperii sau

întârzierii debutului consumului de

1.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare, conștientizare și informare, adresată populației generale, referitoare la consumul de droguri și efectele acestuia.

- 1 campanie

-    1 campanie,

-    Aria de acoperire

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

droguri

-    Societatea civilă,

-    Mass media

2. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a

populației generale cu privire la aspectele medicale, psihologice și sociale ale consumului si dependenței de droguri în vederea diminuării stigmatizării și marginalizării sociale a consumatorilor de droguri

2.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare a populației generale având ca scop

destigmatizarea consumatorilor de droguri.

- 1 campanie națională

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de parteneriate,

-    Număr de sesiuni/întâlniri,

-    Număr de materiale promoționale distribuite,

-    Număr de apariții TV/presă scrisă

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media,

-    Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

2.2. Implementarea unei campanii naționale de informare a populației generale privind serviciile integrate de prevenire și asistență.

- 1 campanie națională

-    Număr de beneficiari direcți,

-    Număr de beneficiari indirecți,

-    Număr de parteneriate,

-    N umăr de sesiuni/întâlniri,

-    Număr de materiale promoționale distribuite,

-    Număr de apariții TV/presă scrisă

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

CAPITOLUL B: ASISTENȚA CONSUMATORILOR DE DROGURI

> SECȚIUNEA B1: Identificarea, atragerea și motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistență specializată

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituție și programe de schimb de seringi, în comunitate și în sistemele privative de libertate, în vederea

reducerii riscurilor și consecințelor negative

asociate consumului de droguri

1.1.    Dezvoltarea de servicii tip reducerea riscurilor, în funcție de nevoile identificate

1.2.    înființarea unei echipe mobile care sa ofere servicii de tip outreach consumatorilor de droguri, in scopul reducerii ratei de infectare

- 1 serviciu

-    Număr de servicii,

-    Număr de beneficiari

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

2. Dezvoltarea intervențiilor de identificare, atragere și motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistență specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbați care fac sex cu bărbați, femeile și copiii consumatori

2.1 Desfășurarea de activități de promovare a serviciilor de asistență disponibile la nivel local.

- 4 activități

-    Număr de activități,

-    Număr de beneficiari directi,

-    Număr de beneficiari indirecti

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media

3. îmbunătățirea accesului

consumatorilor de droguri injectabile

3.1. Dezvoltarea de materiale

I.E.C. de promovarea sănătății și

- Materiale informative

- Număr de materiale

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    Primăria Sector 5,

la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC și a altor boli asociate, în comunitate

reducerea riscurilor

realizate

realizate,

-    Număr de materiale distribuite,

-    Număr de beneficiari

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Mass media.

3.2. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către servicii de tratament pentru HIV, hepatită: HAV tip B,

HAV tip C, TBC și alte boli asociate.

- Accesul consumatorilor de droguri la tratament HIV, HVB, HVC, TBC și a altor boli asociate

- Număr de beneficiari

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Furnizori publici și privați de servicii de sănătate

3.3. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către unitățile sanitare în vederea vaccinării (în funcție de antecedentele vaccinale) contra bolilor infecțioase care se pot transmite parenteral: hepatită HAV tip B, HAV tip C, tetanosul (în cazul seringilor murdare de pământ, praf).

- Accesul consumatorilor de droguri la vaccinare

- Număr de beneficiari

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile publice deconcentrate implicate

în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

-    Furnizori publici și privați de servicii de sănătate.

3.4. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către serviciile de testare voluntară și confidențială, pe baza consimțământului informat, cu asigurarea consilierii pre și post

Accesul consumatorilor de droguri la testare

- Număr de beneficiari

Anual

2017-

2020

-    CPECA Sector 5,

-    DGASPC Sector 5,

-    DGPL Sector 5,

-    Autoritățile

publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

-    Societatea civilă,

testare, pentru HIV, HVC (HVB pentru nevaccinați), TB și alte infecții asociate consumului de droguri

- Furnizori publici și privați de servicii de sănătate

> SECȚIUNEA B2: Asistența specializată în vederea integrării socia

e a consumatorilor de droguri

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistență la nevoile individuale ale consumatorilor și la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanțe, consum de medicamente fără prescripție, consum de substanțe nonopioide, precum și consum de noi substanțe psihoactive

1.1. Plata chiriei pe o perioada determinată de timp

- Minimum un beneficiar

Aria de acoperire

-    Primăria Sector 5,

-    DGASPC Sector 5

1.2. Dezvoltarea unor programe de instruire si formare profesionala a specialiștilor din DGASPC Sector 5

- Accesul Ia cuursurile de instruire si formare,

-    Nr. de cursuri de instruire si formare,

-    Nr. specialiști instruiti si formați,

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5, Primăria Sector 5, DGASPC Sector

5

2. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor și particularităților copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii și asigurării accesului în circuitul integrat de asistentă

2.1. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistență integrată a copiilor consumatori de droguri și sistemul public de asistență socială, medicală și psihologică în vederea includerii acestora în circuitul

2 întâlniri

Număr de întâlniri,

Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru,

Număr de beneficiari

CPECA Sector 5, -Primăria

Sector 5,

- DGASPC Sector 5

integrat de asistentă

2.2. înființarea unui centru de zi pentru copiii consumatori de droguri

- Minim un centru de zi

Aria de acoperire

Anual

2017-

2020

Primăria

Sector 5, DGASPC

SectorS, Furnizori privați de servicii sociale

3. Dezvoltarea de servicii interinstituționale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și pentru consumatorii de droguri aflați in evidența serviciilor de probațiune și D.l.l.C.O.T. în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistentă

3.1. Colaborarea cu serviciul de probațiune pentru includerea consumatorilor de droguri aflați in evidența acestuia, în circuitul integrat de asistență.

- Beneficiari incluși în circuitul integrat de asistență

-    Aria de acoperire,

-    Număr de întâlniri.

CPECA Sector 5, Serviciul de probațiune, Furnizori de servicii medicale

3.2. Colaborarea cu serviciul teritorial al

D.l.l.C.O.T. pentru includerea consumatorilor de droguri aflați in evidența acestuia, în circuitul integrat de asistență

Beneficiari incluși în circuitul integrat de asistență

Aria de acoperire, Număr de beneficiari referiți și incluși

CPECA Sector 5, Serviciul teritorial al D.l.l.C.O.T Furnizori de servicii medicale

PARTEA II: COORDONARE

Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acțiune în domeniul problematicii drogurilor, monitorizarea implementării politicilor naționale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor și maximizarea rezultatelor intervențiilor realizate.

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Consolidarea rolului Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și a mecanismului local de coordonare în domeniul drogurilor

1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare a implementării activităților derulate de autoritățile publice și structurile societății civile

Rapoarte anuale de evaluare, Rapoarte de evaluare a Planului de acțiune și a Strategiei locale antidrog

Număr de întâlniri periodice.

Număr de participanți,

Rapoarte de

evaluare

elaborate

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5, DGASPC Sector 5,

DGPL Sector 5, autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

Societatea civilă

2. Armonizarea rolurilor și responsabilităților pentru fiecare factor social din domeniu și reducerea timpului instituțional de răspuns la problemele specifice apărute

2.1. Asigurarea

Cooperării interdisciplinare prin grupuri de lucru

întâlniri

grupuri

constituite

Număr întâlniri

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5, DGASPC Sector 5, DGPL Sector 5, autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

Societatea civilă

2.2. Creșterea responsabilității sociale a agenților economici în domeniul drogurilor

1 proiect

1 proiect inițiat de mediul privat in domeniul responsabilității sociale

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5 și agenți economici locali

3. Creșterea vizibilității și credibilității instituțiilor statului și a implicării societății civile

3.1. Promovarea măsurilor întreprinse la nivel local

Raport de evaluare a Planului de acțiuni și a Strategiei locale antidrog.

Resurse alocate

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5, DGASPC Sector 5, DGPL Sector 5, autoritățile publice deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

Societatea civilă

PARTEA III: EVALUARE SI INFORMARE

Obiectiv: îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor la nivel local pornind de la evidențe științifice, prin informare, monitorizare

și evaluare.

Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen

de

evaluare

Termen

de

finalizare

Responsabili

1. Consolidarea sistemului de colectare și analiză a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri

1.1 Actualizarea rețelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date și prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare

Rețea de colectare a datelor actualizată

Număr de furnizori de date identificați

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5 și instituțiile

implicate la nivel local ca

furnizori

de date

2. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri

2.1. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament

ca urmare a consumului de droguri

Baza de date privind admiterea la

tratament

actualizată

Număr de înregistrări

Anual

2017 -2020

CPECA Sector 5 și furnizorii de date

2.2. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la urgențele medicale datorate consumului de droguri

Baza de date privind cazurile de urgență ca urmare a

consumului de droguri

Număr de înregistrări

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5 și furnizorii de date

actualizată

3. Diseminarea de date valide și comparabile la nivel național și european

3.1. Disemninarea la nivel local a

Raportului privind situația drogurilor în

România

Raport

Național

diseminat

Număr de instituții informate

Anual

2017-

2020

CPECA Sector 5, Primăria Sector 5,

DGASPC Sector 5,

DGPL Sector 5, autoritățile publice

deconcentrate implicate în implementarea Strategiei Naționale

Antidrog, Societatea civilă


ZAROV


15