Hotărârea nr. 186/2018

Hotărârea nr. 186/27.08.2018 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 74217/09.08.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 74218/09.08.2018 acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;

adresa nr. 1502/01.08.2018 emisă de S.C. Electromagnetica S.A., înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 71782/01.08.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, tineret și sport și al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația

publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Grădiniței Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /Țf /27.08.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 21 La acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/19/1991, având cont virament RO 12RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Mihail Stoica, în calitate de proprietar Și

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266, sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin Maria Berdilă - Director, Cristina Georgescu -Administrator Financiar și Gina Dogaru - Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

I. Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile Acordului de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art. 2 , punctul 2.1 se modifică astfel:

2.2 Perioada închirierii se prelungește de la data de 01.09.2018 până la 31.08.2019, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților.

Art. 3, lit. c) se modifică astfel:

-    energie electrică: conform citire contor, la preț de 0,4190 lei/kwh (care include prețul de achiziție, tarifele de transport, servicii sistem, administrare OPCOM, distribuție, echilibrare, accize), până la 31.12.2018;

-    apă potabilă și canalizare: 7,50 lei/persoană/lună (la prețul actual al m3 apă);

-    gaze: conform citire contor;

-    salubrizare: 7,8 lei/persoană/lună, la nivelul actual al taxelor de salubrizare.

II.    Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, rămân în vigoare.

III.    Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.09.2018.

IV.    Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Primăriei Sectorului 5, unul S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagetica.