Hotărârea nr. 195/2018

Hotărârea nr. 195/27.08.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/31.08.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București


Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Cod fiscal: 4433953


Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017

Consiliul Local la Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75964/21.08.2018 întocmit de către Direcția Generală Educație și Carieră ;

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Având în vedere H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL nr. 129/31.08.2017 privind constituirea unei Comisii de selecție formată din 3 membrii specialiști în recrutarea resurselor umane pentru a îndeplini demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat sau acționar;

Ținând cont de prevederile art.58 si ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.l, art. 81 alin.2 lit.h) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației Publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei se modifică componența Comisiei de selecție constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 în sensul înlocuirii doamnei Violeta Dobre - Director General

Adjunct la Direcția Generală Educație și Carieră cu doamna Raluca Dana Militam - Director General la Direcția Generală Educație și Carieră din cadrul Primăriei Sectorului 5.

Art.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală Educație și Carieră și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCU