Hotărârea nr. 189/2018

Hotărârea nr. 189/27.08.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și

completările ulterioare

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2005 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Operațiuni - Biroul Autorizare Activități Comerciale nr. DGC) - DTVIE 2/ 11.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76188/21.08.2018 Anunțul privind deschiderea procesului de dezbatere publică nr. 27/11.07.2018 Procesul-Verbal de afișare nr. 28/11.07.2018 Procesul-Verbal de dezafișare nr. 36/09.08.2018

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități, economice și raportul comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicatele;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice; Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 88/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCL S5 nr. 39/2018, HCL S5 nr. 98/2017 și HCL S5 nr. 34/2017,

în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

în temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 al Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri .

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se modifică Anexa 4 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se modifică Anexa 6 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri.

Art. 5 Se modifică Anexa 5 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 5 a prezentei hotărâri

Art. 6 Se modifică Anexa 7 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 6 a prezentei hotărâri

Art 7. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările si completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 8. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Anexa 1 la HCL S5 nr.

Regulamentul pentru emiterea si prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor si prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și prelungire a Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Acordul de funcționare se emite persoanelor fizice și juridice autorizate în condițiile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Capitulul II. Procedura de emitere și prelungire a Acordului de funcționare

Art.3. Acordul de funcționare se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a)    deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art.4. Se interzice emiterea/prelungirea Acordului de funcționare pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, art.2 alin.5 lit. a și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate in clasa I de risc seismic, prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art.5. în vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a- Cererea prevăzuta în Anexa 3 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016 completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b- Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original

c- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau administrator, în copii certificate cu originalul;

d- Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004, art. 171, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e- Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, contractul de vânzare -cumpărare / închiriere- înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială -, contract de comodat, asociere, etc., după caz, în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de schița/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul,

f- Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

g- Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform prevederilor legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

h- Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată și autorizația PMB pe anul în curs, în copie certificată cu originalul;

i- Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016, în original;

j- Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016;

k- Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activități' care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/30.09.2016.

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/30.09.2016

v.    Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

1- Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia; m- Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru

punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Art.6. (1) Acordul de funcționare va fi eliberat sau prelungit de Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse.

(2)    în caz contrar, valabilitatea Acordului de funcționare va fi stabilită în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(3)    Titularul Acordului de funcționare este obligat să solicite prelungirea acestuia cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. I sau alin.2.

(4)    în vederea prelungirii Acordului de funcționare, titularul acestuia va completa și va depune declarația prevăzută în Anexa 8 a HCL S5 nr. 88/2016.

(5)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică va solicita emiterea unui nou acord de funcționare.

Capitulul III. Dispoziții finale

Art.7. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată prin acordul de funcționare, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Acordul de funcționare în original.

Art.8. Desfășurarea activităților de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață fără deținerea Acordului de funcționare sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii

acesteia ori a prevederilor legale în vigoare, atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art.9. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Acordul de funcționare numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) în situația în care Acordul de funcționare a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.

Anexa 2 HCLCERERE

pentru emiterea/prelungirea „Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în........................................Str.................................................................

nr...........Bl......... sc..............Et...........Ap.............sector/județ.....................

posesor al B.l./C.I. serie............nr...................CNP.................................................

emis de.....................la data de..................., în calitate de....................................................

al S.C............................................................................................... înmatriculată la Registrul

Comerțului cu nr................................................., cu sediul în localitatea.................................

str.........................................................nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector

......................................vă rog a-mi aproba emiterea/prelungirea Acordului de funcționare

conform H.C.L.S.5 nr. 88/30.09.2016 cu modificările și completările ulterioare , pentru următoarele activități................................................................................................................

la punctul de lucru de la adresa din ......................................................................

Anexez următoarele documente:

a)    Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;

b)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;

c)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17', alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

d)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vân/are-cumpărare/ contractul de închiriere - înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , cotract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de schiță/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul

e)    Avizul conrtetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

f)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)    Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanta/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

h)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;

i)    Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

j)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/2016.

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/2016

v.    Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

k)    Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;

1) Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Declar că am luai ta cunoștință de prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR))

Data    Semnătura și ștampilă

Telefon:

Persoană de contact:

Contrasemnează Secrptar Sector 5

Luminița ^lenâ Petț'escu

Anexa 3 la HCL S5 nr.

DECLARAȚIE

privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice

Subsemnatul...............................................................................................................

cu domiciliul în ............................................... str........................................ nr.........

județul/sectorul .................................... în calitate de1.......................................................

la Societatea comercială.............................................................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare........./..../............, cu sediul social în

............................județul/sectorul............................str..............................................

nr........... declar că unitatea de alimentație publică situată în

(sediul unității)

este de tipul............................................................... având următoarele caracteristici funcționale:

1.    Total suprafață (mp)................................. din care:

de servire...........................................;

-    de pregătire/predare...............................;

de depozitare.......................................;

anexe, utilități.......................................;

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.)

2.    Numărul locurilor pentru consumatori:

Total

din care: Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data..........................


Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale

Conțrasemnează Secretar Sector 5

Luminița Elena Pețrescu


Anexa 4 la HCL S5 nr... (SZfa&l-.vM

DECLARAȚIE *

9

referitoare la condițiile igienico-sanitare

Subsemnatul/a.............................................................................................

domiciliat în ..................................... Str....................................................

nr........ bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ

............................... posesor al B.I./C.I. serie .......... nr........................ CNP

......................................... emis de ...................... la data de ....................,

în calitate de .................................................................................................................

al ........................................................................................ înmatriculată la Registrul

Comerțului cu nr......................................................................, CUI............................

cu punctul de lucru în localitatea ........................................ str.

.................................................. nr.............., bl........., sc............., ap............

județ/sector ,........................................... declar pe propria răspundere că îndeplinesc

condițiile legislative cerute de normele igienico-sanitare și de sănătate publică pentru domeniul meu de activitate, în conformitate cu Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.

Data:


Semnătura și ștampilă,

'‘se va completa de către asociat/ administrator/ director/ împuternicit/ șef de unitate


Anexa 5 la HCL S5 iar,

DECLARAȚIE* PRIVIND STABILIREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în ....................................... Str.................................................................

nr........... Bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ .....................

posesor al B.L/C.I. serie ............nr................... CNP .................................................

emis de.................................... la data de ..................., în calitate de

....................................................al.......................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................., cu

sediul în localitatea................................................................str.........................................................

nr............... bl........., sc............., ap............județ/sector...................................................................

vă aduc la cunoștință următorul orar de funcționare ......................................................................

.............................................................................................................................................................. 5

pentru următoarele activități............................................................................................

............................................................................................................................

la punctul de lucru de la adresa..........................................................................................

Declar că acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și a reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de

prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

Data: ,    Semnătura și ștampilă,

*se va completa de către asociat/ administrator/ director/ împuternicit/ șef de unitate

Contrasemnează

Secretar Sector 5 Luminița'Elena Petrescu

Anexa 6 la HCL S5 nr. ..

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a.............................................................................................

în calitate de .................................................................................................................

al ........................................................................................ înmatriculată la Registrul

Comerțului cu nr....................................................................... CUI............................

declar că................."efectuat lucrări de construire sau modificare a spațiului,

la    punctul    de    lucru    din în care îmi desfășor activitatea comercială, care să conducă la pierderea valabilității autorizației emise de IGSU.

J

Data:


Semnătura și ștampilă,

*se va completa de către asociat/ administrator/ director/ împuternicit/ șef de unitate "se va completa cu “nu am” sau „am”, după caz


1

Patron/asociat/director/ administrator/asociat/șef de unitate/împuternicit