Hotărârea nr. 187/2018

Hotărârea nr. 187/27.08.2018 privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 76365/21.08.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 76369/21.08.2018;

-    HCLS 5 nr. 161/25.07.2018 privind sprijinirea organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață”;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă demararea procedurilor în vederea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București.

Art. 2 - Finanțarea investiției va fi asigurată din bugetul local al sectorului 5, capitolul învățământ și din alte surse legal constituite.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență

Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar Sector 5,-Elena Lumiiyța

Nr.    /27.08.2018