Hotărârea nr. 191/2018

Hotărârea nr. 191/27.08.2018 privind „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE


Privind "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5”

cu materialele termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 75307/14.08.2018 al Direcției Generale Operațiuni, Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând in considerare rapoartele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și ale Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar;

în conformitate cu prevederile:

OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă "Proiectul Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5”, cu materialele termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați, cuprinși in anexă, parte integrantă a acestei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, fonduri de ale asociațiilor de proprietari și/sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.
INȚĂ

lLazarov


Anexă

la HCL nr.......Z?/........1...^/'............

Proiect Pilot de


Indicatorii tehnico-economici estimați ai obiectivului de investiții “ Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5”

Valoarea estimată a investiției - 1.443.011,49 lei inclusiv TVA, ținând cont de prevederile HG363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, din care:

- C+M - 1.141.101,81 lei inclusiv TVA

Regim de înălțime P+3

CONTR^

lSEMNEAZA

SECREȚIA

Ir sector 5

ELENA LUMINI)]

'A PETRESCIJ